Komentarai ir pokalbiai | Religija

Prisimenant arkivyskupą Mečislovą Reinį
Grasilda Reinytė - Žurnalas „Ateitis“

Net ir kalėjimo prižiūrėtojai liudija, kad jis išliko geros širdies žmogus. Pats neprarasdavo vilties, ir kitiems sugebėdavo padėti.

Trejybės meilė – tikroji Jos ir mūsų laimė

Dievo buvimui bei veikimui nėra pradžios ir nebus pabaigos, o mes atsiradome grynai iš Jo malonės, kad amžinai galėtume kontempliuoti meile degančią Jo širdį.

Lietuvos jaunimas pakeliui į Sinodą

Pasirengimo Sinodui kelionė yra puiki proga Bažnyčiai iš tiesų susitikti ir išgirsti jauną žmogų ten, kur jis yra.

Jonas Paulius II: Kryžiaus lemtis kliuvo daugeliui jūsų tautiečių
Katalikai.lt

Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie svarbiausią išganymo istorijos paslaptį – kryžių.

„Konfucijus ir Kristus“ – nauja prof. R. Dulskio knyga

Kai susitinka dvi skirtingos didžios kultūros, jos turi dvi galimybes: viena nuo kitos atsiriboti „puikybės ir baimės sienomis“ arba viena su kita komunikuoti, viena kitą ignoruoti arba integruoti viena kitos vertybes.

Kad Geroji naujiena pasiektų ir atskirtuosius nuo visuomenės
XFM Radijas

Kiekvieną kartą pamokslaujant kaliniams reikia priminti sau, kad nors dalis tų žmonių yra baisūs nusikaltėliai, jų akyse galima pamatyti širdį ir sielą.

Naujosios Sekminės Bažnyčioje: atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje
Artuma

Apie Dievo įkvėptą charizminį atsinaujinimą pokalbyje su bendruomenės „Gyvieji akmenys“ koordinatore Rūta Šalaševičiene.

Arkiv. G. Grušas: Norėti būti laisvam ir laimingam reiškia norėti būti šventam
Vilniaus arkivyskupija

Žmogus yra laisvas būti šventas. Žinoma, daug dažniau mes norėtume nebūti šventi. Dažnai atrodo, kad šventumas pernelyg įpareigoja, atrodo, kad šventumas suvaržo. 

Vilniaus Kalvarijų atstatymo stebuklas

1963 m. sugriautų Vilniaus Kalvarijų atstatymą lydėjo stebuklai.

Apie laimę susikalbėti

Sekminės – didžiausia gegužės šventė, o aš taip seniai laukiu progos papasakoti apie savo mėgstamiausią Sekminių stebuklą. Apie tai pradėjau galvoti prieš keletą metų, kai po pertraukos vėl grįžau prie akademinių tekstų.

Mums visiems pradėtas tyrimas

Laikraščiai klykauja apie nerimą keliančias naujienas: korupciją, piktnaudžiavimą padėtimi, žlungančius aljansus, skandalų audros nušluojamus pareigūnus, įtarimo rūdžių pagraužtas amžinas institucijas. Ką rodo šie ženklai? 

Sekminės – išganymo viršūnė

Laukiame Sekminių – mūsų išganymo viršūnės, nes Šventoji Dvasia apvainikavo Išganytojo gimimą, mirtį, prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų.

Birštone – ne tik į sanatoriją, bet ir į muziejų

„Žmonės ateina į muziejų mokytis, pažinti. Taip pat pasipildyti, atsigauti“, – kalba Birštono sakralinio muziejaus vadovė Roma Zajančkauskienė. 

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

Bažnyčia pastatyta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto iniciatyva 1409 m. ir jai suteiktas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elžbietą titulas. 

Ką gi švenčiame per Sekmines?

Sekminės buvo švenčiamos dar iki Šventosios Dvasios nužengimo, tai yra iki krikščionių Sekminių.

Marijos mėnuo: Tverų Dievo Motinos ikona
Dr. Tojana Račiūnaitė - „Magnificat“

Stebuklais garsėjanti, sidabru ir brangakmeniais išpuošta Marijos ikona, pasislėpusi Tverų bažnyčios didžiajame altoriuje.

Šv. Andriejus Bobola – ar tik Lenkijos šventasis?2

Nežinome, kodėl, būdamas lenkas, Andrius Bobola įstojo į Lietuvos jėzuitų provinciją. Galbūt paprasčiausias atsitiktinumas, kurių tais laikais pasitaikydavo itin dažnai.

