Priėjo fariziejai ir ėmė su Jėzumi ginčytis. Spęsdami jam pinkles, jie reikalavo ženklo iš dangaus. Atsidusęs iš širdies gilumos, jis pasakė: „Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo? Iš tiesų sakau jums: ženklo šiai giminei nebus duota!“
    Ir, palikęs juos, jis vėl sėdo į valtį ir nuplaukė į kitą krantą.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Evangelijos ištrauką komentuoja kun. Vladimiras Solovej

Žvelgdami į evangelijose aprašomus Jėzaus daromus ženklus arba stebuklus negalime nepastebėti tam tikro prieštaravimo. Viena vertus, galime teigti, kad visa Evangelija yra nusėta Jėzaus stebuklų: paralyžiuotieji keliasi, mirusieji bunda gyvenimui, vanduo tampa vynu, audros nutildomos, sudžiūvusios rankos pagyja. „Aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami“ (Lk 7, 22)

Kita vertus, Jėzus yra priešiškas stebuklams. Jis stebuklus daro, bet nenori būti laikomas stebukladariu. Jis atėjo gelbėti, o ne daryti stebuklų. Jis neatsiliepia žmonių sensacijos troškimui, nenori rengti šou, nepasiduoda šėtoniškam gundymui – dykumoje Jis nepaverčia akmenų duona, nenužengia nuo kryžiaus ir į fariziejų prašymą taip pat neatsiliepia. Kas yra bendra visuose tuose gundymuose, kurie nuo Jėzaus laikų per 2000 metų krikščionybės istorijos tebelydi Bažnyčią iki mūsų laikų? Bendra yra tai, kad žmogui sunkiai sekasi priimti tą Dievo paveikslą, kurį atnešė Jėzus į žemę: Dievo, artimo žmogui, gerbiančio jo laisvę, atsiduodančio į žmogaus rankas silpno kūdikio asmenyje, nukryžiuoto Dievo. Žmogus trokšta savo visagalybe pritrenkiančio Dievo, pasaulyje darančio tvarką diktatoriaus. Tokia pagunda nesvetima ir Bažnyčiai, ypač tikėjimo krizės laikais, kai stokojama tikrų tikėjimų liudytojų, tuomet ieškoma sensacijų, stebuklų, kurie galėtų užčiaupti priešams burną.

Kokį ženklą mes galime duoti savo kartos žmonėms? Mūsų abejingumas, vidutinybė, netikėjimas – taip pat yra ženklai, gal net stebuklai – tik atvirkštiniai.

Bernardinai.lt 

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai