Liturginis kalendorius | Religija

Balandžio 14 d.
Šv. Petras Gonzalesas – „nubudęs“ purvo baloje

Prašmatnus gyvenimas bei atsainus savo bažnytinių pareigų vykdymas Dievo planuose turėjo atvesti jį iki prabudimo.

Balandžio 13 d.
Šv. Martynas I - popiežius, nepaklusęs imperatoriui

649 metais išrinktas popiežiumi. Nepaisydamas imperatoriaus valios popiežius Martynas I susikvietė į Lateraną 105 vyskupus ir pasmerkė monoteletizmą.

Balandžio 12 d.
Šv. Juozapas Moskatis - gydytojas, pasirinkęs Neapolio vargšus1
Katalikų pasaulio leidiniai

Juo­za­pas bu­vo ap­do­va­no­tas ne tik gu­viu pro­tu, bet tu­rė­jo ir ypa­tin­gą re­li­gi­nių bei žmo­giškų da­ly­kų po­jū­tį. To­dėl jis užjaus­da­vo skurs­tan­čiuo­sius ir ken­čian­čiuo­sius.

Balandžio 11 d.
Šv. Stanislovas - nepatogus vyskupas

Šventojo vyskupo mirties scena nutapyta Vilniaus arkikatedros didžiojo altoriaus paveiksle (1799, dail. Pranciškus Smuglevičius). Vilniaus arkikatedra tituluota šv. Stanislovo ir Vengrijos karaliaus Vladislovo vardu.

Balandžio 10 d.
Palaimintasis Antanas Neirotas: tarp komformizmo ir ištikimybės tikėjimui2

Antanas gimė Šiaurės Italijoje XV a. Jis įstojo į dominikonų ordiną Florencijoje.

Balandžio 9 d.
Šv. Kasilda - musulmonų didiko dukra

Kasilda užaugo kaip musulmonė, tačiau rodė ypatingą palankumą krikščionių belaisviams.

Balandžio 8 d.
Pal. Klemensas iš Ozimo: vienas didžiausių augustinijonų priorų

Klemensas turėjo visus lyderio bruožus: apdairumą ir sugebėjimą gerai įvertinti situaciją, tėvišką gerumą, rūpestingumą, nenuilstantį darbštumą.

Balandžio 7 d.
Šv. Jonas Salietis: užkrėtęs džiaugsmu mokyti

Šv. Jonas Krikštytojas Salietis visą gyvenimą bandė įveikti neraštingumą ir daug kas kovojo prieš jį. 1678 m. tapo kunigu ir Reimso mieste vykdė įvairias pareigas, kartu padėdamas mokykloms.

Balandžio 6 d.
Šv. Eutichijus: žmonių mylimas Konstantinopolio patriarchas

Šv. Eutichijus gimė Frigijoje apie 512 m., išsilavinimą gavo Augustopolyje bei Konstantinopolyje. Vėliau persikėlė į Amasėją ir įstojo į tenykštį vienuolyną.

Balandžio 5 d.
Šv. Vincentas Fereras: aistringas ir bebaimis pamokslininkas

 Hierarchams kovojant tarpusavyje, jis palaikė vienybę tarp tikinčiųjų

Balandžio 4 d.
Bažnyčios mokytojas šv. Izidorius: šventasis eruditas

Jo eru­di­ci­ja bu­vo to­kia pat di­de­lė kaip ir jo ar­ti­mo mei­lė, nuo­lan­ku­mas bei at­gai­los dva­sia.

Balandžio 3 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Benediktas Mauras: juodaodis italų šventasis

Benedikto tėvai buvo juodaodžiai iš Afrikos, paimti į vergiją Sicilijos kaime. 

Balandžio 2 d.
Šv. Pranciškus Paulietis: atsiskyrėlis, tapęs karalių patarėju

Griežta atgaila, vargšų globa bei kai kurie pranašiški pamokslai taip jį išgarsino, kad sergantis Prancūzijos karalius Liudvikas XI kreipėsi į popiežių Sikstą IV prašydamas atsiųsti jam Pranciškų, kad jį stebuklingai pagydytų.

Balandžio 1 d.
Šv. Hugonas – Grenoblio vyskupas ir reformatorius

Hugonas buvo itin jaunas vyskupas: priėmė šventimus turėdamas vos 27 metus ir iškart buvo paskirtas vadovauti Grenoblio vyskupijai.

Kovo 31 d.
Pal. Natalia Tulasiewicz: drąsi ir laisva iki mirties

Norėdama palaikyti priverstiniams darbams Vokietijoje pasmerktų moterų dvasią, Natalija laisva valia drauge su jomis išvyko į Trečiąjį Reichą.

Kovo 30 d.
Šv. Jonas Klimakas – dvasinio gyvenimo vadovo „Rojaus kopėčios" autorius

Nors Jonas iš savo vienuolyno niekur nesitraukė, garsas apie jį plito po visą krikščionišką pasaulį – dėl jo veikalo, kuris iš tiesų neieškojo lengvo populiarumo ir nepripažino nuolaidų dvasiniame gyvenime.

