Žemaitijos krikšto jubiliejus | Religija

Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus. Trys parodos8

Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. sukaktį, šiomis dienomis iškilmingai minimą Varniuose, Žemaičių vyskupystės muziejus pasitiko trimis parodomis.

Dalius Stancikas. Ar nesunaikinsim dar vieno lietuviško perlo?6

Tokie jau tie konservatyvūs žemaičiai – paskutiniai apsikrikštiję Europoje, dabar, po 600 metų, tampa viena iš svarbiausių krikščionybės citadelių greitai sekuliarėjančioje ar islamėjančioje Europoje.

Pagrindinių Žemaičių krikšto jubiliejaus renginių akimirkos1

Kan. Andriejaus Sabaliausko parengtus išsamius įvykių reportažus kviečiame skaityti Žemaičių krikšto jubiliejaus rubrikoje. Už nuotraukas esame dėkingi Edvinui Bružui (Telšių vysk.)

Telšiuose baigėsi jubiliejinis vyskupijos eucharistinis kongresas

Eucharistinis kongresas Telšių vyskupijoje baigėsi, tačiau jubiliejiniai renginiai tęsis visus šiuos metus bei Jubiliejus bus švenčiamas iki pat 2017 metų, kada bus minimas Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejus.

Eucharistinio kongreso jaunimo diena Varniuose

Rugpjūčio 3 dienos rytą iš visos Telšių vyskupijos atvykęs jaunimas būriavosi prie Šatrijos kalno, netoli Luokės. Čia 10 val. prasidėjo Žemaitijos katalikiškojo jaunimo diena.

Trečioji jubiliejinio eucharistinio kongreso diena Telšiuose

Rugpjūčio 3 diena – šeštadienis, trečioji, jubiliejinio, IV – ojo Telšių vyskupijos eucharistinio Kongreso, skirto Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimui, diena Telšiuose.

Kazimieras Striaupa. Kap atruodo, tep ir druožiu2

Netoli Žemaičių Kalvarijų, Kubačių kaime gimęs ir užaugęs Kazimieras Striaupa – vienas iš tų medžio dievdirbių, kurių dėka UNESCO saugomos lietuviškos kryždirbystės tradicija vis dar gyva, o Žemaitijos vienkiemius bei kelius tebepuošia unikalūs koplytstulpiai. 

Popiežius sveikina krikšto jubiliejų švenčiančią Žemaitiją ir visą Lietuvą
Vatican News

Sekmadienį Telšiuose vyko pagrindinės Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus iškilmės. Mišių pradžioje buvo perskaitytas popiežiaus Pranciškaus laiškas.

Kardinolas Péteris Erdő: „Ko imtis krikščioniui postkomunistinėje šalyje?“

Būtų perdaug paviršutiniška galvoti, kad, priešingai nei Vakarų šalys, mūsų regiono kraštai yra mažiau sekuliarizuoti.

D. Grybauskaitė: Pasirinkusi krikštą Lietuva žengė europietišku keliu
bns

Kaip pranešė Prezidentūra, Telšiuose Insulos kalvos papėdėje esančioje Didžiojoje Žemaičių sienoje šalies vadovė atidengė istorinę plokštę Žemaitijos krikštui „Euruopas krėkšt 313-1413 m.“ ir pasveikino iškilmių dalyvius.

Antroji Telšių vyskupijos jubiliejinio eucharistinio kongreso diena

Visų renginių ir įvykių metu Telšių Katedroje vyko ir iki sekmadienio, rugpjūčio 4 dienos vyks nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija.

Telšiuose tęsiasi Jubiliejinis eucharistinis kongresas

Rugpjūčio 1 dieną iš Žemaičių Kalvarijoje tris dienas vykęs IV – asis, jubiliejinis, Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas, skirtas Žemaičių Krikšto 600 jubiliejui paminėti, persikėlė į Telšius – Telšių vyskupijos centrą ir Žemaitijos sostinę.

Vyskupas Linas Vodopjanovas: „Negalime sustoti prie to, ką jau turime“25

Be abejo, apvalios datos ir jubiliejai yra svarbūs, tačiau labiausiai norisi galvoti apie šiandieną – ką šiandien mums reiškia krikšto įvykis? Juk krikštas – tai apsisprendimas.

Kun. A. Sabaliauskas: „Žemaičių krikšto jubiliejus dar tik prasideda“4

Šį savaitgalį bus švenčiamas antrasis po Nepriklausomybės Telšių vyskupijos Eucharistinį kongresas, kuris pasižymi itin turtinga programa. Ką derėtų išryškinti?

Kun. Viktoras Daujotis: „Ar viską padarėme, kad jaunimas rastų vietą Bažnyčioje?“1

Šią savaitę vyksta pagrindiniai Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimo renginiai. Greta maldos momentų, kultūrinių ar pramoginių renginių, nemažas dėmesys skiriamas ir jaunimui. Jubiliejus ir jaunimas – kaip dera šie du komponentai?

Telšiuose minimos 600-osios Žemaitijos krikšto metinės
bns

Trečiadienį Telšiuose prasideda renginiai, skirti 600-osioms Žemaitijos krikšto metinėms paminėti. Pirmosiomis rugpjūčio dienomis vyks koncertai, šv. Mišios, o šeštadienį 600 piligrimų pradės kelionę į Romą.

Antanas Gailius. Deja, krikščionys6
Artuma

Mat nors praėjo 600 metų nuo Žemaičių Krikšto, kai kuriems mūsų vis dar regisi, kad tasai Krikštas kažką iš mūsų atėmė.

Irena Petraitienė. Žemaičių vyskupas grafas Jurgis Tiškevičius

Abiejų Tautų Respublikos valstybės veikėjas, Lelijos herbo grafas, Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius(1596–1656) savo dvasia ir darbais rikiuotinas didžiųjų Žemaičių vyskupų eilėn.

Ž. Kalvarijoje – malda už priklausomybes turinčius žmones bei jų organizacijų veiklą

Vyskupas kvietė jokiu būdu nesmerkti, bet būti realia pagalba, tiems, kurie silpnesni. „Tokia kiekvieno krikščionio priedermė – viskas vertinti ir daryti Didžiojo Dievo įsakymo šviesoje“.

„Bernardinai TV“. Paskutinis vyskupo A. Vaičiaus interviu televizijai
Bernardinai.TV

Tai paskutinis Telšių vyskupo Antano Vaičiaus interviu televizijai. Jis buvo darytas Telšiuose 2008 m. spalio mėnesio pabaigoje, kuriant  dokumentinį filmą „1918 m. Vasario 16 akto signatarai“ (filmas  skirtas Vasario 16 akto  90-mečiui paminėti ir prisiminti tas asmenybes, kurių vardų kartais ir nebeprisimename). 

Alvydas Jokubaitis. Valančiaus interregnum – tarp kunigaikštystės ir tautinės valstybės

Pasak profesoriaus, žemaičių vyskupas, kovodamas už katalikų teises Rusijos imperijoje, pasitelkė ne Abiejų Tatutų Respublikos politinį elitą, o lietuvius valstiečius ir šitaip buvo duotas pagrindas formuotis moderniai lietuvių tautai.

Antrąją atlaidų dieną Ž. Kalvarijoje melstasi už kunigus, seminarijas, pašaukimus ir ministrantus

Grįžus iš Kryžiaus kelio vyskupai tikintiesiems tarė atsisveikinimo žodį, o Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kas jau yra tapę tradicija, įteikė keletą naujų paskyrimų Telšių vyskupijos kunigams ir palinkėjo Dievo palaimos vykdant tarnystę.

Justinas Lingys. Šalis, kurion su ašara grįžtu2
Kelionė

Viskas čia prasidėdavo ir baigdavosi didžiaisiais Žemaičių Kalvarijos atlaidais, kurių laukdavom visi: seni ir jauni, vyrai ir moterys, sveiki ir ligoti. Atlaidams kiekvienas ruošėmės kaip išmanydami. 

Eucharistinis kongresas Žemaičių Kalvarijos dekanate

IV Telšių vyskupijos jubiliejinis Eucharistinis Kongresas baigė kelionę Telšių vyskupijoje, apkeliavęs visus 11 vyskupijos dekanatų taip pat visas parapijas aplankė ir nešiojamasis Altorėlis su Dievo Motinos atvaizdais.

Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatytas Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejus
Kauno arkivyskupija

Birželio 21 d. Gerojo Ganytojo parapijos salėje vyko Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija, kurioje, be kitų sielovados aktualijų, aptartas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejus.

„Bernardinai TV“. I. Berulienė, J. Lingys. Žemaičių krikštas
Bernardinai.TV

Žemaičiai buvo vieni paskutiniųjų tikrųjų Europos pagonių. Jų religinės apeigos buvo panašios į tas, kurias miškingose vietovėse praktikavo keltų , germanų ir skandinavų tautos. Žemaičiai, apsupti priešų,  savo tikėjimą laikė laisvės garantu.  

Irena Petraitienė. Kanauninkas poetas Mykolas Vaitkus: „Didžiojo Grožio gaiviam spinduly…“

Sukanka 130 m., kai 1883-iaisiais Gargžduose gimė kanauninkas, poetas, dramaturgas, lietuvių kultūros veikėjas Mykolas Vaitkus, kurį prieš 40 metų (1973 m.) Providense (JAV) žydinti gegužė išsivedė Amžinybėn.

Telšių vyskupijos kunigai aptarė Žemaičių krikšto jubiliejaus eigą, gilinosi į atostogų prasmę

Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie kunigų atostogas ir poilsį su Kristumi. Jis analizavo pop. Benedikto XVI patvirtintą dokumentą, kuriame reglamentuojama kunigų veikla ir atostogos.

Vidinio išgydymo rekolekcijos Telšių katedroje

 Kas vakarą vis gausiau rinkęsi Rekolekcijų dalyviai, tarp jų ir svečiai iš kitų parapijų, turėjo unikalią galimybę skubiame šiandienos laike sustoti ir su ypatingu atidumu ir jautrumu  peržvelgti savo gyvenimo realybę.

Telšiuose – vyskupo augziliaro L. Vodopjanovo OFM jubiliejus ir naujo altoriaus konsekracija1

Telšių vyskupas J. Boruta SJ konsekravo naują, Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus proga Telšių Katedroje įrengtą altorių, kuriame įdėtos Tikėjimo Ugandos kankinių šventųjų Karolio Luangos ir Motiejaus Mulumbos kaulų relikvijos.

Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas Šilutės dekanate

Pamokslą šv. Mišių metu sausakimšoje nuo tikinčiųjų Katedroje pasakė pamokslinkas br. kun. Astijus Kungys OFM.

Keliaujanti stovykla „Žemaitija-2013“

Liepos 1-7 dienomis VšĮ „Ateities leidybos centras“ kartu su Dešiniosios minties centru ir Jaunaisiais krikščionimis demokratais organizuoja keliaujančią stovyklą po Žemaitiją.

Irena Nomgaudienė. Prisiminkime: žemaičių tapimas krikščionimis
Ateitis

Apkrikštijus Žemaitiją Lietuva galutinai įjungiama į Vakarų Europos kultūros erdvę, o žemaičiai, kaip ir visi lietuviai, įgyja galimybes susipažinti su Vakarų Europos mokslo, švietimo, meno pasiekimais.

Žemaitijos krikšto jubiliejuje dalyvaus Popiežiaus atstovas
Vatican News

Šventasis Tėvas paskyrė kardinolą Péterį Erdő, Budapešto ir Estergomo arkivyskupą, savo ypatinguoju pasiuntiniu Žemaitijos evangelizavimo 600 metų sukakties minėjime.

Pasidairykite po Žemaičių krikšto 600 metų sukakčiai skirtą parodą

Gegužės 24 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta paroda „Žemaičių vyskupijos istorija“. Ji veiks iki spalio 27 d.

Parodoje – Žemaičių vyskupijos istorija nuo jos įkūrimo
LRT.lt

Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta paroda, skirta Žemaičių krikšto 600 metų sukakčiai. Joje pristatoma Žemaičių vyskupijos istorija nuo jos įkūrimo 1417-taisiais.

 

Justinas Lingys. Tarp formos ir turinio
Gediminas Kajėnas - Kelionė

Tai, su kokiu užsidegimu bei išmanymu apie Žemaitiją pasakoja režisierius Justinas Lingys, ne tik atskleidžia jo asmeninį santykį su gimtine, tačiau parodo, jog atmintis, jos išsaugojimas yra save gerbiančio žmogaus rūpestis bei uždavinys.

