Liturginis kalendorius | Religija

Sausio 18 d.
Maldų už krikščionių vienybę aštuntadienio pradžia4

Vatikano II Susirinkimas sako, kad yra daug daugiau dalykų, kurie mus vienija, negu kad mus skaldo.

Sausio 17 d.
Šv. Antanas Didysis1

Pirmieji vienuoliai sekė krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu, kurį amžiams Apaštalų darbuose paliko pirmosios Jeruzalės bendruomenės tikintieji. Vienu iš tokių ir buvo šv. Antanas Didysis (250–356), kurį prisimename sausio 17 d.

Sausio 16 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pirmieji pranciškonai kankiniai4

1219 m. su šventojo Pranciškaus palaiminimu, Berardas kartu su Petru, Adjutu, Akuru, Odu, Vitaliu paliko Italiją ir išvyko skelbti Evangelijos Maroke.

Sausio 15 d.
Šv. Paulius Atsiskyrėlis

Pasak legendų, jo kontempliatyvų eremito gyvenimą pertraukė šv. Antanas, aplankęs jį senatvėje.

Sausio 14 d.
Šv. Feliksas

Feliksas gimė Noloje, netoli Neapolio, romėnų kario šeimoje. Po tėvo mirties Feliksas išdalijo tėvo turtą vargšams.

Sausio 13 d.
Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Hi­lia­ras gi­mė ant­ra­me IV am­žiaus de­šimt­me­ty­je Pu­at­jė mies­te, Pran­cū­zi­jo­je.
Iš­si­la­vi­nęs pa­go­nis, fi­lo­so­fi­jos ži­no­vas į krikš­čio­ny­bę at­si­ver­tė per­skai­tęs Evan­ge­li­ją.

Sausio 12 d.
Šv. Cezarijus ir šv. Cezarija

Cezarijus kilęs iš Šalono, esančio Burgundijoje. Būdamas 18 metų tapo vienuoliu. Tačiau dėl ligos ir blogos sveikatos buvo priverstas palikti vienuolyną. 

Sausio 11 d.
Pal. Viljamas Karteris, kankinys1

Sausio 11 d. minimas Pal. Viljamas Karteris, kankinys (Londonas, 1548 – 1584 m. sausio 11 d.)

Sausio 10 d.
Šv. Vilhelmas iš Burgo

1200 m. Vilhelmas buvo išrinktas Burgo vyskupu, tačiau ši žinia jį labai prislėgė. Tik paklusdamas popiežiaus Inocento III ir cistersų vyresniojo nurodymui jis tapo vyskupu.

Sausio 9 d.
Kristaus Krikšto šventė

Viešpaties Krikšto (gr. Βάπτισμα του Κυρίον, lot. Baptisma Domini) įvykį randame atpasakotą evangelijose – įkvėptieji autoriai pasakoja, kaip Jonas krikštija Jėzų Kristų Jordano vandenyse.

Sausio 8 d.
Šv. Apolinaras

Šv. Apolinaras buvo vienas iš žymiausių II a. vyskupų. Jis parašė „Apologiją“ imperatoriui Markui Aurelijui, gindamas krikščionybę.

Sausio 6 d.
Šv. Jonas de Ribera2

Sausio 6 d. minime šv. Joną de Ribera, Valencijos (Ispanija) arkivyskupą.

Sausio 5 d.
Šv. Jonas Niumanas, vyskupas

Skaitydamas šv. Paulius laiškus, Jonas pajuto misionieriaus pašaukimą; vėliau to meto Evangelijos skleidėjų raštai paskatino pasukti konkrečia kryptimi: į Šiaurės Ameriką.

Sausio 4 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Angelė iš Folinjo, pasaulietė pranciškonė1

Sausio 4 d. Bažnyčia mini Angelę iš Foligno (Folinjo), vieną pirmųjų italų mistikių, gimusią viduramžių miestelyje 1248 metais.

