Katechezė | Religija

Popiežius prašo darbovietėse liudyti krikščioniškas vertybes
Vatican News

Popiežius kirpėjų ir kosmetikių paprašė krikščioniškai atlikti savo amatą, klientams liudyti gerumą ir mandagumą, padrąsinti geru žodžiu, tačiau niekuomet nepasiduoti apkalbų pagundai.  

Gailestingumo sekmadienio homilija. Kad patirtume gyvenimo apstumą
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Paskutinės vakarienės kambaryje susirinkę mokiniai, tačiau nesakoma, kad jie yra kartu. Tarsi pasislėpę, nieko neieškantys – ne taip kaip moterys.ž

Už mirtį stipresnis gyvenimas

Kristaus kūne buvusių žaizdų randai liudija, kad gyvenimas yra stipresnis už mirtį. Ši nuoroda į tai, kas dar laukia mūsų.

Alfa. Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją?

Biblija, kaip žinote, yra populiariausia knyga pasaulyje. Šekspyro veikalai buvo išversti į 60 kalbų. Biblija buvo išversta į daugiau nei 2000 kalbų. Tai nepralenkiamas pasaulio bestseleris.

„Gyvenkime Kristaus prisikėlimu“

Kauno arkivyskupijos ganytojų velykinis sveikinimas.

Kuo džiaugiamės per šventas Velykas?
Bernardinai.TV

Jei namuose dingsta elektra, viskas sustoja, užgęsta. Taip ir be Velykų, be Kristaus prisikėlimo Bažnyčios gyvenime viskas netektų prasmės, sako kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

Popiežius Pranciškus: Kristus – kiekvieno iš mūsų bei viso pasaulio jaunystė
Vatican News

Popiežiaus Pranciškaus kalba prieš palaiminimą Urbi et orbi.

„Meilė atneša pergalę“

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo Velykų sveikinimas.

„Evangelijos knyga turi būti atversta visą dieną“

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio Velykų sveikinimas.

„Būkime tvirti apsipręsdami turėti viltį“

Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo Velykų sveikinimas. 

„Kristus kviečia visus jus gyventi“

Pavevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM Velykų sveikinimas.

Velykų homilija. Prisikėlimą liudijanti bendruomenė
Vysk. Darius Trijonis - Bernardinai.TV

Prisikėlimą liudija ne žodžiai, o buvimas šalia.

Netektyje slypi Velykų aušra

Pirmadienio vakare Jis tarytum sakė: „Jūsų mylima katedra dėl nelaimės patyrė didžiulių nuostolių, bet užtat jūsų vidinės šventovės jau dabar atsinaujina...“ 

Aš esu mirusiųjų gyvenimas

„Kelkis iš numirusių; aš esu mirusiųjų gyvenimas. Kelkis mano rankų kūrinį; kelkis mano atvaizde, kuris esi sukurtas pagal mano paveikslą. “

Didysis penktadienis: kryžius – prakilniausias Jėzaus Sostas, kančia – Jo karūna

„Šitas yra mano išrinktasis Sūnus, klausykite Jo“, – skelbė ant Taboro kalno pasigirdęs balsas. Didįjį penktadienį vietoje šio balso – spengianti tyla.

Kunigas – ir aukotojas, ir auka
Vilniaus arkivyskupija

Arkivysk. G. Grušo pamokslas Didžiojo ketvirtadienio Krizmos Mišiose.

Iš savo šono Kristus pastatydino Bažnyčią

„Iš savo šono Kristus pastatydino Bažnyčią, kaip iš Adomo šono buvo sukurta jo žmona Ieva.“

Didysis ketvirtadienis: reikia daug nuolankumo, kad priimtume Dievo gailestingumą

Kiekvieną kartą, kai šv. Mišiose girdime „Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas“, mes prisimename vieną iš intensyviausių ir reikšmingiausių Jėzaus gyvenimo dienų.

