Liturginis kalendorius | Religija

Rugsėjo 20 d.
Šv. Andriejus Kim Tegonas

Rugsėjo 20 dieną minime šv. Andriejų Kim Tegoną ir kitus Korėjos kankinius. Vardas „Andriejus“, kilęs iš graikų kalbos, reiškia „vyriškas“.

Rugsėjo 19 d.
Šv. Januarijus

Šv. Januarijus kilęs iš Neapolio ar Benevento Italijoje. Tuo metu, kai kilo Dioklecijano persekiojimai, jis buvo Benevento vyskupu.

Rugsėjo 18 d.
Šv. Juozapas iš Kupertino, pranciškonas

Kartą, lankydamas Šv. Pranciškaus baziliką, Juozapas pamatė Dievo Motinos paveikslą aukštai ant bažnyčios skliauto. Tą pat akimirką jo kūnas pakilo į orą, ir jis su atsidavimu pabučiavo Marijos atvaizdą.

Rugsėjo 17 d.
Šv. Pranciškaus stigmų slėpinys55

Mažasis Neturtėlis iš Asyžiaus mus moko, kad esminis mūsų egzistencijos poreikis yra „ekologiško gyvenimo projektas“, kur įsipareigojimas dėl kitų gerovės yra derinamas su „vacare Deo” – o tai reiškia laiką, praleidžiamą su Dievu ir savimi.

Rugsėjo 16 d.
Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai

Rugsėjo 16 d. minime šv. Kornelijų ir Kiprijoną.

Rugsėjo 15 d.
Švč. Mergelė Marija Sopulingoji

Būtent dabar ji tampa visos Žmonijos Motina ir Atpirkėjo bendradarbė. Šį tikėjimo faktą žinome iš Evangelijų.

Rugsėjo 14 d.
Šventojo Kryžiaus išaukštinimas

Kryžius, bausmės ir kankinimo įrankis, tapo mums, krikščionims, išskirtiniu Dievo meilės visai žmonijai ženklu ir stipriausia Jėzaus gailestingumo mums bei ištikimybės savajam Tėvui išraiška.

Rugsėjo 13 d.
Šv. Jonas Auksaburnis

Šis vyskupas ir Bažnyčios mokytojas gimė Sirijos Antiochijoje imperijos kariuomenės karininko šeimoje. Jis studijavo retoriką Antiochijoje pas oratorių Libanijų, religiją – pas Diodorą.

Rugsėjo 12 d.
Švč. Mergelės Marijos Vardas
Katalikų pasaulio leidiniai

Evangelijose pagal Matą, Morkų ir Luką ji vadinama Marija, o Evangelijoje pagal Joną – tiktai Jėzaus motina. Tačiau amžiams bėgant krikščionys savo maldose suteikė jai daugybę kitų vardų, kai kur net per šešis tūkstančius.

Rugsėjo 11 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Bonaventūra iš Barselonos

Subrendęs dramatiškų įvykių dėka, jaunuolis rado drąsos atsispirti tėvų lūkesčiams ir būdamas dvidešimtmetis įstojo į mažesniųjų brolių vienuolyną.

Rugsėjo 10 d.
šv. Mikalojus Tolentietis, išpažinėjas

Kartą, išgirdęs vieno kunigo vienuolio pamokslą, kad neverta mylėti pasaulio, nes jis ir visi jo troškimai praeina, Mikalojus panoro įstoti į šv. Augustino eremitų vienuolyną – taip 1263 m. tapo augustijonu.

Rugsėjo 9 d.
Palaimintoji Eutimija

Rugsėjo 9-tąją Bažnyčios kalendoriuje minima palaimintoji Eutimija – vienuolė Ema Uefing.

Rugsėjo 8 d.
Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimas

Šventas Jeronimas būdamas paauglys kažkokioje knygelėje perskaitė Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimo istoriją, o po daugelio metų ją paprašytas perpasakojo, kaip pats galėjo prisiminti.

Rugsėjo 7 d.
Šv. Regina

Yra žinoma, kad jos pagonis tėvas Olibrius, veltui mėginęs priversti atsisakyti tikėjimo, ją įkalino ir galiausiai nukirsdino.

Rugsėjo 6 d.
Pranašas Zacharijas

Zacharijas aramajų kalba reiškia „Dievo priminimas“. Jis yra vienas iš dažniausiai cituojamų pranašų Naujajame Testamente.