Kovo 29 d.
Šventieji Jonas ir Barakizijus bei jų draugai – Persijos kankiniai (†327)1

Kovo 29 d. minime šv. Joną ir Barakizijų bei jų draugus, Persijos kankinius.

Kovo 28 d.
Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas: didi siela mažame kūne

Kovo 28-ąją meldžiame kun. Alfonsui Lipniūnui (1905-03-12–1945-03-28) – jaunimo apaštalui, Štuthofo kaliniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

Kovo 27 d.
Šv. Rupertas – Bavarijos ir Karintijos evangelizuotojas

Su dvylika bendraminčių sudarė pirmąją garsaus benediktinų Šv. Petro vienuolyną Zalcburge, veikiantį ir dabar.

Kovo 26 d.
Šv. Liudgaras – saksų evangelizuotojas ir pirmasis Miunsterio vyskupas

753 m. Liudgaras matė didįjį Vokietijos apaštalą šv. Bonifacijų. Šis susitikimas ir kankinio mirtis, kuri netrukus ištiko šv. Bonifacijų, Liudgarui padarė tokį stiprų įspūdį, kad, jam primygtinai prašant, tėvas pavedė jį Utrechto vyskupo šv. Grigaliaus globai.

Kovo 25 d.
Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmė: Trys žinios, trys atsakymai

Gabrielius kreipdamasis į Mariją jai pranešė tris skirtingas žinias.

Kovo 24 d.
Šventoji Liucija Filipini: visuomenės atnaujinimas per mokyklas mergaitėms4

Liucijos veikla labai susidomėjo popiežius Klemensas XI, ir jis pasikvietė ją steigti tokias mokyklas Romoje.

Kovo 23 d.
Šv. Turibijus Mongrovietis – indėnų vyskupas ir gynėjas

Tuo metu Peru buvę konkistadorai darė ką norėjo – plėšė, skriaudė vietinius gyventojus. Vietiniai buvo krikštijami jėga, prisidengus religija siekiant pavergti vargšus.

Kovo 22 d.
Šv. Kotryna švedė1

Nuo šio momento dviejų nepaprastų šventųjų gyvenimas bėgo pagal tą patį scenarijų.

Kovo 21 d.
Šv. Mikalojus iš Flue – Šveicarijos „tėvas“2

Nėra jokios abejonės, kad be Mikalojaus, kurį jo kraštiečiai vadino „Bruder Klaus“, įsikišimo pirmųjų Šveicarijos kantonų sąjunga nebūtų atlaikiusi ją draskiusių kivirčų.

Kovo 20 d.
Šv. Jonas Nepomukas, kankinys1

Kovo 20 d. minime šv. Joną Nepomuką (Jan Hasyl z Pomuku; 1340 – 1393), kankinį.

Kovo 19 d.
Juozapas – suglumusiųjų šventasis
Louise Perrotta - „ŽODIS tarp mūsų“

Kovo 19-ąją Bažnyčia švenčia Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio, iškilmę.

Kovo 18 d.
Šv. Kirilas Jeruzalietis – prie ankstyvosios Bažnyčios šaknų

Kirilo gyvenime susikerta dvi plotmės: sielovadinis rūpinimasis žmonėmis ir įsitraukimas, kad ir nenoromis, į karštus tuometinės Rytų Bažnyčios ginčus.

Kovo 17 d.
Šv. Patrikas – Airijos evangelizuotojas

Šv. Patrikas krikštijo airių žmones, kūrė vienuolynus, kurių nariai, skelbdami Evangeliją, vėliau pasklido po visą Europą.

Kovo 16 d.
Palaimintieji Jonas Amias ir Robertas Dalby: Elžbietos I laikų kankiniai

Kunigai tapo kankiniais valdant karalienei Elžbietai I. Būtent ši valdovė galutinai įtvirtino Anglijos Bažnyčią, kaip nepriklausomą nuo Romos popiežiaus įtakos.

Kovo 15 d.
Šv. Klemensas Marija Hofbaueris – Vienos globėjas

Vienos apaštalas ir globėjas. Klemensas buvo nusprendęs tapti atsiskyrėliu, bet netrukus suprato, kad labiau jam patinka aktyvus gyvenimas.

Kovo 14 d.
Šv. Matilda – dosnumu ir išmintimi garsi karalienė

Tapusi našle, 936 m. ji atsisakė visų luomo privalumų, pardavė savo brangenybes, pastatė 3 moterų ir 1 vyrų vienuolyną, tęsė kitus labdaringus darbus.

Kovo 13 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Anelis iš Pizos – pirmasis Anglijos provincijolas

Anglijos pranciškonų provincijos įkūrėją pal. Anelį į pranciškonų ordiną priėmė pats šv. Pranciškus, lankydamasis Pizoje.