Sausio 3 d.
Švenčiausiasis Jėzaus Vardas1

Švenčiausiasis Jėzaus Vardas visada buvo gerbiamas Bažnyčioje nuo pat pirmųjų amžių, tačiau tik XIV a. pradėtas minėti liturgijos apeigose.

Sausio 2 d.
Šv. Bazilijus Didysis, vys­ku­pas ir Baž­ny­čios mo­ky­to­jas1

329 me­tais Ce­za­rė­jo­je gi­męs šven­tas Ba­zi­li­jus bu­vo ki­lęs iš me­ni­nin­kų šei­mos ir pats bu­vo me­ni­nin­kas. Jo šei­ma to­kia tur­tin­ga šven­tų­jų, kad ki­tos to­kios ha­giog­ra­fi­jo­je ir nė­ra.

Sausio 1 d.
Marija „Theotokos“ – Dievo Gimdytoja1

Trečiajame amžiuje buvo paplitusios maldos, kuriose Marija vadinta „Theotokos“ – „Dievo Gimdytojos“ titulu. Nuo IV a. pradžios, po įgytos kulto laisvės, Marijai dedikuotų bažnyčių skaičius, su ja susijusių maldų ir liturgijos nepaprastai padaugėjo.

Gruodžio 31 d., 2016
Šv. Silvestras I, popiežius

314 m. jis pradėjo eiti Romos vyskupo pareigas, praėjus metams po to, kai Romos imperatorius Konstantinas Didysis 313 m. pripažino krikščionių Bažnyčią ir Milano ediktu kiekvienam valstybės piliečiui suteikė pasirinktos religijos išpažinimo laisvę.

Gruodžio 30 d., 2016
Šventoji Šeima – krikščionių šeimų simbolis1

Šventosios Šeimos liturginė šventė mums kalba apie mylintį rūpestį, kurį mes turime perimti iš Jėzaus žemiškųjų tėvų ir teikti Kristaus Kūnui. Marija ir Juozapas rūpinosi Jėzaus fiziniu kūnu.

Gruodžio 27 d., 2016
Šv. Jonas – apašta­las ir evan­ge­lis­tas
Katalikų pasaulio leidiniai

Jo dva­si­nis tes­ta­mentas – tai trys vi­so pa­sau­lio krikš­čio­nims iš­siųs­ti laiš­kai. Juo­se švel­niai, bet pri­myg­ti­nai kar­to­ja: „Die­vas yra mei­lė; vai­ke­liai, my­lė­ki­te vie­ni ki­tus.“ Tai Kris­taus skelb­tos Žinios es­mė.

Gruodžio 26 d., 2016
Šv. Steponas, pirmasis kankinys
Katalikų pasaulio leidiniai

Ste­po­nas pri­klau­sė pir­ma­jai Je­ru­za­lės ben­druo­me­nei. Kar­tu su ki­tais še­šiais bi­čiu­liais dia­ko­nais jis tu­rė­jo val­dy­ti tur­tus, ku­riuos, pa­klus­da­mi kuo nuo­šir­džiau­siam bro­liš­ko­sios ar­ti­mo mei­lės prie­sa­kui, į ben­drą iž­dą su­neš­da­vo ti­kin­tie­ji.

Gruodžio 25 d., 2016
Kristaus gimimas – šv. Kalėdos
Katalikų pasaulio leidiniai

Kad Jėzus gimė gruodžio 25 d., pirmą kartą patikimai nustatė Ipolitas Romietis apie 204 metus savo parašytuose Danielio knygos komentaruose.

Gruodžio 24 d., 2016
Kūčios – Kristaus gimimo išvakarės3

Kūčių dieną pagal seną tradiciją nevalgome mėsos. Apribodami maisto įvairovę taip prisimename, kad ir Dievas save apriboja tapdamas žmogumi.