Mūsų sielas pažymėjo savąja Dvasia

Atvestas it ėriukas ir papjautas lyg avinėlis, Jis išpirko mus iš pasaulio stabmeldystės. Jis pažymėjo mūsų sielas savąja Dvasia, mūsų kūno narius – savuoju krauju.

Didysis trečiadienis: Viešpats tarsi boksininkas stoja į kovą su piktąja dvasia

Viešpats tarsi antikos laikų imtynininkas ar šiandienos boksininkas, narsiai stoja į kovą su savo varžovu – piktąja dvasia ir ją nugali. Tik Jėzaus ginklai yra – meilė ir auka už visus.

Kaip vaikams kalbėti apie Jėzaus kančią ir mirtį?

Mes, suaugusieji, esame įpratę mąstyti apie Kristaus kančią ir mirtį prisikėlimo šviesoje. Tačiau vaikų, kurie galbūt tik šiemet sužinojo apie Jėzų ir su Juo susidraugavo, laukia sukrėtimas – Jėzus miršta. 

Nėra didesnės meilės

Išties turime vieni kitus mylėti taip, kaip mus mylėjo tas, kuris už mus paguldė gyvybę.

Didysis antradienis: Kristaus kančia – neatsitiktinė

Kristaus kančia nebuvo atsitiktinė, Jėzus nebuvo nelaimingai susiklosčiusių aplinkybių auka. Tai buvo Jo valanda, dėl kurios Jisai ir buvo Tėvo atsiųstas į šį pasaulį.

Kito gyvenimo pradžia

„Gyvenimui keičiantis tarp praeito ir būsimo gyvenimo, atrodo, būtinai turi įsiterpti mirtis, užbaigti tai, kad buvo, ir duoti pradžią tam, kas bus.“

Pasiimdamas iš mūsų mirtį

„Pasiimdamas iš mūsų mirtį, kurią rado mumyse, jis ištikimai pažadėjo mums savyje suteikti gyvenimą, kurio patys kaip tokie negalėjome turėti.“

Verbų sekmadienio paradoksas

Matome, kad Kristus yra garbės karalius, bet kartu ir pranašo Izaijo minimas kenčiantis tarnas, kuris savo garbę įrodys meilės auka ant kryžiaus.

Nesuvokiama meilės kaina

Nors kenčiantis ant kryžiaus Teisusis agonijos valandą buvo prislėgtas pasaulio blogio naštos ir šaukėsi savojo Tėvo, bet Jis nebuvo vienas. 

Sekmadienio homilija. Ramybė kančioje kyla iš pasitikėjimo Dievu
Kun. Andžej Šuškevič - Bernardinai.TV

Nepastovumo patirtis nuolat lydi žmogaus gyvenimą.

Nauja yra tai, kas suprantama dabar

Netrukus Velykos bus tobulesnės ir tyresnės, nes Žodis gers su mumis naują vyną savo Tėvo Karalystėje, atskleisdamas ir pamokydamas mus to, ką jis ne iki galo atvėrė. 

Melskime, kad gautume Dvasią

Per Sekmines „Charis“ – naujai kuriama tarnyba, tarnausianti Katalikų charizminio atsinaujinimo malonės srovei, pradės savo veiklą. 

Kai skaitome, Dievas su mumis kalba

„Kas nori visuomet būti su Dievu, privalo dažnai melstis, dažnai ir skaityti. Mat melsdamiesi patys kalbamės su Dievu; o kai skaitome, Dievas su mumis kalba.“

Kaip vaikams pristatyti Verbų sekmadienį

Jėzus yra karalius, tačiau Jis nori būti nuolankus ir paprastas, kad neišgąsdintų savo draugų ir vaikučių.

