Katechezė | Religija

Sekmadienio homilija. Tarp dviejų pasaulių
Kun. Algimantas Gudaitis SJ - Bernardinai.TV

Jėzaus mokiniai derasi dėl vietų Dangaus karalystėje. Jėzus, kaip geras mokytojas, išklauso Jokūbą bei Joną, ir duoda pamoką. 

Šokti į Dievo glėbį

Mus turėtų guosti žinojimas, kad net „mažiausiasis Dievo Karalystėje“ yra didis, nes šviesmečiai jį skiria nuo pragaro.

Popiežius Pranciškus – ką reiškia įsakymas „Nežudyk“
Vatican News

Abejingumas žudo. Tai tarsi sakyti kitam – „man esi miręs“, nes jį nužudei savo širdyje. Nemeilė yra pirmasis žingsnis žudymo link.

Sekmadienio homilija. Ar drįstame sau užduoti svarbius klausimus
Kun. Jurgis Czarniawski - Bernardinai.TV

„Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą“, – klausia tikriausiai jaunas ir stiprus žmogus, atskubėjęs prie Jėzaus. Jis ne šiaip ateina, o atbėga, nes klausimas jam – išties svarbus.

Rafinuotos klastos apnuodyta širdis

Kai blogos mintys savaip mumyse įleidžia šaknis, materializuojasi, tada daiktai, pinigai bei žmonės tampa svarbiau už Dievą...

„Esame laisvi ir orūs atiduoti pagarbą savo didvyriams“
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Homilija, pasakyta per partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuves.

Šventumas pagal Pranciškų (pabaiga): kova, budrumas ir įžvalgumas

Krikščioniškasis gyvenimas yra nuolatinė kova. Ši kova yra labai graži, nes leidžia mums švęsti kaskart, kai mūsų gyvenime nugali Viešpats.

Sekmadienio homilija. Ne vien savo jėgomis
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Bernardinai.TV

Santuokos neišardomumas - visais laikais aktuali tema. Tekste girdime garsiuosius Jėzaus žodžius, tapusius ir sutuoktinių priesaikos dalimi: „Ką Dievas sujungė – žmogus teneperskiria.“

Santuoka vaizduoja Trejybę

Nuo neatmenamų laikų vyro ir moters santuoka išreiškia Dievo bei žmogaus artumą. 

„Pranciškau, eik ir atstatyk mano griūvančius namus“
Popiežius Benediktas XVI - Bažnyčios žinios

Spalio 4 d. Bažnyčia mini šv. Pranciškų Asyžietį. 

Popiežius Sinodo jaunimui dalyviams: būkite svajonių ir vilties dovanomis
Vatican News

Spalio 3 d. iškilmingomis šv. Mišiomis prasidėjo Vyskupų sinodas jaunimui.

Saugi kelionė Jėzaus valtyje
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Kauno arkivyskupija

Kelionėje kartu yra Jėzus, kuris gali ne vien pagerinti gyvenimo sąlygas ar padaryti mus šiek tiek drąsesnius ar džiugesnius, – Jis duoda patį gyvenimą, nugalintį mirtį.

Visos popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje pasakytos kalbos

Lietuvoje Šventasis Tėvas pasakė septynias kalbas. Pateikiame jų video įrašus ir tekstus.

Popiežius prašo melstis už Bažnyčią
Vatican News

Popiežius Pranciškus prašo spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėti Rožinį ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio.

Šventumas pagal Pranciškų (15): humoro jausmas ir drąsa

Paprastai krikščioniškąjį džiaugsmą lydi humoro jausmas. Prasta nuotaika nėra šventumo ženklas.

Sekmadienio meditacija. Kas yra mūsiškiai

Žmogų, kuris išlaisvino kitus iš blogio ir sugrąžino juos į gyvenimą, Jėzaus sekėjai sustabdo.

Grįžti į Tiesą – grįžti į save

Kol mūsų vidinis žvilgsnis nukreiptas į Jėzų, nesvarbu, ką darytume ir kur būtume, priklausysime Jam, laikysimės Jo kelio, gerbsime vienas kitą ir net visus laiminsime.

