Katechezė | Religija

Balandžio 28 d.
Popiežiaus homilija. Krikščionis – klusnumo liudytojas1
vatikano radijas

Tik Dvasia gali perkeisti mūsų širdis ir padaryti mus klusnumo liudytojais. Tai Dvasios malonė ir turime jos prašyti. 

Balandžio 27 d.
Trečiadienio katechezė: inkaras danguje
vatikano radijas

Trečiadienio bendrosios audiencijos pradžioje, prieš popiežiaus Pranciškaus katechezę, buvo perskaitytos paskutinės Evangelijos pagal Matą eilutės.

Balandžio 24 d.
Popiežius: Klausykime Dvasios, skelbkime tikėjimo konkretumą2
vatikano radijas

Pirmadienio rytą, po Didžiosios savaitės ir Velykų oktavos pertraukos, popiežius Pranciškus vėl sakė homiliją, aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

Popiežius sekmadienį: Gailestingumas – mūsų tikėjimo konkretumas
vatikano radijas

Kiekvieną sekmadienį minime Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, tačiau dabartiniu povelykiniu laikotarpiu sekmadienis įgauna ypatingą prasmę.

Balandžio 23 d.
Apie Dievo Gailestingumą. 17 tiesų, kurias Jėzus atskleidė šv. Faustinai59

Benediktas XVI yra sakęs: „Tai centrinė, mūsų dienų pasauliui skirta, žinia: Gailestingumas – kaip Dievo galia, kaip dieviškoji riba prieš pasaulio blogį.“

Gailestingumo sekmadienis. Žvilgsnio perkeitimas2
Vysk. Kęstutis Kėvalas - Bernardinai.TV

„Ramybė jums“ – tai žodžiai, kurie grąžina mokinimas prarastą didžią dovaną. Jėzus  vėl grąžina Dievo žvilgsnį į tikrovę: pilną džaugsmo ir vilties. Žmogaus žvilgsnis – toks kaip Tomo – persmelktas abejonės.

Balandžio 19 d.
Pranciškus: krikščionybė – ne ideologija, bet tikėjimo kelionė1
vatikano radijas

Krikščionybė tai ne ideologija ir ne filosofinė sistema, bet tikėjimo kelionė, kuriai pradžią davė pirmųjų Kristaus mokinių liudijimas.

Balandžio 18 d.
„Magnificat vaikams": Nuo Velykų iki Sekminių2
Magnificat vaikams

Krikščioniško žurnaliuko „Magnificat vaikams" pasakojimas, kas vyko nuo Prisikėlimo iki Sekminių. 

Balandžio 17 d.
Popiežius: Gyvenimas pagal Dvasią – mūsų prisikėlimo pradžia
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus palinkėjo ramumos Velykų oktavos laikotarpiu, pratęsiančiu Kristaus prisikėlimo džiaugsmą.

Balandžio 16 d.
Velykų vigilija: įžengėme į kapą, išeikime iš jo, pamatykime naują aušrą
vatikano radijas

„Kaip įmanoma, kad Meilė mirė?“ – pradėdamas Velykų vigilijos Mišių Šv. Petro bazilikoje homiliją klausė popiežius Pranciškus.

Velykų homilija. Dievo tikslas – susitikti su žmogumi89
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Bernardinai.TV

Po Didžiojo penktadienio dramos šiandien švenčiame prisikėlimą. „Nors kančia mums gana artima ir gerai pažįstama, prisikėlimą suprasti sunkiau“, – sako Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. 

Balandžio 15 d.
Lietuvos vyskupų sveikinimas: „Naujas gyvenimas Kristuje tikrai įmanomas!“42

Žmogaus žvilgsnis galiausiai ieško kito žvilgsnio, kuriame galėtų atrasti ir save. Mylintis kito žvilgsnis kviečia išeiti iš savęs, užmegzti ryšį, priimti ir dovanoti meilę bei gyvenimą.

Didysis šeštadienis: budėjimas iki Aušros37
Kun. Artūras Kazlauskas

Šiandienis susikaupimas veda į vakaro kulminaciją, kai iškilmingai švęsime Kristus kančios istorijos atbaigimą – prisikėlimą. 

Balandžio 14 d.
Kryžius yra ne „prieš“ pasaulį, bet „už“ pasaulį
vatikano radijas

Didžiojo penktadienio pavakare popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje vadovavo Viešpaties Kančios pamaldoms.

Popiežius plovė kojas kaliniams: atsiminkime, ką mums davė Jėzus1
vatikano radijas

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus kojas plovė dvylikai kalinių, tarp kurių buvo du nuteistieji iki gyvos galvos, trys moterys ir vienas musulmonas iš Albanijos, beje, vasaros pradžioje žadantis priimti krikštą.

Didysis penktadienis: meilė, kviečianti atsakui
Kun. Artūras Kazlauskas

Bažnyčia, apmąstydama savo Viešpaties ir Sužadėtinio kančią ir adoruodama kryžių, prisimena savo gimimą iš mirštančio ant kryžiaus Jėzaus šono ir maldauja viso pasaulio išganymo.

