Liturginis kalendorius | Religija

Gruodžio 5 d.
Šv. Sabas2

Iškilus nesutarimams tarp jo ir kai kurių vienuolių, Sabas pasitraukė į dykumą ir įkūrė ten kitą vienuolyną netoli Tekos, tačiau vėliau Jeruzalės patriarchas Elijas liepė jam sugrįžti.

Gruodžio 4 d.
Šv. Jonas Damaskietis

Jis gi­mė maž­daug VII am­žiaus vi­du­ry­je Da­mas­ke, mies­te, ku­ria­me ma­lo­nės apa­kin­tas Pau­lius iš krikš­čio­nių per­se­kio­to­jo vir­to aist­rin­gu Kris­taus se­kė­ju.

Gruodžio 3 d.
Šv. Pranciškus Ksaveras – jėzuitų bendrakūrėjas
Ludwig Wiedenmann - Laiškai bičiuliams

1506 m. balandžio 7 d., Didįjį ketvirtadienį, likus šešioms savaitėms iki Kristupo Kolumbo mirties, pasaulį išvydo šeštasis ir paskutinis Ksaverų pilies šeimininkų sūnus – Pranciškus.

Gruodžio 2 d.
Šv. Bibijana (Vivijana)

Gruodžio 2 d. minime šv. Bibijaną (Vivijaną), kankinę. Šv. Bibijana buvo mirtinai nuplakta švininiais rimbais, o jos kūnas buvo paliktas šunims, tačiau niekas jos nepalietė.

Gruodžio 1 d.
Palaimintasis Šarlis de Fuko3

Gruodžio 1 d. minime kunigą palaimintąjį Šarlį de Fuko, kuris ypač išsiskiria tarp naujų Bažnyčios palaimintųjų dramatiškais savo gyvenimo pasikeitimais.

Lapkričio 30 d.
Apaštalas šv. Andriejus: krikščionybės ir helenizmo susitikimas

Turime būti kuo labiausiai dėkingi už paveldą, išaugusį iš vaisingo krikščioniškosios žinios susitikimo su helenistine kultūra.

Lapkričio 29 d.
Visi Serafiškojo pranciškonų ordino šventieji

Šiandieną Pranciškoniškoji šeima švenčia visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmę.

Lapkričio 28 d.
Šv. Kotryna Laburietė1

Sulaukusi dvidešimt ketverių metų Zoja Labouré tapo Šv. Vincento Pauliečio gailestingąja seserimi. Ji priėmė vienuolinį vardą Kotryna. 

Lapkričio 27 d.
Šv. Jokūbas, kankinys

Visą laiką, kol buvo kankinamas, jis liudijo savo tikėjimą, kad jo kūnas vieną dieną bus prikeltas šlovėje. 

Lapkričio 26 d.
Šv. Silvestras Guzzolinis

Lapkričio 26 d. minime šv. Silvestrą Guzzolinį (1177-1267).

Lapkričio 25 d.
Šv. Kotryna Aleksandrietė

Lapkričio 25 d. minime šv. Kotryną, kankinę.

Lapkričio 24 d.
Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius)

Kristaus Karaliaus šventė sutampa su paskutiniu liturginių metų sekmadieniu – aliuzija į tai, kad Kristus Išganytojas yra vienintelis istorijos ir visų laikų Viešpats.

Andriejus Dung-Lakas ir 177 Vietnamo kankiniai

Lapkričio 24 d. minime Andriejų Dung-Laką, kunigą, kankinį. 

Lapkričio 23 d.
Šv. Kolumbanas: puoselėjęs Europos krikščioniškąsias šaknis
Magnificat

Pasak legendos, šventojo Kolumbano motina, laukdamasi jo, sapnavo pagimdžiusi saulę.

Lapkričio 22 d.
Šv. Cecilija, kankinė, šlovintojų globėja1

Cecilija iškelia vidinį giedojimą, kurį aprašė jau Paulius laiške efeziečiams: „cantantes et psallentes in cordibus vestris“, „giedokite ir šlovinkite savo širdyse“.

Lapkričio 21 d.
Švč. Mergelės Marijos paaukojimas

Pirmųjų amžių Bažnyčios rašytojai teigia, kad Mergelė Marija, kai jai sukako treji metai, savo tėvų Joakimo ir Onos buvo atvesta į Jeruzalės šventovę ir ten paaukota Dievui.

Lapkričio 20 d.
Šv. Rapolas Kalinauskas: karys ir karmelitas
Magnificat

Nenorėdamas kovoti prieš savo tautiečius, J. Kalinauskas pasitraukė iš carinės kariuomenės tarnybos ir įsitraukė į 1863 m. Lietuvos ir Lenkijos sukilimą. 