Popiežius po vizito: šios tautos daug iškentėjo, dėl to Viešpats į jas maloningai žvelgia
Vatican News

Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie ką tik pasibaigusią savo apaštališkąją kelionę į Baltijos šalis.

Popiežius Mišiose Estijoje: siekdami galios rodome, jog mums trūksta saugumo

Dievas nori laisvo mūsų apsisprendimo, o ne meilės iš išskaičiavimo. 

Popiežius Agluonoje: Marija parodo, kaip prisiliesti prie kitų kentėjimo
Vatican News

Paskutinė popiežiaus Pranciškaus kelionės Latvijoje stotis buvo Latvijos katalikybės centru vadinama Agluona.

Pranciškus Latvijoje: seneliai pasmerkiami vienatvei laisvės vardu
Vatican News

Rygos šv. Jokūbo katedroje popiežius susitiko su seneliais, kurių daugelis patyrė sovietinio režimo persekiojimus. 

Popiežius: visų krikščionių misija bendra – kad Evangelijos muzika skambėtų aikštėse
Vatican News

Rygos liuteronų katedroje įvyko pagrindinis ekumeninis susitikimas Baltijos šalyse. 

„Viešpaties Angelo“ malda: jauskime atsakomybę atsiliepti į kito kančią

Kreipdamasis į susirinkusiuosius Santakos parke, popiežius kalbėjo apie bet kokios formos smurto amoralumą, įspėdamas apie būtinybę budėti ir laiku atpažinti panašių užmačių pradus šiandien.

Pranciškus Kauno Santakoje: „Susitaikymas su savo praeitimi atveria solidarumui“

„Valdžios ir garbės troškimas yra labai paplitęs gyvenimo stilius tų, kurie nepajėgia išgyti iš savo praeities žaizdų, ir galbūt todėl šiandien nenori įsipareigoti darbui.“

Sekmadienio meditacija. Naujas civilizacijos vardas

Evangelija mus užklumpa neįprastais žodžiais, įteikia mums tris Jėzaus vardus, einančius prieš srovę.

Sekmadienio meditacija. Kas tau nutiko, kai mane sutikai?

Jėzus mokė klausdamas, klausimais ugdė tikėti, nuo pat pirmųjų savo žodžių: ko ieškote? 

Kas man yra Jėzus

Kas laikosi dvigubų standartų, mėgina daryti du nesuderinamus dalykus: būti Dievo draugu ir keliaklupsčiauti prieš savo egoizmą.   

Šventumas pagal Pranciškų (14): kai kurie šventumo požymiai

Šie požymiai – tai penkios didelės meilės Dievui ir artimui apraiškos, kurias laikau itin svarbiomis dėl tam tikrų šiandienės kultūros grėsmių bei trūkumų. 

Įžvelgti augalą sėkloje
Kataliko balsas

Idant atneštų vaisių, Jėzus išgyveno meilę iki galo ir leidosi praveriamas mirties, panašiai kaip grūdas atsiveria po žeme.

Popiežius: Velnias nusitaikė į vyskupus
Vatican News

Ypač sunkiomis akimirkomis vyskupą turi guosti žinojimas, kad Jėzus už jį meldžiasi, Jėzus yra maldoje su juo ir su visais vyskupais.

Šventumas pagal Pranciškų (13): Dievui patinkantis kultas

Geriausias būdas, kaip atpažinti, ar mūsų maldos kelias autentiškas, yra stebėti, kokiu mastu mūsų gyvenimas keičiasi gailestingumo šviesoje.

Sekmadienio meditacija. Dekapolio įvykiai

Keletas anonimais likusių žmonių atveda pas Jėzų kurčią nebylį. Pranašų tradicijoje kurtumas arba aklumas būdavo pasitelkiami pavaizduoti pasipriešinimą Dievo žiniai.

Atsiverkite, protai ir širdys

Maža nauda, jei tie, kuriuos Jėzus išlaisvino iš kūno negalių, nebūtų išvaduoti iš nuodėmių pančių.