Kryžiaus kelio meditacija1
Asta Venskauskaitė, ACJ

Ėjimas tuo keliu, kuriuo už mus kenčiantis Jėzus praėjo paskutinę savo žemiškojo gyvenimo dieną prieš du tūkstančius metų, tepaliečia mūsų širdžių gelmes.

Didysis penktadienis: tiesiogiai5
Bernardinai.TV

Vyksta Jėzaus iš Nazareto nukryžiavimas ir jūs galite tiesiogiai stebėti vaizdo reportažą! Kas, jūsų nuomone, jis yra?

Balandžio 13 d.
Krizmos Mišios: Evangelijos malonės – Tiesa, Gailestingumas, Džiaugsmas
vatikano radijas

Popiežiaus Pranciškaus homilija, pasakyta ketvirtadienio rytą Krizmos Mišių metu.

Didysis ketvirtadienis: gavėnios slenkstis Velykų link8
Kun. Artūras Kazlauskas

Didžiojo ketvirtadienio ryto Mišios, dar vadinamos Krizmos Mišiomis, užbaigia gavėnią ir įveda į velykinį tridienį. Šiandien vakare visi liturginiai simboliai ir tekstai bylos apie Kristaus bendruomenės DNR. 

Balandžio 10 d.
Popiežius: biotechnologijos privalo tarnauti žmogui
vatikano radijas

Naudojant biotechnologijas reikia atsakingai ir išmintingai tarpusavyje derinti mokslo, ekonomikos ir etikos reikalavimus, sakė popiežius Pranciškus.

Balandžio 9 d.
Popiežius: Jėzus nesiūlo iliuzijų, bet kviečia kartu su juo nešti kryžių
vatikano radijas

Prasidėjo Didžioji savaitė. Sekmadienio rytą Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus vadovavo procesijai su verbomis ir aukojo Kančios sekmadienio Mišias.

„Amoris laetitia“: išskirtinės ir laisvos meilės dvasingumas30
Popiežius Pranciškus

Santuokoje taip pat patiriamas visiškos priklau­somybės kitam asmeniui jausmas. Tačiau pasiekiamas ir toks taškas, kai poros meilė patiria maksimalią laisvę ir tampa sveikos autonomijos er­dve.

Verbų sekmadienio homilija. Laisvai prisiimtas kelias1
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Dievas savo ištikimam sūnui per kančią ir mirtį suteikia naują gyvybę, kurios dalininkai esame ir mes. Mūsų gyvenimas taip pat yra toks perėjimas. Jėzus duoda mums pavyzdį.

Balandžio 8 d.
R. Cantalamessa Gavėnios meditacija: Reformacijos jubiliejus – malonės laikas
vatikano radijas

Savo penktąją ir paskutiniąją Gavėnios meditaciją popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa  OFM Cap skyrė 500 metų reformacijos sukakčiai.

Balandžio 6 d.
Ryto homilija: pažvelkime į Dievo ištikimybę, atraskime džiaugsmą
vatikano radijas

Ketvirtadienio ryto Mišių homilijoje, remdamasis dienos skaitiniais, popiežius Pranciškus kalbėjo apie Abraomą, su kuriuo Dievas sudarė sandorą ir pažadėjo, kad jis taps daugybės tautų tėvu.

Trečiadienio katechezė: sugebėsime atleisti, jei širdyje bus vietos Viešpačiui
vatikano radijas

Bendrosios trečiadienio audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus rėmėsi apaštalo Petro laiško pamokymais.

Balandžio 5 d.
Popiežiaus homilija. Kas man kryžius?2
vatikano radijas

Kryžius tai ne priklausymo organizacijai „ženkliukas“, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

Popiežius Pranciškus: kiekvienas gali kažką duoti
vatikano radijas

Antradienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė asmenis, kurie dalyvavo konferencijoje apie „Populorum progressio“, Pauliaus VI encikliką, paskelbtą prieš 50 metų ir skirtą vystymosi klausimui.

Balandžio 3 d.
Popiežiaus homilija. Ne įstatymo raidė, bet gailestingumas26
vatikano radijas

Apsisaugosime nuo sugedimo ir nuodėmės laikydamiesi ne įstatymo raidės, bet klausydami Jėzaus, kuris yra įstatymo pilnatvė, - sakė popiežius Pranciškus.

Popiežius Karpyje: Nuriskime nuo širdies akmenį, kuris neleidžia Jėzui įeiti
vatikano radijas

Popiežius sekmadienį lankėsi šiaurinės Italijos Emilijos Romanijos regione.

Balandžio 2 d.
„Amoris laetitia": Bendra malda Velykų šviesoje51

Karčiomis šeimos dienomis būtent vieniji­masis su apleistu Jėzumi gali padėti išvengti santykio nutraukimo. Džiaugsmo, poilsio ar šventės momentai, taip pat lytiškumas išgyvenami kaip dalyvavimas pil­natviškame Prisikėlusiojo gyvenime. 

Sekmadienio homilija. Žodžio ir žvilgsnio galia1
Kun. Mindaugas Slapšinskas OP - Bernardinai.TV

Aptardamas šio sekmadienio evangelinį pasakojimą apie Lozoriaus prikėlimo istoriją, kunigas pasitelkia garsių italų dailininkų Giotto ir Duccio darbus.

