Antanas Vaičiulaitis. Vakaras sargo namely: apsakymai. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2006. – 126 p.

Antanas Vaičiulaitis gimė 1906 m. birželio mėn. 23 d. Didžiųjų Šelvių kaime prie Vilkaviškio. Jis studijavo lietuvių ir prancūzų literatūras Teologijos-filosofijos fakultete Lietuvos universitete Kaune, o po to dar tęsė prancūzų literatūros studijas Grenoblio universitete ir Sorbonoje. 1934-35 metais buvo gimnazijos mokytojas Kaune, 1938-40 m. dirbo Eltoje ir taip pat skaitė paskaitas Vytauto Didžiojo universitete. 1940 m. pradėjo dirbti Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, Lietuvos ambasadoje Romoje. Po kiek laiko jam teko emigruoti į JAV. Kurį laiką mokė JAV karinių pajėgų kalbų mokykloje. Tada vėl grįžo į akademinį gyvenimą — dėstė prancūzų kalbą Scrantono universitete 1947-51 metais. Nuo 1951 m. dirbo ,,Amerikos balse".

Vaičiulaitis savo literatūriniais raštais plačiai bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. Daugiausia pasirašinėjo Aug. Raginio slapyvardžiu. Redagavo Ateitį, Studentų žodį, Aidus. Parašė kritinę studiją Natūralizmas ir lietuvių literatūra (1936). Kartu su Juozu Ambrazevičium ir Jonu Grinium parengė vadovėlį Visuotinės literatūros istorija, II d., (1932).

Pirmieji Antano Vaičiulaičio pasirodymai spaudoje buvo jo eilėraščiai ir pasakojimai. Pirmoji knyga — 1932 m. išleistas apsakymų rinkinys vaikams Vakaras sargo namely, kurį sekė Mūsų mažoji sesuo. 1933 m. pasirodė Vidudienis kaimo smuklėje. Jo vienintelis romanas Valentina atspausdintas 1936 m., išeivijoje pakartotas 1951 m. Apsakymų rinkiniai: Pelkių takas (1939), Kur bakūžė samanota (1947), Pasakojimai (1955), pasakų rinkinys Auksinė kurpelė (1957), padavimų knyga Gluosnių daina (1966), Vidurnaktis prie Šeimenos (1986). Išleistos taipgi Antano Vaičiulaičio kelionių dvi knygos: Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio (1937) ir Italijos vaizdai (1949). Nesvetima Vaičiulaičiui buvo ir poezija, jos rinkinys Ir atlėkė volungė pasirodė 1980 m. Antantas Vaičiulaitis yra pateikęs puikių vertimų į lietuvių kalbą. Čia išskirtinai minėtina Oskaro V. Milašiaus kūryba: jo poezijos rinktinė Septynios vienatvės (1979) ir garsioji draminė misterija Miguel Manara (1937 ir 1977).

Apsakymų rinkinys vaikams „Vakaras sargo namelyje“ – pirmoji Antano Vaičiulaičio knyga. Kaip rašo Ilona Čiužauskaitė ir Jonas Šlekys (Vaižgantas – literatūros leidinių mokyklai recenzentas, 2004), A. Vaičiulaičio apsakymų rinkinys „Vakaras sargo namelyje“ buvo taip talentingai parašytas, jog J. Tumas tiesiog nepatikėjo, kad tai lietuviškas originalas, o ne vertimai. Pavadinęs jo vaizdelius „literatūros diemenčiukais“, recenzentas daro išvadą, kad reikia iškvosti, iš kur A. Vaičiulaitis jų skolinęsis, o jei paaiškėtų, kad daugumą tų vaizdelių „sustilizavęs“ pats autorius, „jis būtų žymus rašytojas“.

Bernardinai.lt