Komentarai ir pokalbiai | Religija

Gediminas Numgaudis OFM: „Noriu būti brolis kiekvienam“ (2)11
Oksana Laurutytė - Etaplius.lt

Ge­di­mi­nui vi­sa­da kil­da­vęs maiš­tas iš­gir­dus klau­si­mą, kaip žmo­nes pri­trauk­ti prie Baž­ny­čios. „Prie Die­vo rei­kia žmo­nes pri­trauk­ti. Jei jie ateis prie Die­vo, ateis vie­nas prie ki­to. Ta­da ir bus Baž­ny­čia“, – sa­ko jis.

Gediminas Numgaudis OFM: noriu būti brolis kiekvienam12
Oksana Laurutytė - Etaplius.lt

„Pran­ciš­ko­nuo­se man svar­biau­sia bro­lys­tės cha­riz­ma, bro­lys­tės do­va­na. Man bro­liai yra vi­si gy­vi su­tvė­ri­mai, ir aš no­riu bū­ti bro­lis kiek­vie­nam su­tik­tam žmo­gui. Ne tik pran­ciš­ko­nui“, – sa­ko br. Ge­di­mi­nas.

Taip gyventi neverta28

Kauno kryžiai mums primena, kad Lietuva, kurioje mes gyvename, yra ir tų, kuriems šis simbolis yra šventas, kūrinys. Galimą tą pamiršti ir ignoruoti. Tačiau taip gyventi neverta.

Šv. Brunonas ir 1009-ųjų misija: atminimo ženklai Europoje
Inga Leonavičiūtė - Vilniaus universiteto žurnalas „Spectrum“

Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Lietuva paminėta XI a. skurdžioje tragiško įvykio informacijoje, pateiktoje Kvedlinburgo analuose. Tačiau ilgainiui šio nutikimo vieta ir laikas buvo apipinti įvairiomis interpretacijomis ir versijomis.

Popiežius ir jo miestas9

Norint suprasti šv. Jono Pauliaus II asmenybę ir pontifikatą, būtina atidžiau pažvelgti į jo krokuvietiškąjį gyvenimo laikotarpį.

Brolis Jokūbas: kad Žemėje būtų vietų, atvirų Dievui (2)4
Oksana Laurutytė - Etaplius.lt

„Rei­kia gin­ti nyks­tan­čią rū­šį – žmo­gų su šir­di­mi. Jei dings žmo­gus su šir­di­mi, be­liks funk­cio­nie­riai.“

Atstumti ar apkabinti?261

Apie daug diskusijų sukėlusį Kamilės Gudmonaitės spektaklį, stereotipus, normas ir žmogaus prigimtį bei mūsų komentarų kultūrą – pokalbis su broliu pranciškonu Arūnu Peškaičiu OFM.

Dievui – savo sugrudusią širdį

Neįmanoma visur ir iki gyvenimo pabaigos elgtis sąžiningai, jei, pavyzdžiui, individas dėl tam tikros baimės pirmenybę teikia valdžios atstovams, o jo įsivaizduojamas Dievas yra kažkur tik padrikų minčių rūke. 

Brolis Jokūbas: „Kad Žemėje būtų vietų, atvirų Dievui“5
Oksana Laurutytė - Etaplius.lt

Pa­lend­riuo­se įsi­kū­ręs Be­ne­dik­ti­nų vie­nuo­ly­nas gar­sė­ja kaip ra­my­bės ir mal­dos vie­ta, ku­rio­je pa­sau­lie­čiai trum­pai ga­li pa­si­slėp­ti nuo pa­sau­lio šur­mu­lio, o su­si­dū­rę su įvai­rio­mis as­me­ni­nė­mis ar dva­si­nė­mis bė­do­mis pra­šy­ti dva­si­nės vie­nuo­lio pa­gal­bos.

