EPA nuotrauka

Jėzus kalbėjo: 
    „Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs užrakinate žmonėms dangaus karalystę ir nei patys neinate, nei     trokštančių į ją patekti neleidžiate. 
    Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs keliaujate per jūrą ir sausumą, kad laimėtumėte vieną naujatikį, o kai toks atsiranda, jūs padarote iš jo pragaro vaiką, dvigubai blogesnį už jus pačius. 
    Vargas jums, aklieji vadai, kurie mokote: 'Jei kas prisiektų šventykla, tai nieko, o jei kas prisiektų šventyklos auksu, tai jis įsipareigoja'. Kvaili jūs ir akli! Kas gi didesnis – auksas ar šventovė, kuri pašventina auksą? Arba, anot jūsų: 'Jei kas prisiektų aukuru, tai nieko, o jei kas prisiektų atnaša ant aukuro, tai jis įpareigotas'. Akli! Kas gi didesnis – atnaša ar aukuras, kuris pašventina atnašą? 
    Todėl kas prisiekia altoriumi, tas prisiekia ir tuo, kas ant jo padėta, o kas prisiekia šventykla, prisiekia ja ir tuo, kuris joje gyvena. Taipogi kas prisiekia dangumi, prisiekia Dievo sostu ir tuo, kuris jame sėdi“.

Skaitiniai E1 (299)

1 Tes 1, 1–5. 8b–10: Jūs nuo stabų atsivertėte prie Dievo, trokšdami laukti jo Sūnaus, kurį jis prikėlė

Ps 149, 1–2. 3–4. 5–6a. 9b. P.: Myli Viešpats savo tautą.


Evangelijos skaitinį komentuoja Vincas Kolyčius (1922-2013)

„Vargas jums“

Tuos Jėzaus žodžius šios dienos ir rytojaus Evangelijoje girdėsime net 7 kartus. Keistas sutapimas. Aš šį komentarą rašau rugpiūčio 20 dieną. Iš ryto paskaičiau tos dienos skaitinius dar nežinodamas, kad „bernardinai lt“ prašys parašyti šios savaitės komentarus. Pirmasis skaitinys buvo Ez.34,1-11. Ten parašyta: „Vargas jums, Izraelio ganytojai, ganiusieji save pačius! Jūs valgote riebalus, rengiatės vilna ir skerdžiate penimas avis, bet avių nemaitinate. Silpnųjų jūs nestiprinote, sergančiųjų negydėte, sužeistųjų netvarstėte, paklydusiųjų ir pražuvusiųjų neieškojote, bet valdėte jas jėga, net šiurkštumu...“ Patarčiau pasiskaityti visas 11 eilučių.

Ir štai šiandien skaitome Jėzaus žodžius: „Vargas jums...“ Ar ne panašu? Šie Jėzaus žodžiai Jam prieštaravusiems Rašto aiškintojams ir fariziejams atrodo šiurkštūs, nors tikriausia manome, kad jie to nusipelnė. Jie ne tik patys nesistengė įžengti į Dievo karalystę, bet ir stengėsi uždaryti duris tiems, kurie norėjo į tą karalystę patekti. Pagrindas buvo išorinio ritualo laikymasis, bet širdyse viešpatavo piktumas, pavydas, išdidumas ir arogancija.

Pirmas „vargas jums“ - jūs užrakinate žmonėms dangaus karalystę ir nei patys neinate. Antras „vargas jums“ - suklaidinimas, smegenų išplovimas“, kai atsiranda naujatikis, jūs padarote iš jo pragaro vaiką, dvigubai blogesnį už jus pačius.

Trečias „vargas jums“ - klaidingas priesaikos praktikavimas.

Kitus „vargas jums“ skaitysime rytoj.

Tai netaikoma vien tik kunigams, vienuoliams ir Dievo Žodžio skelbėjams, bet kiekvienam iš mūsų. Jėzui būna liūdna, kai mes, Jo mylimieji, panašiai kaip Rašto aiškintojai bei fariziejai, linkstame savaip interpretuoti krikščionybę. Atidžiai įsiklausę išgirstume Jį sakant: „Vargas jums, kuriems tikėjimas - tam tikrų pareigų atlikimas, o išganymas - tam tikrų reikalavimų, kuriuos reikia įvykdyti, rinkinys.“ Jis nori perkeisti mus, Jis trokšta, kad atvertume savo širdis Jo meilei, Jo galiai, Jis nori, kad taptume Jo meilės liudytojais savo aplinkoje.

Bernardinai.lt archyvas

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai