Liturginis kalendorius | Religija

Lapkričio 14 d.
Šventoji Gertrūda Didžioji: mistikė ir dvasinio gyvenimo ekspertė
Magnificat

Gertrūda buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta „Didžiąja“.

Lapkričio 13 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Didakas iš Alkalos

Maldoje jis gaudavo tokių antgamtinių įžvalgų apie Dievą ir tikėjimo slėpinius, kad mokyti teologai su nuostaba klausėsi įkvepiančių pokalbių su šiuo bemoksliu pasauliečiu broliuku.

Lapkričio 12 d.
Šv. Juozapatas Kuncevičius – vilnietis, paaukojęs gyvybę už vienybę1

Juozapato dvasiniai ieškojimai subrendo Lietuvos žemėje, Vilniuje, kur jis 1604 m. tapo bazilijonų vienuoliu.

Lapkričio 11 d.
Šv. Martynas Turietis – žmonių vyskupas1

Prancūzijoje jam dedikuota apie 4000 bažnyčių, o jo vardu pavadinti tūkstančiai miestelių ir kaimų. 

Lapkričio 10 d.
Šv. Leonas Didysis: taikos popiežius
Magnificat

Šv. Leonas Didysis (400–461 m.)  – iš tiesų vienas didžiausių popiežių, atnešęs Romos Sostui garbę, aiškiai prisidėjęs prie jos autoriteto bei prestižo sustiprinimo.

Lapkričio 9 d.
Šventoji Švč. Trejybės Elzbieta: „Dievo namai“
Magnificat

Ponia Katez dukters ateitį siejo su muzika ir pasaulietiniu gyvenimu, todėl tvirtai laikėsi sprendimo neleisti Elzbietai stoti į vienuolyną.

Laterano bazilikos pašventinimas3

Laterano bazilika – viena iš penkių didžiausių senųjų bazilikų Romoje. Vadinamoji Išganytojo bazilika, arba Šventojo Gelbėtojo arkibazilika, yra seniausia tarp didžiųjų bazilikų.

Lapkričio 8 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Jonas Dunsas Škotas1

Tėvas Jonas tapo žinomas kaip „Marijos daktaras“. Jis gynė Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo sampratą ir paneigė visus to meto mokytų žmonių prieštaravimus šiai tiesai. 1854 m. popiežius Pijus IX iškilmingai patvirtino šią tėvo Jono gintą doktriną.

Lapkričio 7 d.
Pal. Antanas Baldinuci

Jis atvertė nemažai žmonių, pagarsėjusių nusidėjėlių. Tačiau ir dvasininkai mielai klausydavosi jo pamokslų.

Lapkričio 6 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Margarita iš Lotaringijos

Sumaniai tvarkydama ekonominius reikalus, ji sugebėdavo sutaupyti lėšų, kurias skirdavo padėti vargšams.

Lapkričio 5 d.
Šv. Elžbieta ir Zacharijas – Jono Krikštytojo tėvai

Lapkričio 5 d. minimi Elžbieta ir Zacharijas (I a.), Jono Krikštytojo tėvai.

Lapkričio 4 d.
Šv. Karolis Boromiejus2

Nepaisydamas įvairių trukdymų jis diegė reformas: davė pradžią sekmadieninėms mokykloms, įkūrė šv. Ambraziejaus Oblatų (pasišventėlių) ordiną, sušaukė 11 sinodų ir 6 provincijos susirinkimus.

Lapkričio 3 d.
Šv. Martynas Poresas, dominikonas

Martynas Poresas gimė Limoje (Peru) 1579 metais. Jo tėvas – ispanų aristokratas nenorėjo sūnaus pripažinti, nes jo motina buvo juodaodė, buvusi vergė.

Lapkričio 2 d.
Ką švenčiame per Vėlines?

Paprotys melstis už mirusiuosius yra senas kaip pati Bažnyčia, tačiau pati liturginė šventė buvo įsteigta tik 998 m. lapkričio 2-ąją. 

Lapkričio 1 d.
Visų Šventųjų iškilmė: šventųjų bendrystė

Šventųjų bendravimas yra viena labiausiai guodžiančių tikėjimo tiesų, nes ji mums primena, jog nesame vieni, kad yra gyvenimo bendrystė, kurią sudaro visi priklausantys Kristui.

Spalio 31 d.
Šv. Volfgangas - vyskupas ir atsiskyrėlis2

Jo atsiskyrėliškas gyvenimas buvo nuolat trukdomas velnio, kuris visada ieškojo galimybių palaužti Volfgangą.

Spalio 30 d.
šv. Marija Teresė Taušer - vaikų globos namų steigėja

1891-aisiais Berlyne ji įkūrė Šv. Juozapo namus, skirtus vargstantiems vaikams.

