Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia Kauno miesto panoramoje iš karto patraukia žvilgsnį savo dydžiu ir gotikiniu raudonų plytų mūru, o priėjus arčiau sužavi praėjusių laikų paslapties nuotaika, boluojančia užmūrytuose aukštuose languose, laiko ir negandų sužalotose, tačiau grakščiose ir išradingose architektūros detalėse.

Šv. Pranciškaus Mažesnieji broliai observantai (bernardinai) Kaune kūrėsi tuo pat metu, kaip ir pagrindinis šio ordino centras Lietuvoje - Vilniaus konventas. Pirmine vienuolyno fundacijos data laikomi 1468 m., kai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio rūpesčiu bernardinai buvo pakviesti į Kauną. Panašiai kaip ir sostinėje, vienuolynui buvo skirta teritorija miesto pakraštyje, tačiau prie pat valdovo pilies. Medinio vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios statybą fundavo Kauno seniūnas Ivaška Viaževičius, o žemės sklypą skyrė Stanislovas (Stanko) Sendzivojevičius, LDK rūmų maršalka ir Gardino seniūnas. Pradinį žodinį dovanojimo aktą raštu jis patvirtino 1471 m.

Iš pat pradžių vienuoliai norėjo statydintis mūrinį vienuolyną ir bažnyčią, tačiau tam pasipriešino Kauno magistratas ir kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis, tad iki 1487 m. buvo sumūryta tik zakristija. Vis dėlto netrukus, XV ir XVI amžių sandūroje, perstatant visą miesto centrą leista ir bernardinams mūryti savo pastatus. Nauja mūrinė bažnyčia iškilo pirmaisiais XVI a., o ankstesnioji zakristija tuo metu buvo įjungta į rytinį vienuolyno korpusą.

Kauno bernardinų konventas iš pat pradžių tapo vienu svarbiausių Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių veiklos centrų Lietuvoje. 1519-1529 m. šiame konvente gimė ir buvo brandinami savarankiškos, nuo Lenkijos nepriklausomos bernardinų provincijos įkūrimo planai, kuriuos aktyviai palaikė didikai Vaitiekus ir Martynas Goštautai (1530 m. savarankišką Lietuvos provinciją pavyko įkurti, tačiau ji išsilaikė tik iki 1570 m., vėliau buvo atkurta tik XVII a.).

Prie Šv. Jurgio bažnyčios Kaune, kaip ir prie Vilniaus bernardinų konvento, nuo pat XVI a. pradžios veikė Šv. Onos brolija, turėjusi savo išlaikomą koplyčią.

Deja, kaip ir daugelį senųjų Lietuvos pastatų, Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią ne kartą naikino ugnis. Vienas didžiausių gaisrų ištiko XVI a. pabaigoje. 1598 m. šventovė buvo atstatyta, tačiau 1603 m. per kitą gaisrą vėl įgriuvo bažnyčios skliautai. 1620 m. gaisras dar labiau nuniokojo pastatą. Bažnyčios ir vienuolyno atstatymo darbai tęsėsi iki 1643 m., buvo pastatyta 16 puošnių barokinių altorių, tačiau ir juos sunaikino kazokai per 1656–1661 metų Lietuvos karą su Maskva. Atstatymo darbai, kuriems vadovavo gvardijonas Tomas Digonis, tęsėsi iki 1668 m.

Per 1812 metų Napoleono karą Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia buvo paversta sandėliu, vienuolynas - karo ligonine. Vėlesnius atstatymo darbus sunkino caro administracijos represijos už vienuolių dalyvavimą 1831 m. sukilime, o 1851 m konventas buvo visai likviduotas. 1865 m. vienuolyno patalpose įkurta Žemaičių vyskupijos dvasinė seminarija.

Tik 1993 m. Šv. Jurgio vienuolyno pastatai (be bažnyčios) grąžinti Lietuvoje veiklą atgaivinusiam Mažesniųjų brolių ordinui. Restauruotame vienuolyne, buvusios pirmosios gotikinės zakristijos vietoje, buvo įrengta koplyčia.

Nors buvo dažnai perstatoma, Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia išlaikė gotikinės architektūros pobūdį. Iš išorės ji netinkuotų plytų mūro, planas ir proporcijos artimos Vilniaus Bernardinų bažnyčiai. Gotikinis bažnyčios interjeras neišlikęs, bet yra išlikę barokinės įrangos fragmentų: dalis medinių barokinių altorių, vargonų tribūna, stalės su pranciškonų kankinių atvaizdais. Gražus šv. Pranciškaus Asyžiečio paveikslas, buvęs viename iš bažnyčios altorių, bei 1703 m. didžiajam altoriui sukurtos Izraelio karalių skulptūros šiuo metu saugomos Kauno kunigų seminarijoje, o neseniai restauruotas stebuklingu laikytas Švč. Mergelės Marijos su Kūdikėliu atvaizdas rado prieglobstį netoliese stovinčioje Kauno katedroje.

Šios šventovės dar laukia ilgas remontų, restauracijų ir prisikėlimo kelias, kuris prasideda dabar - vėl atvėrus duris žmonėms ir Apvaizdos veikimui.

Nuotraukos iš www.turizmotinklas.lt.

Bernardinai.lt