Pažinimo vaisiaus gigabaitai1

Pamenu, sovietmečiu buvo trukdoma klausyti laisvojo pasaulio radijo stočių – buvo specialios triukšmą skleidžiančios „radiobirbynės“. Dabar irgi panašiai – eteris užkimštas „infobirbynėmis“.

„Susipažinkime, aš – Elena“11

2000 metais gegužės mėnesį popiežius Jonas Paulius II Katalikų Bažnyčios kankinių sąrašą papildė naujais vardais. Tarp 114 lietuvių yra ir E. Spirgevičiūtės pavardė.

W. A. Mozarto „Requiem“. Proga stabtelėti ir už mirties šydo įžvelgti amžinąją šviesą

Artėjant Vėlinių žvakėmis nušvintančiam lapkričiui daugeliui Vėlinių įprasminimas muzikoje siejamas su Wolfgango Amadeus Mozarto „Requiem“. Kodėl?

Šventasis Sostas ir Kinija: pavojingas entuziazmas?7

Pasak kardinolo Josepho Zeno, Honkongo vyskupo emerito, reikia, kad kas nors apmaldytų popiežiaus entuziazmą dėl Kinijos.

Apie idėją (arba tikėjimą)45
Daiva Kalinauskaitė - „Lietuvos evangelikų kelias“

Abraomas neklausė ,,kodėl?“, nesvarstė ir neieškojo kitų sprendimo variantų. Jis pasibalnojo asilą, pasiėmė du tarnus, savo sūnų Izaoką ir leidosi į kelionę. Nes jo tikėjimas buvo stiprus.

Krikščionis ir viltis: pokalbis su teologe Adelajda Sielepin CHR3

Lenkė teologė dalijasi mintimis ne viena apie tai, kuo jos dėmesį patraukė lietuvis Mykolas Giedraitis, bet ir apie evangelizacijos itin sparčiai kintančioje visuomenėje iššūkius. 

Šv. Teresė Avilietė, Bažnyčios mokytoja4

Šv. Teresė Avilietė siūlo septynių buveinių maldos modelį – kaip vidinę sielos kelionę, kurios tikslas – susitikimas su pilies Karaliumi – Kristumi.

Žmogus yra trapus ir didis1

Viešpats trokšta su kaupu žmonėms sugrąžinti Edeno sode prarastą jų kilnumą bei orumą, nori juos išaukštinti, todėl kviečia pas save. 

A. Svarinsko legenda ir nepatogūs klausimai13

Ar šis kūrinys – bandymas atsiliepti į Lietuvos kino studijoje dar 1987-aisiais F. Kauzono sukurtą propagandinį filmą „Kas jūs, kunige Svarinskai?“, kuriuo buvo siekiama sukompromituoti ką tik iš lagerio trumpam sugrįžusį disidentą? 

Žydų kilmės kunigas Jokūbas: „Apvaizda mane vedė į kunigystę“14

Jeigu turėčiau žmoną ir vaikų, tai nė vienas iš jų nebūtų žydas. Žydų klausimas man nebebūtų svarbus, aš rūpinčiausi vaikų auklėjimu, ir man nerūpėtų tai, kad kažkas juokiasi iš manęs. 

Religijos laisvės grimasos posovietinėse valstybėse54

Vertindami posovietinių valstybių nueitą kelią po geležinės užsklandos atsivėrimo vis rečiau grįžtame prie žmogaus teisių, ypač pilietinių teisių ir laisvių būklės apmąstymų.

Popiežius apie kunigų formaciją: pašaukimas, atsiliepimas, Dievo tautos malda47
vatikano radijas

„Taip formuojamas kunigas – vengiant bekūnio dvasingumo, taip pat vengiant supasaulėjimo, kuriame nelieka vietos Dievui.“

Skandalas: maištas danguje dėl kūdikio67

Tad kas galėjo paskatinti angelus maištauti prieš Dievą?

Ištvermė – gyvybės išsaugojimo sąlyga5

Menas yra Jo artumoje mokėti ilsėtis, ištvermingai darant tai, kas Jam patinka, ir vengti tų impulsyvių bei nemotyvuotų veiksmų, kurie kartais kyla iš mūsų dar nenumarinto ego.

