Katechezė | Religija

Sekmadienio meditacija. Išmokti žiūrėti

Jėzus pamatė didžiulę minią ir pajuto užuojautą. Žodis, gražus tarsi stebuklas, visų Jėzaus gestų aukso gija: užuojauta.

Poilsis – atlygis už darbą

Gerai atliktas darbas pritraukia poilsio dovaną, nes darbininkas vertas atlygio. 

Marija Magdalietė – vilties apaštalė
Kataliko balsas

Meditacija ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui: „Nuostabiausią žmonijos istorijoje įvykį suvokia tuomet, kai galiausiai pašaukiama vardu: „Marija!“

Šventumas pagal Pranciškų (5): Mokymas be slėpinio?

Tariamos doktrininio bei drausminio tikrumo formos, duoda pradžią „narciziškam ir autoritariškam elitiškumui.

Jėzus mums siunčia popiežių Pranciškų

Sekmadienio Evangelijos komentaras: „Reikia sekti tik Jėzų. Kas seka bendruomenę, yra avis, bet ne Jo.“

Didžioji svajonė kiekvieno atžvilgiu
Bažnyčios žinios

Pateikiame katechetinį kelią, paremtą popiežiaus Pranciškaus posinodiniu apaštališkuoju paraginimu „Amoris laetitia“.

Ar apsimoka sekti Jėzų?

Kun. R. Doveikos homilija pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje: „Mums patinka sutanos, siuvinėtos raudonais siūlais, bet nė vienas nenorime išlieti lašo kraujo už tai, ką darome...“

10 naudingų patarimų iš šv. Benedikto regulos

Benedikto Nursiečio „dvasinio meno įrankiai“ ypač aktualūs, gyvenant šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje veši vartotojiškumas.

Sekmadienio meditacija. Didysis „papiktinimas“

Žmonės labai greitai pereina nuo susižavėjimo prie įtarumo bei atstūmimo. Iš kur Jam visa tai? Tikrai ne iš Nazareto. Ne iš čia.

Šventumas pagal Pranciškų (4): Gyviau, žmogiškiau

Kartais kyla pagunda pastoracinį atsidavimą ar pastangas pasaulyje nuvertinti kaip antraeilius dalykus, tarsi tai būtų „trukdžiai“ šventėjimo ir vidinės ramybės kelyje.

Šventieji – vilties liudytojai
Kataliko balsas

Ketvirtasis mąstymas, skirtas pasiruošti popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje. Mąstymą parengė iniciatyvos „Kataliko balsas“ bendradarbiai.

Sekmadienio meditacija. Jaunas gyvenime, kelkis!

Jėzus eina namų link, kuriuose mirtimi vaduojasi dvylikametė. Eina greta tėvo skausmo. 

Šventumas pagal Pranciškų (3): Kokią žinią Dievas trokšta perteikti pasauliui tavo gyvenimu?

Kiekvienas šventasis yra žinia, kurią Šventoji Dvasia semia iš Jėzaus Kristaus turtų ir dovanoja savo tautai. 

Šv. Petras ir Paulius – garbingi žemės kunigaikščiai
Palendriai.lt

Švenčiame dviejų šventųjų iškilmę: Petras mums – tikėjimo vadas, o Paulius – jo tiesų aiškintojas ir gynėjas.

Būkime Kristaus ir Bažnyčios žmonės
Kauno arkivyskupija

Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą ir Arkivyskupijos dangiškojo globėjo dieną.

Koks mano tikėjimas?
Vatican News

Išmokime pasitikėti Dievu, tylėti jo slėpinių akivaizdoje, nuolankiai kontempliuoti didžiuosius darbus, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį Šv. Petro aikštėje.

Sekmadienio homilija. Vardas ir virsmas
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Bernardinai.TV

Kaip parenkame vardus savo vaikams? Neretai ieškome populiaraus arba itin originalaus vardo, pernelyg negalvodami, ką jis vėliau reikš pačiam vaikui.

Šventumas pagal Pranciškų (2): atrask, ką savyje turi geriausio

Svarbu tai, kad kiekvienas tikintysis įžvelgtų savo kelią ir išgautų iš savęs geriausia, ką Viešpats asmeniškai į jį įdėjo, ir nešvaistytų jėgų mėgindamas pamėgdžioti tai, kas buvo sumanyta ne jam.

Popiežius Pranciškus: „Žmogus, kuris meldžiasi, gyvena ramiai“

Kiekvienas žmogus ieško gyvenimo prasmės, stengiasi pasiekti svajones, įgyvendinti planus ir viltis, tačiau laimės paslaptis, pasak popiežiaus Pranciškaus – tapti laisvais ir išlaisvintais žmonėmis.

Dievas nėra šeimininkas, o Tėvas
Vatican News

Dievas visuomet yra tėvas, šito neužmirškite! Net pačiose sunkiausiose valandose prisiminkite, kad turim Tėvą, kuris visus myli, primena popiežius Pranciškus. 

Informacijos klastojimas – pirmas žingsnis į diktatūrą
Vatican News

Pirmadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo dienos Evangeliją.

Įdomios detalės apie krikščionybę: Ar moteris yra žmogus?
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Ar tikrai Bažnyčia manė, jog moteris neturi sielos?

Popiežius Pranciškus: pašaukimo atminimas gaivina viltį
Kataliko balsas

Trečiasis „Kataliko balso“ iniciatyvos paruoštas mąstymas, skirtas pasiruošti popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje.

Mažame grūde – gyvybės pradas

Mūsų asmeninės pastangos puoselėjant dvasinį gyvenimą yra niekuo kitu nepakeičiamos, bet be Dievo – Augintojo – jos būtų lygios nuliui.

Šventumas pagal Pranciškų (1) : pasaulį keičia neregima gyvenimo srovė

„Man patinka matyti šventumą kantrioje Dievo tautoje: tėvų, su didele meile auginančių savo vaikus, vyrų ir moterų, dirbančių, kad parneštų duonos į namus, ligonių, garbaus amžiaus, bet ir toliau besišypsančių vienuolių seserų.“

Sekmadienio homilija. Svarbių dalykų pradžia – dažniausiai nepastebima
Kun. Mykolas Sotničenka - Bernardinai.TV

Reikia tų, kurie nekreiptų dėmesio į sėklos mažumą ir ją nuolat sėtų kitų žmonių gyvenimuose.

Tikroji žmogaus vertė paaiškėja ant kryžiaus
Vilniaus arkivyskupija

Arkivysk. G. Grušo homilija Gedulo ir vilties bei Pal. Teofiliaus minėjimo dieną Vilniaus Katedroje.

Dievo įsakymai ir „sveikas nerimas“
Vatican News

Popiežius Pranciškus pradėjo naują trečiadienio bendrųjų audiencijų katechezių ciklą, skirtą Dievo įsakymams.

Būkime druska ir šviesa kitiems
Vatican News

Popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentavo šios dienos Evangelijoje skambėjusią Kristaus Kalno pamokslo ištrauką.

Popiežius: Kas valdo, privalo būti kaip tas, kuris tarnauja
Vatican News

Popiežius Pranciškus pirmadienį Šv. Mortos namų koplyčioje aukotose Mišiose aptarė tris evangelizavimo dimensijas: skelbimą, tarnystę ir veltumą.

Raktas į gerą išpažintį? Nesigėdyti gėdos
Vatican News

Popiežiaus Pranciškaus įvadas italų dvasininko Giacomo Tantardini (1946–2012) maldaknygei „Kas meldžiasi išsigelbės“.

Jonas Paulius II: Tikrasis tikėjimas protą pripažįsta ir jį vertina
Katalikai.lt

Lankydamasis Lietuvoje Jonas Paulius II Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje susitiko su inteligentija.

Sekmadienio vaizdo homilija. Dvasia dovanoja viltį ir ateitį
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Bernardinai.TV

Kartą vieno garsaus rabino paklausė, ar jis negalėtų atskleisi Toros (žydų šventraščio) prasmės, stovėdamas ant vienos kojos. 

Sekti Jėzumi – didžiausia dovana

Apmąstydami sekmadienio Evangeliją įsitikiname – Dievas leidžia šėtonui mus gundyti, kad parodytų, kaip su tikėjimu bei malda jį atremiant, mumyse išryškėja Kristaus atvaizdas.

Atiduota Jėzaus Širdis – iki galo išlieta malonė

Trečiąjį penktadienį po Sekminių Katalikų Bažnyčia švenčia Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmę.

Dievo meilės atminimas atskleidžia mūsų tapatybę
Kauno arkivyskupija

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ: „Viešpatie, apsaugok mus nuo dvasinės sklerozės – kai užmiršę Tavo pagalbą nuolat dejuojame ir skundžiamės.“

Ar Bažnyčia galėtų apsieiti be liturgijos?

Į klausimą atsako dr. diak. Benas Ulevičius: „liturgija yra kaip Jėzaus Kristaus drabužis, kurį palietęs gali pagyti“.

Popiežiaus vadovautos Devintinės Ostijoje. Eucharistija – mūsų maistas ir namai
Vatican News

Devintines – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę – popiežius Pranciškus šventė kartu su šalia Romos esančio Ostijos miesto gyventojais.

Ruošiamės popiežiaus Pranciškaus vizitui: mąstymas apie vilties kelią
Kataliko balsas

Jėzaus susitikimas su dviem Emauso mokiniais yra trumpas. Tačiau jame glūdi visa Bažnyčios paskirtis. Jis mums sako, jog krikščioniškoji bendruomenė neužsidaro tvirtovėje. 

Devintinių vaizdo homilija. Noriu ir aš tapti duona dėl kitų
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Devintinės – šventė, per kurią apmąstome Eucharistiją. Kas iš esmės ji yra?

Liturgija – Dievo pastangos būti su žmogumi

Kas yra liturgija? Į šį klausimą atsako dr. diak. Benas Ulevičius.

Kaip melstis birželines pamaldas?

Birželio mėnesį Katalikų Bažnyčia meldžiasi Švenčiausiajai Jėzaus širdžiai.

Leiskime, kad mus formuotų Šventoji Dvasia
Vatican News

Tęsdamas trečiadienio audiencijų katechezes apie Sutvirtinimo sakramentą, popiežius Pranciškus kalbėjo apie šį sakramentą kaip labai svarbią viso „įkrikščioninimo“ proceso dalį.

Liaudies pamaldumo Švenčiausiajai Marijai praktikos: giesmės Marijai ir malda „Viešpaties angelas“

Įvairios giesmės Marijai bei visiems gerai žinoma malda „Viešpaties angelas“ taip pat yra liaudies pamaldumo praktikos, kuriomis tikintieji kreipiasi į Dievo Motiną užtarimo.

Kun Artūras Kazlauskas. „Rožinis – lobis, kurį reikia atrasti“1
„Magnificat“

Rožinis yra taikos malda dėl jo nešamų artimo meilės vaisių. Tinkamai kalbamas, kaip tikra meditacinė malda, rožinis, padėdamas susitikti su Kristumi jo slėpiniuose. 

Popiežius: išsivaduokime iš laisvę varžančių schemų ir siekime šventumo
Vatican News

Popiežius Pranciškus, šv. Mišių homilijoje kalbėjo apie šventumą.

Popiežiaus Jono Pauliaus II žinia Lietuvai: „Dievas jus pašaukė į savo nuostabią šviesą“

Laukdami popiežiaus Pranciškaus vizito, prisimename pirmojo Lietuvą aplankiusio popiežiaus Jono Pauliaus II kalbas. Šventose Mišiose Vingio parke popiežius kalbėjo apie krikštą.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Dievas visada su mumis
Vatican News

Šventasis Tėvas priminė, ką reiškią šį sekmadienį švęsta Švenčiausiosios Trejybės šventė.

Vaizdo homilija. Ar išties taip sunku suprasti Švč. Trejybę?

Įsiskaitydami į šiandienos Evangeliją, pamatysime, kad Trejybės samprata nėra jau tokia labai neįprasta ar nutolusi nuo mūsų realybės.