Vieno fariziejaus vyresniojo namuose vienas svečias jam tarė: „Palaimintas, kas vaišinsis Dievo karalystės pokylyje!“ 
    Jėzus atsiliepė: „Vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus metui puotauti, jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems: 'Ateikite, jau viskas surengta'. Tuomet jie visi kaip vienas pradėjo išsikalbinėti. Vienas jam tarė: 'Nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Meldžiu mane pateisinti'. Vėl kitas sakė: 'Pirkau penkis jungus jaučių ir einu jų išmėginti. Meldžiu mane pateisinti'. Trečias tarė: 'Vedžiau, todėl negaliu atvykti'. 
    Tarnas sugrįžęs viską apsakė šeimininkui. Šis supyko ir įsakė tarnui: 'Skubiai eik į miesto aikštes ir skersgatvius ir vesk čionai visus vargšus, paliegėlius, aklus ir luošus'. Tarnas ir vėl pranešė: 'Šeimininke, kaip buvai liepęs, – padaryta, bet dar yra vietos'. Tada šeimininkas tarė tarnui: 'Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni. 
    Sakau jums, – nė vienas iš anų kviestųjų žmonių neragaus mano vaišių'“. 

Skaitiniai E1 (430)

Rom 12, 5–16a: Esame vieni kitų nariai

Ps 131, 1. 2. 3. P.: Išlaikyk mano sielą savo ramybėje, Viešpatie.


Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas SJ

Mišiose matome visus tikro pokylio elementus. Stalas, svečiai, muzikantai, maistas – duona ir vynas. Šis pokylis ypatingas tuo, kad svečiu jame gali būti kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo padėties, rasės, amžiaus ir t. t. Kai kurie iš tiesų gali būti atėję tiesiog „iš kryžkelių“... Jame prezidentas ir bedarbis, turtuolis ir elgeta, baltaodis ir juodaodis, vyras ir moteris, vietinis ir migrantas – visi susibūrę aplink vieną stalą – altorių kreipiasi į Dievą kaip į visų tėvą ir parodo, kad yra vienos šeimos nariai – broliai ir seserys. Šiame pokylyje skirtingi žmonės patiria tikrą bendrystę.

Kai susiburiame aplink puotos stalą – altorių, Kristus tampa mūsų duona. Jis ateina į mūsų širdis, kai klausomės jo žodžio ir priimame Komuniją. Mes daromės panašūs į Jį.

Eucharistija parodo, kas iš tiesų esame ir kur link einame. Ji formuoja mūsų bendruomenę, mus suburia draugėn ir atskleidžia tikslą, kurio siekti Dievas mus kviečia.

Švęskime taip, kad visi, kurie dar yra kryžkelėse, norėtų čia užsukti ir kartu švęsti.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai