Liturginis kalendorius | Religija

Spalio 14 d.
Šv. Kalikstas: lemtingo pasirinkimo popiežius

Kalikstas buvo išrinktas popiežiumi labai svarbiu Bažnyčiai metu, kai reikėjo pasirinkti – ar pasilikti prie griežtų, nelanksčių taisyklių, galiojusių iki tol ir apsiriboti ties tais, kurie jau yra šventieji, ar rinktis nusidėjėlius, kaip liepė Kristus.

Spalio 13 d.
Pal. Honoratas Kožminskis OFM CAP - neramių laikų žmogus
Magnificat

Sudėtinga buvo epocha, į kurios istoriją įsirašė ryški lenkų tautos sūnaus pal. Honorato Kožminskio OFM cap asmenybė.

Spalio 12 d.
Šv. Edvinas - išmintingas anglosaksų karalius ir evangelizuotojas

Karalius Edvinas nusprendė, kad naujoji religija bus priimta tuo atveju, jei padės geriau suprasti gyvenimo prasmę, nes pats senojo pagonių kulto vyriausiasis kunigas pripažino, kad šiuo klausimu jų tėvų religija negali niekaip padėti.

Spalio 11 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Jonas XXIII1

Šventasis Jonas XXIII – popiežius ir pasaulietis pranciškonas, 2008 m. vasario 9 d. paskelbtas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino globėju.

Spalio 10 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Danielius ir jo draugai kankiniai

Po to, kai Mažesniųjų brolių ordino broliai tapo pirmaisiais kankiniais, tarp šv. Pranciškaus pasekėjų kilo šventa konkurencija trokštant pralieti kraują dėl Kristaus Evangelijos.

Spalio 9 d.
Šv. Dionizas - pirmasis Paryžiaus vyskupas

Spalio 9 d. minime šv. Dionizą, vyskupą ir kankinį. Jis dažnai vadinamas šv. Denisu ir gerbiamas kaip šventasis Prancūzijos globėjas.

Spalio 8 d.
Šv. Marcelis, kankinys3

Spalio 8 d. minime kankinį šv. Marcelį (m. 298 m).

Spalio 7 d.
Rožinio Dievo motina1

Žodis rožinis kilęs iš lotynų kalbos žodžio rosarium, kuris reiškiarožių darželis“, „rožynas“.

Spalio 6 d.
Šv. Brunonas, vienuolis

Spalio 6 d. minime Šv. Brunoną, kartūzų vienuolijos įkūrėją, garbingą bažnyčios vyrą, grynojo tikėjimo išpažinėją, tylos garbintoją.

Spalio 5 d.
Šv. Faustina Kowalska, vienuolė5

Šiai paprastai, neišsilavinusiai, bet narsiai, be galo Dievu pasitikinčiai vienuolei Viešpats Jėzus patikėjo svarbią misiją: visam pasauliui skirtą žinią apie Gailestingumą.

Spalio 4 d.
Šv. Pranciškus Asyžietis: naujos epochos Bažnyčioje pradininkas

Artėjant Kryžiaus išaukštinimo šventei, Pranciškui ant La Vernos kalno sparnuoto ir ugninio serafino pavidalu pasirodė nukryžiuotasis Kristus, kuris jo kūne įspaudė Viešpaties Kančios stigmas – atviras ir kraujuojančias žaizdas.

Spalio 3 d.
Šv. Pranciškaus tranzitas1

Pranciškus, džiaugsmingai laukdamas susitikimo su ja, pakvietė mirtį tardamas „Sveika, mano sese mirtie“ (Šv. Pranciškaus antrasis gyvenimas, T. Celano).

Spalio 2 d.
Šv. Angelai sargai

Savo gerąjį Angelą Sargą turime kiekvienas nuo pat mažens. Apie tai kalbėjo ir Išganytojas – „Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą“ (Mt 18, 10).

Spalio 1 d.
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė iš Lizjė, Bažnyčios mokytoja5

Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė – vienuolė karmelitė, Bažnyčios mokytoja, viena iš mylimiausių ir žinomiausių šventųjų. 

Rugsėjo 30 d.
Šv. Sofija - katalikų ir ortodoksų šventoji1

Vardas „Sofija“ graikiškai reiškia „išmintis“. Sofijos kulto apraiškos siekia šeštojo šimtmečio Romą.

Rugsėjo 29 d.
Šventieji arkangelai 2

Katalikų Bažnyčia  rugsėjo 29 dieną mini arkangelus Mykolą, Rapolą ir Gabrielių.

Rugsėjo 28 d.
Šv. Vaclovas, kankinys

Vaclovas gyveno tuo laikotarpiu, kai krikščionybė pradėjo pirmuosius žingsnius Bohemijoje, tad vykdyti apaštalinę  ir misijinę veiklą buvo be galo sunku ir pavojinga.

Rugsėjo 27 d.
Pal. Alvaras del Portiljas -– šv. Chosemarijos bendradarbis ir „Opus Dei“ vadovas
Magnificat

Tėvas Alvaras pirmiausia atsimenamas kaip Opus Dei steigėjo šv. Chosemarijos artimiausias pagalbininkas, o vėliau – steigėjo įpėdinis naujos Bažnyčios institucijos priešakyje.

Rugsėjo 26 d.
Šv. Kozmas ir Damijonas - šventieji broliai gydytojai

Broliai gydytojai iš Arabijos pagarsėjo, kai, Dievo padedami, išgydė nepagydomas ligas. Savo ligoniams jie pasakodavo apie Jėzų, išganymą, tapo misionieriais ir apaštalais.

Rugsėjo 25 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Vladislovas iš Gielniovo2

Rugsėjo 25 d. liturginiame kalendoriuje minimas palaimintasis Vladislovas iš Gielniovo miesto (Lenkija) – kunigas, pranciškonų observantų (bernardinų) ordino vienuolis, poetas, tikėjimo tiesų aiškintojas.

Rugsėjo 24 d.
„Šventasis be sienų": rusų vienuolis šv. Siluanas
Magnificat

Šv. Siluanas pripažįstamas „apaštališkuoju ir pranašiškuoju mokytoju“ ne tik ortodoksų Bažnyčiai, bet ir visiems „ištikimiesiems, kurie nešioja Kristaus vardą“.

Rugsėjo 23 d.
Šv. Juniperas Sera - Amerikos apaštalas, indėnų gynėjas
Magnificat

2015 m. lankydamasis JAV, popiežius Pranciškus Vašingtone šventuoju paskelbė ispaną pranciškoną Juniperą Serą, Amerikos apaštalą.

Rugsėjo 22 d.
Šv. Tomas Vilanovietis – akademikas ir vargšų globėjas

Tomas Vilanovietis daug pamokslavo, savo vyskupijoje uoliai skleidė tarp maurų krikščionybę, atkūrė dvasininkų disciplinuotumą.

Rugsėjo 20 d.
Šv. Andriejus Kim Tegonas ir kiti Korėjos kankiniai

Andriejus Kim Tegonas buvo pirmasis korėjiečių kilmės katalikų kunigas Korėjoje.

Rugsėjo 19 d.
Šv. Januarijus

Šv. Januarijus kilęs iš Neapolio ar Benevento Italijoje. Tuo metu, kai kilo Dioklecijano persekiojimai, jis buvo Benevento vyskupu.

Rugsėjo 18 d.
Šv. Juozapas iš Kupertino, pranciškonas

Kartą Juozapas pamatė Dievo Motinos paveikslą aukštai ant bažnyčios skliauto. Tą pat akimirką jo kūnas pakilo į orą, ir jis su atsidavimu pabučiavo Marijos atvaizdą.

Rugsėjo 17 d.
Šv. Pranciškaus stigmų slėpinys55

Mažasis Neturtėlis iš Asyžiaus mus moko, kad esminis mūsų egzistencijos poreikis yra „ekologiško gyvenimo projektas“, kur įsipareigojimas dėl kitų gerovės yra derinamas su „vacare Deo” – o tai reiškia laiką, praleidžiamą su Dievu ir savimi.

Rugsėjo 16 d.
Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai

Rugsėjo 16 d. minime šv. Kornelijų ir Kiprijoną.

Rugsėjo 15 d.
Švč. Mergelė Marija Sopulingoji

Būtent dabar ji tampa visos Žmonijos Motina ir Atpirkėjo bendradarbė. Šį tikėjimo faktą žinome iš Evangelijų.

Rugsėjo 14 d.
Šventojo Kryžiaus išaukštinimas

Kryžius, bausmės ir kankinimo įrankis, tapo mums, krikščionims, išskirtiniu Dievo meilės visai žmonijai ženklu ir stipriausia Jėzaus gailestingumo mums bei ištikimybės savajam Tėvui išraiška.

Rugsėjo 13 d.
Šv. Jonas Auksaburnis

Šis vyskupas ir Bažnyčios mokytojas gimė Sirijos Antiochijoje imperijos kariuomenės karininko šeimoje. Jis studijavo retoriką Antiochijoje pas oratorių Libanijų, religiją – pas Diodorą.

Rugsėjo 12 d.
Švč. Mergelės Marijos Vardas
Katalikų pasaulio leidiniai

Evangelijose pagal Matą, Morkų ir Luką ji vadinama Marija, o Evangelijoje pagal Joną – tiktai Jėzaus motina. Tačiau amžiams bėgant krikščionys savo maldose suteikė jai daugybę kitų vardų, kai kur net per šešis tūkstančius.

Rugsėjo 11 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Bonaventūra iš Barselonos

Subrendęs dramatiškų įvykių dėka, jaunuolis rado drąsos atsispirti tėvų lūkesčiams ir būdamas dvidešimtmetis įstojo į mažesniųjų brolių vienuolyną.

Rugsėjo 10 d.
šv. Mikalojus Tolentietis - neteisingai kenčiančiųjų globėjas

Kartą, išgirdęs vieno kunigo vienuolio pamokslą, kad neverta mylėti pasaulio, nes jis ir visi jo troškimai praeina, Mikalojus panoro įstoti į šv. Augustino eremitų vienuolyną – taip 1263 m. tapo augustijonu.

