Liturginis kalendorius | Religija

Birželio 2 d.
Šv. Marcelinas ir Petras – Diokleciano persekiojimo aukos

Seniausią žinią, kuri pasiekia mus apie šv. Marcelino ir Petro kankinystę yra užrašęs popiežius Damazas, kuris visą istoriją išgirdo iš budelio lūpų.

Birželio 1 d.
Šv. Justinas, kankinys

Žymiausias pirmųjų amžių krikščioniškas filosofas ir apologetas. Kurį laiką Justinas  atsidėjęs studijavo filosofiją ir literatūrą. Nusivylęs savo mokytojais, tapo krikščionimi.

Gegužės 31 d.
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventė

 Lukas rodo Mariją kaip naująją Viešpaties padangtę, naująją Sandoros skrynią.

Gegužės 30 d.
Šv. Joana Arkietė – ypatingo likimo prancūzų patriotė3

Šv. Joana Arkietė, garsi prancūzų patriotė, buvo anglų gyva sudeginta ant laužo kaip eretikė, tačiau po kiek laiko Šventasis Sostas ją reabilitavo. 

Gegužės 29 d.
Šv. Teodozija

Gegužės 29 d. minime šv. Teodoziją.

Gegužės 28 d.
Šv. Bernardas Montenietis - alpinistų globėjas

Gegužės 28 d. minime šv. Bernardą Montenietį, gyvenusį X a., dar vadinamą Bernardu iš Aostos.

Gegužės 27 d.
Šv. Augustinas Kenterberietis - Bažnyčios Anglijoje steigėjas

Gegužės 27 d. minime šv. Augustiną Kenterberietį (m. 605), arkivyskupą.

Gegužės 26 d.
Šventasis Pilypas Neris – krikščionių Sokratas
Magnificat

Pasakojama, kad kurį laiką pas Pilypą Nerį išpažinties eidavo viena moteris, nuolat išpažįstanti vis tą pačią nuodėmę – apkalbas. 

Gegužės 25 d.
Šv. Beda Garbingasis - inovatyvus Bažnyčios mokytojas

Beda buvo rūpestingas mokslininkas ir puikus metraštininkas. Šis Anglijos istorijos tėvas yra pirmasis, kuris pradėjo istorinių įvykių datavime vartoti terminą „anno Domini“ (t. y. po Kristaus gimimo).

Gegužės 24 d.
Šv. Vincentas Lerietis – kareivis tapęs vienuoliu

Gegužės 24 d. minime šv. Vincentą Lerietį.

Gegužės 23 d.
Šventieji Deziderijai - uolūs ir drąsūs vyskupai

Šiuos du šventuosius, vardu Deziderijus, galėtume pavadinti beveik dvyniais: abu prancūzai, abu vyskupai, abu kankiniai. 

Gegužės 22 d.
Šv. Rita Kašietė – patekusiųjų į beviltišką padėtį šventoji2

Šv. Rita buvo ypač pamaldi Nukryžiuotajam Jėzui. Pasakojama, kad kartą melsdamasi ji prašė Kristaus pasidalyti su ja savo skausmu. Vienas spyglys iš jo erškėčių vainiko įsmigo į jos kaktą, o žaizda niekada nebeužgijo.

Gegužės 21 d.
Šv. Kristoforas Magaljanesas ir 24 jo bendražygiai - „kristerų karo“ aukos

Žmonės nusprendė ginti savo religijos laisvę be tiesioginio klero įsikišimo, ginkluotu būdu. Taip prasidėjo pilietinis karas, labiau žinomas Meksikoje kaip „kristerų karas“.

Gegužės 20 d.
Gegužės 19 d.
Šv. Celestinas V – pirmasis atsistatydinęs popiežius

Petras iš Marono buvo kunigas, pasirinkęs atsiskyrėlio gyvenimą. Įsteigė „Šventosios Dvasios brolių“ ordiną, kuriam vėliau prigijo Tėvų celestinų vardas.

Gegužės 18 d.
Šv. Jonas I, popiežius ir kankinys, įtvirtinęs Velykų datą

Šv. Jono I pavedimu Dionizas Mažasis 526 m. nustatė Velykų šventės ciklą, kurio laikomasi ir šiandien.

Gegužės 17 d.
Ukrainietis pal. Ivanas Ziatykas – sovietinio režimo auka1

Ivanas Ziatykas buvo paskelbtas palaimintuoju popiežiaus Jono Pauliaus II  2001 m. birželio 27 d. kartu su kitais 24 ukrainiečiais, sovietų režimo aukomis.

