Bernardinai.lt veiklos principai

Tikslas. Kartu ieškoti tiesos, stengtis geriau pažinti save ir pasaulį, kuriame gyvename, skelbti krikščioniškas vertybes, pasitelkdami modernias viešosios komunikacijos priemones.


Šio tikslo siekiame įsipareigodami:
Būti sąžiningas ir patikimas bendrakeleivis bendrose su mūsų skaitytojais, žiūrovais tiesos paieškose, tikint, kad tik tiesa mus išlaisvina oriam ir laimingam gyvenimui.
Liudyti krikščioniškų vertybių svarbą, padėti krikščionims geriau pažinti savo tikėjimą, o ieškančius žmones supažindinti su krikščionybe.
Kartu mokytis įsiklausyti į tai, kam esame šaukiami, atpažinti „laiko ženklus“ ir kūrybingai priimti iššūkius.
Teikti patikimą informaciją apie pasaulį, kuriame gyvename.
Skatinti autentišką, sąžiningą ir garbingą įvairių pasaulėžiūrų žmonių dialogą.
Ugdyti pagarbą žmogaus orumui, jautrumą kitam ir bendrystę.


Mūsų nuostatos:
Užuot keikus tamsą, uždekime žvakę.
Padėti susigaudyti informacijos jūroje, padėti ne tik sužinoti, bet ir suprasti, tačiau kartu priminti atsakomybę skaitytojams ir žiūrovams galvoti ir apsispręsti patiems.
Svarbu ne tik tai, apie ką, bet ir kaip, apie kokius tikslus rašoma ir kalbama.
Tiesti tiltus, o ne statyti barikadas – siekti susikalbėjimo ir bendrystės, o ne supriešinti ir izoliuoti.  Dialogą visada vertiname labiau nei monologus.
Veikiau mokytis, nei mokyti – nebijoti pripažinti savo klaidų ir turėti drąsos jas taisyti.


Reikalavimai  „Bernardinai.lt“ komandos nariui:
Pagarba žmogaus orumui ir jautrumas kito žmogaus rūpesčiams bei skausmui. Tikroji žurnalistika neįmanoma be pagarbos tiek auditorijai, į kurią kreipiesi, tiek be jautrumo ir empatijos tiems, apie kurių rūpesčius, siekius, veiklą rašome ar kalbame.
Profesionalumas. Tai pastanga atlikti kiekvieną darbą kuo kokybiškiau.  Antras profesionalumo bruožas – siekis augti ir tobulėti, tiek kaip asmenybei, tiek kaip savo srities profesionalui. Pagaliau – trečiasis profesionalo bruožas: gebėjimas įveikti pagundą  daryti tik tai, kas patinka, o ne kas svarbiausia šią akimirką, galvojant apie „Bernardinai.lt“ tikslą ir skaitytojus.
Kūrybiškumas. Būti ne instrukcijų vykdytoju, bet kūrėju, kuris visos komandos veiklai suteikia naujų spalvų, impulso, savitumo.
Bendruomeniškumas. Komandos nariai tikrai neprivalo sutarti visais klausimais, o viešai diskutuoti su bendradarbiais.  Redakcijos narius viena komanda daro ne vertinimų, skonių, temperamentų sutapimas, bet sutarimas dėl to, kad esame drauge, nes rimtai priimame pamatinį „Bernardinai.lt“ tikslą ir esame pasiryžę negailėti savęs jį įgyvendinant.