Lapkričio 19 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Agnė Asyžietė

Šv. Pranciškus greitai atpažino ypatingas dorybes Agnės sieloje. Kai 1221 m. Florencijoje buvo įkurtas naujas Neturtėlių seserų vienuolynas, jis išsiuntė Agnę būti vyresniąja.

Lapkričio 18 d.
Šv. Apaštalo Petro ir apaštalo Pauliaus bazilikų Romoje pašventinimas

Šv. Petro bazilika Vatikane – didžiausia pasaulio bažnyčia, pastatyta ant šv. Petro kapo. Šv. Pauliaus baziliką  jo kapo vietoje, prie Ostijos kelio, pirmoji pastatė šv. Elena.

Lapkričio 17 d.
Šv. Elzbieta Vengrė: meilė veda į tikrąją lygybę ir teisingumą

Viena didžiausią susižavėjimą kėlusių viduramžių moterį – šventoji Elzbieta Vengrė, taip pat vadinama Elzbieta Tiuringiete.

Lapkričio 16 d.
Švč. Aušros Vartų Marija – Gailestingumo Motina

Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos paveikslas – vienas garsiausių Lietuvoje, susilaukęs daugelio legendų ir įvairiausių vertinimų.

Lapkričio 15 d.
Šv. Albertas Didysis: scholastikos pradininkas ir gamtos mokslų globėjas

Lapkričio 15 d. minimas Albertas Didysis (1206–1280), vyskupas ir Bažnyčios mokytojas.

Lapkričio 14 d.
Šventoji Gertrūda Didžioji: mistikė ir dvasinio gyvenimo ekspertė
Magnificat

Gertrūda buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta „Didžiąja“.

Lapkričio 13 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Didakas iš Alkalos

Maldoje jis gaudavo tokių antgamtinių įžvalgų apie Dievą ir tikėjimo slėpinius, kad mokyti teologai su nuostaba klausėsi įkvepiančių pokalbių su šiuo bemoksliu pasauliečiu broliuku.

Lapkričio 12 d.
Šv. Juozapatas Kuncevičius – vilnietis, paaukojęs gyvybę už vienybę1

Juozapato dvasiniai ieškojimai subrendo Lietuvos žemėje, Vilniuje, kur jis 1604 m. tapo bazilijonų vienuoliu.

Lapkričio 11 d.
Šv. Martynas Turietis – žmonių vyskupas1

Prancūzijoje jam dedikuota apie 4000 bažnyčių, o jo vardu pavadinti tūkstančiai miestelių ir kaimų. 

Lapkričio 10 d.
Šv. Leonas Didysis: taikos popiežius
Magnificat

Šv. Leonas Didysis (400–461 m.)  – iš tiesų vienas didžiausių popiežių, atnešęs Romos Sostui garbę, aiškiai prisidėjęs prie jos autoriteto bei prestižo sustiprinimo.

Lapkričio 9 d.
Šventoji Švč. Trejybės Elzbieta: „Dievo namai“
Magnificat

Ponia Katez dukters ateitį siejo su muzika ir pasaulietiniu gyvenimu, todėl tvirtai laikėsi sprendimo neleisti Elzbietai stoti į vienuolyną.

Laterano bazilikos pašventinimas3

Laterano bazilika – viena iš penkių didžiausių senųjų bazilikų Romoje. Vadinamoji Išganytojo bazilika, arba Šventojo Gelbėtojo arkibazilika, yra seniausia tarp didžiųjų bazilikų.

Lapkričio 8 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Jonas Dunsas Škotas1

Tėvas Jonas tapo žinomas kaip „Marijos daktaras“. Jis gynė Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo sampratą ir paneigė visus to meto mokytų žmonių prieštaravimus šiai tiesai. 1854 m. popiežius Pijus IX iškilmingai patvirtino šią tėvo Jono gintą doktriną.

Lapkričio 7 d.
Pal. Antanas Baldinuci

Jis atvertė nemažai žmonių, pagarsėjusių nusidėjėlių. Tačiau ir dvasininkai mielai klausydavosi jo pamokslų.

Lapkričio 6 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Margarita iš Lotaringijos

Sumaniai tvarkydama ekonominius reikalus, ji sugebėdavo sutaupyti lėšų, kurias skirdavo padėti vargšams.

Lapkričio 5 d.
Šv. Elžbieta ir Zacharijas – Jono Krikštytojo tėvai

Lapkričio 5 d. minimi Elžbieta ir Zacharijas (I a.), Jono Krikštytojo tėvai.

Lapkričio 4 d.
Šv. Karolis Boromiejus2

Nepaisydamas įvairių trukdymų jis diegė reformas: davė pradžią sekmadieninėms mokykloms, įkūrė šv. Ambraziejaus Oblatų (pasišventėlių) ordiną, sušaukė 11 sinodų ir 6 provincijos susirinkimus.