Gegužės 16 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Margarita iš Kortonos

Gegužės 16 d. minime šv. Margaritą iš Kortonos (1247–1297), pasaulietę pranciškonę.

 

Gegužės 15 d.
Šv. Izidorius Artojas

Visą gyvenimą Izidorius tarnavo pas ūkininkus ir dirbo žemę, kartu pasižymėdamas šventu gyvenimu ir artimo meilės darbais.

Gegužės 14 d.
Šv. Motiejus – bendruomenės išrinktas apaštalas1

Šv. Motiejus globoja stalius, dailides, kalvius, inžinierius.

Gegužės 13 d.
Fatimos Švč. Mergelė Marija ir trečioji paslaptis3
Vatican News

1917 m. gegužės 13-ąją Portugalijoje, nuošalioje Fatimos vietovėje, trims piemenėliams - Liucijai dos Santos, Pranciškui Marto ir Jacintai Marto – pasirodė Švenčiausioji Mergelė Marija.

Gegužės 12 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Leopoldas Mandič – įkūnijęs Dievo gailestingumą

„Jei Viešpats kaltins mane dėl per didelio atlaidumo nusidėjėliams, pasakysiu Jam, kad tai iš jo aš ėmiau pavyzdį, o pats netgi nenumiriau dėl sielų išganymo, kaip kad padarė Jis.“ 

Gegužės 11 d.
Pal. Zefirinas Namuncurà – pirmasis indėnų kilmės palaimintasis

Jaunuolio Zefirino Namuncurà šventumas pagrįstas mažų kasdienių gerų darbu darymu su meile. 

Gegužės 10 d.
Šv. Antoninas – „liaudies prelatas“ 1

Gegužės 10 d. minime šv. Antoniną (1389–1459), arkivyskupą.

Gegužės 9 d.
Šv. Edita

Gegužės 9 d. minime šv. Editą.

Gegužės 8 d.
Šv. Viktoras Mauritanietis – kilmingas tikėjimo liudytojas

Nors buvo nejaunas ir silpnos sveikatos, Viktoras išliko ištikimas tikėjimui, džiugiai atiduodamas savo gyvybę už Dangaus Karalystę. 

Gegužės 7 d.
Šv. Rožė Venerini – moterų švietimo pionierė

Rožė suburdavo kaimynystėje gyvenančias merginas ir moteris vakarais kalbėti rožinį. Pamačiusi, kiek nedaug kai kurios iš jų išmano apie savo religiją, ėmė jas mokyti.

Gegužės 6 d.
Pal. Juta – Prūsijos globėja6

Jutos misija Prūsijoje, kuri tuo metu buvo valdoma kryžiuočių ordino, sulaukė ypatingo istorinio ir kultūrinio susidomėjimo.

Gegužės 5 d.
Šv. Gotardas – reformatorius vyskupas ir abatas

Šv. Mauricijaus kapitulos vasalo sūnus Gotardas, kurio vardas vokiškai reiškia „Dievu tvirtas“, gimsta 960 metais Reichersdorfe (Ritenbach), vietovėje netoli Niederaltaicho, Pasavijos vyskupijoje.

Gegužės 4 d.
Šv. Florijonas – Aukštutinės Austrijos ir Lenkijos globėjas

Pasak legendos, Florijonas buvo romėnų karinis valdininkas, Dioklecijano laikais nukankintas už Kristaus mokslo išpažinimą.

Gegužės 3 d.
Šv. apaštalai Pilypas ir Jokūbas – naujumo ir tęstinumo mokytojai1

Tai du galilėjiečiai, kurie atrado „tą, apie kurį buvo rašęs Mozė ir Pranašai“.

Gegužės 2 d.
Šv. Atanazas – dramatiško likimo Bažnyčios daktaras

Atanazas, gimęs Egipto Aleksandrijoje 295 m., yra dramatiškiausia ir sukrečianti figūra turtingoje Bažnyčios Tėvų galerijoje.

Gegužės 1 d.
Šv. Juozapas Darbininkas

Dievo plane darbas yra žmogaus teisė ir pareiga.

Balandžio 30 d.
Šv. Pijus V

Pats Pijus buvo žmogus, gyvenantis pagal savo vienuolišką regulą, ilgą laiką badaujantis, atsidėjęs maldai. Jo asmenine iniciatyva įsteigta Mergelės Marijos Rožančinės šventė.

