Katechezė | Religija

Kodėl sudarant bažnytinę Santuoką būtinas Sutvirtinimo sakramentas
Vilniaus arkivyskupija

Kadangi santuoka reikalauja visiško dvasios atsidavimo, tai Sutvirtinimas – krikščioniškos brandos ir tvirtumo sakramentas – įgyja ypatingą svarbą.

Sekmadienio meditacija. Kas tau nutiko, kai mane sutikai?

Jėzus mokė klausdamas, klausimais ugdė tikėti, nuo pat pirmųjų savo žodžių: ko ieškote? 

Kas man yra Jėzus

Kas laikosi dvigubų standartų, mėgina daryti du nesuderinamus dalykus: būti Dievo draugu ir keliaklupsčiauti prieš savo egoizmą.   

Šventumas pagal Pranciškų (14): kai kurie šventumo požymiai

Šie požymiai – tai penkios didelės meilės Dievui ir artimui apraiškos, kurias laikau itin svarbiomis dėl tam tikrų šiandienės kultūros grėsmių bei trūkumų. 

Įžvelgti augalą sėkloje
Kataliko balsas

Idant atneštų vaisių, Jėzus išgyveno meilę iki galo ir leidosi praveriamas mirties, panašiai kaip grūdas atsiveria po žeme.

Popiežius: Velnias nusitaikė į vyskupus
Vatican News

Ypač sunkiomis akimirkomis vyskupą turi guosti žinojimas, kad Jėzus už jį meldžiasi, Jėzus yra maldoje su juo ir su visais vyskupais.

Šventumas pagal Pranciškų (13): Dievui patinkantis kultas

Geriausias būdas, kaip atpažinti, ar mūsų maldos kelias autentiškas, yra stebėti, kokiu mastu mūsų gyvenimas keičiasi gailestingumo šviesoje.

Sekmadienio meditacija. Dekapolio įvykiai

Keletas anonimais likusių žmonių atveda pas Jėzų kurčią nebylį. Pranašų tradicijoje kurtumas arba aklumas būdavo pasitelkiami pavaizduoti pasipriešinimą Dievo žiniai.

Atsiverkite, protai ir širdys

Maža nauda, jei tie, kuriuos Jėzus išlaisvino iš kūno negalių, nebūtų išvaduoti iš nuodėmių pančių.

Marijos litanija – ką reiškia Mergelės titulai
Mindaugas Malinauskas SJ - www.teofilius.lt

Karalienė taikos: 1917 metais popiežius Be­nediktas XV, kuris dėjo visas pastangas sustab­dyti karą, įtraukė šį titulą į Marijos litaniją ir para­gino nuolat prašyti taikos iš šios Karalienės. 

Marija – Dievo numylėtinė
Katalikų pasaulio leidiniai

Per Mariją ir Marijoje, numylėtinėje, Dievas parodo ir apreiškia savo moteriškąjį – vaisingą bei motinišką – veidą.

Vaistai nelaimingo žmogaus širdžiai
Kataliko balsas

Meditacija ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui: Daug šiandienos žmogaus baimių kyla iš manymo, kad jei nesame stiprūs, patrauklūs, gražūs, tai niekam nerūpime.

Sekmadienio meditacija. Diagnozė: akmeninė širdis

Didysis visų laikų tikinčiųjų pavojus – gyventi savo religija su nutolusia širdimi arba visai be jos.

Į dvasines aukštumas pakelta kartelė

Kaip 2017 m. šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė pasiekė rekordą, taip Dievas iš tikinčiojo pagrįstai tikisi, kad jis įveiks tuos gyvenimo sunkumus, su kuriais įžvalgiai leidžia susidurti.

Šventumas pagal Pranciškų (12): Didysis kriterijus

Negalime pritarti šventumo idealui, ignoruojančiam neteisingumą šiame pasaulyje.

