Liturginis kalendorius | Religija

Sausio 22 d.
Šv. Vincentas Palloti

Kunigas, Katalikų apaštalavimo sąjungos steigėjas.

Sausio 21 d.
Šv. Agnietė, kankinė

La­biau­siai pa­pli­tęs pa­sa­ko­ji­mas, kad Ag­nie­tė, vos dvy­li­kos me­tų su­lau­ku­si, mi­rė kan­ki­nės mir­ti­mi, no­rė­da­ma iš­sau­go­ti sa­vo skais­tu­mą ir ti­kė­ji­mą.

Sausio 20 d.
Šv. Fabijonas, popiežius ir kankinys

Balandis mums yra taikos simbolis, ir tuomet tai buvo pranašiškas ženklas – kai Fabijonas buvo išrinktas popiežiumi, ligi tol persekiojami ir kenčiantys krikščionys sulaukė taikos ir ramybės meto.

Sausio 18 d.
Maldų už krikščionių vienybę aštuondienio pradžia5

Vatikano II Susirinkimas sako, kad yra daug daugiau dalykų, kurie mus vienija, negu kad mus skaldo.

Sausio 17 d.
Šv. Antanas Didysis1

Pirmieji vienuoliai sekė krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu, kurį amžiams Apaštalų darbuose paliko pirmosios Jeruzalės bendruomenės tikintieji. Vienu iš tokių ir buvo šv. Antanas Didysis.

Sausio 16 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pirmieji pranciškonai kankiniai4

1219 m. su šventojo Pranciškaus palaiminimu, Berardas kartu su Petru, Adjutu, Akuru, Odu, Vitaliu paliko Italiją ir išvyko skelbti Evangelijos Maroke.

Sausio 15 d.
Šv. Paulius Atsiskyrėlis

Pasak legendų, jo kontempliatyvų eremito gyvenimą pertraukė šv. Antanas, aplankęs jį senatvėje.

Sausio 14 d.
Šv. Feliksas

Feliksas gimė Noloje, netoli Neapolio, romėnų kario šeimoje. Po tėvo mirties Feliksas išdalijo tėvo turtą vargšams.

Sausio 13 d.
Kristaus Krikšto šventė

Viešpaties Krikšto (gr. Βάπτισμα του Κυρίον, lot. Baptisma Domini) įvykį randame atpasakotą evangelijose – įkvėptieji autoriai pasakoja, kaip Jonas krikštija Jėzų Kristų Jordano vandenyse.

Sausio 12 d.
Šv. Cezarijus ir šv. Cezarija

Cezarijus kilęs iš Šalono, esančio Burgundijoje. Būdamas 18 metų tapo vienuoliu. Tačiau dėl ligos ir blogos sveikatos buvo priverstas palikti vienuolyną. 

Sausio 11 d.
Pal. Viljamas Karteris, kankinys1

Sausio 11 d. minimas Pal. Viljamas Karteris, kankinys (Londonas, 1548 – 1584 m. sausio 11 d.)

Sausio 10 d.
Šv. Vilhelmas iš Burgo

1200 m. Vilhelmas buvo išrinktas Burgo vyskupu, tačiau ši žinia jį labai prislėgė. Tik paklusdamas popiežiaus Inocento III ir cistersų vyresniojo nurodymui jis tapo vyskupu.

Sausio 9 d.
Šv. Agata Yi ir Teresė Kim

Korėjietės Agota Yi, jauna mergina gimusi Seule 1824 metais, ir Teresė Kin, našlė, gimusi Myeoncheone 1797 metais, buvo įkalintos, kankinamos ir galiausiai 1840 m. sausio 9 d. nužudytos dėl savo krikščioniškojo tikėjimo.

Sausio 8 d.
Šv. Apolinaras

Šv. Apolinaras buvo vienas iš žymiausių II a. vyskupų. Jis parašė „Apologiją“ imperatoriui Markui Aurelijui, gindamas krikščionybę.

