Raimundo Vitkaus nuotrauka

Sausio 31 d. Kauno m. savivaldybės mažojoje salėje  įvyko pirmasis patariamosios visuomeninės kultūros paveldo komisijos posėdis.

Ši komisija įsteigta Kultūros paveldo apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio. Komisija sudaro įvairių visuomeninių organizacijų, kurių veikla susijusi su kultūros paveldu, atstovai. Pagrindiniai komisijos uždaviniai yra palaikyti dialogą tarp visuomenės ir Kultūros paveldo apsaugos departamento, sprendžiant įvairias kultūros paveldo apisaugos problemas Kaune, ir taip ginant viešąjį visuomenės interesą. Komisija stengsis atstovauti visuomenę dėl įvairių klausimų susijusių su Kauno miesto ir jo regiono kultūrinio paveldo esama padėtimi ir jo tolimesniu išsaugojimu.  Analogiškos visuomeninės komisijos jau kuris laikas veikia Klaipėdos ir Vilniaus regione.

Pagrindinės įsteigtos visuomeninės komisijos funkcijos:

– teikti rekomendacinio pobūdžio išvadas ir pasiūlymus Kauno apskrities kultūros paveldo apsaugos klausimais;

– skatinti visuomenę įvertinti kultūros paveldo vertę;

– drauge su Kauno miesto savivaldybe dalyvauti vietos gyventojų apklausose dėl numatomų darbų kultūros paveldo objektuose;

– keistis informacija ir konsultuotis su Kultūros paveldo apsaugos departamento;

– teikti motyvuotus pasiūlymus teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektams tobulinti bei galiojantiems teisės aktams keisti ir papildyti.

Pirmojo posėdžio metu komisijos pirmininku buvo išrinktas „Senojo Kauno“ draugijos pirmininkas Rimvydas Žiliukas, komisijos pirmininko pavaduotoju – Draugijos „Pilis“ atstovas, karo istorikas dr. Valdas Rakutis, komisijos sekretore – „Senojo Kauno“ draugijos tarybos narė Aldona Motiekaitytė.

Kiti komisijos nariai: Egidijus Bagdonas, Jonas Baltušis, Eduardas Brusokas, Pranas Kavaliauskas, Zigmas Kazlauskas, Raimonda Koryznienė, Valdas Kubilius, Alfas Pakėnas, Algirdas Svidinskas, Dorotėja Uždavinytė, Arūnas Vaicekauskas, Albinas Vaškevičius. 

Taip pat pirmojo posėdžio metu komisijai buvo pristatytas būsimo paminklo popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo atminimui Santakos ir jo teritorijos  (kalnelio) sutvarkymo projektas. Šį projektą pristatė Kultūros paveldo apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio atstovas, taip pat projekto architektas prof. Gintaras Prikockis. Komisijos narius ypač nustebino posėdyje apsilankęs arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kuris kalbėjo apie šio objekto įgyvendinimo reikšmę ir svarbą Kauno miestui ir visai Lietuvai. Komisijos nariai vienbalsiai pritarė pateiktam principiniam paminklo ir jo aplinkos sutvarkymo projektui. Paminklui lėšas surinko Kauno arkivyskupija, o teritoriją jo pastatymui įsipareigojo sutvarkyti Kauno miesto savivaldybė. Projektą ketinama įgyvendinti iki Gegužės mėnesio, tuo metu popiežius Jonas Paulius II-asis dabartinio popiežiaus Benedikto XVI-ojo bus beatifikuotas palaimintuoju.        

Posėdžio metu buvo aptartas projekto „Kauno pilies atkūrimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ II-asis etapas, kurio bendra lėšų suma yra 1mln. 16 tūkst. Lt. Šiuo etapu ketinama sutvarkyti Kauno pilies aplinką, suformuojant piliavietę, per fosą pastatant tiltą į Kauno pilį, įrengiant naują pėsčiųjų taką, pašalinant iš Kauno pilies teritorijos želdinius. Komisijos nariai ragino neskubėti vykdyti šio projekto kol nebus rastas tinkamas sutarimas tarp visuomenės ir projekto rengėjų, todėl prašo pateikti detalesnę informacijos apie šį projektą.

Komisija išreiškė didelį susirūpinimą dėl įvairių paveldosaugos objektų situacijos Kauno regione, todėl stengsis aktyviai plėsti įvairaus  pobūdžio diskusijas šioje srityje. Tikimasi jog savo veikla taip prisidės ir sudarant tinkamas sąlygas visuomenei dalyvauti paveldosaugos procesuose ir užtikrinti deramą informacijos apie paveldą sklaidą Kaune. Komisijos nariai tikisi, jog atsiras vis daugiau miestiečių, kurie nebijos reikšti savo nuomonę ir teiks įvairius alternatyvius sprendimus ir pasiūlymus šia tema, ir taip, žinoma, įsitrauks į tolimesnį Kauno puoselėjimą.

Parengė Egidijus Bagdonas, „Senojo Kauno“ draugijos tarybos narys