Lietuvos nacionaliniame muziejuje – paroda „Žemaičių vyskupijos istorija“

Parodoje pristatoma Žemaičių vyskupijos istorija nuo jos įkūrimo 1417 m. iki 1926 m., kai buvo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija.

Žemaičiai meldėsi Gegužines pamaldas ant Šatrijos kalno

 Šis maldingas susibūrimas buvo skirtas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimui.

Irena Petraitienė. Kauno arkikatedra bazilika – Lietuvos pulsuojanti širdis2

1883 m. gegužės 22 d. Žemaičių vyskupu konsekruotas Mečislovas Leonardas Paliulionis iš caro Aleksandro III rankų gavo dabar Kaune saugomą sidabrinį, auksuotą, spalvotu pertvariniu emaliu gausiai puoštą pastoralą.

Vacys Vaivada. Šventosios Žemaitijos gimimas1

Tai, kad Žemaitija, nepaisant didžiulių krikščioniškojo pasaulio taikių bei prievartinių pastangų, liko paskutiniąja politine krikštą priėmusia teritorija Europoje, daugiausia lėmė politinės aplinkybės.

I. Berulienė, J. Lingys. Kankinystės
Bernardinai.TV

Tai jau ketvirtoji laida iš ciklo Misijos Baltijos jūros regione, kurį parengė scenaristė Inga Berulienė ir režisierius Justinas Lingys. Laidoje žiūrėkite pasakojimą apie kankinystės mitus ir faktus.

Dvišalės Lenkijos Lietuvos vyskupų konferencijų komisijos susitikimas Telšių vyskupijoje

Balandžio 16 – 18 dienomis Telšių vyskupijoje lankėsi ir savo išvykstamąjį posėdį turėjo dvišalės Lenkijos Lietuvos vyskupų konferencijų komisija.

Telšių vyskupija paskelbė ganytojų laišką, skirtą Žemaičių krikšto jubiliejui

Švęsdami Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų turime ne tik įdėmiau pažvelgti į Žemaičių krikšto istorinį kontekstą, bet ir prisiminti mūsų tautos protėvius, kurie į savo gyvenimą priimdami Krikštą priėmė naują gyvenimą su Kristumi ir Kristuje.

I. Berulienė, J. Lingys. Baltijos regiono krikščionėjimas1
Bernardinai.TV

Tęsiame scenaristės I. Berulienės ir režisieriaus J. Lingio parengtą laidų ciklą apie Misijas Baltijos regione. Trečioji ciklo laida - Gyvenimo būdo ir pasaulėžiūros pokyčiai.

Pakūta TV. Žemaičių krikšto jubiliejus paminėtas ir Romoje.
Pakūta.lt

Siūlome reportažą apie tai, kaip Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus buvo paminėtas Romoje. Tai Pakūtos televizijos parengtas vaizdo reportažas.

Inga Berulienė, Justinas Lingys. Karinės intervencijos2
Bernardinai.TV

 Vokiečių ordinas buvo pirma krikščioniška valstybė su kuria susidūrė pagoniškoji Lietuva.Riterių nesėkmės Šventojoje žemėje privertė visas jėgas sutelkti Pabaltijo regione- per visą XIII ir XIVa.

I. Berulienė, J.Lingys. Pirmieji misionieriai2
Bernardinai.TV

Vakarų Europos civilizacijos šuolis ir vis stiprėjantis Katalikų bažnyčios aktyvumas leido krikščionybės nešėjams – pirmiesiems misionieriams  plėsti tikėjimo  ribas. Bendrą atsakomybę prisiimdavo ir Europos valdovai , priėmę krikščionybę.

Irena Petraitienė. Kunigaikštis Medininkų–Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis

Vyskupas, uoliai veikdamas „antrojo Lietuvos krikšto metu“, savaime įaugo ne tik į religinį, bet ir kultūrinį tautos gyvenimą. Tik jam puoselėjant pasirodė pirmosios lietuviškos knygos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Akimirkos iš žemaičių piligrimystės į Romą

Siūlome pažiūrėti nuotraukas iš žemaičių piligrimystės į Romą Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejaus proga.