Pas Viešpatį iškeliavo  dar vienas sovietmečio disidentas ir kovotojas už tikinčiųjų teises Vladas Lapienis, vienas iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos bendradarbių.

Vladas buvo vienas iš vyriausių disidentų, gimęs 1906 metų birželio 6 dieną Daugpilyje. Nepaisant kankinimų ir teroro, kuriuos patyrė kalėdamas KGB kalėjime, V. Lapienis sulaukė itin garbingo amžiaus –105 metų.

1976 metais V. Lapienis buvo suimtas ir nuteistas kalėti lageryje bei gyventi tremtyje. 1981 metais, grįžęs iš tremties, jis ir toliau aktyviai kovojo už tikinčiųjų teises, platino Rusijoje leidžiamus disidentinius leidinius.

1981-1985 metais V. Lapienis parašė ir išplatino autobiografinę apybraižą “Sovietinio kalinio memuarai”. Okupacinė valdžia sureagavo griežtai ir V. Lapienis vėl buvo nuteistas.

1986 metų pabaigoje dėl senyvo amžiaus ir silpnos sveikatos buvo paleistas iš lagerio. 

1998 metais V. Lapienis buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi.

Ištrauka iš V. Lapienio laiško, rašyto iš nelaisvės, atskleidžianti jo asmenybės gelmę (iš LKB Kronikos):

„Kartais atsitinka, kad žmogaus gyvenimas tam tikrais momentais pasikeičia taip, jog per kelias dienas, savaites ar mėnesius patiria ir pergyvena daugiau, negu kitais atvejais per metus ar keletą metų... Malda man ir čia nėra sunki pareiga ar sausas įprotis, bet gyvas bendravimas su Dievu... Dabar daugiau negu bet kada suprantu, kokia turininga malda „Pater noster", nuostabiai graži—„Ave Maria", o jau „Credo"—tai tikras tikėjimo lobynas... Dievo malonė pasiekia ir čia: aplanko, paguodžia, sustiprina. Dievas mato kiekvieną sielos krūptelėjimą. Nuo Jo visareginčios akies nieko nenuslėpsi... Eidamas gyvenimo keliu, prieini kryžkelę, kurioje, kaip tam pasakos didvyriui, yra parašyta fatali dilema: eisi vienu keliu—pražudysi savo sielą; eisi kitu keliu—sutiksi daug kančių bei vargo. Belieka pasirinkti, kuriuo keliu eiti! Be abejo, griežtos prievartinės priemonės labai vargina žmogų, didina pasiilgimą artimųjų. Iš nostalgijos jautresnio žmogaus sveikata gali visai pairti. Tačiau ir sunkiausiose situacijose nė valandėlei negalima pamiršti, kad esi Dievo įsūnis ir reikės duoti atskaitą iš visų savo žodžių, minčių ir darbų... Kokia didelė Dievo dovana yra meilė. Ji sušvelnina kančias. Rusų rašytojas Dostojevskis sakė: „Tegul jie keikia, o mes vis dėl to juos mylėsime, jie ir neatsilaikys prieš mūsų meilę".

Kovo 7 dieną nuo 13 valandos velionis bus pašarvotas prie Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios esančioje šarvojimo salėje. Ketvirtadienį, kovo 8 dieną, 11 valandą Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už V. Lapienį, o 12.45 val. jis bus išlydėtas į paskutinę kelionę.