Vilkaviškio vyskupijos kurija praneša, kad ketvirtadienį, balandžio 29 d., eidamas devyniasdešimt trečiuosius metus, mirė ilgametis Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras apaštališkasis protonotaras Vincas Jonas Bartuška, 67 metus vykdęs kunigišką tarnystę.

Jis buvo gimęs 1917 metais Kazliškių kaime, Šunskų parapijoje, Marijampolės rajone. 1935 m. įstojo į Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminariją. 1942 m. gegužės 10 d. vyskupas Antanas Karosas jį įšventino kunigu ir paskyrė vikaru į Šakius.

1944 metais artėjant sovietų armijai kun. Bartuška pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją, vėliau į Austriją, kol galiausiai pasiekė Romą. Studijavo Popiežiškajame Grigaliaus universitete. 1948 m. gavo kanonų teisės daktaro laipsnį. Baigęs mokslus, išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas ir nuo 1949 m. dirbo San Diego vyskupijos kurijoje, dėstė moralinę teologiją ir kanonų teisę kunigų seminarijoje, buvo jos vicerektoriumi.

Nuo 1957 iki 1979 metų kun. Bartuška dėstė Niujorko Manheteno kolegijoje. 1979 metais grįžo prie sielovados darbo ir iki 1993 metų dirbo Los Andželo lietuvių Šv. Kazimiero parapijoje.

1993 metais prel. Vincas Bartuška sugrįžo į Lietuvą ir apsigyveno Marijampolėje. Buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupo generalvikaru. Tuo pat metu dirbo ir pastoracinį darbą. 2007 metais gegužės 13 d. Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje prelatas Bartuška paminėjo savo kunigystės 65-metų jubiliejų.

Velionis pašarvotas Marijampolės kunigų globos namuose, kur ir gyveno. Gegužės 2 d., sekmadienį, jo palaikai bus perkelti į Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčią. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos gegužės 3 d. 12 val. Velionis bus palaidotas Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios šventoriuje.

Ilgus metus Viešpačiui ištikimai žemėje tarnavęs, gražiu kunigystės pavyzdžiu ir nepaprastu dosnumu savo vyskupijai pasižymėjęs, tegul su šventaisiais amžinai džiaugiasi danguje.