Spalio 29 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Marija Restituta Kafka

Kai jai sukako 19 metų, buvo vadinama „krikščioniškos meilės pranciškone“ ir įgijo vienuoliškąjį vardą Marija Resituta bei tarnavo Vienos ligoninės operacinėje, kur Marija buvo mylima už savo draugiškumą.

Spalio 28 d.
Šv. Simonas ir Judas Tadas, apaštalai2

Pasak legendos, apaštalas Simonas kartu su Judu Tadu apaštalavo Sirijoje ir Mesopotamijoje, vėliau Persijoje, kur abu Babilono karaliui išpranašavo pergalę ir taiką.

Spalio 27 d.
Šv. Ivo Helory - neturtingųjų advokatas

Šv. Ivo pavyzdžiu seka Šv. Ivo brolijos nariai, kurie rūpinasi teisėsauga. 

Spalio 26 d.
Šv. Amandas iš Mastrichto - misionierius frankų kraštuose1

Jis buvo pirmasis misijų vyskupas prancūzų – frankų kraštuose.

Spalio 25 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Katerino iš Bosnijos

Žinių apie šventosios gyvenimą išlikę mažai, tačiau pakankamai, kad atsiskleistų visa jos asmenybės didybė. Gyveno Katerina Balkanų valstybėje, kurioje vyravo islamas.

Spalio 24 d.
Aloyzas Guanela – visų gyvenimo sužeistųjų samarietis
Magnificat

Aloyzas Guanela (1842 m. gruodžio 19 d. Kampodolčine–1915 m. spalio 24 d. Kome) buvo italas katalikų kunigas ir kelių ordinų, besirūpinančių ligoniais ir atstumtaisiais, įkūrėjas.

Spalio 23 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Jonas Kapestranas - pirmasis bernardinų šventasis

Šis bernardinų šventasis aplankė ir Šventąją Žemę, kur vedė derybas su armėnais dėl galimybės susivienyti su Romos Katalikų Bažnyčia. Jis net buvo prisikvietęs keletą jų atstovų į ekumeninį Florencijos susirinkimą.

Spalio 22 d.
Šv. Jonas Paulius II
Vatican News

Liturginio kalendoriaus data primena istorinę dieną šv. Karolio Wojtylos – Jono Pauliaus II gyvenime: naujojo Romos vyskupo ir popiežiaus Visuotinės Bažnyčios ganytojo tarnystės oficialią pradžią 1978 metų spalio 22-ąją.

Spalio 21 d.
Šv. Uršulė, kankinė

Spalio 21 d. Bažnyčia mini šv. Uršulę, mergelę ir kankinę.

Spalio 20 d.
Šv. Marija Bertila Boskardin

Prie jos kapo visuomet kas nors meldžiasi, kam reikia jos, sesers slaugės, pagalbos: ligoniai kreipiasi į ją prašydami gelbėti iš įvairiausių ligų, ir pagalba ateina.

Spalio 19 d.
Kun. Jerzy Popiełuszko - herojiškas Evangelijos liudytojas sovietmečiu
Magnificat

Šis jaunas dvasininkas buvo nukankintas lenkų saugumo vien dėl to, kad buvo ištikimas katalikų kunigas.

Spalio 18 d.
Šv. evangelistas Lukas - Jėzaus vaikystės autorius

Dan­tė jį pa­va­di­no Kris­taus ro­mu­mo liu­dy­to­ju, nes jo Evan­ge­li­jos pus­la­piuo­se vy­rau­ja švel­nu­mo, džiaugs­mo ir mei­lės pil­ni epi­zo­dai. Tik jis vie­nas iš vi­sų evan­ge­lis­tų ap­ra­šė Jė­zaus vai­kys­tę.

Spalio 17 d.
Šv. Ignotas Antiochietis - Bažnyčios vienybės sergėtojas
Magnificat

Keliaudamas mirti, vyskupas parašė septynis laiškus, kurie prilyginami apaštalo Pauliaus laiškams. 

Spalio 16 d.
Šv. Marija Margarita Alakok - pamaldumo į Jėzaus Širdį pradininkė3

Per apreiškimą 1674 m. Marijai Margaritai buvo parodyta Švč. Širdis liepsnose, akinanti labiau už saulę ir skaidri kaip krištolas, su garbinama žaizda.

Spalio 15 d.
Šv. Teresė Avilietė, Bažnyčios mokytoja4

Šv. Teresė Avilietė siūlo septynių buveinių maldos modelį – kaip vidinę sielos kelionę, kurios tikslas – susitikimas su pilies Karaliumi – Kristumi.

Spalio 14 d.
Šv. Kalikstas: lemtingo pasirinkimo popiežius

Kalikstas buvo išrinktas popiežiumi labai svarbiu Bažnyčiai metu, kai reikėjo pasirinkti – ar pasilikti prie griežtų, nelanksčių taisyklių, galiojusių iki tol ir apsiriboti ties tais, kurie jau yra šventieji, ar rinktis nusidėjėlius, kaip liepė Kristus.