Gruodžio 23 d., 2016
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Antanas Galvao

1761 m. duodamas iškilmingus amžinuosius įžadus, Antanas pagal ano meto paprotį prisiekė ginti Marijos „Nekaltai pradėtosios“ titulą.

Gruodžio 21 d., 2016
Šv. Petras Kanizijus

Svarbiausi jo raštai buvo trys Katekizmai, parašyti tarp 1555 ir 1558 metų. Pirmasis katekizmas buvo skirtas teologijos pagrindus turintiems studentams, antrasis paprastos liaudies vaikams, trečiasis – vidutinio ir aukštesnio išprusimo jaunuoliams.

Gruodžio 20 d., 2016
Šv. Dominykas Silietis

Vardas Dominykas lotyniškai reiškia „priklausantis Viešpačiui“.

Gruodžio 19 d., 2016
Palaimintasis Urbonas V

Nors ir būdamas popiežiumi, Urbonas V laikėsi benediktinų regulos.

Gruodžio 18 d., 2016
Šv. Gracijonas

Pamaldas jis laikydavo slapta kur nors urvuose ar miškuose. Pats turėjo nuolat slapstytis nuo jį persekiojančių stabmeldžių.

Gruodžio 17 d., 2016
Šv. Olimpija

Gavusi Konstantinopolio vyskupo šv. Nektarijaus pritarimą, Olimpija tapo diakone. Kai į vyskupiją atvyko šv. Jonas Auksaburnis, Olimpija globojo jį ir jo mokinius.

Gruodžio 16 d., 2016
Šv. Adas Vienietis, vyskupas

Gruodžio 16 d. minime Šv. Adą Vienietį, vyskupą (apie 800–875 m.). Būdamas aukštos kilmės bei aštraus proto, galėjo tikėtis ryškios pasaulietinės karjeros, tačiau tapo vienuoliu.

Gruodžio 15 d., 2016
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Marija Pranciška Schervier

Motina Pranciška ir jos pirmosios seserys, kurių greitai jau buvo dvidešimt trys, 1851 metais įkūrė naują kongregaciją. Jos pasivadino Šv. Pranciškaus neturtėlėmis seserimis.

Gruodžio 14 d., 2016
Šv. Kryžiaus Jonas10
„Magnificat“

Mistiką šv. Kryžiaus Jonas apibrėžė kaip asmeninio santykio judėjimą link paslėptojo, tačiau nuolat esančio Dievo. Žmogus, gyvenantis su Dievu, sako ne tik: „Aš tikiu Dievu“, bet taip pat ir: „Aš tikiu į Tave, Dieve“ bei „Aš tikiu Tavimi, Dieve“.

Gruodžio 13 d., 2016
Šv. Liucija, mergelė, kankinė

Le­gen­da pa­sa­ko­ja, kad jai bu­vo išlup­tos akys, to­dėl Liu­ci­jai mel­džia­si akių li­go­mis sergan­tys žmo­nės.

 

Gruodžio 12 d., 2016
Gvadalupės Dievo Motina

Gruodžio 12 d. Meksikos Bažnyčia mini Gvadalupės Motinos apsireiškimų šv. Jonui Didakui metines.

Gruodžio 11 d., 2016
Šv. Damazas I, popiežius

Lotyniškai šis vardas reiškia „deimantinis“.

Gruodžio 10 d., 2016
Loreto Dievo Motina

Pasak legendos, angelai iš Nazareto atgabeno namo, kuriame, kaip pasakojama, gyveno Švč. Mergelė Marija angelo apsilankymo ir Dievo Žodžio įsikūnijimo metu, sienas į vietovę, kurioje vėliau iškilo Loreto Dievo Motinos šventovė.

Gruodžio 9 d., 2016
Šv. Jonas Didakas Kuautlatoatsinas

Gruodžio 9 d. minime šv. Joną Didaką Kuautlatoatsiną. Jis buvo indėnų kilmės vardu „Kalbantis erelis“, gyveno XVI a. Jam Dievo Motina pirmą kartą istorijoje apsireiškė kaip Gvadelupės Dievo Motina.

