Rugpjūčio 6-8 d. Vilniuje vykusį organizacjos šimtmetį mininčios Ateitinikijos kongresą pasveikino aukščiausi Lietuvos valstybės ir vyriausybės vadovai, Lietuvos vyskupai.

Renginio metu buvo perskaitytas ir popiežiaus Benedikto XVI specialiai šiam įvykiui skirtas sveikinimas, kuris kongresą pasiekė per Vatikano valstybės sekretoriaus Tarcisio Bertone telegramą. Ją palydėjo asmeninis apaštalinio nuncijaus Lietuvai, arkivyskupo Luigi Bonazzi laiškas. Siūlome susipažinti.

EPA nuotrauka

Minint katalikiškos Ateitininkų Federacijos steigimo 100 – ąsias metines Šventasis Tėvas dvasiškai dalyvauja bendrame džiaugsme moksleivių, studentų ir  aliumnų,  mininčių reikšmingą sukaktį. Perduoda karštus ir nuoširdžius sveikinimus, linkėdamas, kad  karta iš kartos perteiktas ir giliai išgyventas krikščioniškas palikimas padėtų toliau Kristaus  Atpirkėjo ištikimybėje tvirtai kurti Dievo Karalystę. Siunčia Jums ir visiems nariams bei šių iškilmių dalyviams specialų apaštalinį palaiminimą sklidiną gausių dangaus malonių.

Kardinolas Tarcisio BERTONE,  VATIKANO Valstybės sekretorius

****

Šiuo metu atlikdamas rekolekcijas su kitais broliais Vyskupais, prisimenu ir lydžiu malda Ateitininkų suvažiavimą, skirtą paminėti šios organizacijos įkūrimo ir atliktų gerų darbų šimtmečiui.

Žinau, kad Šventasis Tėvas Benediktas XVI jums atsiuntė savo asmeninį pasveikinimą, ir dėl to labai džiaugiuosi. 

Vis dėlto ir aš jaučiu troškimą ir pareigą pirmiausia broliškai pasveikinti Suvažiavimą ir kiekvieną jo dalyvį, išreikšti apgailestavimą, kad negaliu būti kartu su jumis, bet ypatingai išsakyti savo džiaugsmą ir dėkingumą kiekvienam iš jūsų. Mane iš tikrųjų labai džiugina svarstymas apie tai, ką jūs esate nuveikę ir dabar darote, kad Lietuvoje ir kur tik atsiduriate pasaulyje suspindėtų Jėzaus Kristaus ir jo Evangelijos gyvybė ir šviesa.  Pasauliui tikrai reikia duonos, namų, teisingumo, taikos... bet pirmiausia reikia Dievo, reikia Jėzaus.  Krikščionis, nors ir stipriai, kaip jam pridera, įsipareigojęs žemiškojo miesto statyboje ir artimo meilės liudijime įvairiausiais būdais, duoda per mažai, jeigu neduoda žmonėms Dievo, jeigu neduoda Jėzaus. 

Šis pašaukimas būti „Kristoforais“, Kristaus nešėjais, šiandien yra dar labiau neatidėliotinas ir dar įsakmesnis. Tai pats didžiausias Popiežiaus Benedikto XVI širdies rūpestis, tad aš trokštu jį perduoti ir įteikti kiekvienam iš jūsų. 

Brangūs Ateitininkai, prašau jūsų išklausyti ir priimti į savo širdis šiuos žodžius, kuriais dabartinis Petro Įpėdinis Šventasis Tėvas Benediktas XVI atveria savo širdį ir atskleidžia mums savo, kaip Ganytojo, rūpesčius:

 „Mūsų laikais, kai daug kur plačiajame pasaulyje tikėjimui kyla pavojus užgesti kaip liepsnai, kuri nėra kurstoma, aukščiausia  pirmenybė turi būti teikiama Dievo grąžinimui į šį pasaulį ir  žmonėms kelio pas Dievą atvėrimui. Ne pas bet kokį dievą, bet pas tą Dievą, kuris kalbėjo ant Sinajaus kalno; pas Dievą, kurio veidą atpažįstame meilėje, parodytoje iki galo (plg. Jn 13, 1), – nukryžiuotame ir prisikėlusiame Jėzuje Kristuje.  Didžioji mūsų laikmečio problema yra ta, kad iš žmonių akiračio dingsta Dievas ir kad užgęstant iš Dievo einančiai šviesai žmonija praranda orientaciją, o griaunančios to pasekmės darosi vis akivaizdesnės. 

Vesti žmones link Dievo, link to Dievo, kuris kalba Šventajame Rašte – toks yra aukščiausias ir esminis visos Bažnyčios ir Petro Įpėdinio prioritetas šiais laikais“  (Benedikto XVI Laiškas Katalikų Bažnyčios vyskupams, 2009 m. kovo 10 d.).

Brangūs Ateitininkai, jūsų organizacijos įkūrimo Šimtųjų metinių proga prašau kiekvieno iš jūsų asmeniškai ir visos jūsų organizacijos šį aukščiausią ir esminį mūsų laikų Bažnyčios ir Petro Įpėdinio prioritetą padaryti savo prioritetu:  vesti žmones link Dievo, to Dievo, kuris kalba Šventajame Rašte.  Šiame įsipareigojime esu su jumis ir iš visos širdies jums dėkoju.

Lydžiu jus broliška draugyste, malda ir su džiaugsmu meldžiu jums Viešpaties palaiminimo.

Jūsų,

+Luigi Bonazzi

Apaštalinis Nuncijus