Spalio 13 d.
Pal. Honoratas Kožminskis OFM CAP - neramių laikų žmogus
Magnificat

Sudėtinga buvo epocha, į kurios istoriją įsirašė ryški lenkų tautos sūnaus pal. Honorato Kožminskio OFM cap asmenybė.

Spalio 12 d.
Šv. Edvinas - išmintingas anglosaksų karalius ir evangelizuotojas

Karalius Edvinas nusprendė, kad naujoji religija bus priimta tuo atveju, jei padės geriau suprasti gyvenimo prasmę, nes pats senojo pagonių kulto vyriausiasis kunigas pripažino, kad šiuo klausimu jų tėvų religija negali niekaip padėti.

Spalio 11 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Jonas XXIII1

Šventasis Jonas XXIII – popiežius ir pasaulietis pranciškonas, 2008 m. vasario 9 d. paskelbtas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino globėju.

Spalio 10 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Danielius ir jo draugai kankiniai

Po to, kai Mažesniųjų brolių ordino broliai tapo pirmaisiais kankiniais, tarp šv. Pranciškaus pasekėjų kilo šventa konkurencija trokštant pralieti kraują dėl Kristaus Evangelijos.

Spalio 9 d.
Šv. Dionizas - pirmasis Paryžiaus vyskupas

Spalio 9 d. minime šv. Dionizą, vyskupą ir kankinį. Jis dažnai vadinamas šv. Denisu ir gerbiamas kaip šventasis Prancūzijos globėjas.

Spalio 8 d.
Šv. Marcelis, kankinys3

Spalio 8 d. minime kankinį šv. Marcelį (m. 298 m).

Spalio 7 d.
Rožinio Dievo motina1

Žodis rožinis kilęs iš lotynų kalbos žodžio rosarium, kuris reiškiarožių darželis“, „rožynas“.

Spalio 6 d.
Šv. Brunonas, vienuolis

Spalio 6 d. minime Šv. Brunoną, kartūzų vienuolijos įkūrėją, garbingą bažnyčios vyrą, grynojo tikėjimo išpažinėją, tylos garbintoją.

Spalio 5 d.
Šv. Faustina Kowalska, vienuolė5

Šiai paprastai, neišsilavinusiai, bet narsiai, be galo Dievu pasitikinčiai vienuolei Viešpats Jėzus patikėjo svarbią misiją: visam pasauliui skirtą žinią apie Gailestingumą.

Spalio 4 d.
Šv. Pranciškus Asyžietis: naujos epochos Bažnyčioje pradininkas

Artėjant Kryžiaus išaukštinimo šventei, Pranciškui ant La Vernos kalno sparnuoto ir ugninio serafino pavidalu pasirodė nukryžiuotasis Kristus, kuris jo kūne įspaudė Viešpaties Kančios stigmas – atviras ir kraujuojančias žaizdas.

Spalio 3 d.
Šv. Pranciškaus tranzitas1

Pranciškus, džiaugsmingai laukdamas susitikimo su ja, pakvietė mirtį tardamas „Sveika, mano sese mirtie“ (Šv. Pranciškaus antrasis gyvenimas, T. Celano).

Spalio 2 d.
Šv. Angelai sargai

Savo gerąjį Angelą Sargą turime kiekvienas nuo pat mažens. Apie tai kalbėjo ir Išganytojas – „Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą“ (Mt 18, 10).

Spalio 1 d.
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė iš Lizjė, Bažnyčios mokytoja5

Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė – vienuolė karmelitė, Bažnyčios mokytoja, viena iš mylimiausių ir žinomiausių šventųjų. 

Rugsėjo 30 d.
Šv. Sofija - katalikų ir ortodoksų šventoji1

Vardas „Sofija“ graikiškai reiškia „išmintis“. Sofijos kulto apraiškos siekia šeštojo šimtmečio Romą.

Rugsėjo 29 d.
Šventieji arkangelai 2

Katalikų Bažnyčia  rugsėjo 29 dieną mini arkangelus Mykolą, Rapolą ir Gabrielių.

Rugsėjo 28 d.
Šv. Vaclovas, kankinys

Vaclovas gyveno tuo laikotarpiu, kai krikščionybė pradėjo pirmuosius žingsnius Bohemijoje, tad vykdyti apaštalinę  ir misijinę veiklą buvo be galo sunku ir pavojinga.

Rugsėjo 27 d.
Pal. Alvaras del Portiljas -– šv. Chosemarijos bendradarbis ir „Opus Dei“ vadovas
Magnificat

Tėvas Alvaras pirmiausia atsimenamas kaip Opus Dei steigėjo šv. Chosemarijos artimiausias pagalbininkas, o vėliau – steigėjo įpėdinis naujos Bažnyčios institucijos priešakyje.