Gruodžio 8 d., 2016
Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas53

Šiandien švenčiama Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė. Ši šventė yra ypač brangi pranciškonams. Apie tai, kaip susiformavo ši tikėjimo tiesa ir kaip prie jos prisidėjo broliai pranciškonai, pasakoja kun. Antanas Blužas OFM.

Gruodžio 7 d., 2016
Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Ta­pęs vys­ku­pu sa­vo ne­ma­žą pa­vel­dė­tą tur­tą pa­do­va­no­jo varg­šams, o krikš­čio­nių ben­druo­me­nes įpa­rei­go­jo su­teik­ti pa­gal­bą vest­go­tų or­dų puo­li­mų 378 me­tais au­koms.

Gruodžio 6 d., 2016
Šv. Mikalojus, vyskupas

Ne visi žino, jog už „Kalėdų Senelio“, dalinančio dovanas, figūros slypi garsus krikščionių šventasis – Šv. Mikalojus iš Miros, vėliau imtas vadinti šventuoju Mikalojumi iš Bario.

Gruodžio 5 d., 2016
Šv. Sabas2

Iškilus nesutarimams tarp jo ir kai kurių vienuolių, Sabas pasitraukė į dykumą ir įkūrė ten kitą vienuolyną netoli Tekos, tačiau vėliau Jeruzalės patriarchas Elijas liepė jam sugrįžti.

Gruodžio 4 d., 2016
Šv. Jonas Damaskietis

Jis gi­mė maž­daug VII am­žiaus vi­du­ry­je Da­mas­ke, mies­te, ku­ria­me ma­lo­nės apa­kin­tas Pau­lius iš krikš­čio­nių per­se­kio­to­jo vir­to aist­rin­gu Kris­taus se­kė­ju.

Gruodžio 3 d., 2016
Šv. Pranciškus Ksaveras

Gruodžio 3 d. minime Šv. Pranciškų Ksaverą (1506-1552), Azijos apaštalą.

Gruodžio 2 d., 2016
Šv. Bibijana (Vivijana)

Gruodžio 2 d. minime šv. Bibijaną (Vivijaną), kankinę. Šv. Bibijana buvo mirtinai nuplakta švininiais rimbais, o jos kūnas buvo paliktas šunims, tačiau niekas jos nepalietė.

Gruodžio 1 d., 2016
Palaimintasis Šarlis de Fuko2

Gruodžio 1 d. minime kunigą palaimintąjį Šarlį de Fuko, kuris ypač išsiskiria tarp naujų Bažnyčios palaimintųjų dramatiškais savo gyvenimo pasikeitimais.

Lapkričio 30 d., 2016
Šv. apaštalas Andriejus

Tai pirmasis evangelijose sutinkamas Jėzaus mokinys: žvejys Andriejus, gimęs Galilėjos Betsaidoje, Simono Petro brolis.

Lapkričio 29 d., 2016
Visi Serafiškojo pranciškonų ordino šventieji

Šiandieną Pranciškoniškoji šeima švenčia visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmę.

Lapkričio 28 d., 2016
Šv. Kotryna Laburietė1

Sulaukusi dvidešimt ketverių metų Zoja Labouré tapo Šv. Vincento Pauliečio Gailestingąja seserimi. Ji priėmė vienuolinį vardą Kotryna. 

Lapkričio 27 d., 2016
Šv. Jokūbas, kankinys

Visą laiką, kol buvo kankinamas, jis liudijo savo tikėjimą, kad jo kūnas vieną dieną bus prikeltas šlovėje. 

Lapkričio 26 d., 2016
Šv. Silvestras Guzzolinis

Lapkričio 26 d. minime šv. Silvestrą Guzzolinį (1177-1267).