Liturginis kalendorius | Religija

Vasario 16 d.
Palaimintasis Juozapas Alamanas: „Gerai daryti gera“

Juozapui Alamanui vis priekaištaudavo, kad pernelyg daug dėmesio skiria „materialiam“ darbui, kad jam labiau rūpi išmokyti amato, nei siekti triumfalistinės krikštų statistikos.

Vasario 15 d.
Šv. Klaudijus Kolombjeras: prie pamaldumo Švč. Jėzaus Širdžiai ištakų

Kai kalbame apie pamaldumo Švč. Jėzaus Širdžiai tradiciją ir šio kulto pradžią, pirmiausia minime dvi pavardes – kuklios vienuolės Margaritos Marijos Alakok ir jos dvasios tėvo Klaudijaus de la Kolombjero.

Vasario 14 d.
Broliai Kirilas ir Metodijus, Europos globėjai

Praėjus vienuolikai amžių po krikščionybės paplitimo slavų kraštuose, aiškiai matyti, jog brolių iš Tesalonikų palikimas yra gilesnis ir stipresnis nei Bažnyčios skilimas.

Vasario 13 d.
Šv. Katerina de Riči: dvasinė atrama net popiežiams2

Jos šventumas patraukė ne vieną svarbią to meto asmenybę.

Vasario 12 d.
Šv. Benediktas iš Aniano: pirmasis germanų kilmės monastinio gyvenimo pradininkas

Jo pradėta liturginio atsinaujinimo veikla padėjo pamatus vėlesnei Kliuni reformai.

Vasario 11 d.
Pasaulinė ligonių diena: „Ateikite, aš jus atgaivinsiu!“

Sirgdamas žmogus jaučia, kad kyla grėsmė ne tik jo fiziniam integralumui, bet ir santykių, intelekto, jausmų bei dvasinei sričiai.

Vasario 10 d.
Šv. Skolastika: maldos galia

Skolastika (480-543) yra garsaus italų šventojo - Benedikto Nursiečio dvynė sesuo.

Vasario 9 d.
Šv. Mikelis Febres Cordero: mokytojas ir mokslininkas

„Širdis yra turtinga, kai ji pilna, o ji pilna visada, kai jos troškimai nukreipti į Dievą“ – Šv. Mikelis iš Ekvadoro.

Vasario 8 d.
Šv. Juozapina Bachita: iš vergovės į laisvę Kristuje

Šv. Juozapinos Bachitos gyvenimo istorija neįtikėtina ir kol kas labai mažai žinoma Lietuvoje. 

Vasario 7 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Koletė1

Dievas paskyrė Koletei ypatingą užduotį. Jis sužadino merginos širdyje troškimą atnaujinti griežtos šv. Klaros regulos laikymąsi, nes daugelis šv. Klaros neturtėlių seserų konventų naudojo pakeistą versiją.

Vasario 6 d.
Pirmieji japonų katalikai: šv. Paulius Mikis ir jo draugai kankiniai

Paulius Mikis gimė turtingoje japonų šeimoje. Jo tėvas buvo vienas iš armijos vadų.

Vasario 5 d.
Šv. Agota – kankinė, numaldanti ugnį4

Ago­tą, šauk­da­ma­si Die­vo, mi­rė de­gi­na­ma ant lė­tos kait­rios ug­nies. Bū­tent dėl šios jos žiau­rios ago­ni­jos žmo­nės ėmė šauk­tis jos už­ta­ri­mo dėl ug­nin­gos la­vos.

Vasario 4 d.
Šv. Mikalojus Studitas: galios žaidimų verpetuose

Mikalojus galiausiai buvo suimtas ir laikomas viename vienuolynų, kad negalėtų susitikti su popiežiumi ir asmeniškai paliudyti apie tai, kaip buvo nušalintas teisėtasis patriarchas.

Vasario 3 d.
Šv. Blažiejaus palaiminimas: neteisianti Dievo meilė
Katalikų pasaulio leidiniai

Viduramžių krikščionys netikėjo magišku tokių ritualų poveikiu. Tačiau jie troško pasitikti Dievą su viskuo, ką išgyvena, taip pat ir su silpnosiomis savo pusėmis, kūno ir sielos ligomis.

Vasario 2 d.
Kristaus paaukojimas (Grabnyčios): vidines sutemas išsklaidanti šviesa1
Katalikų pasaulio leidiniai

Ši šventė buvo svarbi ir kitoms kultūroms bei religijoms. Ji siekia romėnų, senovės graikų, žydų, keltų, germanų tradicijas ir savaip jas aiškina.

Vasario 1 d.
Šv. Brigita – Airijos globėja4

Brigita buvo viena žymiausių savo meto moterų. Jos gyvenimas apipintas legendomis, tačiau nėra abejonių, kad jos ypatingas dvasingumas, beribė meilė buvo tikri.