Kovo 12 d.
Šv. Luidžis Orione

Mūsų laikų šventasis, apie kurį tikrai gausu analitinės literatūros, išleista nemažai jo dvasinių raštų, periodiškai leidžiami žurnalai bei kiti leidiniai, skleidžiantys jo dvasinį palikimą.

Kovo 11 d.
Šv. Eulogijus – Kordobos kankinys1

Eulogijus, Rodrigas ir Salomonas – Kordobos kankiniai. Jie, kaip ir daugelis kitų krikščionių, liudijo tikėjimą, paaukodami savo kraują prie Kordobos, svarbaus ispanų miesto Andalūzijoje.

Kovo 10 d.
Šv. Marija Eugenija – asumpcionisčių pradininkė

XIX a. istorinis kontekstas yra permainingas: revoliucijos seka viena kitą, sparčiai vystosi pramonė, o kartu didelė visuomenės dalis vis labiau skursta, nepakanka senų atsakymų iškylantiems naujiems socialiniams ir filosofiniams klausimams.

Kovo 9 d.
Šv. Pranciška Romietė: motina ir mistikė

Vykstant karams tarp teisėtai išrinkto popiežiaus ir antipopiežiaus, Pranciškos vyras Lorencas vedė armiją, kuri gynė tikrąjį popiežių.

Kovo 8 d.
Šv. Dievo Jonas – nepataisomas avantiūristas

Rūpindamasis ligoniais, Jonas visuomet stengėsi padėti ir jų dvasiai, sakydamas: „Per kūnus prie sielų“, ir todėl kviesdavo į savo ligoninę uolesnius kunigus.

Kovo 7 d.
Šv. Perpetua ir Felicita – pirmųjų amžių Afrikos kankinės

Perpetua ir Felicita (m. 203), Kartaginos (Afrikoje) kankinės.

Kovo 6 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Rožė iš Viterbo

Popiežius mirė, o Rožė taip ir liko iškilmingai nekanonizuota. Nepaisant to, jos vardas minimas tarp šventųjų jau 1583 m.

Kovo 5 d.
Šv. Kryžiaus Jonas Juozapas

Būdamas šešiolikos, Jonas Juozapas įstojo į pranciškonų ordiną. Jis troško pašvęsti savo gyvenimą kitiems kaip Jėzus. Vedamas šio troškimo, jis džiugiai vykdė daugybę pasiaukojimų.

Kovo 4 d.
Šv. Kazimieras – pirmasis Lietuvos šventasis1
Katalikų pasaulio leidiniai

1471 m. rug­sė­jo 20 d. Kro­ku­vo­je Ka­zi­mie­ras, kaip Veng­ri­jos sos­to įpė­di­nis, pa­skel­bė ka­rą sos­tą už­ėmu­siam Mo­tie­jui Kor­vi­nui ir su ka­riuo­me­ne iš­vy­ko į Veng­ri­ją.

Kovo 3 d.
Šv. Katerina Dreksel: Kodėl ji JAV nacionalinio moterų šlovės muziejuje?

Motina Dreksel dalyvavo pirmosios misijų mokyklos indėnams atidaryme Santa Fe, Naujojoje Meksikoje. 1915 m. įsteigė universitetą Naujajame Orleane.

Kovo 2 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Agnietė iš Prahos

Kovo 2 d. minime šv. Agnietę iš Prahos, šv. Klaros neturtėlių seserų vienuolyno Prahoje įsteigėją.

Kovo 1 d.
Šv. Albinas iš Anžero - kovojęs su kraujomaiša santuokoje

Energinga Albino laikysena ne kartą išprovokavo grasinimų mirtimi bei susikirtimų su kitais vyskupais.

Vasario 29 d.
Šv. Augustinas Čapdelainas: prancūzas misionierius Kinijoje

1855 m. misionierius galėjo iškeliauti į didžiulę Kuang-Si provinciją; vos čia atvykęs, jis ėmėsi apaštalavimo.

Vasario 28 d.
Šv. Hilarijus – popiežius, Bažnyčios vienybės saugotojas

Vasario 28 d. minime šv. Hilarijų, popiežių.

Vasario 27 d.
Šv. Grigalius Narekietis

Grigalius buvo žymus teologas, mistikas, filosofas, vienas svarbiausių armėnų literatūros poetų.

Vasario 26 d.
Šv. Paula Montal Fornes: talentinga mergaičių ugdytoja

Paula patyrė, kad merginoms ir moterims yra žymiai sunkiau gauti išsilavinimą ir pajuto, kad Dievas kviečia ją atlikti užduotį – užpildyti šią spragą.

Vasario 25 d.
Šv. Tarasijus – Konstantinopolio patriarchas

Vasario 25 d. minime šv. Tarasijų (m. 806), vyskupą ir Konstantinopolio patriarchą.