Jau prieš porą dieną buvo bendrais bruožais pristatyta Tikėjimo mokymo kongregacijos parengta nota, pateikianti sielovadinių nuorodų kaip švęsti popiežiaus Benedikto XVI paskelbtus, šiemet rudenį prasidėsiančius Tikėjimo metus. Šeštadienį, sausio 7 d., paskelbtas ir visas Notos tekstas. Vatikano radijas trumpai apžvelgė joje patekimus sielovadinius pasiūlymus.

Visuotinės Bažnyčios mastu siūloma ypatingą dėmesį skirti svarbiausiam su Tikėjimo metų pradžia sutapsiančiam įvykiui – šių metų spalio mėnesį vyksiančiam Vyskupų Sinodo susirinkimui, kuris bus skirtas naujojo evangelizavimo tematikai.

Taip pat raginama Tikėjimo metais rengti piligrimines keliones į Romą ir į Šventąją Žemę. Ypatingą dėmesį siūloma skirti maldingumui Mergelei Marijai ir jos vaidmens išganymo istorijoje apmąstymui. Labai svarbus Tikėjimo metų įvykis visos Bažnyčios mastu bus Rio de Žaneire 2013 m. vasarą vyksiančios Pasaulio jaunimo dienos.

Notoje pažymėta, jog Tikėjimo metai yra gera proga rengti įvairaus masto simpoziumus, suvažiavimus ir susirinkimus, kuriuose būtų iškeliamas ir naujai persvarstomas tikėjimo vaidmuo šiuolaikinio žmogaus gyvenime, tikėjimo ir proto santykis. Ypatingą dėmesį siūloma skirti Vatikano II Susirinkimo mokymui ir posusirinkiminiam Katalikų Bažnyčios Katekizmui. Su šiais fundamentaliais tekstais turi būti gerai supažindinti kandidatai į kunigus ir vienuolius, ypač propedeutiniame kurse, noviciate ar pirmaisiais teologinių studijų metais.

Taip pat raginama su deramu dėmesiu sekti Šventojo Tėvo mokymą, jo katechezes, homilijas ir kalbas. Tikėjimo metai taip pat bus puiki proga įvairioms ekumeninėms iniciatyvoms. Numatomas oficialus iškilmingas ekumeninis susitikimas, kurio metu bus patvirtinta visų pakrikštytųjų tikėjimo į Kristų vienybė. Popiežiškojoje naujojo evangelizavimo taryboje bus įkurtas Tikėjimo metų sekretoriatas, kuris derins visus pagrindinius renginius Visuotinės Bažnyčios mastu. Metų uždarymo proga, Šventasis Tėvas vadovaus Eucharistijos aukai, kurios metu visa Bažnyčia iškilmingai atnaujins Tikėjimo išpažinimą.

Vyskupų konferencijų mastu siūloma rengti studijų dienas, skirtas tikėjimo perdavimui ir liudijimui; naujai išleisti Susirinkimo tekstus ir Katekizmą arba jo Sąvadą, platinti šiuos fundamentalius dokumentus elektroninėmis priemonėmis, versti į vietines, mažiau paplitusias kalbas. Vyskupai raginami plačiau naudotis naujų komunikacijos priemonių teikiamomis galimybės, kalbėti apie tikėjimą joms būdinga kalba.

Siūloma priminti tikintiesiems vietinių šventųjų ir palaimintųjų pavyzdį, taip pat atkreipti didesnį dėmesį į tikėjimo ir meno sąsajas, tam naudojant vietinius kultūros ir meno paveldo paminklus. Tikėjimo metų proga Vatikano II Susirinkimo mokymas ir Katekizmas turėtų būti labiau įjungti į seminarijų ir bažnytinių mokyklų dėstymo programas; taip pat siūloma peržiūrėti ir atnaujinti vietiniu mastu naudojamus katechetinius tekstus, pagyvinti katalikišką leidybą. Taip pat rekomenduojama, bendradarbiaujant su Katalikiškojo ugdymo kongregacija, peržiūrėti būsimų kunigų formavimo programas.

Vyskupijų mastu siūloma surengti Tikėjimo metų atidarymo iškilmes, o taip pat studijų dienas, skirtas Katekizmui. Vyskupai teparašo po ganytojišką laišką Tikėjimo metų proga. Tebūnie rengiamos jaunimui skirtos katechezės. Taip pat siūloma įvertini vyskupijose vykdomos katechezės būklę ir atnaujinti programas; apie tikėjimo metų tikslus ir jų įgyvendinimą kalbėti kunigų nuolatinės formacijos susitikimuose.

Tikėjimo metais tebūnie uoliau švenčiamas Susitaikinimo sakramentas. Vyskupai kviečiami Gavėnios metu surengti atgailos apeigas ir jų metų prašyti Dievą atleidimo už nuodėmes prieš tikėjimą. Taip siūloma imtis įvairių iniciatyvų vietiniu mastu, į kurias būtų įtrauktos mokyklos, akademinė aplinka, taip pat ir netikintys žmonės.

Parapijų, vietinių bendruomenių ir judėjimų mastu tikintieji raginami besirengiant Tikėjimo metams skaityti popiežiaus Benedikto XVI apaštališkąjį laišką „Porta fidei“. Visi kviečiami intensyviai dalyvauti Eucharistijos šventime. Kunigai ir katechetai kviečiami semtis iš Katekizmo lobyno parapijų mastu vykdomoje katechezėje, homilijose, rengime sakramentams.

Taip pat siūloma rengti vietines misijas ir kitas iniciatyvas, kurios padėtų žmonėms atrasti tikėjimo lobius. Raginama stiprinti parapijinių bendruomenių, vienuolijų ir naujųjų judėjimų bendradarbiavimą. Visi tikintieji tebūnie misionieriai kitų, greta gyvenančių žmonių atžvilgiu, teliudija tikėjimą artimo meilės darbais.