6 faktai apie šv. Augustiną

Šv. Augustinas – vienas žymiausių šventųjų, vyskupas, teologas, Bažnyčios mokytojas, kurio kelias link Dievo buvo ne iš tiesiausių.

Popiežius viso pasaulio šeimoms: padėkite Dievui įgyvendinti jo svajonę
Vatican News

Dievas nori – sakė popiežius – kad kiekviena šeima būtų tarsi švyturys, skleidžiantis pasauliu Jo meilės džiaugsmą.

Sekmadienio meditacija. Apsispręsti iš naujo

Baigėsi išorinių praktikų ir pareigų religija.

Šventumas pagal Pranciškų (11): kurti taiką – sudėtingiausias menas

Kasdien žengti Evangelijos keliu nepaisant dėl to kylančių problemų – štai šventumas.

Kunigo nuopuolis – asmeninė nelaimė ne tik aukai

Kunigų nuopuolis – visų Bažnyčios narių žaizda, nes visi esame nedalomas Kristaus Kūnas ir atskiri jo nariai, kurių kančios bei džiaugsmai turi globalų pobūdį.   

Po skandalo Pensilvanijoje popiežius kviečia atgailauti pasninku ir malda
Vatican News

„Laiške Dievo tautai" popiežius asmeniškai reagavo į tikinčiųjų skausmą dėl dvasininkų įvykdytų seksualinių nusikaltimų.

Tarnauti, kur žmonės alksta prasmės ir Dievo
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Kauno arkivyskupija

Kauno arkivysk. Liongino Virbalo homilija teikiant šventimus vysk. Algirdui Jurevičiui.

Sekmadienio meditacija. Ar yra norinčiųjų gyventi?

Šios dienos skaitiniuose įsiterpusi psalmė nustebina klausdama: ar yra norinčiųjų gyventi, norinčiųjų mėgautis gyvenimu?

Šventumas pagal Pranciškų (10): tyraširdžiai regės Dievą

Saugoti širdį nuo visko, kas suteršia meilę – štai šventumas.

Kodėl gerbiame Mariją
Arkivysk. Fulton Sheen - Katalikų pasaulio leidiniai

Kadangi mūsų Viešpats taip išsiskiria iš kitų sūnų ir mes išskiriame Jo Motiną iš visų kitų motinų.

Dievo karalystės logika
Kataliko balsas

Meditacija ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui: Kai Jėzus pasiunčia savo mokinius į misiją, atrodo, kad jis labiau stengiasi juos „apnuoginti“, negu „aprengti“!

Marija žengia žmonijos avangarde

Garsiausi pasaulio teologai apie Švč. Mergelės Marijos santykį su Bažnyčia.

Dangun ėmimo slėpinys

Savo žemiškosios piligrimystės pabaigoje su kūnu ir siela pašlovinta Marija jau dabar gyvena tuo, kuo vieną dieną bus skirta gyventi ir mums.

Jos į dangų Ėmimas – mūsų likimas

Kiekvieno žmogaus galutinė paskirtis yra ne kapas, skirtas palaikams palaidoti, o anapusybė.

Petras – Bažnyčios uola ar suklupimo akmuo?

Kai tik Petras pradeda remtis ne Kristumi, o savo akiračiu ir žmogišku supratimu, jis greitai iš uolos, remiančios Bažnyčią, tampa papiktinimo ir suklupimo akmeniu. 

Sekmadienio meditacija. Kuo maitini savo sielą ir mintis?

Pasaulyje paslėpta džiugi paslaptis, ir Dievas tau ją atskleidžia.

Šventumas pagal Pranciškų (9): alkti teisingumo, dalintis gailestingumu

Atsidėti teisingumui to alkstant bei trokštant – štai šventumas.

A. Toliatas: „Nešiojamės Dievo atvaizdą savo moliniuose induose. Ir tai yra žmogaus grožis“

Skaitykite ištrauką iš naujosios kunigo Algirdo Toliato knygos „Šeštas jausmas yra pirmas. „Žmogaus ir Dievo metų“ trečioji knyga“. 

