Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė:
   „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“.

Skaitiniai Š (32)

Apd 22, 3–16: Kelkis, priimk krikštą ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis Jėzaus vardo

   arba Apd 9, 1–22: Viešpatie, ką turiu daryti?

Ps 117, 1. 2. P.: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.

lk.katalikai.lt


Komentaro autorė – Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandien šventojo apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė. Jis pats liudija savo gyvenimo istoriją, kaip susitikimas su Viešpačiu padarė jį vienu didžiausių Evangelijos skelbėjų. Pirmajame skaitinyje girdime Paulių pasakojant apie savo nepriekaištingą žydišką kilmę,  kaip išugdytas Įstatymo jis persekiojo naujojo kelio sekėjus, trumpai tariant, buvo labai uoliai tikintis žydas. Kelyje į Damaską, kur ketino suimti tikinčiuosius ir pristatyti juos bausmei į Jeruzalę, jis parkrito apakintas šviesos ir išgirdo balsą: ,,Sauliau Sauliau, kam mane persekioji?“ Atkreipkime dėmesį į žodį mane, nesakoma tikinčiuosius ar krikščionis, bet mane, Viešpatį. Koks apsireiškimas būsimajam Pauliui ir mums: Jėzus gyvena kiekviename krikščionyje. Krikštu esame įskiepyti Kristuje. Ar esame dėkingi už šią malonę, sąmoningi šiai tikrovei?

Pastebėkime ir Sauliaus nuolankumą: jis nesiginčija, nepyksta, kad yra parblokštas, bet klausia Viešpatį, ką turi daryti. Jam liepiama keltis ir eiti į Damaską, o ten žinos, ką daryti, kokia jo gyvenimo misija. Čionai jis atgauna regėjimą, priima krikštą ir pradeda savo misiją, kaip Viešpats sakęs Ananijui: ,,Jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams“. Savaime suprantama, kad daugybė žmonių susidomėję klausysis Pauliaus vien dėl jo nepaprastos asmeninės Dievo patirties.

Evangelijoje girdime Jėzų siunčiant mokinius į pasaulį liudyti ir skelbti Gerosios naujienos. Mokiniai paliudijo nukryžiuoto Viešpaties prisikėlimą. Tuo tarpu Viešpats papriekaištauja apaštalams dėl jų netikėjimo ir po to siunčia į visą pasaulį – ne vien pas žydus.

Šiandienė šventė primena apaštalo Pauliaus misiją, bet mes, būdami krikščionys, taipogi esame siunčiami nešti gerąją Dievo meilės žinią, idant kiekvienas tikėtų esąs Dievo mylimas ir žinotų, kad Dievas laukia jo atsiliepimo. Pamėginkime kiekvieną dieną skirti laiko Jėzui, kuris mus myli, atsiverkime Jam, kuris mirė už mus, kad mes gyventume. Melskime Šventąją Dvasią vesti mus vis giliau į gailestingosios meilės ir atjautos slėpinį. Lai mūsų gyvenimas liudija Jėzaus artumą.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai