Liturginis kalendorius | Religija

Balandžio 27 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Zita2

Zita buvo tokia uoli darbininkė, kad kitos tarnaitės bandė ją visaip apšmeižti, tačiau Zitai pavyko savo pamaldumu ir geraširdiškumu nuraminti įsiliepsnojusį šeimininko pyktį.

Balandžio 26 d.
Šv. Rafaelis Arnazas Baronas

Dėl daugybės dvasinių užrašų, kuriuos paliko, Rafaelis Arnazas Baronas šiandien yra vienas didžiausių XX a. mistikų.

Balandžio 25 d.
Šv. Morkus, evangelistas

Šv. Morkus – vienas iš keturių evangelistų, Naujojo Testamento antrosios evangelijos autorius. Evangelija pagal Morkų, parašyta graikų kalba, yra trumpiausia.

Balandžio 24 d.
Šv. Vaitiekus (Adalbertas)

Šv. Vaitiekus gimė 956 metais čekų Libicės kunigaikščių Slavnikidų šeimoje, Bohemijoje. Buvo pakrikštytas Vaitiekumi (Vojtech), o per Sutvirtinimo sakramentą Libicėje gavo Adalberto vardą.

Balandžio 23 d.
Šv. Jurgis1

Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų Bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta bažnyčia buvo lankoma maldininkų nuo IV a. tačiau, nežiūrint tokios pagarbos, trūksta tikrų žinių apie jo gyvenimą ir kankinystę.

Balandžio 22 d.
Šv. Soteras

Balandžio 22 d. minime šv. Soterą (m. 175), popiežių. Soteras buvo kaip tikras tėvas krikščionims, padėjo vargšams; ypač rūpinosi tais, kurie buvo pasmerkti dirbti kasyklose. Jie buvo išsiųsti ten už bausmę, kad neatsisakė krikščionių tikėjimo.

Balandžio 21 d.
Šv. Anzelmas Kenterberietis
„Magnificat“

Intensyviu dvasiniu gyvenimu išsiskyręs vienuolis, puikus jaunimo ugdytojas, ypatingais mąstymo gebėjimais pasižymėjęs teologas, išmintingas valdytojas ir principingas libertas Ecclesiae gynėjas.

Balandžio 20 d.
Šv. Anicetas, popiežius

Pagrindinis kasdienis šv. Aniceto nerimas, trukęs vienuolika metų, buvo kaip išsaugoti Bažnyčią tikinčiųjų gyvenimuose ir mokymo tikrume, kaip įkvėpti gyvumo, tačiau jis aiškiai nubrėždavo takoskyrą tarp svarbių ir antraeilių dalykų.

Balandžio 19 d.
Šv. Leonas IX, popiežius

Vos tapęs popiežiumi, Leonas tuoj atleido iš pareigų tuos dvasiškius, kurie buvo sulaužę celibato įstatymą ar pardavinėjo bažnytines tarnybas.

Balandžio 18 d.
Pal. Andriejus iš Monterealės

Keturiolikos metų įstojo į netoliese buvusį Monterealės augustinijonų vienuolyną.

Balandžio 17 d.
Šv. Steponas Hardingas

Robertas, Steponas ir 20 vienuolių įkūrė naują vienuolyną. Jie pastatė jį patys dykynėje Prancūzijoje netoli Cito (Citeaux).

Balandžio 16 d.
Kristaus prisikėlimas – šv. Velykos. Prisikėlimą liudija moterys
Popiežius Pranciškus

Apaštalams ir mokiniams sunkiau patikėti Prisikėlusiuoju. O moterims – ne. Petras bėga prie kapo, bet sustoja priešais tuščią kapą. Tomas rankomis turi paliesti Jėzaus kūno žaizdas.

Balandžio 15 d.
Didysis šeštadienis: budėjimas iki Aušros37
Kun. Artūras Kazlauskas

Šiandienis susikaupimas veda į vakaro kulminaciją, kai iškilmingai švęsime Kristus kančios istorijos atbaigimą – prisikėlimą. 

Balandžio 14 d.
Didysis penktadienis: meilė, kviečianti atsakui
Kun. Artūras Kazlauskas

Bažnyčia, apmąstydama savo Viešpaties ir Sužadėtinio kančią ir adoruodama kryžių, prisimena savo gimimą iš mirštančio ant kryžiaus Jėzaus šono ir maldauja viso pasaulio išganymo.

Balandžio 13 d.
Didysis ketvirtadienis: gavėnios slenkstis Velykų link8
Kun. Artūras Kazlauskas

Didžiojo ketvirtadienio ryto Mišios, dar vadinamos Krizmos Mišiomis, užbaigia gavėnią ir įveda į velykinį tridienį. Šiandien vakare visi liturginiai simboliai ir tekstai bylos apie Kristaus bendruomenės DNR. 

Balandžio 12 d.
Šv. Juozapas Moskatis1
Katalikų pasaulio leidiniai

Juo­za­pas bu­vo ap­do­va­no­tas ne tik gu­viu pro­tu, bet tu­rė­jo ir ypa­tin­gą re­li­gi­nių bei žmo­giškų da­ly­kų po­jū­tį. To­dėl jis užjaus­da­vo skurs­tan­čiuo­sius ir ken­čian­čiuo­sius.

Balandžio 11 d.
Šv. Stanislovas, vyskupas, kankinys

Stanislovas gimė Ščepanove, netoli Krokuvos, Lenkijoje, liepos 26 d. Mokėsi Gnieze, tapo Krokuvos katedros kanauninku, o 1072 m. - Krokuvos vyskupu.

Balandžio 9 d.
Šv. Kasilda

Kasilda užaugo kaip musulmonė, tačiau rodė ypatingą palankumą krikščionių belaisviams.

Balandžio 8 d.
Pal. Klemensas Ozimietis, vienuolis

Klemensas Ozimietis turėjo visus lyderio bruožus: apdairumą ir sugebėjimą gerai įvertinti situaciją, tėvišką gerumą, rūpestingumą, nenuilstantį darbštumą.

Balandžio 7 d.
Šv. Jonas Salietis, kunigas

Šv. Jonas Krikštytojas Salietis visą gyvenimą bandė įveikti neraštingumą ir daug kas kovojo prieš jį. 1678 m. tapo kunigu ir Reimso mieste vykdė įvairias pareigas, kartu padėdamas mokykloms.

Balandžio 6 d.
Šv. Eutichijus, Konstantinopolio patriarchas

Šv. Eutichijus gimė Frigijoje apie 512 m., išsilavinimą gavo Augustopolyje bei Konstantinopolyje. Vėliau persikėlė į Amasėją ir įstojo į tenykštį vienuolyną.

Balandžio 5 d.
Šv. Vincentas Fereras, kunigas

Vincentas – gabus dominikonų vienuolis, filosofijos ir teologijos dėstytojas. Parašė dvasinio gyvenimo traktatą, kuriuo buvo itin žavimasi jo ordine.

Balandžio 4 d.
Šv. Izidorius, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Jis ra­šė daug ir įvai­rio­mis te­mo­mis: pra­de­dant is­to­ri­ja, eg­ze­ge­ze ir bai­giant gra­ma­ti­ka bei moks­lu. Jo žy­miau­sias, vi­sai vi­du­ramžių kul­tū­rai įta­kos da­ręs kū­ri­nys bu­vo dvi­de­šim­ties to­mų vei­ka­las „Eti­mo­lo­gi­jos“.

Balandžio 3 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Benediktas Mauras

Sekdamas šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu, jis pasninkaudavo septynis kartus per metus po keturiasdešimt dienų, miegojo po kelias valandas ant plikų grindų, dėvėjo labai skurdų abitą. Jis kruopščiai saugojo neturtą ir skaistybę.

Balandžio 2 d.
Šv. Pranciškus Paulietis, atsiskyrėlis

Griežta atgaila, vargšų globa bei kai kurie pranašiški pamokslai taip jį išgarsino, kad sergantis Prancūzijos karalius Liudvikas XI kreipėsi į popiežių Sikstą IV prašydamas atsiųsti jam Pranciškų, kad jį stebuklingai pagydytų.

Balandžio 1 d.
Šv. Hugonas, Grenoblio vyskupas

Hugonas buvo itin jaunas vyskupas: priėmė šventimus turėdamas vos 27 metus ir iškart buvo paskirtas vadovauti Grenoblio vyskupijai.

Kovo 31 d.
Šv. Balbina Romietė, mergelė, kankinė

Kadangi buvo kilminga ir turtinga, jai piršosi daugybė jaunikių, tačiau ji norėjusi likti ištikima savo pašaukimui. Suimta kartu su tėvu imperatoriaus Adriano (117-35) įsakymu, kankinta ir nukirsdinta.

Kovo 30 d.
Šv. Jonas Klimakas

Jonas yra vadinamas „Klimaku“, kas išvertus iš graikų kalbos reikštų „laiptininkas“, dėl labiausiai žinomo jo veikalo apie dvasinio tobulėjimo kelią „Rojaus kopėčios“ (gr. k. „klímax“ – kopėčios).

Kovo 29 d.
Šventieji Jonas ir Barakizijus bei jų draugai, kankiniai (†327)1

Kovo 29 d. minime šv. Joną ir Barakizijų bei jų draugus, kankinius.

Kovo 28 d.
Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas

Kovo 28-ąją meldžiame kun. Alfonsui Lipniūnui (1905-03-12 – 1945-03-28) – jaunimo apaštalui, Štuthofo kaliniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

Kovo 27 d.
Šv. Rupertas

Rupertui būnant Vormso vyskupu, garsas apie jo išsimokslinimą ir dievobaimingumą sklido po visą šalį, pas jį plūste plūdo žmonės iš tolimiausių šalies kampelių.

Kovo 26 d.
Šv. Liudgaras

753 m. Liudgaras matė didįjį Vokietijos apaštalą šv. Bonifacijų. Šis susitikimas ir kankinio mirtis, kuri netrukus ištiko šv. Bonifacijų, Liudgarui padarė tokį stiprų įspūdį, kad, jam primygtinai prašant, tėvas pavedė jį Utrechto vyskupo šv. Grigaliaus globai.

Kovo 25 d.
Viešpaties apreiškimas švč. Mergelei Marijai1

Kovo 25-ąją Lietuvoje švenčiama Apreiškimo švč. Mergelei Marijai iškilmė.

Kovo 24 d.
Šventoji Liucija Filipini4

Liucijos veikla labai susidomėjo Popiežius Klemensas XI, ir jis pasikvietė ją steigti tokias mokyklas Romoje.

Kovo 23 d.
Šv. Turibijus Mongrovietis, arkivyskupas

Jo patvarkymu kunigai turėjo skatinti ir padėti indėnams valgyti sėdint už stalo, miegoti lovose, gyventi kaip laisviems žmonėms. Turibijus rūpinosi, kad atsirastų katekizmų ir maldaknygių vietinėmis kalbomis; vykdė reevangelizaciją.

Kovo 22 d.
Šv. Kotryna švedė1

Kotryna gr. kalboje reiškia „tyra moteris“.

Kovo 21 d.
Šv. Mikalojus iš Flue, atsiskyrėlis2

Mikalojus tarnavo kariuomenėje, tapo kapitonu, o vėliau teisėju ir deputatu. Mikalojus laimingai vedė, susilaukė 10 vaikų, o būdamas 50 metų nusprendė tapti atsiskyrėliu ir užsidarė celėje Ranfte, netoli Sachselno.

Kovo 20 d.
Šv. Jonas Nepomukas, kankinys1

Kovo 20 d. minime šv. Joną Nepomuką (Jan Hasyl z Pomuku; 1340 – 1393), kankinį.

Kovo 19 d.
Kovo 18 d.
Šv. Kirilas Jeruzalietis

Kartu su bendražygiu šv. Grigaliumi Nysiečiu Kirilas dalyvavo ekumeniniame Bažnyčios Susirinkime Konstantinopolyje.

Kovo 17 d.
Šv. Patrikas, vyskupas

Šv. Patrikas (Patrikas Airis, air. Naohm Padraig) – airių šventasis ir globėjas.

Kovo 16 d.
Palaimintasis Torelo1

Torelo jautė, kad Dievas nori, kad jis būtų atsiskyrėlis. Taip ramiai jis nugyveno savo gyvenimą. Kol buvo gyvas, tik keli žmonės žinojo apie jo atsiskyrėlišką ir paslėptą nuo žmonių akių gyvenimą miške.

Kovo 15 d.
Šv. Klemensas Marija Hofbaueris

Vienos apaštalas ir globėjas. Klemensas buvo nusprendęs tapti atsiskyrėliu, bet netrukus suprato, kad labiau jam patinka aktyvus gyvenimas.

Kovo 14 d.
Šv. Matilda, karalienė

Tapusi našle 936 m. ji atsisakė visų luomo privalumų, pardavė savo brangenybes, pastatė 3 moterų ir 1 vyrų vienuolyną, tęsė kitus labdaringus darbus.

Kovo 13 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Anelis iš Pizos

Anglijos pranciškonų provincijos įkūrėją pal. Anelį į pranciškonų ordiną priėmė pats šv. Pranciškus, lankydamasis Pizoje.

Kovo 12 d.
Šv. Luidžis Orione

Mūsų laikų šventasis, apie kurį tikrai gausu analitinės literatūros, išleista nemažai jo dvasinių raštų, periodiškai leidžiami žurnalai bei kiti leidiniai, skleidžiantys jo dvasinį palikimą.

Kovo 10 d.
Šv. Simplicijus2

Šv. Simplicijus tapo popiežiumi 468 m. Kartais jam atrodydavo jog jam vienam tenka kovoti su blogiu, kuris tvyrojo aplink.

Kovo 9 d.
Šv. Brunonas Bonifacas Kverfurtietis, vyskupas, kankinys2

Šv. Brunonas Bonifacas Kverfurtietis – kankinys už tikėjimą. Antrasis Vilniaus arkivyskupijos globėjas, vienuolis benediktinas, imperatoriaus kapelionas, misijų arkivyskupas.

Kovo 8 d.
Šv. Dievo Jonas3

Kartą išgirstas Pal. Jono iš Avilos (vėliau tapusio jo dvasiniu mokytoju) pamokslas radikaliai pakeitė jo gyvenimą. Dievo Jonas pardavė viską, išdalino vargšams ir ėjo Granados gatvėmis elgetaudamas bei kviesdamas žmones geriems darbams.

Kovo 7 d.
Šv. Perpetua ir Felicita

Perpetua ir Felicita (m. 203), Kartaginos (Afrikoje) kankinės.