Lapkričio 3 d.
Šv. Martynas Poresas, dominikonas

Martynas Poresas gimė Limoje (Peru) 1579 metais. Jo tėvas – ispanų aristokratas nenorėjo sūnaus pripažinti, nes jo motina buvo juodaodė, buvusi vergė.

Lapkričio 2 d.
Ką švenčiame per Vėlines?

Paprotys melstis už mirusiuosius yra senas kaip pati Bažnyčia, tačiau pati liturginė šventė buvo įsteigta tik 998 m. lapkričio 2-ąją. 

Lapkričio 1 d.
Visų Šventųjų iškilmė: šventųjų bendrystė

Šventųjų bendravimas yra viena labiausiai guodžiančių tikėjimo tiesų, nes ji mums primena, jog nesame vieni, kad yra gyvenimo bendrystė, kurią sudaro visi priklausantys Kristui.

Spalio 31 d.
Šv. Volfgangas - vyskupas ir atsiskyrėlis2

Jo atsiskyrėliškas gyvenimas buvo nuolat trukdomas velnio, kuris visada ieškojo galimybių palaužti Volfgangą.

Spalio 30 d.
šv. Marija Teresė Taušer - vaikų globos namų steigėja

1891-aisiais Berlyne ji įkūrė Šv. Juozapo namus, skirtus vargstantiems vaikams.

Spalio 29 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Marija Restituta Kafka

Kai jai sukako 19 metų, buvo vadinama „krikščioniškos meilės pranciškone“ ir įgijo vienuoliškąjį vardą Marija Resituta bei tarnavo Vienos ligoninės operacinėje, kur Marija buvo mylima už savo draugiškumą.

Spalio 28 d.
Šv. Simonas ir Judas Tadas, apaštalai2

Pasak legendos, apaštalas Simonas kartu su Judu Tadu apaštalavo Sirijoje ir Mesopotamijoje, vėliau Persijoje, kur abu Babilono karaliui išpranašavo pergalę ir taiką.

Spalio 27 d.
Šv. Ivo Helory - neturtingųjų advokatas

Šv. Ivo pavyzdžiu seka Šv. Ivo brolijos nariai, kurie rūpinasi teisėsauga. 

Spalio 26 d.
Šv. Amandas iš Mastrichto - misionierius frankų kraštuose1

Jis buvo pirmasis misijų vyskupas prancūzų – frankų kraštuose.

Spalio 25 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Katerino iš Bosnijos

Žinių apie šventosios gyvenimą išlikę mažai, tačiau pakankamai, kad atsiskleistų visa jos asmenybės didybė. Gyveno Katerina Balkanų valstybėje, kurioje vyravo islamas.

Spalio 24 d.
Aloyzas Guanela – visų gyvenimo sužeistųjų samarietis
Magnificat

Aloyzas Guanela (1842 m. gruodžio 19 d. Kampodolčine–1915 m. spalio 24 d. Kome) buvo italas katalikų kunigas ir kelių ordinų, besirūpinančių ligoniais ir atstumtaisiais, įkūrėjas.

Spalio 23 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Jonas Kapestranas - pirmasis bernardinų šventasis

Šis bernardinų šventasis aplankė ir Šventąją Žemę, kur vedė derybas su armėnais dėl galimybės susivienyti su Romos Katalikų Bažnyčia. Jis net buvo prisikvietęs keletą jų atstovų į ekumeninį Florencijos susirinkimą.

Spalio 22 d.
Šv. Jonas Paulius II
Vatican News

Liturginio kalendoriaus data primena istorinę dieną šv. Karolio Wojtylos – Jono Pauliaus II gyvenime: naujojo Romos vyskupo ir popiežiaus Visuotinės Bažnyčios ganytojo tarnystės oficialią pradžią 1978 metų spalio 22-ąją.

Spalio 21 d.
Šv. Uršulė, kankinė

Spalio 21 d. Bažnyčia mini šv. Uršulę, mergelę ir kankinę.

Spalio 20 d.
Šv. Marija Bertila Boskardin

Prie jos kapo visuomet kas nors meldžiasi, kam reikia jos, sesers slaugės, pagalbos: ligoniai kreipiasi į ją prašydami gelbėti iš įvairiausių ligų, ir pagalba ateina.

Spalio 19 d.
Kun. Jerzy Popiełuszko - herojiškas Evangelijos liudytojas sovietmečiu
Magnificat

Šis jaunas dvasininkas buvo nukankintas lenkų saugumo vien dėl to, kad buvo ištikimas katalikų kunigas.