Reikalavimai autoriams:
Pasiūlyti informaciją, tekstą ar laidą mums gali kiekvienas žmogus, tačiau:
Mes pasirenkame sau teisę atsisakyti informacijos, laidų ir tekstų iš autorių, kurių ankstesnė veikla kelia mums abejonių dėl šio autoriaus sąžiningo noro siekti tiesos bei pagarbos žmogaus orumui.
Mes pasiliekame teisę atsisakyti skelbti informaciją, tekstus ir laidas, kurias, mūsų vertinimu, autoriai parengė, siekdami reklamuoti  tam tikrą prekę, populistinę partiją ar paslaugą.
Mes pasiliekame teisę (jei nesame su autoriumi sutarę kitaip) taisyti tekstų kalbą, adaptuoti tekstus (pavyzdžiui, jei nuo to nenukenčia teksto supratimas, atsisakyti nuorodų), iliustruoti juos pagal savo supratimą.
Informaciją, tekstus ir laidas mes priimame (jei nebuvo sutarta su jų autoriais kitaip) tik atsiųstus elektroniniu paštu ar pristatytus į Redakciją kompiuterine laikmena. Mums tekstai turėtų būti siunčiami teksto formatu. Neįsipareigojame saugoti ar grąžinti autoriams mums atsiųstus tekstų rankraščius ar laiškus.
Už  mums pateiktą informaciją, tekstus, nuotraukas ar laidas mes, jei esame taip sutarę su autoriumi, mokame honorarą, sudarydami su autorinę sutartį. Tačiau visais atvejais honorarai mokomi tik už tą medžiagą, dėl kurios parengimo buvo iš anksto sutarta su autoriumi, kartu sutariant ir dėl autorinio užmokesčio. Kitais atvejais mums siunčiamą medžiagą vertiname, kaip norą  prisidėti prie mūsų  veiklų, nesitikint už tai piniginio atlygio.
Visa „Bernardinai.lt“ skleidžiama informacija, tekstai yra diskusiniai ir nėra oficialios Redakcijos nuomonės išraiška. Taip pat ir tekstai, skelbiami skyriuje „Redakcija“ yra jų autorių atsakomybė, ir jie nebūtinai sutampa su kitų jos narių nuomone.


Informacijos atrankos principai
Mes teikiame pirmenybę:
Informacijai, tekstams ir laidoms, kurie tiesiogiai prisideda prie mūsų misijos įgyvendinimo. Visam tam, kas padeda žmogui geriau suprasti tiek pasaulį, kuriame jis gyvena, tiek patį save.
Informacijai, tekstams ir laidoms, kurie atkreipia dėmesį į gerąsias praktikas įvairiose srityse, ugdo atsakingą laisvę, skatina dovanojimo kultūrą, įžvelgia tai, kas gero.
Į pagarbų ir sąžiningą dialogą orientuotai informacijai, tekstams ir laidoms. Labai vertiname dialogą,  kai diskutuojama su autoriaus išsakytomis idėjomis, o ne susitelkiama į tikrus ar tariamus autoriaus trūkumus, siekiant sumenkinti jo išsakytas idėjas.
Informacijai, tekstams ir laidoms, dėl kurių parengimo su jų autoriais buvome sutarę iš anksto. Mes pasitikime tuo, kad mūsų autoriai nuoširdžiai siekia tiesos ir tada, kai negalime pritarti jų pozicijai, siūlomoms interpretacijoms.
Vertiname operatyvumą, tačiau dar labiau vertiname informacijos patikimumą ir išsamumą.  Mums svarbiau ne pirmiems paskelbti apie įvykį, bet apie visa tai, kas svarbu, skelbti tik patikimą informaciją, nepasiduodant skandalams ir dirbtiniam dramatizavimui. 
Mes sakome – ne:
Horoskopams, smalsavimui, kuo gyvena „žvaigždės“, sąmoningai į skandalus nukreiptai informacijai. Mes ignoruojame tai iš pagarbos auditorijai ir įsitikinimui, kad žiniasklaidos priemonė neturi skelbti menkavertės bei bukinančios informacijos.
Informacijai, laidoms ir tekstams, kuriuose niekinamas kitas žmogus, kurie polemizuoja ne su idėjomis, požiūriais, bet yra skirti sumenkinti jų autorius, kurie  skatina neapykantą, niekina žmogišką orumą.
Įvairaus pobūdžio propagandai, siekiančiai paveikti žmonių elgesį, primesti jiems savo nuostatas. Ribą tarp propagandos ir įvairių į asmenybės ugdymą, katechizaciją, evangelizaciją orientuotą informaciją suvokiame, kaip ribą tarp pastangos pajungti žmogų savo galiai  ir žmogaus sąmoningumo, atsakomybės, laisvės būti tiesoje ugdymo.
Informacijai, laidoms ir tekstams,  kuriuose propaguojama mirties civilizacija – paneigiama žmogaus gyvybės vertė, tyčiojamasi iš žmogaus įsitikinimų, tautybės, sakralumo sampratos, santuokos ir šeimos, tėvystės ar mokinystės,  krikščioniškos pašaukimo sampratos.
Informacijai, laidoms ir tekstams, kurių parengimo kokybė neatitinka minimalių reikalavimų, kuriuos keliame kiekvienam skelbiamam tekstui (žinios aiškumas, dėstymo nuoseklumas, problemos aktualumas,  argumentų pagrįstumas), taip pat neskelbiame informacijos, kuri, nors yra kokybiška, bet savo pobūdžiu, žanru, apimtimi nėra mums priimtina. (Pavyzdžiui, neskelbiame į labai siaurą auditoriją orientuotų tekstų etc.)