Sausio 31 d.
Šv. Jonas Boskas – saleziečių steigėjas
Magnificat leidiniai

„Laimėkite mokinio širdį, – sakė šv. Jonas Boskas, – ir galėsite daryti didelę įtaką jam, siekiant gėrio.“

Sausio 30 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Hiacinta Mariskotti: nuo prabangos iki atjautos1

Hiacinta įkūrė Marijos oblates, pasišventusias tarnystei senyvo amžiaus vargšams ir skurstantiems.

Sausio 29 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Angelė Meriči – moterų švietimo pradininkė

Uršulietės tapo pirmąja religine moterų bendruomene, išėjusia už vienuolyno ribų ir užsiėmusia moterų švietimu.

Sausio 28 d.
Šv. Tomas Akvinietis, Bažnyčios mokytojas2

Šv. Tomo mo­nu­men­ta­lūs dar­bai at­vė­rė ke­lius ir nu­ro­dė kryp­tis, ku­rio­mis ėjo vi­sų epo­chų moks­lo žmo­nės.

Sausio 27 d.
Pal. Jurgis Matulaitis: „Žmogus pagal Dievo širdį"
Magnificat leidiniai

Gilią ir įvairiapusišką palaimintojo Jurgio asmenybę popiežius Jonas Paulius II atskleidė pavadindamas jį „žmogumi pagal Dievo širdį“.

Sausio 26 d.
Šv. Timotiejus ir Titas – apaštalo Pauliaus bendradarbiai

Šv. Timotiejus buvo šv. Pauliaus mokinys, o šv. Titas – jo sekretorius.

Sausio 25 d.
Šv. Paulius – persekiotojas, tapęs sekėju

Šv. Pauliaus buvo toks reikšmingas pirmiesiems krikščionims, kad net tris kartus yra minimas Apaštalų darbų knygoje.

Sausio 24 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Pranciškus Salezas: žiniasklaidos globėjas
Magnificat leidiniai

Įveikęs tėvo pasipriešinimą Pranciškus atsiliepė į Viešpaties kvietimą ir 1593 metais buvo įšventintas kunigu.

Sausio 23 d.
Šv. Ildefonsas (Idelfonsas), Toledo vyskupas

Romėnų valdymo laikotarpiu buvusi galinga šeima neprarado savo įtakos ir į valdžią atėjus Visgotams: tad suplanavo sūnui atitinkamą karjerą. Tačiau Ildefonsas pabėgo iš namų, pasislėpėdamas Kozmo ir Šventojo Damijano vienuolyne.

Sausio 22 d.
Šv. Vincentas Palloti: Katalikų apaštalavimo sąjungos steigėjas

Kunigas, Katalikų apaštalavimo sąjungos steigėjas.

Sausio 21 d.
Šv. Agnietė – paauglė kankinė

La­biau­siai pa­pli­tęs pa­sa­ko­ji­mas, kad Ag­nie­tė, vos dvy­li­kos me­tų su­lau­ku­si, mi­rė kan­ki­nės mir­ti­mi, no­rė­da­ma iš­sau­go­ti sa­vo skais­tu­mą ir ti­kė­ji­mą.

Sausio 20 d.
Šv. Sebastijonas – krikščionis imperatoriaus rūmuose

Išnaudodamas savo padėtį, Sebastijonas slapta galėjo padėti įkalintiems krikščionims, pasirūpinti laidotuvėmis ir net atversti aukšto rango kariškius bei rūmų kilminguosius.

Sausio 19 d.
Šv. Kanutas – Danijos globėjas

Sausio 19 d. minime šv. Kanutą (m. 1086), Danijos karalių kankinį.

Sausio 18 d.
Pal. Regina Protmann: pramynusi kelią moters orumui

Romos Katalikų Bažnyčioje buvo negirdėta, kad moterys gyventų savarankiškai. Tuo metu Reginos aplinkoje nebuvo moterų vienuolynų, o Tridento susirinkimas buvo ką tik griežtai apribojęs moterų veiklą bei pamaldumą vienuolyno sienomis.

Sausio 17 d.
Šv. Antanas Didysis – vienuolinio gyvenimo tėvas1

Pirmieji vienuoliai sekė krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu, kurį amžiams Apaštalų darbuose paliko pirmosios Jeruzalės bendruomenės tikintieji. Vienu iš tokių ir buvo šv. Antanas Didysis.

Sausio 16 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pirmieji pranciškonai kankiniai4

1219 m. su šventojo Pranciškaus palaiminimu, Berardas kartu su Petru, Adjutu, Akuru, Odu, Vitaliu paliko Italiją ir išvyko skelbti Evangelijos Maroke.

Sausio 15 d.
Penki Ispanijos kankiniai: į smurtą atsakyti gerumu

Kunigas Valentínas Palencia Marquina ir keturi jo bendradarbiai pasauliečiai rūpinosi vaikų globos namais ir ugdymo centru.

Sausio 14 d.
Šv. Sava: mylimiausias serbų šventasis

Šventasis Sava yra neatskiriama serbų nacionalinės tapatybės dalis. Kartu su savo broliu Stefanu jis prisidėjo prie politinės ir religinės Serbijos nepriklausomybės įtvirtinimo.

