Kun. Alfonsas Babonas (1927–1962–2019). Kaišiadorių vyskupijos nuotr.

2019 m. rugsėjo 21 d. mirė Alfonsas Babonas – Detroito arkivyskupijos (JAV) kunigas, Birštono parapijos rezidentas.

Kunigas pašarvotas Birštono parapijos bažnyčioje. Laidotuvių Mišios – rugsėjo 24 d. 12 val. Dvasininkas bus laidojamas Birštono bažnyčios šventoriuje.

Alfonas BABONAS gimė 1927-09-06 Raseiniuose. 1944 m. dėl sovietų okupacijos pasitraukė į Vokietiją. Po karo gyveno lietuvių pabėgėlių stovyklose Vokietijoje ir Anglijoje. 1949 m. išvyko į Italiją, kur Castelnuovo don Bosco miestelyje baigė gimnaziją. Po to studijavo filosofiją ir teologiją popiežiškajame Laterano universitete bei ruošėsi kunigystei Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje Romoje. 1962-12-22 Laterano bazilikoje įšventintas kunigu. Vėliau tęsė studijas Laterano univesitete ir įgijo teologijos licenciato laipsnį.

1964 m., negalėdamas grįžti į Lietuvą, išvyko į JAV. Ohajo ir Pensilvanijos valstijose rūpinosi vietos lietuvių sielovada, vėliau tarnavo Niujorke.

1968 m. persikėlė į Mičigano valstiją, kur buvo inkardinuotas Detroito arkivyskupijoje ir darbavosi įvairiose parapijose vikaro, administratoriaus pareigose. 1979 m. paskirtas Šv. Antano Paduviečio lietuvių parapijos klebonu Detroite. Šias pareigas ėjo iki pensijos – daugiau nei 30 metų. Dar kurį laiką patarnavo Šv. Kazimiero Kanados lietuvių parapijoje Ontario provincijoje.

Kun. A. Babonas buvo ne tik aktyvus lietuvių sielovados bendradarbis išeivijoje, bet ir palaikė lietuvių tautines tradicijas, puoselėjo visuomeninę veiklą. Ėjo BALF’o – Amerikos lietuvių fondo skyriaus pirmininko – pareigas. Taip pat buvo Lietuvos šaulių, „Švyturio“ jūrų šaulių, Lietuvos Vyčių kuopų kapeliono, Šv. Antano altoriaus draugijos ir Dainavos jaunimo stovyklos dvasios vadovas. Kunigas rėmė daugelį kitų lietuviškų organizacijų. Už šią veiklą apdovanotas organizacijų padėkos raštais ir atminimo ženklais – ordinais.

Kun. A. Babonas aktyviai dalyvavo Bažnyčios Lietuvoje gyvenime – rėmė naujų bažnyčių statybą Girkalnyje ir Šventojoje, kard. V. Sladkevičiaus įmažinimą Guronyse bei kitus projektus. Per Lietuvių Šalpos fondą JAV, rūpinosi lietuvių Tėvynėje rėmimu.

Sugrįžęs į Lietuvą, 2010 m., kun. A. Babonas apsigyveno Kaišiadorių vyskupijoje, Birštone. Čia uoliai patarnavo vietinės Šv. Antano Paduviečio parapijos darbuose, aktyviai dalyvavo bendruomenės gyvenime – rėmė „Bočius“, Birštono sakralinį muziejų, buvo visų mylimas.

2019 m. kun. A. Babonui įteiktas Birštono savivaldybės garbės raštas – padėka už visą gyvenimą puoselėtą lietuviškumą išeivijoje ir svarią paramą Lietuvai.

Kaišiadorių vyskupijos kurijos informacija