Vyskupas nominantas D. Trijonis: „Kol gyvensime anonimiškumo zonoje, problemos nesispręs“44

Po šventimų, kurių data dar bus patikslinta, vyskupas taps antruoju Vilniaus arkivyskupijos augziliaru drauge su vyskupu Arūnu Poniškaičiu. 

Kuo įdomus popiežiaus Pranciškaus interviu su ateistu prancūzų sociologu33

Naujas knygos ilgumo interviu su popiežiumi Pranciškumi liečia temas, gana plačiai aptartas ankstesniuose popiežiaus pokalbiuose, tačiau netrūksta ir tikrų perlų.

Naujosios A. Toliato knygos sutiktuvės. Apie logiką, vaizduotę ir gerumo liūną239

Kun. Algirdo Toliato antrojoje knygoje „Gerumo liūnas“ interpretuojant Šventojo Rašto fragmentus nagrinėjamos psichologinės, dvasinės, moralinės ir vertybių problemos.

Kanauninką Petrą Raudą prisiminus

Panevėžio vyskupijos garbės kanauninkas Petras Rauda pristatomas ne savo tiesioginėje bažnyčios tarnystėje, o kaip visuomenininkas, mokytojas, asmenybė, palikusi pėdsaką to meto šviesuolių širdyse. 

Chorisčių įspūdžiai po koncerto Norvegijoje: „Lietuvoje šie kūriniai skambės pirmą kartą“9

Apie viešnagę Norvegijoje bei spalio 8 d. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyksiantį koncertą pasakoja Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos vargonininkė Asta Saldukienė bei parapijos choro, ansamblio „Adoremus“ narė Marija Paliokaitė.

Vyskupas Guy Gaucher OCD. Kodėl Tave myliu, o Terese1
Karmelites.lt

Kaip ir daugelis kitų, jaučiau Tau, Terese, abejingumą, net panieką. Tavo statula, stovinti mano Našlaičių draugijos parapijoje, visai netraukė.

Apie didumą
Kun. Arvydas Malinauskas - „Lietuvos evangelikų kelias“

Kartais klausimai būna atviri, o kartais užslėpti.

Tik Dievo žodis – tiesos viršūnė4

Paradoksalu, bet teisinga: laikinai apkurskime, kad išlavėtų mūsų vidinė klausa. 

Susipažinkite: Eklektika, pono Kičo sesuo29

Aš [eklektika] kaip ir jis [kičas], labai mėgstu bažnyčias. Kur daugiau rasi tiek erdvės ir galimybių? Tiek pakantumo, tolerancijos ir dvasinės šilumos? Elenos Eimaitytės satyra.

Krikščionybė bare60

Nevykęs tas krikščionis, kuris nėra krikščionis bare.

Į kokį sielovados atsivertimą kviečia „Amoris laetitia“7

Dabartinės diskusijos, deja, problemą labai susiaurina. Visame šiame triukšme dingsta tikroji popiežiaus paraginimo žinia: Bažnyčia visu veidu atsigręžia į šeimą.

Kaltinimai „erezija“: jų sulaukė ir Jonas Paulius II28

Interneto portalų ir greitai reaguojančių socialinių tinklų kuriamas rezonansas neįtikėtinai išdidina įvykius, kaip tai liudija ir šių dienų pavyzdys: popiežiaus Pranciškaus „sūniškas pataisymas“ – tarsi nieko panašaus lig šiol nebūtų nutikę.

Pavergiantis pasidavimas nuodėmei – palaidas gyvenimas5

Carlas Gustavas Jungas teigė: „Gamta nesąmoningų nusidėjėlių visai nesigaili. Ji baudžia juos taip pat griežtai, kaip ir sąmoningai nusižengusius.“

Kaltinimų griūtis popiežiui – dūmų uždanga svarbiems klausimams120

Sakoma, kad pirmoji karo auka yra tiesa, tuomet tikriausiai galėtume pasakyti, jog sveikas požiūris yra pirmoji isterijos auka. 