Rugsėjo 5 d.
Šv. Motina Teresė iš Kalkutos

„Nevykite į Kalkutą! Verčiau ieškokite savo Kalkutos ten, kur gyvenate!“ Anot biografo, būtent šią žinią galima laikyti įžvalgiausiu Kalkutos Motinos Teresės pasisakymu, tinkamu visiems laikams.

Rugsėjo 4 d.
Šv. Rozalija
Katalikų pasaulio leidiniai

Graži ir do­ry­bin­ga Ro­za­li­ja bu­vo pa­ža­dė­ta į žmo­nas vie­tos di­di­kui, ta­čiau ofi­cia­lių su­ža­dė­tu­vių die­ną ji pa­bė­go iš na­mų ir pa­si­slė­pė Kvisk­vi­ni­jos kal­nuo­se, o jos tė­vo bei su­ža­dė­ti­nio su­reng­tos pa­ieš­kos bu­vo be­vai­sės.

Rugsėjo 3 d.
Šv. popiežius Grigalius Didysis – Bažnyčios mokytojas
Katalikų pasaulio leidiniai

Po­piežius Gri­ga­lius ti­tu­lo „Di­dy­sis“, ku­rį jam su­tei­kė is­to­ri­ja, nu­si­pel­nė be jo­kios abejonės. Jis iš tie­sų bu­vo to­bu­las pa­vyz­dys to, kaip rei­kia val­dy­ti: bu­vo iš­min­tin­gas ir tei­sin­gas, ro­mus ir stip­rus, griežtas ir to­le­ran­tiškas bei pil­nas su­ma­ny­mų.

Rugsėjo 2 d.
Šv. Ingrida Švedė – pirmoji švedų dominikonė

Ingrida sekė Petro iš Dacijos, dominikonų kunigo, dvasingumu. Ji tapo pirmąja dominikonų vienuole Švedijoje ir 1281 m. įkūrė pirmąjį šalyje dominikonių vienuolyną, pavadintą Šv. Martyno vardu. Ji mirė 1282 m. spindėdama šventumu.

 
Rugsėjo 1 d.
Šv. Egidijus abatas

Manoma, kad Egidijus buvo atsiskyrėlis Provanse, gyveno oloje netoli Rhone miesto Prancūzijoje. Čia jis įkūrė St. Giles vienuolyną ir buvo jo abatu.

Rugpjūčio 31 d.
Pal. Petras Tarrés i Claret1

Kiekvienas, kuris jį sutikdavo, jusdavo, kad Petras buvo labai pasišventęs kunigas, kuriam iš tikrųjų rūpėjo kiti ir kuris aukojo save kitų, ypač atstumtų ir apleistų žmonių, dvasinės bei fizinės gerovės labui.

Rugpjūčio 30 d.
Pal. Ildefonsas Šusteris
Katalikų pasaulio leidiniai

Šusteriui tekusi rykštė buvo Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras, vė­liau vir­tęs be­veik pi­lie­ti­niu ka­ru tarp į at­kak­lią ko­vą įsi­trau­ku­sių fa­šis­tų ir an­ti­fa­šis­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių par­ti­za­nų.

Rugpjūčio 29 d.
Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas

Jonas Krikštytojas užantspauduoja savo, kaip mesijo pirmtako, ir pranašo, skelbiančio apie besiartinančią Dievo karalystę, misiją kankinyste, kuri minima rugpjūčio 29 d.

Rugpjūčio 28 d.
Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas1
Katalikų pasaulio leidiniai

410 metai – didžiulės imperijos, kuri, rodėsi, buvo metusi iššūkį laikui ir istorijai, žlugimo pradžia. 

Rugpjūčio 27 d.
Šv. Monika 1
Katalikų pasaulio leidiniai

Nedaugeliui šventųjų taip, kaip Monikai, teko garbė turėti tokį dėmesingą ir pamaldų biografą. 

Rugpjūčio 26 d.
Pal. Luidžis ir Marija Beltrame Kuatrokiai

Italai Luidžis ir Marija Beltrame Kuatrokiai  tapo pirmąja sutuoktinių pora Bažnyčios istorijoje, kurie palaimintaisiais buvo paskelbti kartu.

Rugpjūčio 25 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Liudvikas IX, Prancūzijos karalius

Valdydamas jis liko ištikimas katalikų tikėjimui. Jam labai patiko dažnai lankytis konventuose, kur kartu su vienuoliais dalyvaudavo liturgijoje.

