Jėzus kalbėjo fariziejams:
    „Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausia drobe ir kasdien ištaigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta, vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunes atbėgę laižydavo jo votis.
    Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė taipogi turtuolis ir buvo palaidotas.
    Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: 'Tėve, Abraomai, pasigalėk manęs! Atsiųsk čionai Lozorių, kad, suvilgęs vandenyje galą piršto, atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šioje liepsnoje'.
    Abraomas atsakė: 'Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius “ tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jus, nei iš ten persikelti pas mus'.
    Tas vėl tarė: 'Tai meldžiu tave, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus: aš gi turiu penkis brolius. Tegul juos įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą'. Abraomas atsiliepė: 'Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso!' Anas atsakė: 'Ne, tėve Abraomai! Bet jei kas iš numirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų'. Tačiau Abraomas tarė: 'Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Palyginimas apie elgetą Lozorių ir beširdį turtuolį visais laikais jaudino žmonių širdis ir vaizduotę taip, kad ši istorija praaugo palyginimo ribas: elgeta Lozorius laikomas šventuoju ir jo kultas gyvas Lotynų Amerikoje, o lazaretai viduramžiais atliko šiuolaikinių ligoninių ir vargšų prieglaudų funkcijas.

Viena aišku, turtuolis, kurio vardas neminimas, pragare ne todėl, kad buvo turtingas, o Lozorius Dangų užsitarnavo ne dėl savo neturto, – klasių kovos modelis čia netinka. Turtuolis nubaustas, nes buvo nejautrus artimui, kurį pažinojo (juk kreipdamasis į Abraomą, jis žino elgetos vardą). Rūpindamasis vien savimi, gyvendamas vien sau, jis jau gyveno pragare, nes tai aukščiausia egoizmo forma.

Palyginimas baigiasi lyg ir nepalikdamas vilties: „Perdėm jau klastinga širdis ir sugedusi – kas gi ją perprasti gali?“ (I skaitinys), tačiau kaip ir kiekvienas palyginimas jis yra įspėjimas ir pamokymas.

Išgirskime, supraskime.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai