Komentarai ir pokalbiai | Religija

George Lemaitre – kunigas, Didžiojo sprogimo teorija nušluostęs nosį Einsteinui

Albertas Einsteinas apie jo teoriją pasakė – matematiškai nepriekaištinga, bet niekam tikusi fizikoje. Visgi Einšteinas apsiriko.

Bažnyčia ir epochų kaita. Pokalbis su teologu Francisco Catão

Pranciškus siekia gilių pokyčių Bažnyčioje, kurių troško Jono XXIII sušauktas Vatikano II Susirinkimas.

Komitetas tikinčiųjų teisėms ginti: tylos Bažnyčios nebėra

1978 m. lapkričio 13 d. Lietuvoje penki kunigai įkūrė Katalikų komitetą tikinčiųjų teisėms ginti.

Vargdienių seserys pogrindyje

Reikėjo visa, kas vienuoliška, slėpti, laužyti tuos geruosius įpročius, su kuriais sesutės buvo labai susigyvenusios, kas joms buvo tarsi antroji prigimtis.

Popiežius kvietė atmesti „karo kultūrą“

Minint Pirmojo pasaulinio karo pabaigos šimtmetį, popiežius Pranciškus po „Viešpaties Angelo“ maldos Vatikane susirinkusiems tikintiesiems priminė šią datą.

Neužrašyta mintis

Mano mintis laukia eilės būti išreikšta, tačiau priekin aš kviečiu mintis, kurios pakviečia Dievą į mano gyvenimą. 

Popiežiaus vizitas Lietuvoje filosofo, politologo ir vyskupo akimis

Vyskupas Darius Trijonis, politologas Linas Kojala ir filosofas Alvydas Jokubaitis diskutavo apie Pranciškaus vizitą Lietuvoje. 

Pamąstymai apie vienišumą ir kelionę į šeimą
Milda Kukulskienė - Ateitis

Kaip sakoma, iki santuokos momento tiek sprendimas likti kartu, tiek sprendimas išsiskirti yra vienodos vertės laimėjimas.

Džiugi žinia Lietuvai ir Lenkijai: Mykolas Giedraitis paskelbtas palaimintuoju

Ypač palaimintojo M. Giedraičio kultas sustiprėjo XVII a. pradžioje, kai Krokuvos vyskupijai vadovavo lietuvis kardinolas Jurgis Radvila. 

Arkivysk. M. Reinio filosofijos paskaitos kalėjime

1953 m. lapkričio 9 d. Vladimiro kalėjime, Rusijoje, mirė arkivyskupas Mečislovas Reinys.  

Grupės „U2“ vokalistas Bono apie skirtumą tarp karmos ir malonės

Malonė nustelbia visa tą reikalą „ką pasėsi, tą ir pjausi“. Malonė ignoruoja priežastį ir logiką. Meilė įsiterpia, jei nori, į tavo veiksmų pasekmes.

Albert Camus – ateistas, susižavėjęs Kristumi
Mažoji studija

Camus visą gyvenimą laikė save ateistu, tačiau neslėpė susižavėjimo Kristumi. Rašytojui nuolat rūpėjo Jėzaus žemiškoji misija, ypač kaina, kuri sumokėta ant kryžiaus. 

Arkivysk. S. Tamkevičius: Dievo Dvasia stumtelėdavo ir labai rizikingiems darbams

Lapkričio 7 d. arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ švenčia 80 metų gimtadienį. 

Apie katalikų ir žydų dialogą. Pokalbis su kun. Norbertu Hofmannu
Ateitis

Specialus kunigo Roberto Hofmanno interviu apie katalikų ir žydų santykius, bendras istorines šaknis, teologinius klausimus ir bendrystę.

Laisvės žodžio šauklys Sigitas Tamkevičius

2018 m. lapkričio 7 d. minime disidento, Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ 80-asias gimimo metines.

Arkivysk. S. Tamkevičius: Dievas vertina tik tai, kas atliekama iš meilės
XXI amžius

Tardytojai kartą man pasakė gerą kalambūrą: „Esi laimingas avantiūristas, nes turėjai gerus pagalbininkus“. 

Charizminio judėjimo pradininkas: Šventoji Dvasia padeda pasiekti tikėjimo pilnatvę

Pokalbis su Lietuvoje viešėjusiu teologu, vienu iš charizminio judėjimo Katalikų Bažnyčioje pradininku dr. Ralphu Martinu apie judėjimo ištakas ir iššūkius.

Negendantys šventųjų palaikai

Per Katalikų Bažnyčios istoriją buvo daugybė šventųjų, kurių kūnus ekshumavus paaiškėjo, kad jie – negendantys. Čia pateikiami keli pavyzdžiai.

Atgyja debatai apie vedusiųjų kunigystę

Viena akivaizdu: Jėzus Kristus paliko savo mergeliško gyvenimo pavyzdį kaip aukštą siektiną idealą, kuriuo žavėjosi ir sekė pirmieji krikščionys.

Vargdienių seserys: misija Amerikoje

1940 m. birželio 15 d. Sovietų kariuomenė peržengė Lietuvos sieną. Kokia bus seserų ateitis? Ar galės jos toliau žingsniuoti gerai įmintu krikščioniškos socialinės ir pedagoginės veiklos keliu? 

Egiptas: išpuolis prieš koptus ir kova su radikalizmu
Vatican News

Lapkričio 2 dieną apšaudytas autobusas, kuriuo koptų ortodoksų piligrimai grįžo iš dykumoje esančio šv. Samuelio Išpažinėjo vienuolyno. 

Senąją maldaknygę atsivertus

Ką randame atvertę seną, XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje išleistą maldaknygę?

Kam reikalinga išpažintis?

Išpažintis šiuolaikiniam žmogui kelia nejaukumo jausmą. Dažnas atlieka ją tik kartą per metus, pareigos labiau verčiamas, nei širdies vedamas. Pokalbis su kun. Algirdu Toliatu.

Kaip katalikų kunigai laikydavo Mišias katorgoje
www.teofilius.lt
1935 m. straipsnis iš Amerikos lietuvių leidžiamo laikraščio „Draugas“. 
Praktiškas patarimas dėl skaistybės
Ralph Martin - Katalikų pasaulio leidiniai

Šventieji pataria šioje srityje labai aiškiai suvokti tiesą, prašyti Dievo pagalbos, gyventi pagal Jo valią ir išmintingai elgtis susidūrus su seksualiniais gundymais.

Kaip prie bažnyčios kareivis simpatizavo E. Pliaterytei

Rėkyvos bažnyčios prieigose buvo sustojęs 1830 m. sukilimo kariuomenės pulkas, vadovaujamas Emilijos Pliaterytės.

Kaip Vėlines minėjo Lietuvos partizanai

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Algirdo Varkalos-Daumanto 1947 m. spalio 24 d. įsakymas Vėlinių proga.

Palaimintasis vysk. Teofilius – Dievo gailestingumo apaštalas

Pal. Teofilius nepaminėtas šv. Faustinos raštuose, bet jo pastangos pritaikyti ir skleisti pamaldumą lietuviškai kalbantiems tikintiesiems reiškė pasaulinio paplitimo pradžią.

Gedulinių giesmių giedotojai tiesia tiltus tarp gyvenimo ir mirties

Gedulinių giesmių giedotojų grupę „De profundis“ susiburti paskatino noras išsaugoti prasmingą giedojimo laidotuvėse tradiciją ir atlikti įvairų iš klasikų kompozicijų sudarytą gedulinį repertuarą.

Laiškas Tėčiui

Štai ir norisi klausti: kaip sugebėjai neprarasti tos vidinės ramybės ir giedros, meilės gyvenimui, kuris tikrai per dažnai žeidė labai skaudžiai? 

Šventųjų iškilmės ir Vėlinių prasmė

Apie tikrąją Visų Šventųjų iškilmės prasmę ir maldos už mirusiuosius Vėlinių aštuondienį svarbą pasakoja br. kun. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus CSJ.

Dvidešimt minučių, skirtų mirčiai

Kodėl asmeninė patirtis dalyvauti kam nors mirštant tokia mums svarbi? Komentuoja garsus amerikiečių teologas Johnas Behras.

Ingė Lukšaitė apie Reformaciją: suvokti modernumo jėgą ir silpnybes

Liuteris pirmiausia turėjo nepaprastą pojūtį, ko reikia žmonėms, kaip turi keistis Bažnyčia, kaip  pritraukti bendražygius, pasakoja mokslininkė. 

Sinodas jaunimui: daugiausiai „prieš“ susilaukę baigiamojo dokumento punktai

Nors visi 249 dokumento punktai dviejų trečdalių balsavusiųjų dauguma buvo patvirtinti, keletas, sulaukusių daugiausiai balsų „prieš”, skatina į juos atkreipti dėmesį.

Prof. S. Kregždė: Reformacija yra bendravimo kelias
XFM Radijas

Apie tai, kiek reformacijos idėjos gyvos šiandien, savo įžvalgomis dalinasi ilgametis Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos garbės pirmininkas – prof. Sigitas Kregždė.

Trys arkivysk. L. Virbalo klausimai dėl „Matuko“ reformos

Gal geriau būtų stengtis ir ieškoti būdų, kaip ugdyti ir įgalinti, o ne drausti, visus prilyginant nepajėgiausiems?

Pasaulio žmogus iš Dubingių

Minime lietuvio jėzuito, visą gyvenimą dirbusio Montevideo (Urugvajus) Fatimos Nekalčiausios Mergelės Marijos Širdies lietuvių parapijoje, dvidešimtąsias mirties metines.

Pirmoji lietuviška moterų vienuolija: seserys inteligentės

„Rūpinkitės, kad į Vienuoliją stotų daugiau inteligenčių su pašaukimu. Kol nebus seserų inteligenčių, sunku bus seselėms tinkamai plėtotis“, – rašė  Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis. 

Reformacijos dieną pasitinkant
Kęstutis Pulokas - XFM Radijas

Reformacija keitė Bažnyčios sampratą, o kartu buvo ir reikšmingas visuomenės raidos veiksnys, skatinęs švietimą, gimtosios kalbos vartojimą. Taip pat ir Lietuvoje.

Nėra tobulos šeimos, nes nėra tobulo žmogaus

Bendravimas yra gyvybės šaltinis, o kad jis netaptų nuodingas, reikia taisyklių, tačiau nepakanka tik žinoti – jas reikia nuolat taikyti!

Vysk. D. Trijonis: „Padėti jaunimui surasti savo kelią“
Vatican News

Apie ką tik pasibaigusį Vyskupų Sinodą ir jo rezultatus pasakoja Lietuvos Vyskupų konferencijai atstovavęs Vilniaus augziliaras vysk. Darius Trijonis.  

Kaip Eucharistiją suvokė pirmieji krikščionys žydai
Scott Hahn - Katalikų pasaulio leidiniai

Eucharistijos negalėsime priimti iki galo, kol nepamatysime, kokia ji buvo „pradžioje“, kaip ją suvokė pirmieji žydų krikščionys, matę išnykstant senąjį, jiems pažįstamą pasaulį ir iškylant naująjį. 

Išsilavinusių moterų atsakymas Prancūzijos prezidentui

„Parodykite man moterį, gavusią puikų išsilavinimą, ir nusprendusią turėti septynis, aštuonis ar devynis vaikus“, – sakė Emmanuelis Macronas. Ir moterys parodė.

Visuotinės Bažnyčios veidas
Antanas Gailius - Artuma

Ką tikrai atminsime – tai veidą. Veidą žmogaus, atnešusio mums į Lietuvą Visuotinės Bažnyčios dvelksmą, kuris, kaip labai tikiuosi, stiprins mus tada, kai pasijusime atsidūrę kokiame nors paribyje.

Sinodo diskusijos: jaunimas ragino vyskupus nenutylėti homoseksualumo temos

Nuomonių apklausos rodo, kad jaunimas nesunkiai priima vienalytes santuokas ir kitas LGBT žmonių teises. Ore kybojo klausimas, kaip Sinodas jaunimo tema diskutuos šiais klausimais.

Tą rūsčiąją valandą vėlei džiazuos

Lapkričio 5 d. Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje vyks Vėlinių koncertas. Pokalbis su vienu iš koncerto kūrėjų gitaristu, kompozitoriumi Juozu Milašiumi.

Suprasti Vatikano ir Kinijos susitarimą: veikimas avansu

Kadangi Šventojo Sosto ir Kinijos susitarimo turinys nėra atskleistas, bandome suprasti, koks yra Vatikano derybų partneris ir kodėl Šventasis Sotas jo atžvilgiu gali būti atlaidus.

Lėktuve su popiežiumi. Iš dienoraščio paraščių

Praplėsta širdis. Galbūt būtent šitai yra svarbiausia dovana, kurią gavau lydėdama popiežių per jo viešnagę Baltijos valstybėse.

Arkivysk. S. Ševčukas apie ortodoksų ateitį: Ukrainai reikia jos teisių patvirtinimo

Ukrainai šiuo metu reikia teisės ne vien į nepriklausomą valstybę, bet ir savosios religinės praeities, dabarties ir ateities interpretaciją. Teisės turėti savo balsą.

Prancūzų filosofas: krikščionybė gali padėti žmonijai išbristi iš krizės

Krikščionybė globalizuotam pasauliui gali duoti labai daug ir per savo puoselėtą kančios antropologiją.