Š.m. lapkričio 2 d. vyskupas emeritas Romualdas Krikščiūnas iškeliavo pas Viešpatį.

Velionis yra pašarvotas Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31 b.) Laidotuvių šv. Mišios lapkričio 4 d., ketvirtadienį, 12.00 val.

Po šv. Mišių karstas su palaikais bus perneštas laidojimui į Kristaus Prisikėlimo mažosios bažnyčios šventorių (Aukštaičių g. 4).

Vyskupas Romualdas Krikščiūnas gimė 1930 m. liepos mėn. 18 d. pašto tarnautojų šeimoje, Kaune.

1937 - 1941 m. mokėsi Kauno „Saulės“ pradžios mokykloje.

1941 - 1950 m. mokėsi Kauno m. VI gimnazijoje ir ją baigė.

1950- 07-01 d. įstojo i Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1954-09-12 d. pašventintas kunigu.

1954 10-11 d. paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru.

1959 paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu.

1959-1963 m. studijavo Romoje, Laterano popiežiškajame universitete, apgynė bažnytinės teisės daktaro laipsnį.

1963 08 08 skiriamas Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleriu ir Kunigų seminarijos dėstytoju, šiose pareigose dirbo iki 1973 07 06

1963 - 1964 ir 1965-1967 m. lydėjo Lietuvos hierarchus į II-ąjį Vatikano susirinkimą.

1969 02 03 skiriamas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos generalvikaru.

1969 11 07 nominuotas tit. Amajos vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaru.

1969 12 21 Kauno arkikatedroje konsekruotas vyskupu.

1973 07 06 - 1983 07 14 Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius.

Nuo 1983 07 17 vyskupas emeritas.

Panevėžio vyskupijos kurija

Vyskupas Romualdas KrikščiūnasVyskupas Romualdas KrikščiūnasVyskupas Romualdas KrikščiūnasVyskupas Romualdas KrikščiūnasVyskupas Romualdas KrikščiūnasVyskupas Romualdas KrikščiūnasVyskupas Romualdas KrikščiūnasVyskupas Romualdas Krikščiūnas

Nuotraukos iš Panevėžio kurijos archyvo