Rugpjūčio 24 d.
Šv. Baltramiejus – apaštalas

Baltramiejus buvo vienas iš tų, kurie gyveno pirminės Bažnyčios rūpesčiais. Maža to – jis buvo tarp tų, kurie ypatingu būdu augino ir brandino pirminę Bažnyčią. 

Rugpjūčio 23 d.
Šv. Rožė Limietė

Rožė kanonizuota 1671 m. ir yra pirmoji Amerikos žemyne gimusi šventoji, Naujojo Pasaulio globėja.

Rugpjūčio 22 d.
Švč. Mergelė Marija Karalienė

Istorinis kontekstas kreipia mūsų dėmesį į tai, kaip labai aktuali yra Dievo Motina Naujųjų laikų Bažnyčiai.

Rugpjūčio 21 d.
Šv. Pijus X

Pijus X buvo vienas iš pirmųjų popiežių, nuėjusių visą sielovadininko kelią nuo kapeliono iki popiežiaus.

Rugpjūčio 20 d.
Šv. Bernardas Klervietis – Bažnyčios Tėvas
Bažnyčios žinios

Kartu su Bernardu Klerviečiu turime ir mes pripažinti, kad Dievo „geriau ieškoti ir jį lengviau galima surasti malda“. 

Rugpjūčio 19 d.
Šv. Jonas Eudas

Rugpjūčio 19 d. minime šv. Joną Eudą (1601-1680), prancūzų pamokslininką, vienuolijų steigėją.

Rugpjūčio 18 d.
Šv. Lauras ir Floras, kankiniai

Romos Martirologijoje jie minimi kartu su šventaisiais Prokulu ir Maksimu. Lauras ir Floras buvo laikomi broliais, akmenskaldžiais, namų statytojais, Prokulo ir Maksimo mokiniais.

Rugpjūčio 17 d.
Šv. Hiacintas

Misijonieriavo daugiausia Rusijoje ir Prūsijoje (1236 - 1238), lankėsi Lietuvoje (1231), Latvijoje, Danijoje, Švedijoje ir Norvegijoje. Buvo vadinamas „šiaurės apaštalu”.

Rugpjūčio 16 d.
Šv. Steponas Vengras
Katalikų pasaulio leidiniai

No­rė­da­mas su­vie­ny­ti sa­vo tau­tą, Ste­po­nas rė­mė­si mo­ra­le ir re­li­gi­ja. O no­rė­da­mas, kad veik­la tu­rė­tų tvir­tes­nį pa­ma­tą, po­pie­žiaus bei im­pe­ra­to­riaus pa­pra­šė leis­ti vai­ni­kuo­ti jį ka­ra­liu­mi.

Rugpjūčio 15 d.
Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)52

Visai teisėta ir normalu klausti, kokių ženklų vedama Bažnyčia, aiškindamasi tiesą apie šį įvykį, nusprendė Marijos Ėmimą į dangų paskelbti dogma.

Rugpjūčio 14 d.
Šv. Maksimilijonas Kolbė OFMConv4

Iš prigimties būdamas ūmaus būdo, amžininkų prisiminimuose jis charakterizuojamas kaip itin romus ir susitvardantis.

Rugpjūčio 13 d.
Šventieji Poncijonas ir Ipolitas

Rugpjūčio 13 d. minime šventuosius Poncijoną, popiežių, ir Ipolitą, kunigą, kankinius.

Rugpjūčio 12 d.
Šv. Joana Šantalietė – motina ir vizitietė

Uošvis ne tik pasižymėjo laukiniu gyvenimo būdu, bet ir visaip engė Joaną, kurios vienintele priebėga tapo paklusnumas – kaip būdas ieškoti Dievo valios savo gyvenime.

Rugpjūčio 11 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Klara Asyžietė
Katalikų pasaulio leidiniai

Pran­ciš­kaus at­si­ver­ti­mas stip­riai pa­vei­kė ir vie­ną gra­žią Asy­žiaus mer­gi­ną iš kil­min­gos gi­mi­nės – aš­tuo­nio­lik­me­tę Kla­rą Of­re­du­ci (Of­fre­duz­zi), gy­ve­nu­sią griež­to sti­liaus na­muo­se-tvir­to­vė­je San Ru­fi­no aikš­tė­je.