Balandžio 29 d.
Šv. Kotryna Sienietė, Bažnyčios mokytoja
Katalikų pasaulio leidiniai

Ši sil­pna mo­te­ris tuo lai­ku, kai mo­te­rys bu­vo be­veik ar­ba vi­siš­kai ne­ver­ti­na­mos, ne­įti­kė­ti­nai ener­gin­gai ir drą­siai ko­vo­jo už mies­tų ir mies­to kvar­ta­lų su­si­tai­ky­mą.

Balandžio 28 d.
Šv. Petras Šanelis

Tik meilė Viešpačiui ir drąsa galėjo padėti pasiryžti pavojams, kurie ten laukė. Futunos saloje (viena iš Fiji salų) Petras įvykdė savo evangelizacinę misiją, kuri jam kainavo gyvybę.

Balandžio 27 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Zita4

Zita buvo tokia uoli darbininkė, kad kitos tarnaitės bandė ją visaip apšmeižti, tačiau Zitai pavyko savo pamaldumu ir geraširdiškumu nuraminti įsiliepsnojusį šeimininko pyktį.

Balandžio 26 d.
Šv. Rafaelis Arnazas Baronas

Dėl daugybės dvasinių užrašų, kuriuos paliko, Rafaelis Arnazas Baronas šiandien yra vienas didžiausių XX a. mistikų.

Balandžio 25 d.
Šv. Morkus, evangelistas

Šv. Morkus – vienas iš keturių evangelistų, Naujojo Testamento antrosios evangelijos autorius. Evangelija pagal Morkų, parašyta graikų kalba, yra trumpiausia.

Balandžio 24 d.
Šv. Vaitiekus (Adalbertas)

Šv. Vaitiekus gimė 956 metais čekų Libicės kunigaikščių Slavnikidų šeimoje, Bohemijoje. Buvo pakrikštytas Vaitiekumi (Vojtech), o per Sutvirtinimo sakramentą Libicėje gavo Adalberto vardą.

Balandžio 23 d.
Šv. Jurgis1

Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta bažnyčia buvo lankoma maldininkų nuo IV a. tačiau, nežiūrint tokios pagarbos, trūksta tikrų žinių apie jo gyvenimą ir kankinystę.

Balandžio 22 d.
Šv. Soteras

Persekiojamuosius Soteras drąsino kantriai priimti kankinimus ir net mirti už Jėzų, užuot aukojus netikriems dievams. 

Balandžio 21 d.
Šv. Anzelmas Kenterberietis
Benediktas XVI - Magnificat

Intensyviu dvasiniu gyvenimu išsiskyręs vienuolis, puikus jaunimo ugdytojas, ypatingais mąstymo gebėjimais pasižymėjęs teologas, išmintingas valdytojas ir principingas libertas Ecclesiae gynėjas.

Balandžio 20 d.
Šv. Anicetas, popiežius

Pagrindinis kasdienis šv. Aniceto nerimas, trukęs vienuolika metų, buvo kaip išsaugoti Bažnyčią tikinčiųjų gyvenimuose ir mokymo tikrume, kaip įkvėpti gyvumo, tačiau jis aiškiai nubrėždavo takoskyrą tarp svarbių ir antraeilių dalykų.

Balandžio 19 d.
Šv. Leonas IX, popiežius

Vos tapęs popiežiumi, Leonas tuoj atleido iš pareigų tuos dvasiškius, kurie buvo sulaužę celibato įstatymą ar pardavinėjo bažnytines tarnybas.

Balandžio 18 d.
Pal. Andriejus iš Monterealės

Keturiolikos metų įstojo į netoliese buvusį Monterealės augustinijonų vienuolyną.

Balandžio 17 d.
Šv. Steponas Hardingas

Robertas, Steponas ir 20 vienuolių įkūrė naują vienuolyną. Jie pastatė jį patys dykynėje Prancūzijoje netoli Cito (Citeaux).

Balandžio 16 d.
Šv. Toribijus Astorgietis

Tais metais, kai balandžio 16-oji – šv. Toribijui Astorgiečiui paminėti skirta diena – sutampa su sekmadieniu, į jo palaikus saugantį vienuolyną patraukia piligrimų minios.

Balandžio 15 d.
Šv. Damianas de Veuster

1873 m. Damiano vyskupas ėmė ieškoti savanorių, kurie norėtų vykti į raupsuotųjų koloniją Molokuose, kur vyriausybė išsiųsdavo visus sergančiuosius raupsais, atskirdama juos nuo šeimų.

Balandžio 14 d.
Šv. Petras Gonzalesas, dominikonas

Kaip ir Dominykas, troško atversi kuo daugiau sielų, tad nepailsdamas pamokslavo. Niekuomet nepalikdavo namų ar kitos vietos, kol visų nesutaikydavo su Dievu.