Trakų Dievo Motinos karūnavimas – visos Lietuvos triumfas

Šie metai ypatingi Lietuvos praeities gerbėjams ir dabarties kūrėjams. Lyg per siaurą plyšį žvelgdami galime pajusti, kad istorija – tai ne beprasmiška atsitiktinumų virtinė, joje esama ir to, kas lieka per amžius.

Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas – padrąsinimas nebijoti išpažinti savo tikėjimo

Arkivyskupas G. Grušas apie Jono Pauliaus II vizitą: „Tai buvo popiežius, atkeliavęs sustiprinti tikinčiuosius bei padrąsinti visą Bažnyčią, išgyvenusią ilgą okupaciją“.

Krikščionybė kalėjime
XFM Radijas

Kodėl ne tik kapelionams, bet ir kiekvienam krikščioniui svarbu aplankyti socialinėje atskirtyje esančius kalinius?

Jonas Paulius II Lietuvoje: Reikia Šventosios Dvasios, kad tiesa paliestų žmogaus protą ir širdį
Katalikai.lt

Laukiant susitikimų su popiežiumi Pranciškumi, kviečiame prisiminti popiežiaus Jono Pauliaus II pasakytas kalbas, kai prieš 25 metus jis lankėsi Lietuvoje.

Evangelija ir žmogiškieji rūpesčiai
„Magnificat“

„Tikiu į Dievą, nes tikiu į žmogų“ – taip lakoniškai, apibendrintai galime nusakyti ne tik teologinę ir filosofinę Maurice’o Zundelio mintį, bet ir jo paties gyvenimą.

Fatima ir Rusija

Fatimos Marijos minėjimas, susipažįstant su ikona „Vienijančioji“: „Dievo Motina palinkusi prie besikreipiančio žmogaus, o jos rankos pasiruošusios apkabinti ir laiminti.“

„Tiesa padarys jus laisvus“. Fake news ir taikos žurnalizmas
Bažnyčios žinios

Popiežiaus Pranciškaus žinia 52-osios Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga.

Stasio Šalkauskio pėdomis

Stasys Šalkauskis buvo tikra Dievo dovana tarpukario Lietuvai. Ne mažiau aktualus jis ir šiandien.

Nematyti Italijos šedevrai Lietuvos šventajam

Gegužės 18 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva – Italija“. Joje – niekada nerodyti šventajam skirti kūriniai iš Florencijos, Palermo muziejų, Medičių lobyno ir Šv. Lauryno bazilikos archyvo. 

Dangiški apdarai: kai susitinka religija ir mada

Metropoliteno muziejuje Niujorke atidaryta paroda „Dangiški kūnai: mada ir katalikiška vaizduotė“, skirta aukštosios mados ir katalikybės ryšiui.

Su M. Valančiaus „Vaikų knygele“ šiandien

Prieš 150 metų Tilžėje buvo išleistas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus parašytas pirmas Lietuvoje vaikams skirtas kūrinys „Vaikų knygelė“.

Kryžius ir Meilės bedugnė

Meditacija apie meilę ir kryžiaus mirtį: ką Tėvui reiškia Sūnaus mirtis? Ar kas nors išdrįstų atsakyti?

Bažnyčios gyvenime – ne pinigai svarbiausia. Ištrauka iš knygos „Kitoks Pranciškus“
Deborah Castellano Lubov - Katalikų pasaulio leidiniai

Šioje knygoje apie popiežių Pranciškų prabyla autoritetingos Romos kurijos asmenybės, taip pat įvairioms šalims atstovaujantys Katalikų Bažnyčios veikėjai, Jorgės Mario Bergoglio giminaičiai ir bičiuliai. 

Kuo reikšminga prezidento E. Macrono kalba Prancūzijos vyskupams?
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Dalyvaudamos socialiniame dialoge, religinės konfesijos turi sugebėti išreikšti savo vidinius įsitikinimus racionaliais universaliais argumentais.

Šventosios motinos

Dešimt šventosiomis paskelbtų motinų, tikrų dorybingo gyvenimo pavyzdžių.

Kai Dievas tyli
Luis M. Martínez - Katalikų pasaulio leidiniai

Knygoje arkivyskupas Luisas M. Martínezas rašo, kad Dievas ir tylėdamas moko mus kaip Juo pasitikėti net ir tada, kai atrodo, kad yra nutolęs. Sužinosime kada Dievas yra arčiausiai mūsų ir kodėl Jis dažnai su mumis kalbasi tik tyliai.

