Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: „Jei kas ateina pas mane, bet nebrangina manęs labiau už savo tėvą, motiną, žmoną, vaikus, brolius, seseris ir netgi savo gyvybę, – negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys.
    Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti. Kad kartais, padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų: 'Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti'.
    Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar, turėdamas dešimt tūkstančių kareivių, pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda dvidešimt tūkstančių? Jei ne, tai, anam dar toli esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos.
    Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys“.

Skaitiniai E1 (432)

Rom 13, 8–10: Meilė – įstatymo pilnatvė

Ps 112, 1–2. 4–5. 9. P.: Laimingas, kas kito gailis, paskolą duoda.


Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas SJ

Galiu rūpintis tik savimi, nusisukdamas nuo svetimo žmogaus. Tuomet Evangelija meta iššūkį tokiam gyvenimo būdui, ji ragina liautis būti egoistu ir atsiverti kitiems. Prarasti gyvenimą ir jį atrasti su Jėzumi – tai atsigręžti į kitą žmogų, bendruomenę ir pasaulį ir siekti, kad jis taptų geresnė vieta gyventi. „Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys.“ Tai yra raginimas persiimti savo atsakomybių kryžių ir kantriai jį nešti.

Popiežius Pranciškus sako, kad reikia kategoriškai atmesti supasaulėjusią mąstyseną, kuri į gyvenimo centrą iškelia savąjį „aš“ ir savo interesus, nes ne to Jėzus nori iš mūsų! Jis nori, kad drąsiai prisiimtume gyvenimo iššūkius dėl Evangelijos kaip galutinio tikslo ir tokiu būdu laimėtume nesibaigiantį gyvenimą su Dievu. Jeigu mums rūpi ateitis, turime prisiimti dabarties sunkumus.

Pagalvokime, kokios yra mūsų atsakomybės. Sekime mūsų Mokytoju ir Viešpačiu, kantriai tas atsakomybes prisiimdami.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai