Bažnytinė muzika: enciklopedinis žinynas. Sudarytojas Jonas Vilimas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011. – 488 p.

Lietuvos bažnyčiose vis girdime tas pačias mūsų tėvų ir senelių giedotas XX amžiaus pradžios giesmes. Kai kur liturgija yra „švenčiama“ pasitelkiant šiuolaikišką gitarų skambesį. Tik vos keliose bažnyčiose išgirsti senąsias autentiškas lietuviškas liturgines giesmes - „kantičkas“ ar Romos liturgijai deramą lotyniškąjį grigališkąjį giedojimą. 

Nuoseklaus rūpesčio Bažnyčia Lietuvoje, jos Tradicija ir katalikiškumu vaisiumi tapo „Archė“ valdybos pirmininko ir Lietuvos muzikos akademijos dėstytojo Jono Vilimo sudarytas „Bažnytinės muzikos enciklopedijos žinynas“.

Pasak žinyno sudarytojo Jono Vilimo, „Bažnytinė ar sakralioji muzika, ilgą laiką buvusi nustumta į šalį, kuria susidomėjimas vėl atgyja, yra esmingai svarbi Europinio muzikinio palikimo dalis. Dar daugiau, ji yra visos europinės muzikos kultūros pagrindas, o daugeliu atveju, ir profesionaliosios muzikos pradžia bei šaltinis. Nemažai muzikinių fenomenų, žanrų ir formų, pagaliau notacija, be kurios apskritai neįsivaizduojama Europos muzika, susiklostė būtent joje. 

Lietuviškos literatūros šia tema nėra gausu. Dažniausiai ji išsimėčiusi įvairių straipsnių pavidalu po skirtingus leidinius. Vienos, išsamesnį žvilgsnį apimančios knygos lietuvių kalba iki šiol neturėjom. Tad šis „Bažnytinės muzikos enciklopedinis žinynas“ yra pirmasis toks bandymas vienon krūvon sudėti žinias apie šį svarbų palikimą ir turtą, kuris toli gražu nėra vien tik muzikologinė ar muziejinė vertybė. Bažnytinė muzika — tai gyva ir aktuali muzika, nepraradusi savo reikšmingumo ir paskirties.

Šio leidinio pagrindas — peržiūrėti ir papildyti straipsniai iš lietuviškosios „Muzikos enciklopedijos“ bei specialiai šiam leidiniui parašyti nauji enciklopediniai straipsniai. Visa medžiaga dėstoma įprastu enciklopediniu abėcėliniu būdu, stengiantis aprėpti visas svarbiausias epochas, konfesijas bei jų muzikos rūšis, formas ir žanrus. Daug dėmesio skiriama ir lietuviškai specifikai, kaip vieni ar kiti reiškiniai skleidėsi ir klostėsi mūsų šalyje. Lyginant su „Muzikos enciklopedija“, atnaujintos ir papildytos iliustracijos, natų pavyzdžiai. Išskirtinė šio leidinio savybė – speciali iliustracinė kompaktinė plokštelė, kur įtraukti kai kurių svarbesnių bažnytinės muzikos žanrų pavyzdžiai. Tai vėlgi įvairių Lietuvos bažnytinių bei pasaulietinių kolektyvų įrašai, sudėti krūvon, stengiantis atspindėti tą didžiulį turimą šios muzikos kraitį.“