Vyskupas Teofilius Matulionis. 

Autorius – Kauno fotoportretistas Karlas Baulas (1934 m.)

„Hello – My name is Teofilius“, – į viso pasaulio anglakalbius nuo šiol kreipiasi palaimintasis Teofilius Matulionis.

2017 m., besirengiant lietuvių arkivyskupo beatifikacijai, vyskupas Algirdas Jurevičius patraukliu stiliumi parašė knygą „Susipažinkime – esu Teofilius“. Knyga sulaukė plataus skaitytojų dėmesio Lietuvoje. Pasakojimas pateikiamas pirmuoju asmeniu – tarytum pats Teofilius užkalbina skaitytoją ir pakviečia keliauti drauge per jo gyvenimo patirtis. Netrukus ši knyga buvo išversta į lenkų kalbą ir išleista Lietuvoje: “Chciałbym się przedstawić – jestem Teofil.” Ją vertė Irena Fedorowicz. Varšuvos – Pragos vyskupo Romuald Kamiński iniciatyva, šią knygą neseniai išleido ir Loretiečių leidykla Varšuvoje.

Siekiant, kad arkivyskupo Teofiliaus Matulionio įkvepiantis gyvenimo ir tikėjimo liudijimas būtų žinomas ir kitų tautų krikščionims, nutarta šią knygą išversti į anglų kalbą. Tai paskatino ir Popiežiaus Pranciškaus vizito metu parodytas dėmesys palaimintajam Teofiliui bei kitiems Bažnyčios ir mūsų Tėvynės kankiniams. Prie to daug prisidėjo ir piligrimai, iš įvairių kraštų atvykstantys pasimelsti prie palaimintojo Teofiliaus. Iniciatyvos išversti ir išleisti šią knygą ėmėsi kunigas Vytas Staškevičius, daugelį metų tarnaujantis Kanados lietuvių sielovadoje Mississaugoje (Ontarijo provincija). Kunigas Vytas subūrė komitetą, kuris rūpinosi vertimu, kalbos redagavimu ir teksto parengimu spaudai. Ruošiant knygą didelį darbą atliko prelatas Jonas Staškevičius, Regina Choromanskis (jos tėvai kilę iš Kaišiadorių), leidybos patirtį turintis Jurgis Kuliešius. Išverstą tekstą redagavo Lietuvos garbės konsulas Monrealyje ir Kvebeko provincijoje Arūnas Staškevičius. Knygos leidybą finansavo Henry Švažas, dedikuodamas ją neseniai mirusios žmonos Dianos Švažas (Choromanskytės) atminimui.

Knyga atspausdinta Toronte 5000 egzempliorių tiražu. Dalis tiražo, 1000 egzempliorių, liko Kanadoje, kur knygą platinti įsipareigojo Regina Choromanskis. Jungtinėse Valstijose leidinį išplatino Detroito Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kunigas Gintaras Jonikas, drauge su lietuvių sielovadoje dirbančiais kunigais. Likusią tiražo dalį, 3000 egzempliorių,  vertimo ir leidybos komitetas išsiuntė į Lietuvą.