Sausio 7 d.
Šv. Jonas de Ribera2

Sausio 6 d. minime šv. Joną de Ribera, Valencijos (Ispanija) arkivyskupą.

Sausio 6 d.
Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)

Liaudyje ji vadinama „Trimis karaliais". Bažnyčia vadina ją „Kristaus Apsireiškimu“ (Epifanija, gr. epiphaneia – „pasirodymas"), nes taip paminimas žmonių susitikimas su Dievo Apsireiškimo šviesa.

Sausio 5 d.
Šv. Jonas Niumanas, vyskupas

Skaitydamas šv. Paulius laiškus, Jonas pajuto misionieriaus pašaukimą; vėliau to meto Evangelijos skleidėjų raštai paskatino pasukti konkrečia kryptimi: į Šiaurės Ameriką.

Sausio 4 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Angelė iš Folinjo, pasaulietė pranciškonė1

Sausio 4 d. Bažnyčia mini Angelę iš Foligno (Folinjo), vieną pirmųjų italų mistikių, gimusią viduramžių miestelyje 1248 metais.

Sausio 3 d.
Švenčiausiasis Jėzaus Vardas1

Švenčiausiasis Jėzaus Vardas visada buvo gerbiamas Bažnyčioje nuo pat pirmųjų amžių, tačiau tik XIV a. pradėtas minėti liturgijos apeigose.

Sausio 2 d.
Šv. Bazilijus Didysis, vys­ku­pas ir Baž­ny­čios mo­ky­to­jas1

329 me­tais Ce­za­rė­jo­je gi­męs šven­tas Ba­zi­li­jus bu­vo ki­lęs iš me­ni­nin­kų šei­mos ir pats bu­vo me­ni­nin­kas. Jo šei­ma to­kia tur­tin­ga šven­tų­jų, kad ki­tos to­kios ha­giog­ra­fi­jo­je ir nė­ra.

Sausio 1 d.
Marija „Theotokos“ – Dievo Gimdytoja1

Trečiajame amžiuje buvo paplitusios maldos, kuriose Marija vadinta „Theotokos“ – „Dievo Gimdytojos“ titulu. Nuo IV a. pradžios, po įgytos kulto laisvės, Marijai dedikuotų bažnyčių skaičius, su ja susijusių maldų ir liturgijos nepaprastai padaugėjo.

Gruodžio 31 d., 2018
Šv. Silvestras I, popiežius

314 m. jis pradėjo eiti Romos vyskupo pareigas, praėjus metams po to, kai Romos imperatorius Konstantinas Didysis 313 m. pripažino krikščionių Bažnyčią ir Milano ediktu kiekvienam valstybės piliečiui suteikė pasirinktos religijos išpažinimo laisvę.

Gruodžio 30 d., 2018
Šventoji Šeima – krikščionių šeimų simbolis1

Šventosios Šeimos liturginė šventė mums kalba apie mylintį rūpestį, kurį mes turime perimti iš Jėzaus žemiškųjų tėvų ir teikti Kristaus Kūnui. Marija ir Juozapas rūpinosi Jėzaus fiziniu kūnu.

Šv. Feliksas I, popiežius

Anot trumpos biografijos, pateiktos veikale Liber Pontificalis, Feliksas buvo romėnas, kažkokio Konstantino sūnus; popiežiumi išrinktas 269 m. pradžioje.

Gruodžio 29 d., 2018
Šv. Tomas Beketas, Kenterberio arkivyskupas, kankinys

Tomą Beketą šventuoju paskelbė popiežius Aleksandras III dar 1173 m. ir pavadino jį „Bažnytinės teisės ir Bažnyčios laisvės kankiniu“.

Gruodžio 28 d., 2018
Šv. Nekaltieji Vaikeliai

Švęsdama Nekaltųjų Vaikelių šventę, Bažnyčia pamini visus, mirusius kūdikiškame amžiuje.

Gruodžio 27 d., 2018
Šv. Jonas – apašta­las ir evan­ge­lis­tas
Katalikų pasaulio leidiniai

Jo dva­si­nis tes­ta­mentas – tai trys vi­so pa­sau­lio krikš­čio­nims iš­siųs­ti laiš­kai. Juo­se švel­niai, bet pri­myg­ti­nai kar­to­ja: „Die­vas yra mei­lė; vai­ke­liai, my­lė­ki­te vie­ni ki­tus.“ Tai Kris­taus skelb­tos Žinios es­mė.

Gruodžio 26 d., 2018
Šv. Steponas, pirmasis kankinys
Katalikų pasaulio leidiniai

Ste­po­nas pri­klau­sė pir­ma­jai Je­ru­za­lės ben­druo­me­nei. Kar­tu su ki­tais še­šiais bi­čiu­liais dia­ko­nais jis tu­rė­jo val­dy­ti tur­tus, ku­riuos, pa­klus­da­mi kuo nuo­šir­džiau­siam bro­liš­ko­sios ar­ti­mo mei­lės prie­sa­kui, į ben­drą iž­dą su­neš­da­vo ti­kin­tie­ji.

Gruodžio 25 d., 2018
Kodėl Kalėdos švenčiamos gruodžio 25 dieną?1

Gruodžio 25-ąją Katalikų Bažnyčia iškilmingai mini Išganytojo gimimą. Tačiau kodėl būtent gruodžio mėnesį ir kodėl būtent 25 dieną?

Gruodžio 24 d., 2018
Kalėdų išvakarės – Kūčios

Pirmųjų amžių krikščionys turėjo paprotį kiekvieną didesnę religinę šventę pasitikti dieną ar visą parą prieš tai trunkančiu budėjimu su šv. Mišiomis – vigilija. Kalėdų išvakarių vigilija Lietuvoje vadinama Kūčiomis.

Gruodžio 23 d., 2018
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Antanas Galvao

1761 m. duodamas iškilmingus amžinuosius įžadus, Antanas pagal ano meto paprotį prisiekė ginti Marijos „Nekaltai pradėtosios“ titulą.

Gruodžio 22 d., 2018
Šv. Rimbertas

Rimbertas stengėsi vaduoti į norvegų ir slavų nelaisvę papuolusius krikščionis bei vadovauti Bažnyčiai visoje Skandinavijoje

Gruodžio 21 d., 2018
Šv. Petras Kanizijus

Svarbiausi jo raštai buvo trys Katekizmai, parašyti tarp 1555 ir 1558 metų. Pirmasis katekizmas buvo skirtas teologijos pagrindus turintiems studentams, antrasis paprastos liaudies vaikams, trečiasis – vidutinio ir aukštesnio išprusimo jaunuoliams.

Gruodžio 20 d., 2018
Šv. Dominykas Silietis

Vardas Dominykas lotyniškai reiškia „priklausantis Viešpačiui“.

Gruodžio 19 d., 2018
Palaimintasis Urbonas V

Nors ir būdamas popiežiumi, Urbonas V laikėsi benediktinų regulos.

Gruodžio 18 d., 2018
Šv. Gracijonas

Pamaldas jis laikydavo slapta kur nors urvuose ar miškuose. Pats turėjo nuolat slapstytis nuo jį persekiojančių stabmeldžių.

Gruodžio 17 d., 2018
Šv. Olimpija

Gavusi Konstantinopolio vyskupo šv. Nektarijaus pritarimą, Olimpija tapo diakone. Kai į vyskupiją atvyko šv. Jonas Auksaburnis, Olimpija globojo jį ir jo mokinius.

Gruodžio 16 d., 2018
Šv. Adas Vienietis, vyskupas

Gruodžio 16 d. minime šv. Adą Vienietį, vyskupą (apie 800–875 m.). Būdamas aukštos kilmės bei aštraus proto, galėjo tikėtis ryškios pasaulietinės karjeros, tačiau tapo vienuoliu.