Egzorcistų poreikis auga: grįžtama į pagonybės laikus?

Italijos katalikų vyskupai drauge su kitų šalių hierarchais jau kurį laiką stebi nerimą keliantį reiškinį: vis dažniau žmonės kreipiasi pagalbos, manydami, jog asmenį kamuoja apsėdimas.

Bažnyčios komunikacija: įgalinama tiesa ir skaidrinama romumu

Kaip Bažnyčiai neprarasti savo veido ir misijos šiuolaikinės komunikacijos džiunglėse?

Dovanoti gyvybę per žodį ir maldą
Artuma

Vienuoliai atsižada savęs, kad taptų atviromis įsčiomis pasauliui, įsčiomis, kuriose gali gimti nauja gyvybė, malonė pasauliui.

Žemaitijos pedagogo Juozo Gedgaudo šeimos istorija
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Šeima įsikūrė 1934 m. pranciškonų vienuolių pastatytuose Šv. Antano rūmuose, kretingiškių švelniai pavadintuose Šv. Antano nameliu. 

Ar myli mane?

Mąstymas apie Jėzaus klausimą, – „ar myli mane?“ Būtent tam, kuris pirmas į mus šiuo klausimu kreipiasi, priklauso kiekvieno žmogaus ketinimus ir tikrąjį veidą atskleidžiantis žinojimas.

Pilnų namų bendruomenės įkūrėjas kun. V. Rudzinskas: tarnystė užpildo visą mano gyvenimo turinį

Pilnų namų bendruomenės įkūrėją kun. Valerijų Rudzinską Panaros kaime, Varėnos rajone, kalbina pirmo kurso žurnalistikos studentas Šarūnas Dvareckas.

Vertingas yra kiekvieno žmogaus gyvenimas

Minint Pasaulinę gyvybės dieną, turime nustoti kovoti ideologines kovas ir atsigręžti į asmenį, esantį įvairiose, dažnai jo kilnumą paneigiančiose situacijose.

Du bendražygiai, ištikimi Dievui ir tėvynei

Minint lietuvių literatūros klasiko kan. J. Tumo-Vaižganto mirties 85-ąsias metines, istorinė apybraiža apie šio kunigo ir pal. Jurgio Matulaičio bendradarbiavimą.

DŽIAUGSMAS: PIRMASIS MEILĖS VAISIUS

Džiaugsmas yra ne tik praktikuojamų dorybių vaisius, bet ir kovos su nuodėme priemonė.

Tradicija: gyva, mirusi, pavojinga...
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Negalime pasiduoti tai gundančiai ir primityviai mąstymo schemai – kaltųjų paieškoms, manant, kad juos nubaudus viskas susitvarkys. Globalizuoto pasaulio sąlygomis kraujo praliejimas gali tapti visuotinis, apokaliptinis ir... paskutinis. 

Alfie Evanso istorija: kai gyvenimas tampa per sunkus

Ligos ar negalios akivaizdoje tenka priimti sunkius sprendimus: tęsti gydymą ar nutraukti, palaikyti žmogaus gyvybę ar atsitraukti. Svarbiausias klausimas – kas šiuos sprendimus turi priimti?

Vienuolis, redaktorius, kankinys

1941 metų liepos 29 dienos rikiuotės metu stovyklos komendanto pavaduotojas Karlas Fritzschas atrinko dešimt kalinių, turėjusių mirti badu. 

Apribota prekyba sekmadieniais Lenkijoje – krikščioniškumo liudijimas?

Nuo kovo Lenkijoje įsigaliojo įstatymas, ribojantis prekybą sekmadieniais ir švenčių dienomis. Ar verta būtų sekti šiuo kaimynų pavyzdžiu?

Simone Weil apie „komercinio skonio“ žmogaus teises

Žmogaus teisės priklausydamos tik šios realybės pasauliui tam tikra prasme neigia žmogaus sielą. 

Negyventas gyvenimas

Meditacija apie gyvenimą be Dievo – negyvenimą, kurį pasirenkame patys neieškodami savo Kūrėjo ir neatpažindami savęs kaip kūrinio.

Vlado Mirono gyvenimas ir tragedija
Vanda Ibianska - Artuma

Kunigas Vladas Mironas – ne tik signataras, bet ir itin aktyvus visuomenininkas, šalies ministras pirmininkas, kultūrininkas.

Bendruomenė, kurioje augame malone
Irmantas Jakubonis - Gyvieji šaltiniai

Kokios bendruomenės mes trokštame?