Katechezė | Religija

Jame atpažinkime savo balsą

„Jis meldžiasi už mus kaip kunigas; Jis meldžiasi mumyse kaip Galva; Jis yra mūsų meldžiamas kaip Dievas. Todėl Jame atpažinkime savo balsą, o savyje – Jo balsą.“

Ką naujo turi 2000 metų senumo žinia?
Kauno arkivyskupija

Nors šv. Jonas Paulius II dažnai minėdavo, kad Bažnyčia išgyvena „naująjį pavasarį“, šis laikas atrodo panašesnis į žiemą: bažnyčios uždaromos, seminarijos tuštėja.

Kristus numirė ne už teisiuosius

Dievo gailestingumas mums yra juo įstabesnis, nes Kristus numirė ne už teisiuosius ir ne už šventuosius, bet už nusidėjėlius ir bedievius.

Kiekviena diena kaip šventė

Šventieji  savo gyvenime kiekviena diena džiaugdavosi it švente.

Sekmadienio homilija. Gyvenimo noriu, ne mirties
Kun. Vytautas Brilius - Bernardinai.TV

Jėzus išgelbsti myriop pasmerktosios gyvybę, ištardamas žodžius, į kuriuos teisiantieji nepanoro įsigilinti.

Žmogus negali gyventi be džiaugsmo

„Žmogus negali gyventi be džiaugsmo, todėl, kai jis atskiriamas nuo tikrų dvasinių džiaugsmų, būtina, kad taptų priklausomas nuo kūniškų malonumų.“

Tikėjimas ar / ir darbai

Krikščionybė neaiškina žmonėms, ką jie turi daryti, bet pradeda nuo to, ką Dievas padarė jiems per Jėzų Kristų. 

Amžinoji šventė

„Jeigu iškart jį seksime, jau čia mums bus leista tarytum dangiškosios Jeruzalės prieangiuose iš anksto apmąstyti tą amžiną šventę kartu su šventaisiais apaštalais.“

Kodėl Dievas sukūrė pasaulį?

Kokį gėrį kūriniai gali pridėti prie Dievo? Jokio, nes Jis jau yra tobulas. Tad vienintelis galimas atsakymas į klausimą, kodėl Dievas kuria pasaulį, yra tas, jog Jis jį kuria dėl savo begalinio gerumo.

Nuolat trokštame

Troškulį žmogus numalšina ne tik tada, kai ateina, bet kaskart kai jis prašo, jam išsyk suteikiama malonė ateiti pas Išganytoją.

Pokalbiai su vaikais apie gavėnią: ką krikščioniui reiškia duona

Šįsyk vaikams pristatome, ką krikščioniui reiškia duona. Kalabamės apie kasdienę duoną, apie Šventąjį Raštą ir apie Eucharistinę duoną.

Jo kūną suvokti kaip savąjį

„Tikras Viešpaties kančios garbintojas širdies akimis turi taip žvelgti į nukryžiuotąjį Jėzų, kad jo kūną suvoktų kaip savąjį.“

„Christus vivit“. Popiežiaus laiškas jaunimui ir Dievo tautai
Vatican News

Pasirodė posinodinis apaštališkasis paraginimas „Christus vivit“, kuriuo popiežius Pranciškus kreipiasi į jaunimą ir visą Dievo tautą.

Ateikite pas mane, kurie esate širdyje prislėgti

Suradęs nuo Dievo kaimenės atsiskyrusią vieną avelę, jis jos neprilupo, negrūmojo ir nevargino paragindamas atgal į bandą, bet pats užsikėlė ant pečių ir gailestingai parnešė sveikutėlę.

Juose yra Dievas

„Tegu tikintieji ištiria savo sielas, tegu išbando slapčiausius savo širdies jausmus; ir jeigu patikrinę savo sąžines jie suras turį bent kiek meilės vaisių, tegu neabejoja, jog juose yra Dievas.“

Pats kelias pas tave atėjo

Pats kelias pas tave atėjo ir pažadino tave iš gilaus miego. Galbūt mėgini eiti, bet negali, nes skauda koja. O kodėl skauda kojas?

Popiežius Mišiose Maroke: svetingumas tam, kuris patyrė menkystę ir skausmą
Vatican News

Prie šio namo slenksčio atsiveria pasidalijimai ir kivirčai, kurie visuomet talžys mūsų kovos dėl brolystės duris, kai siekiame, kad kiekvienas jau dabar galėtų patirti savo kaip sūnaus orumą.

Tikras džiaugsmas kyla iš laisvos ir pasitikinčios širdies

Tikras džiaugsmas yra laisvos bei pasitikinčios Dievu žmogaus širdies polėkis, dėkojant Jam už viską, ypač už atsivertimo dovaną. 

Sekmadienio homilija. Apie du švaistūnus – sūnų ir tėvą
Kun. Bernardas Verbickas OP - Bernardinai.TV

Tikrasis sūnus palaidūnas, tikrasis sūnus švaistūnas, paleidžiantis vėjais savo tėvo turtą, yra Jėzus Kristus.

Aukokime jam gailestingumą

„Aukokime jam gailestingumą, patarnaudami vargšams ir tiems, kurie šiandien guli ant žemės. O kuomet iš čia iškeliausime, jie mus nuves į amžinąsias buveines, mūsų Viešpatyje Kristuje.“

Popiežius: ką reiškia prašyti kasdienės duonos
Vatican News

Maistas nėra mūsų nuosavybė, bet yra apvaizdos duota dovana, kuria turime dalytis su kitais. 

Grįžkite pas mane visa savo širdimi

Pasninkas yra visų pirma žmogiškojo solidarumo ir krikščioniškos artimo meilės ženklas, nes jis leidžia žmogui laisvai – kartu pilnam išganingos meilės – patirti tai, ką milijonai žmonių yra verčiami išgyventi.

Jo lūpose nebuvo rasta klastos

„Kristus kentėjo ir jo rankose nebuvo neteisybės, jis nepadarė nuodėmės, ir jo lūpose nebuvo rasta klastos, tačiau už mūsų atpirkimą jis pakėlė kryžiaus kančią.“

Pokalbiai su vaikais apie gavėnią: atsiprašymas ir nuoširdumas

Ikimokyklinio amžiaus vaikas dažnai atsiprašo, nes taip liepia tėtis, mama ar mokytoja. Ketvirtasis Gavėnios susitikimas apie jautrią širdį, atsiprašymą ir nuoširdumą.

Melstis dvasia ir tiesa

„Mes esame tikrieji garbintojai ir tikrieji kunigai, mes meldžiamės dvasia ir dvasia aukojame maldą, Dievui malonią ir priimtiną atnašą, kurios jis ieško, kurią jis sau yra numatęs.“

Turėti tyrą sielą

„Kaip veidrodžiui dera spindėti, taip žmogui dera turėti tyrą sielą. Jei veidrodis aprūdytų, jame neįžiūrėtum žmogaus veido. Taip ir žmogus nusidėjęs negali regėti Dievo.“

Alfa. Kodėl ir kaip meldžiuosi?

Malda – vienas iš universaliausių polinkių. Dauguma žmonių meldžiasi bent kartą gyvenime. 

Trys dalykai, kuriais laikosi tikėjimas

Yra trys dalykai, kuriais laikosi tikėjimas, remiasi pasiaukojimas, įtvirtinama dorybė: malda, pasninkas, gailestingumas.

Didybė pakylėjo nusižeminimą

„Didybė pakylėjo nusižeminimą, galybė – silpnumą, amžinybė – marumą.“

Kaip nugalėti blogus įpročius
Arkivysk. Fulton Sheen - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Blogų įpročių neišrauna mūsų neapykanta jiems (nes mes ne visada jų tinkamai nekenčiame). Juos išstumia mūsų meilė kam nors kitam.

Sekmadienio homilija. Gavėnia kviečia į didesnį šventumą
Kun. Gabrielius Satkauskas - Bernardinai.TV

Išpildydami visas svarbiausias kataliko pareigas, jaučiamės atlikę viską, ką esame Dievui skolingi ir laukiame, kad už tai Jis mums atsilygintų.

Atsiversti – tai išvysti nematytą pasaulį

Atsiversti – leisti taip Dievo Sūnui užvaldyti mūsų esybę, kad pirmiausia žmogaus proto veikla būtų paimta į Jo nelaisvę. 