Kurių širdyse kaip šventovėje gyvena Šventoji Dvasia

„Tos tautos būsena yra Dievo vaikų, kurių širdyse kaip šventovėje gyvena Šventoji Dvasia, orumas ir laisvė.“

Jame atpažinkime savo balsą

„Jis meldžiasi už mus kaip kunigas; Jis meldžiasi mumyse kaip Galva; Jis yra mūsų meldžiamas kaip Dievas. Todėl Jame atpažinkime savo balsą, o savyje – Jo balsą.“

Ką naujo turi 2000 metų senumo žinia?
Kauno arkivyskupija

Nors šv. Jonas Paulius II dažnai minėdavo, kad Bažnyčia išgyvena „naująjį pavasarį“, šis laikas atrodo panašesnis į žiemą: bažnyčios uždaromos, seminarijos tuštėja.

Kristus numirė ne už teisiuosius

Dievo gailestingumas mums yra juo įstabesnis, nes Kristus numirė ne už teisiuosius ir ne už šventuosius, bet už nusidėjėlius ir bedievius.

Kiekviena diena kaip šventė

Šventieji  savo gyvenime kiekviena diena džiaugdavosi it švente.

Sekmadienio homilija. Gyvenimo noriu, ne mirties
Kun. Vytautas Brilius - Bernardinai.TV

Jėzus išgelbsti myriop pasmerktosios gyvybę, ištardamas žodžius, į kuriuos teisiantieji nepanoro įsigilinti.

Žmogus negali gyventi be džiaugsmo

„Žmogus negali gyventi be džiaugsmo, todėl, kai jis atskiriamas nuo tikrų dvasinių džiaugsmų, būtina, kad taptų priklausomas nuo kūniškų malonumų.“

Tikėjimas ar / ir darbai

Krikščionybė neaiškina žmonėms, ką jie turi daryti, bet pradeda nuo to, ką Dievas padarė jiems per Jėzų Kristų. 

Amžinoji šventė

„Jeigu iškart jį seksime, jau čia mums bus leista tarytum dangiškosios Jeruzalės prieangiuose iš anksto apmąstyti tą amžiną šventę kartu su šventaisiais apaštalais.“

Kodėl Dievas sukūrė pasaulį?

Kokį gėrį kūriniai gali pridėti prie Dievo? Jokio, nes Jis jau yra tobulas. Tad vienintelis galimas atsakymas į klausimą, kodėl Dievas kuria pasaulį, yra tas, jog Jis jį kuria dėl savo begalinio gerumo.

Nuolat trokštame

Troškulį žmogus numalšina ne tik tada, kai ateina, bet kaskart kai jis prašo, jam išsyk suteikiama malonė ateiti pas Išganytoją.

Pokalbiai su vaikais apie gavėnią: ką krikščioniui reiškia duona

Šįsyk vaikams pristatome, ką krikščioniui reiškia duona. Kalabamės apie kasdienę duoną, apie Šventąjį Raštą ir apie Eucharistinę duoną.

Jo kūną suvokti kaip savąjį

„Tikras Viešpaties kančios garbintojas širdies akimis turi taip žvelgti į nukryžiuotąjį Jėzų, kad jo kūną suvoktų kaip savąjį.“

„Christus vivit“. Popiežiaus laiškas jaunimui ir Dievo tautai
Vatican News

Pasirodė posinodinis apaštališkasis paraginimas „Christus vivit“, kuriuo popiežius Pranciškus kreipiasi į jaunimą ir visą Dievo tautą.

Ateikite pas mane, kurie esate širdyje prislėgti

Suradęs nuo Dievo kaimenės atsiskyrusią vieną avelę, jis jos neprilupo, negrūmojo ir nevargino paragindamas atgal į bandą, bet pats užsikėlė ant pečių ir gailestingai parnešė sveikutėlę.

Juose yra Dievas

„Tegu tikintieji ištiria savo sielas, tegu išbando slapčiausius savo širdies jausmus; ir jeigu patikrinę savo sąžines jie suras turį bent kiek meilės vaisių, tegu neabejoja, jog juose yra Dievas.“