Rugsėjo 9 d.
Palaimintoji Eutimija – „šv. Barboros angelas“

Per antrąjį Pasaulinį karą Eutimija slaugė užkrečiamomis ligomis sergančius karo belaisvius ir priverstinius darbininkus. 

Rugsėjo 8 d.
Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimas

Šventas Jeronimas būdamas paauglys kažkokioje knygelėje perskaitė Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimo istoriją, o po daugelio metų ją paprašytas perpasakojo, kaip pats galėjo prisiminti.

Rugsėjo 7 d.
Šv. Regina

Yra žinoma, kad jos pagonis tėvas Olibrius, veltui mėginęs priversti atsisakyti tikėjimo, ją įkalino ir galiausiai nukirsdino.

Rugsėjo 6 d.
Pranašas Zacharijas

Zacharijas aramajų kalba reiškia „Dievo priminimas“. Jis yra vienas iš dažniausiai cituojamų pranašų Naujajame Testamente.

Rugsėjo 5 d.
Šv. Motina Teresė iš Kalkutos

„Nevykite į Kalkutą! Verčiau ieškokite savo Kalkutos ten, kur gyvenate!“ Anot biografo, būtent šią žinią galima laikyti įžvalgiausiu Kalkutos Motinos Teresės pasisakymu, tinkamu visiems laikams.

Rugsėjo 4 d.
Šv. Rozalija
Katalikų pasaulio leidiniai

Su­ža­dė­tu­vių die­ną Rozalija pa­bė­go iš na­mų ir pa­si­slė­pė Kvisk­vi­ni­jos kal­nuo­se, o jos tė­vo bei su­ža­dė­ti­nio su­reng­tos pa­ieš­kos bu­vo be­vai­sės.

Rugsėjo 3 d.
Šv. popiežius Grigalius Didysis – Bažnyčios mokytojas
Katalikų pasaulio leidiniai

Bu­vo to­bu­las pa­vyz­dys to, kaip rei­kia val­dy­ti: bu­vo iš­min­tin­gas ir tei­sin­gas, ro­mus ir stip­rus, griežtas ir to­le­ran­tiškas bei pil­nas su­ma­ny­mų.

Rugsėjo 2 d.
Pal. Ingrida Švedė – pirmoji švedų dominikonė

Ingrida sekė Petro iš Dacijos, dominikonų kunigo, dvasingumu. Ji tapo pirmąja dominikonų vienuole Švedijoje ir 1281 m. įkūrė pirmąjį šalyje dominikonių vienuolyną.

 
Rugsėjo 1 d.
Šv. Egidijus abatas

Manoma, kad Egidijus buvo atsiskyrėlis Provanse, gyveno oloje netoli Rhone miesto Prancūzijoje. Čia jis įkūrė St. Giles vienuolyną ir buvo jo abatu.

Rugpjūčio 31 d.
Pal. Petras Tarrés i Claret1

Kiekvienas, kuris jį sutikdavo, jusdavo, kad Petras buvo labai pasišventęs kunigas, kuriam iš tikrųjų rūpėjo kiti ir kuris aukojo save kitų, ypač atstumtų ir apleistų žmonių, dvasinės bei fizinės gerovės labui.

Rugpjūčio 30 d.
Pal. Ildefonsas Šusteris
Katalikų pasaulio leidiniai

Šusteriui tekusi rykštė buvo Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras, vė­liau vir­tęs be­veik pi­lie­ti­niu ka­ru tarp į at­kak­lią ko­vą įsi­trau­ku­sių fa­šis­tų ir an­ti­fa­šis­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių par­ti­za­nų.

Rugpjūčio 29 d.
Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas

Jonas Krikštytojas užantspauduoja savo, kaip mesijo pirmtako, ir pranašo, skelbiančio apie besiartinančią Dievo karalystę, misiją kankinyste, kuri minima rugpjūčio 29 d.

Rugpjūčio 28 d.
Šv. Augustinas iš Hipono: „mylėk ir daryk, ką nori“1
Katalikų pasaulio leidiniai

410 metai – didžiulės imperijos, kuri, rodėsi, buvo metusi iššūkį laikui ir istorijai, žlugimo pradžia. 

Rugpjūčio 27 d.
Šv. Monika – šv. Augustino motina1
Katalikų pasaulio leidiniai

Nedaugeliui šventųjų taip, kaip Monikai, teko garbė turėti tokį dėmesingą ir pamaldų biografą. 

Rugpjūčio 26 d.
Pal. Luidžis ir Marija Beltrame Kuatrokiai - pirmoji palaimintųjų pora

Italai Luidžis ir Marija Beltrame Kuatrokiai  tapo pirmąja sutuoktinių pora Bažnyčios istorijoje, kurie palaimintaisiais buvo paskelbti kartu.

Rugpjūčio 25 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Liudvikas IX, Prancūzijos karalius

Valdydamas jis liko ištikimas katalikų tikėjimui. Jam labai patiko dažnai lankytis konventuose, kur kartu su vienuoliais dalyvaudavo liturgijoje.