A. Zawadzka: Vilniaus krašto lenkai sovietmečiu išlaikė tikėjimą ir lietuvių kunigų dėka3

Pokalbis su istorike dr. Alina Zawadzka apie sovietų valdžios kovos su Katalikų Bažnyčia padarinius ir pasipriešinimą jai Vilniaus krašte. 

Simone Weil apie politinių partijų panaikinimą ir kodėl tai reikšminga krikščionims141

Neseniai į lietuvių kalbą išverstos Simone‘s Weil knygos Sunkis ir malonė bei Dievo laukimas paskatino pasidomėti ir kitais šios prancūzų filosofės ir mistikės kūriniais.

Sukurti mąstyti, budėti ir veikti1

Nelaimės – ne iš Dievo rankos besiveržiantys ir ant nusidėjėlių krentantys gąsdinančių bausmių žaibai, bet pirmapradės kaltės padariniai, kviečiantys nelikti abejingiems kitų skausmui.

Kaip diskutuoti apie religiją? Penkios rekomendacijos10

Los Andželo vyskupo augziliario Roberto Barrono paskaitos „Facebook“ būstinėje 2017 m. rugsėjo 18 dieną akcentai. 

Gyvenimas, paaukotas Dievui: trijų vienuolių iš Panevėžio istorijos4

Trys skirtingų kongregacijų seserys pasakoja apie pašaukimą, bendras bruožas – jų sprendimui palikti pasaulietinį gyvenimą prieštaravo tėvai.

Popiežius Pranciškus apie pedofiliją: „Pripažintam kaltu niekada nesuteiksiu malonės“70

Bažnyčia per vėlai ėmėsi šio klausimo, teigia popiežius: per vėlai suvokė problemos sunkumą, per vėlai prisiėmė savo atsakomybę.

Koks buvo dvasininkų vaidmuo, Lietuvos nepriklausomybei auštant?9

Minint 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje vykusios Lietuvių konferencijos šimtąsias metines, iškyla būrio lietuvių kunigų panoraminis paveikslas: laikysena, ryžtas ir aktyvi krikščioniška socialinė pozicija.

Vysk. Mario Toso: „Žiniasklaida, pažvelk į veidrodį“

Masinės komunikacijos priemonės tapo žmonių socialinio statuso arbitru. Gali manipuliuoti ir indoktrinuoti visuomenę, apribodamos asmens sprendimo ir pasirinkimo laisvę.

Tęsiasi „Vatilykso“ rebusas: kiek toli siekia E. Orlandi istorijos gijos3

Finansinė ataskaita apie beveik pusę milijardo lirų, kurias Šventasis Sostas neva išleido, padengdamas 1983-iaisiais paslaptingai dingusios paauglės Emanuelos Orlandi buvimo užsienyje išlaidas, kelia daug klausimų.

Kas mane lydi?1

Su kuo aš esu pasaulio įvairovėje? Kokia mano vieta? Ar sugebu pasirinkti teisingai?

„Tiesiant tiltus tarp Bažnyčios ir LGBT katalikų“: interviu su Jamesu Martinu SJ267

Draudimai yra vienintelis dalykas, kurį katalikai žino LGBT tema.

Krikščioniška artimo meilė neatsiejama nuo tiesos19

Krikščionys visada privalo stengtis vadovautis nauju Jėzaus įsakymu, kurį jis davė per Paskutinę vakarienę: „Mylėkite vienas kitą, kaip aš jus mylėjau.“

Jame mūsų nesugriaunama viltis 15

Pozityvaus krikščioniško požiūrio ugdymas formuoja įprotį kaskart susidūrus su išmėginimais, užuot nuliūdus, nedelsiant imtis iniciatyvos ieškoti teisingų sprendimų.