Ruoštis jaunimo sinodui su Turino drobule
Vatican News

Turino drobulė byloja apie patį tamsiausią mūsų tikėjimo slėpinį, kuris tuo pat metu yra pats šviesiausias beribės vilties ženklas.

Žvelgti Prisikėlimo žvilgsniu

Be Prisikėlimo šviesos matome pasaulį ir žmones tarsi negatyve. Ir būtent tos sritys, kurios mumyse ir kituose mums atrodo tamsiausios, Kristaus galia gali būti šviesiausios.

Dekalogas geroms sielos atostogoms
Vatican News

„Puoselėk nuostabą“, „klausykis Žodžio“, „išsilaisvink iš triukšmo“. Tai Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų vienuolijos patarimai atostogaujantiems.

Sekmadienio meditacija. Dievo darbas – maitinti gyvenimą

Svarbių klausimų Evangelija. Jėzaus klausia: ką turime daryti, kad atliktume Dievo darbus? Jis atsako: štai Dievo darbas – tikėti tą, kurį Jis siuntė.

Šventumas pagal Pranciškų (8): kas yra romumas?

Savo tikėjimą bei įsitikinimus irgi būtina ginti švelniai, net priešai traktuotini taikiai. Bažnyčioje dažnai klydome, nes neatsiliepdavome į tokį Dievo žodžio reikalavimą. 

Šventumas pagal Pranciškų (7): būti neturtingos širdies

Jėzus labai paprastai paaiškino, ką reiškia būti šventam, palikdamas Palaiminimus. Jie yra tarsi krikščionio tapatybės chartija. Tad ką reiškia būti beturčiu dvasioje?

Sekmadienio meditacija. Raugo reikia labiau negu duonos

Duonos padauginimas yra toks svarbus, kad tai vienintelis stebuklas randamas visose keturiose Evangelijose. 

Malda prasideda... nuo kvailų ir beprasmiškų prašymų

Visgi malda yra kelias, taigi kvaili ir beprasmiški prašymai gali būti žingsnis gilesnės maldos link. 

Krikščionio gyvenimo stilius

Kai krikščionis sako, kad tiki Dievu, bet netiki Bažnyčia, tai jis sako, kad netiki savimi pačiu. 

Gyvybės kultūra ir narcizų visuomenė
Bažnyčios žinios

Gimdymas tikrai yra dieviškasis veiksmas, ir kiekviena moteris dalyvauja kūrimo slėpinyje, vis atsinaujinančiame sulig žmogaus gimimu.

Šventumas pagal Pranciškų (6): kas trukdo malonei veikti?

Persiėmę pelagijonybe, saldžiai kalba apie Dievo malonę, tačiau galiausiai pasitiki „tik savo paties jėgomis“. 

Sekmadienio meditacija. Išmokti žiūrėti

Jėzus pamatė didžiulę minią ir pajuto užuojautą. Žodis, gražus tarsi stebuklas, visų Jėzaus gestų aukso gija: užuojauta.

Poilsis – atlygis už darbą

Gerai atliktas darbas pritraukia poilsio dovaną, nes darbininkas vertas atlygio. 

Marija Magdalietė – vilties apaštalė
Kataliko balsas

Meditacija ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui: „Nuostabiausią žmonijos istorijoje įvykį suvokia tuomet, kai galiausiai pašaukiama vardu: „Marija!“

Šventumas pagal Pranciškų (5): Mokymas be slėpinio?

Tariamos doktrininio bei drausminio tikrumo formos, duoda pradžią „narciziškam ir autoritariškam elitiškumui.

Jėzus mums siunčia popiežių Pranciškų

Sekmadienio Evangelijos komentaras: „Reikia sekti tik Jėzų. Kas seka bendruomenę, yra avis, bet ne Jo.“