Popiežius penktadienį aptarė Tikėjimo metų ir ekumeninio dialogo siekius bei jų sąryšį susitikime su Tikėjimo mokymo kongregacijos plenarinės sesijos dalyviais, kuriuos priėmė atskiroje audiencijoje, praneša Vatikano radijas.

Reikia stengtis, kad Dievas vėl būtų šio pasaulio dalyvis, reikia atverti žmonėms kelią į tikėjimą, kad pasitikėtų Dievu, kuris iki galo pamilo žmoniją. Šiose pastangose turi nuoširdžiai dalyvauti visa Dievo tauta. Matome labai didelėse pasaulio zonose tikėjimui iškilusį pavojų užgesti kaip liepsnai, kurios niekas nebekūrena. Esame gilios tikėjimo krizės akivaizdoje, religingumo jausmo praradimas yra pats didžiausias iššūkis Bažnyčiai. Todėl tikėjimo atnaujinimas nūdieną turi būti visos Bažnyčios pastangų prioritetas, sakė Šventais Tėvas.

Popiežius pasidžiaugė Tikėjimo mokymo kongregacijos dedamomis pastangomis kartu su Popiežiškąja naujojo evangelizavimo taryba parengti Tikėjimo metus, kurie suteiks proga visiems priminti Prisikėlusio Kristaus skleidžiamą tikėjimo malonę, šviesųjį Vatikano II susirinkimo mokymą ir Katalikų Bažnyčios katekizme pristatytą tikėjimo doktrinos sąvadą.

Tikėjimo atnaujinimo uždavinys yra labai artimais susijęs su krikščionių vienybės tema. Anot Popiežiaus, ekumeniniai dialogai atnešė nemažai gerų vaisių, tačiau reikia būti budriems prieš netikrą irenizmą ir indiferentizmo pavojų, kuris yra priešingas Vatikano II susirinkimui. Tikrojo ekumenizmo centre yra tikėjimas, kuriame asmuo sutinka Dievo Žodžio apreikštą tiesą. Be tikėjimo visas ekumeninis sąjūdis būtų redukuotas tik iki tam tikros „visuomeninio susitarimo“ formos, tuo metu Vatikano II susirinkimo logika yra priešinga: visų krikščionių nuoširdų visapusišką vienybės siekį skatina Dievo Žodis, jo dinamizmas, - kalbėjo popiežius Benediktas XVI.

Šventasis Tėvas paragino Tikėjimo mokymo kongregaciją kur kas glaudžiau bendradarbiauti su Popiežiškąja krikščionių vienybės taryba, kad būtų galima dar veiksmingiau skatinti visapusišką visų krikščionių vienybę. Krikščionių pasidalijimas ne tik atvirai priešinasi Kristaus valiai, bet ir piktina pasaulį bei kenkia šventam uždaviniui skelbti Evangeliją visai kūrinijai, - sakė Šventasis Tėvas paminėdamas Vatikano II susirinkimo dekretą dėl ekumenizmo „Unitatis redintegratio“. Vienybė, - sakė popiežius, - tai ne tik tikėjimo vaisius, bet priemonė ir beveik prielaida įtikinamai skelbti tikėjimą tiems, kurie dar nepažįsta Išganytojo.