Gruodžio 15 d., 2018
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Marija Pranciška Schervier

Motina Pranciška ir jos pirmosios seserys, kurių greitai jau buvo dvidešimt trys, 1851 metais įkūrė naują kongregaciją. Jos pasivadino Šv. Pranciškaus neturtėlėmis seserimis.

Gruodžio 14 d., 2018
Šv. Kryžiaus Jonas10
Magnificat

Mistiką šv. Kryžiaus Jonas apibrėžė kaip asmeninio santykio judėjimą link paslėptojo, tačiau nuolat esančio Dievo. Žmogus, gyvenantis su Dievu, sako ne tik: „Aš tikiu Dievu“, bet taip pat ir: „Aš tikiu į Tave, Dieve“ bei „Aš tikiu Tavimi, Dieve“.

Gruodžio 13 d., 2018
Šv. Liucija, mergelė, kankinė

Le­gen­da pa­sa­ko­ja, kad jai bu­vo išlup­tos akys, to­dėl Liu­ci­jai mel­džia­si akių li­go­mis sergan­tys žmo­nės.

 

Gruodžio 12 d., 2018
Gvadalupės Dievo Motina

Gruodžio 12 d. Meksikos Bažnyčia mini Gvadalupės Motinos apsireiškimų šv. Jonui Didakui metines.

Gruodžio 11 d., 2018
Šv. Damazas I, popiežius

Lotyniškai šis vardas reiškia „deimantinis“.

Gruodžio 10 d., 2018
Loreto Dievo Motina

Pasak legendos, angelai iš Nazareto atgabeno namo, kuriame, kaip pasakojama, gyveno Švč. Mergelė Marija angelo apsilankymo ir Dievo Žodžio įsikūnijimo metu, sienas į vietovę, kurioje vėliau iškilo Loreto Dievo Motinos šventovė.

Gruodžio 9 d., 2018
Šv. Jonas Didakas Kuautlatoatsinas

Jam Dievo Motina pirmą kartą istorijoje apsireiškė kaip Gvadelupės Dievo Motina.

Gruodžio 8 d., 2018
Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas62

Šiandien švenčiama Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė. Ši šventė yra ypač brangi pranciškonams. Apie tai, kaip susiformavo ši tikėjimo tiesa ir kaip prie jos prisidėjo broliai pranciškonai, pasakoja kun. Antanas Blužas OFM.

Gruodžio 7 d., 2018
Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Ta­pęs vys­ku­pu sa­vo ne­ma­žą pa­vel­dė­tą tur­tą pa­do­va­no­jo varg­šams, o krikš­čio­nių ben­druo­me­nes įpa­rei­go­jo su­teik­ti pa­gal­bą vest­go­tų or­dų puo­li­mų 378 me­tais au­koms.

Gruodžio 6 d., 2018
Šv. Mikalojus, vyskupas

Ne visi žino, jog už „Kalėdų Senelio“, dalinančio dovanas, figūros slypi garsus krikščionių šventasis – šv. Mikalojus iš Miros, vėliau imtas vadinti šventuoju Mikalojumi iš Bario.

Gruodžio 5 d., 2018
Šv. Sabas2

Iškilus nesutarimams tarp jo ir kai kurių vienuolių, Sabas pasitraukė į dykumą ir įkūrė ten kitą vienuolyną netoli Tekos, tačiau vėliau Jeruzalės patriarchas Elijas liepė jam sugrįžti.

Gruodžio 4 d., 2018
Šv. Jonas Damaskietis

Jis gi­mė maž­daug VII am­žiaus vi­du­ry­je Da­mas­ke, mies­te, ku­ria­me ma­lo­nės apa­kin­tas Pau­lius iš krikš­čio­nių per­se­kio­to­jo vir­to aist­rin­gu Kris­taus se­kė­ju.