Šiomis dienomis Shenandoah miestelyje Pensilvanijoje griaunama pirmoji Amerikoje lietuvių statyta Šv. Jurgio (St. George) bažnyčia. Prieš keletą savaičių aplankėme Jim ir Dot Setcavage, šios bažnyčios parapijiečius, kurie apie šią tragediją papasakojo plačiau.

Ši bažnyčia niekada nebuvo apleista ar nusigyvenusi. Visais laikais ji buvo finansiškai pajėgi ir buvo laikoma ypatingos vertės pastatu. Bažnyčios draudimo suma siekė $10 mln. Uždarymo metu parapijoje buvo registruotos 665 šeimos (1250 parapijiečių), ižde – per $ 1 mln., o pastato fizinė būklė buvo gera. 2007m. Šv. Jurgio bažnyčia buvo nominuota Pensilvanijos valstijos istorinio paminklo statusui gauti. Neapsakomai skaudu,kad kartu su lietuvių istorijosAmerikoje pradžia yra sunaikinta istoriškai neįkainojama bažnytinė sieninė tapyba, vargonai, interjero elementai ir eksterjero detalės.

Šv. Jurgio bažnyčios statyba prasidëjo 1891 m. Ji nebuvo statoma dideliame mieste padedant turtingiems investuotojams. Priešingai, dvasios namai buvo statomi mažame angliakasių miestelyje, sunkų kasyklų darbą dirbusių mūsų tėvynainių rankomis. Tai vienas gražiausių gotikinės architektūros statinių Amerikoje, savomonumentalumu simbolizuojantis atvykusių į Naująją žemę pirmųjų lietuvių dvasinį stiprumą ir viltį. Shenandoah miestelis – labai mažas, tiek į ilgį, tiek į plotąbesitęsiantis vieną mylią, tačiau istorijoje žinomas kaip „bažnyčių miestas“.

Shenandoah buvo vadinamas Šiaurės AmerikosVilniumi. Šv. Jurgio bažnyčia buvo aukščiausias miestelio pastatasir prilygo katedrai. Bažnyčios bokštus galėjai matyti iš labai toli, kai į ją tuoktis jaunieji atvykdavo iš daugelio aplinkinių miestų. Šie dvasios namai uždaryti 2006 m., o sprendimas juos nugriauti priimtas praėjusiais metais. Šv. Jurgio bažnyčios uždarymas ir sugriovimas kelia daugybę klausimų. Negalime suprasti ir pateisinti bažnyčios griovimo, jos uždarymo būdo, kai kurių kunigų elgesio planuojamos uždaryti bažnyčios parapijiečių atžvilgiu, tikinčiųjų negerbimo ir atstūmimo.

Kaip nebūtų keista, lietuvių išeivijos istorijoje bažnyčios tapo kultūros centrais. Tai – vieninteliai mūsų lietuviško tapatumo ir dvasinės bei etninės kultūros centrai Amerikoje. Negalime įsivaizduoti, jog mes, gyvenantys šalyje, į kurią mūsų protėviai atvyko dėl tikėjimo laisvės, esame pasmerkti sunykti. Ir negalime suprasti, kodėl vietos,daugiau nei šimtą metų puoselėjusios lietuviškas tradicijas, tarnavusios lietuvių evangelizacijai, lankytos ir girdėjusios palaimintojo J. Matulaičio šventą maldą, iki šiol neturėjusios jokio įsiskolinimo ir bėdų, staiga turi būti sunaikintos. Lietuvių statytos bažnyčios Amerikoje  yra jų istorijos užsienyje dalis. Tai dalis ir pačios Amerikos istorijos. Išsaugoti tokius paminklus – kiekvieno lietuvio pareiga ir atsakomybė. Šiandien, griaunant vieną iš Šv. Jurgio bažnyčios bokštų, žuvo darbininkas...

Amerikos Lietuvis 2010 m. vasario 6 d. Nr. 6 (510)

Ramutė Žukaitė – JAV LB Niujorko apygardos pirmininkė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos narė, Mindaugas Blaudžiūnas – Niujorko Aušros Vartų bažnyčios parapijietis

Red. prierašas: daugiau informacijos apie Šv Jurgio bažnyčią
rasite tinklalapiuose www.popalis.com ir www.LithAZ.org

Bažnyčios svetainė