Rugpjūčio 10 d.
Šv. Laurynas, kankinys
Katalikų pasaulio leidiniai

Siks­tas II jam pa­ti­kė­jo ar­ki­dia­ko­no pa­rei­gas, tai­gi jo pa­rei­ga bu­vo va­do­vau­ti veik­lai tų pa­siun­ti­nių, ku­rie įvai­riuo­se mies­to kvar­ta­luo­se, vargšams da­ly­da­mi Eu­cha­ris­ti­ją ir teik­da­mi iš­mal­dą, ku­ni­gams pa­dė­da­vo jų apaš­ta­la­vi­mo bei gai­les­tin­gu­mo dar­buo­se.

Rugpjūčio 9 d.
Šventoji Edita Štein11
Katalikų pasaulio leidiniai

1942 me­tų rug­pjū­čio 2 d. vo­kie­čiai įsi­ver­žė į kar­me­li­čių vie­nuo­ly­ną, su­ėmė Edi­tą ir nusiun­tė į Auš­vi­cą, kur po ke­lių dienų ji bai­gė gy­ve­ni­mą du­jų ka­me­ro­je.

Rugpjūčio 8 d.
Šv. Dominykas

Pa­sa­ko­ja­ma, kad Tu­lū­zo­je Do­mi­ny­kas iš­ti­są nak­tį ban­dė įti­kin­ti vie­ną ka­ta­rą, kad šis klys­ta. Ši pa­tir­tis tik su­tvir­ti­no vie­ną jo įsi­ti­ki­ni­mą: ge­riau­sias gin­klas ere­zi­jai nu­ga­lė­ti yra pa­vyz­di­nis as­ke­tiš­kas gy­ve­ni­mas ir ge­ras te­olo­gi­nis išsi­moks­li­ni­mas.

Rugpjūčio 7 d.
Šv. Ka­je­to­nas Tje­nas
Katalikų pasaulio leidiniai

 „Kris­tus lau­kia, Jis nepa­si­trau­kia“, taip daž­nai nusiminęs kar­to­da­vo Ka­je­to­nas Tje­nas, kal­bė­da­mas apie ne­ati­dė­lio­ti­ną bū­ti­ny­bę re­for­muo­ti abe­jin­gu­mo ir iš­tvir­ki­mo men­ki­na­mą Baž­ny­čią.

Rugpjūčio 6 d.
Kristaus Atsimainymas
Bažnyčios žinios

Kristaus atsimainymas yra pergalės, Prisikėlimo šlovės regėjimas. Svarbu yra ne tiek pats atsimainymo įvykis, o tai, kad atsimaino Jėzus, mūsų brolis, pažįstantis mūsų silpnybes.

Rugpjūčio 5 d.
Švč. Mergelės Marijos bazilikos pašventinimas

Bazilikos viduje, Borgezės koplyčioje, yra senovinis bizantiškas Madonos su kūdikiu paveikslas, priskiriamas šventajam Lukui. Jis yra visoje Romoje labiausiai gerbiamas Dievo Motinos atvaizdas.

Rugpjūčio 4 d.
Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas2
Katalikų pasaulio leidiniai

Nie­kas ne­bū­tų la­ži­nę­sis nė iš su­di­lu­sio ska­ti­ko dėl to ne­ran­gaus jau­nuo­lio, ku­ris lan­kė aba­to Bei­lio mo­kyk­lą Eku­ly­je. Jo var­das bu­vo Jo­nas Via­nė­jus, jis bu­vo gi­męs 1786 me­tų ge­gu­žės 8 d. Dar­di­ly­je.

Rugpjūčio 3 d.
Palaimintasis Augustinas Kažotič OP – Zagrebo vyskupas

Savo pavyzdžio trauka ir įtikinama žodžių jėga per vienus metus Augustinas sugrąžino nusiaubtam miestui krikščionišką veidą ir ramų gyvenimą.

Rugpjūčio 2 d.
Švč. Mergelė Marija, Angelų Karalienė; Porciunkulės atlaidai3

Vieną naktį Porciunkulėje šv. Pranciškų apėmė dvasios pagava. Jis pamatė Viešpatį ir Dievo Motiną, apsuptą dangaus angelų. Tuomet jis išgirdo Viešpaties balsą, su neapsakomu švelnumu kviečiantį prašyti specialios malonės.