Marijos litanija – ką reiškia Mergelės titulai
Mindaugas Malinauskas SJ - www.teofilius.lt

Karalienė taikos: 1917 metais popiežius Be­nediktas XV, kuris dėjo visas pastangas sustab­dyti karą, įtraukė šį titulą į Marijos litaniją ir para­gino nuolat prašyti taikos iš šios Karalienės. 

Marija – Dievo numylėtinė
Katalikų pasaulio leidiniai

Per Mariją ir Marijoje, numylėtinėje, Dievas parodo ir apreiškia savo moteriškąjį – vaisingą bei motinišką – veidą.

Vaistai nelaimingo žmogaus širdžiai
Kataliko balsas

Meditacija ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui: Daug šiandienos žmogaus baimių kyla iš manymo, kad jei nesame stiprūs, patrauklūs, gražūs, tai niekam nerūpime.

Sekmadienio meditacija. Diagnozė: akmeninė širdis

Didysis visų laikų tikinčiųjų pavojus – gyventi savo religija su nutolusia širdimi arba visai be jos.

Į dvasines aukštumas pakelta kartelė

Kaip 2017 m. šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė pasiekė rekordą, taip Dievas iš tikinčiojo pagrįstai tikisi, kad jis įveiks tuos gyvenimo sunkumus, su kuriais įžvalgiai leidžia susidurti.

Šventumas pagal Pranciškų (12): Didysis kriterijus

Negalime pritarti šventumo idealui, ignoruojančiam neteisingumą šiame pasaulyje.

6 faktai apie šv. Augustiną

Šv. Augustinas – vienas žymiausių šventųjų, vyskupas, teologas, Bažnyčios mokytojas, kurio kelias link Dievo buvo ne iš tiesiausių.

Popiežius viso pasaulio šeimoms: padėkite Dievui įgyvendinti jo svajonę
Vatican News

Dievas nori – sakė popiežius – kad kiekviena šeima būtų tarsi švyturys, skleidžiantis pasauliu Jo meilės džiaugsmą.

Sekmadienio meditacija. Apsispręsti iš naujo

Baigėsi išorinių praktikų ir pareigų religija.

Šventumas pagal Pranciškų (11): kurti taiką – sudėtingiausias menas

Kasdien žengti Evangelijos keliu nepaisant dėl to kylančių problemų – štai šventumas.

Kunigo nuopuolis – asmeninė nelaimė ne tik aukai

Kunigų nuopuolis – visų Bažnyčios narių žaizda, nes visi esame nedalomas Kristaus Kūnas ir atskiri jo nariai, kurių kančios bei džiaugsmai turi globalų pobūdį.   

Po skandalo Pensilvanijoje popiežius kviečia atgailauti pasninku ir malda
Vatican News

„Laiške Dievo tautai" popiežius asmeniškai reagavo į tikinčiųjų skausmą dėl dvasininkų įvykdytų seksualinių nusikaltimų.

Tarnauti, kur žmonės alksta prasmės ir Dievo
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Kauno arkivyskupija

Kauno arkivysk. Liongino Virbalo homilija teikiant šventimus vysk. Algirdui Jurevičiui.

Sekmadienio meditacija. Ar yra norinčiųjų gyventi?

Šios dienos skaitiniuose įsiterpusi psalmė nustebina klausdama: ar yra norinčiųjų gyventi, norinčiųjų mėgautis gyvenimu?

Šventumas pagal Pranciškų (10): tyraširdžiai regės Dievą

Saugoti širdį nuo visko, kas suteršia meilę – štai šventumas.

Kodėl gerbiame Mariją
Arkivysk. Fulton Sheen - Katalikų pasaulio leidiniai

Kadangi mūsų Viešpats taip išsiskiria iš kitų sūnų ir mes išskiriame Jo Motiną iš visų kitų motinų.

Dievo karalystės logika
Kataliko balsas

Meditacija ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui: Kai Jėzus pasiunčia savo mokinius į misiją, atrodo, kad jis labiau stengiasi juos „apnuoginti“, negu „aprengti“!