Kovo 31 d.
T. Raniero Cantalamessa OFM: Amžinybė – Dievo buvimo būdas
vatikano radijas

Šventoji Dvasia mums padeda suprasti Kristaus prisikėlimo slėpinį. Šia tema popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa OFM Cap.

Popiežiaus homilija. „Viešpatie, ar nenusivylei manimi?“
vatikano radijas

„Saugokimės nerimtų fantazijų ir stabų. Tik Dievas mus myli kaip tėvas; Jis visada mūsų laukia“, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje.

Pranciškus: Jėzus išgydo ir suteikia išganymo džiaugsmą
vatikano radijas

„Tikėti Jėzų reiškia priimti gyvenimą tokį, koks yra, ir žengti pirmyn su džiaugsmu, be aimanavimo, be kartėlio.“ 

Kovo 26 d.
„Amoris laetitia": santuokos ir šeimos dvasingumas92
Popiežius Pranciškus

Gyvenant šeimoje, sunku apsimetinėti ir meluoti – negalime slėptis po kauke. Jei toks autentiškumas įkvėptas meilės, joje karaliauja Viešpats su savo džiaugsmu ir ramybe.

Sekmadienio homilija. Aklojo pagydymas1
Kun. Aušvydas Belickas - Bernardinai.TV

Gavėnios, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo metu, klausydamasis pasakojimo apie aklojo pagydymą, negaliu neklausti savęs: ar mane pasiekia Kristaus šviesa, ar aš regiu?

Kovo 25 d.
R. Cantalamessa: mirtis yra „gimimas“ ir „krikštas“1
vatikano radijas

Penktadienio ryte popiežiaus namų pamokslininkas kapucinas Raniero Cantalamessa perskaitė, dalyvaujant Pranciškui ir kitiems, trečiąją Gavėnios meditaciją.

Kovo 23 d.
Pranciškus: Ar tikrai klausomės Dievo Žodžio?2
vatikano radijas

Neatsitolinkime nuo Dievo Žodžio, klausykimės jo, kad mūsų širdys netaptų sukietėjusiomis, nes atitolę nuo Dievo tampam kurčiais jo Žodžiui, tampam neištikimais katalikais, o kai kada net „katalikais ateistais“.

Popiežius: mūsų stiprybės šaltinis esame ne mes patys, bet Viešpats2
vatikano radijas

„Jau kelias savaites apaštalas Paulius mums padeda geriau suprasti kas yra krikščioniškoji viltis“, - sakė popiežius Pranciškus, pradėdamas bendrosios audiencijos katechezę.

Popiežius: Klausykla – ne valykla, reikia gėdytis nuodėmių
vatikano radijas

Gauti atleidimą ir atleisti – tai slėpinys, kurį nelengva suprasti; reikia maldos, atgailos, gėdos, - kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Kovo 19 d.
„Amoris laetitia": Gailestingumo pastoracijos logika133
Popiežius Pranciškus

Suprasti ypatingas situacijas nereiškia pilnatviškesnio idealo šviesos slėpimo ar siūlymo mažiau, nei žmonėms siūlo Jėzus. 

Sekmadienio homilija. Gyvasis vanduo7
Kun. Evaldas Darulis OFM - Bernardinai.TV

Kun. Evaldas Darulis OFM komentuoja sekmadienio Evangelijos ištrauką apie Jėzaus susitikimą su samariete prie Jokūbo šulinio. 

Kovo 18 d.
Trys Pranciškaus patarimai nuodėmklausiams1
vatikano radijas

Penktadienį, kovo 17 dieną, popiežius priėmė kasmet Romoje rengiamo nuodėmklausių kursų dalyvius. Šie kursai rengiami Apaštalinės Penitenciarijos.

Gyvojo vandens tėkmė1
Kun. Vytenis Vaškelis

Jėzus dovanojo samarietei naują širdį... Ar priimsime šią Jo malonę savo ir kitų labui?

Kovo 16 d.
Popiežius: Ką jaučiu sutikęs išmaldos prašantį žmogų?
vatikano radijas

Būkime atsargūs, kad nepasuktume tuo keliu, kuris nuo nuodėmės veda į sugedimą, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Kovo 14 d.
Popiežiaus homilija. Atsivertimas neįmanomas be konkretumo6
vatikano radijas

„Jei norime atsiriboti nuo blogio – reikia drąsos; jei norime mokytis – reikia nuolankumo: jei norime daryti gera – mūsų darbai turi būti konkretūs, sakė popiežius Pranciškus antradienio Mišių homilijoje.

Kovo 13 d.
Pasirengimo garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijai gairės

Lietuvos vyskupai patvirtino pasirengimo garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai gaires. 

Kovo 12 d.
Sekmadienio homilija. Atmetimo akivaizdoje24
Kun. Edgaras Vegys - Bernardinai.TV

Kun. Edgaras Vegys komentuoja Kristaus atsimainymo ant Taboro kalno epizodą, kviesdamas suprasti, ką šis įvykis reiškė pačiam Jėzui.