Sausio 13 d.
Šv. Hiliaras: pažinimo alkį pasotinęs Evangelija

Iš­si­la­vi­nęs pa­go­nis, fi­lo­so­fi­jos ži­no­vas į krikš­čio­ny­bę at­si­ver­tė per­skai­tęs Evan­ge­li­ją.

Sausio 11 d.
Pal. Viljamas Karteris: spaustuvininkas, paliudijęs tikėjimą kankinyste1

Prieš katalikus nukreipto persekiojimo istorija Anglijoje, Škotijoje bei Galijoje prasidėjo 1535 m. ir tęsėsi iki 1681 m.

Sausio 10 d.
Šv. Vilhelmas iš Burgo

1200 m. Vilhelmas buvo išrinktas Burgo vyskupu, tačiau ši žinia jį labai prislėgė. Tik paklusdamas popiežiaus Inocento III ir cistersų vyresniojo nurodymui jis tapo vyskupu.

Sausio 9 d.
Šv. Agata Yi ir Teresė Kim

Korėjietės Agota Yi, jauna mergina gimusi Seule 1824 metais, ir Teresė Kin, našlė, gimusi Myeoncheone 1797 metais, buvo įkalintos, kankinamos ir galiausiai 1840 m. sausio 9 d. nužudytos dėl savo krikščioniškojo tikėjimo.

Sausio 8 d.
Palaimintoji „mama Roza“: kasdienybė kaip pašaukimas

Ši paprasta kaimo moteris sunkią akimirką mėgdavo sakyti: „Visada drąsos. Viešpats juk mus taip myli ir atidavė savo gyvybę už mus. Tai kodėl turėtume nepasitikėti Apvaizda?“

Sausio 7 d.
Šv. Jonas de Ribera: rūpestingas ganytojas sudėtingais laikais

Dėl parodyto uolumo popiežius Pijus V 1568 m. paskyrė Joną de Riberą Antiochijos patriarchu, o visai netrukus ir Valensijos arkivyskupu. Naujasis ganytojas buvo vos 36-erių.

Sausio 6 d.
Kristaus apsireiškimas (Trys Karaliai)
Agnė Rymkevičiūtė - Magnificat leidiniai

Jau krikščionybės pradžioje išminčiai buvo vaizduojami katakombose ant sienų, sarkofagų, taip pat – mozaikose, rankraščiuose.

Sausio 5 d.
Šv. Jonas Niumanas: iš Bohemijos į Naująjį pasaulį

Skaitydamas šv. Paulius laiškus, Jonas pajuto misionieriaus pašaukimą; vėliau to meto Evangelijos skleidėjų raštai paskatino pasukti konkrečia kryptimi: į Šiaurės Ameriką.

Sausio 4 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Angelė iš Folinjo, pasaulietė pranciškonė1

Sausio 4 d. Bažnyčia mini Angelę iš Foligno (Folinjo), vieną pirmųjų italų mistikių, gimusią viduramžių miestelyje 1248 metais.

Sausio 3 d.
Švenčiausiasis Jėzaus Vardas1

Švenčiausiasis Jėzaus Vardas visada buvo gerbiamas Bažnyčioje nuo pat pirmųjų amžių, tačiau tik XIV a. pradėtas minėti liturgijos apeigose.

Sausio 2 d.
Šv. Bazilijus Didysis, vys­ku­pas ir Baž­ny­čios mo­ky­to­jas1

329 me­tais Ce­za­rė­jo­je gi­męs šven­tas Ba­zi­li­jus bu­vo ki­lęs iš me­ni­nin­kų šei­mos ir pats bu­vo me­ni­nin­kas. Jo šei­ma to­kia tur­tin­ga šven­tų­jų, kad ki­tos to­kios ha­giog­ra­fi­jo­je ir nė­ra.

Sausio 1 d.
Marijos – Dievo Gimdytojos šventė

Nors simboliškai motinos labai aukštinamos, tačiau praktiškai jų mažai klausomasi, menkai vertinamas jų vaidmuo visuomenėje, teigia popiežius.

Gruodžio 31 d., 2019
Šv. Silvestras I – pirmasis religinės laisvės popiežius

Romos vyskupu tapo praėjus metams po Romos imperatoriaus Konstantino Milano edikto paskelbimo. 

Gruodžio 30 d., 2019
Šv. Feliksas I, popiežius

Anot trumpos biografijos, pateiktos veikale Liber Pontificalis, Feliksas buvo romėnas, kažkokio Konstantino sūnus; popiežiumi išrinktas 269 m. pradžioje.

Gruodžio 29 d., 2019
Šventoji Šeima – krikščioniškos šeimos pavyzdys 1

Šventosios Šeimos liturginė šventė mums kalba apie mylintį rūpestį, kurį mes turime perimti iš Jėzaus žemiškųjų tėvų ir teikti Kristaus Kūnui. Marija ir Juozapas rūpinosi Jėzaus fiziniu kūnu.

Šv. Tomas Beketas – Bažnyčios laisvės kankinys

Tomą Beketą šventuoju paskelbė popiežius Aleksandras III dar 1173 m. ir pavadino jį „Bažnytinės teisės ir Bažnyčios laisvės kankiniu“.