Gėris yra dieviškas

„Niekas nėra geras, tik vienas Dievas, vadinasi, kas yra gera, tas dieviška, kas dieviška, tas gera.“

R. Cantalamessa OFM: netapti išorės kaliniu
Vatican News

„Tu buvai mano viduje, o aš buvau lauke“, – rašė šv. Augustinas apie savo gyvenimą iki atsivertimo. Dažnas gali šiuos žodžius pakartoti kaip savo, pripažinti, jog buvo išorės kaliniu.

Kryžius – tai meilės aukos triumfas
Katalikų pasaulio leidiniai

Jėzaus kančios apmąstymai, rasti tarp popiežiaus Pauliaus VI nepublikuotų asmeninių užrašų. 

Iš Viešpaties garbės semti sau garbę

Štai kur žmogaus prakilnybė, štai kur jo garbė ir didybė – tai iš tiesų pažinti tą, kuris yra didis, su juo vienytis, ir iš Viešpaties garbės semti sau garbę.

Popiežius: ar Dievas manęs ieško?
Vatican News

„Tėve mūsų“ yra ne vergų, o vaikų malda. Vaikų, kurie pažįsta Tėvo širdį ir yra įsitikinę Jo meilės planu.

Kur ir kaip geriau vaikams kalbėti apie Dievą?

Kaip galima panaudoti namuose esančius daiktus (skrynią) džiugiam tikėjimo temos atskleidimui?

Mokytis baimės

„Pagarbios Dievo baimės reikia mokytis, nes jos yra mokoma. Ji glūdi ne bauginimuose, bet protingame pamokyme.“

Alfa. Kaip įmanoma tikėti?

Tikėjimas nėra aklas šuolis. Tai protingas, apgalvotas žingsnis, paremtas tvirtais įrodymais.

Kad suskambėtų išganymo giesmė

Dievas žmogų sukūrė tam, kad nuo pat pradžių jam parodytų savo gerumą. Jis įvairiausiais būdais ruošė žmonių giminę, kad joje suskambėtų išganymo giesmė.

Šv. Juozapas – ne kalbos, o veiklos žmogus

Mūsų dienomis, kai brandus vyriškumas ir atsakingas tėviškumas patiria galingų išbandymų, tylusis Juozapas ateina į pagalbą savo galingu pavyzdžiu bei užtarimu.

Viešpaties kvapas

„Tyra, iš tikinčiojo širdies trykštanti malda kyla tarsi smilkalų dūmai nuo švento aukuro. Nėra nieko malonesnio už Viešpaties kvapą; tegu taip kvepia visi, kurie tiki.“

Dvasios versmė

Mozė sudavė į uolą, ir pasipylė vandens srautas, o Kristus paliečia stalą, suduoda į dvasinę lentelę, ir prasiveržia Dvasios versmė. 

Sekmadienio homilija. Prieš užkopiant į kalną
Kun. Andžej Šuškevič - Bernardinai.TV

Kalnas dėl savo didingumo ir nepajudinamumo visada buvo laikomas Dievo įvaizdžiu. Jis – ir susitikimo su Dievu vieta. 

Velykų šviesos proveržis

Kai Jėzus paskelbė, kad savęs atsižadėjimas yra neatskiriama Jo sekėjų dalia, savo artimiausiems mokiniams atvėrė dangaus kraštelį – Velykų paslapties šydo dalį...

Du būdai vaikams papasakoti apie gavėnią

Du būdai vaikams papasakoti  apie gavėnią – žinantiems, jog žmonės miršta ir tiems, kurie pamažu turės tai suprasti. 

Sudėti visą savo tikėjimą ir viltis

„Dievas negali nieko nuveikti tuose, kurie atsisako į ji vieną sudėti visą savo tikėjimą ir viltis.“

Vysk. A. Jurevičius: Marija moko atsivertimo greičio
Kauno arkivyskupija

Marija nedelsė su atsakymu angelui Gabrieliui. Ji buvo greita vykdyti Dievo valią, Jo reikaluose nieko neatidėliojanti.

Broliškos meilės tobulumas

„Kas gi, girdėdamas anuos nuostabius žodžius, kupinus švelnumo, atlaidumo ir nepaprastos ramybės: Tėve, atleisk jiems, iškart neapgaubs savo priešų meile?“