Reklamos skelbimo principai
Pirmenybę teikiame socialinei, o ne komercinei reklamai.
Jei tenka rinktis, kuriai socialinei reklamai teikti pirmenybę, atsižvelgiame į jos didžiausią atitikimą mūsų misijai bei į tai, kas prašo paskelbti reklamą. Bičiuliams, su kuriais turime ilgą bendradarbiavimo patirtį, stengiamės teikti pirmenybę.
Jei tenka rinktis, kurią komercinę reklamą skelbti, pirmenybę teikiame produktams ir paslaugoms, kuriomis patys pasitikime.
Esame viešai paskelbę reklamos mūsų žiniasklaidos priemonėse įkainius, tačiau paliekame sau teisę taikyti ypatingas nuolaidas toms organizacijoms, kurias įvardijame kaip bendrakeleivius, įgyvendinant mūsų misiją.
Jokiomis sąlygomis neskelbiame alkoholio, azartinių žaidimų ir kitų žmogaus instinktus ar silpnybes išnaudojančių reklamų.


Dalyvavimo bendruose su kitomis  organizacijomis projektuose principai
Dalyvavimą įvairiuose viešinimo ar informacinio rėmimo projektuose vertiname nevienprasmiškai. Viena vertus, tai svarbu mums, kaip organizacijai, didinant žinomumą ir gaunant galimybę papildyti mūsų biudžetą, kita vertus, puikiai suvokiame, kad čia slypi pavojus nukrypti nuo žurnalistikos prie viešųjų ryšių ir prarasti auditorijos pasitikėjimą.
Mes neskelbiame užsakomųjų tekstų, pateikdami juos kaip žurnalistinius.  Skelbdami informaciją, susijusią su atskirų projektų viešinimu, už kurios skelbimą gauname viešinti skirtus pinigus, mes pažymime, kad tos publikacijos  atsiradimas yra susijęs su  kurios nors organizacijos iniciatyva.
Žyma, kad kuri nors publikacija yra susijusi su kuriuo nors projektu, ar su kurios nors organizacijos iniciatyva, nereiškia, kad ši publikacija nėra patikima ar prastesnė už kitas. Tačiau mes siekiame, kad mūsų skaitytojai ir žiūrovai žinotų, kas paskatino spausdinti tokias publikacijas, ir į tai atsižvelgtų, vertindami jų turinį.
Mes nedalyvaujame viešinimo projektuose, kurie gal kuriuo nors aspektu prieštarauti mūsų misijos įgyvendinimui ar kurie turi propagandinį pobūdį.
Po kai kuriomis publikacijomis mes skelbiame, kad jos atsirado, bendradarbiaujant su kuria nors organizacija. Paprastai tai yra mūsų parengtos, patikimais šaltiniais paremtos, mūsų įsitikinimu, vertingos publikacijos, kurioms parengti atrasti laiko ir jėgų padėjo bendradarbiavimas su kuriuo nors partneriu. Tai gali būti ir ne mūsų pačių parengtos publikacijos, tačiau ir tuo atveju jų turiniui taikomi sąžiningumo ir patikimumo reikalavimai.