Gavome Lietuvos žydų bendruomenės tekstą, kuriame tęsiama diskusija dėl 1941 metų įvykių Lietuvoje. Šiame tekste reaguojama į  pastaruoju metu Lietuvos žiniakslaidoje pasirodžiusias publikacijas šia tema. LŽB atstovai taip pat apgailestauja, jog DELFI.lt atsisakė skelbti jų poziciją, pažeisdami sąžiningos diskusijos principą. 

Pastaruoju metu internetinėje žiniasklaidoje padaugėjo mėgėjiškų neprofesionalių, istoriko išsilavinimo net neturinčių autorių straipsnių, teigiamai vertinančių 1941 metais veikusios Laikinosios Vyriausybės veiksmus Lietuvos žydų atžvilgiu, nepaisant tos Vyriausybės antisemitinių veiksmų tuomet jau prasidėjusiame masinių Lietuvos žydų žudynių kontekste.

Lietuvos žydų bendruomenė jau anksčiau yra pateikusi Lietuvos Aktyvistų fronto ir Laikinosios Vyriausybės vertinimą.

Su apmaudu tenka konstatuoti, kad nepaisant profesionalių istorikų, taip pat ir Prezidento Valdo Adamkaus dekretu įkurtos ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus įstatus veikiančios komisijos išvadų, kuriose aiškiai ir nedviprasmiškai LAF ir Laikinosios Vyriausybės veikla įvertinta šitaip: „Kita vertus, Laikinosios Vyriausybės ir Lietuvių Aktyvistų fronto antisemitinės pažiūros yra gerai dokumentuotos. Išsamiausias Laikinosios vyriausybės antisemitinis pasisakymas buvo 1941 m. rugpjūčio 1 d. Žydų padėties nuostatų projektas. Tačiau kabinetas, nors ir patvirtino potvarkius dėl žydų izoliavimo ir turto konfiskavimo, vengė pritarti organizuotoms žudynėms. Laikinoji vyriausybė, tvirtinusi kalbanti tautos vardu ir ne kartą atkakliai tikinusi turinti moralinį autoritetą, viešai neatsiribojo nuo Lietuvos piliečių žydų žudynių.“ (žr. nuorodą)

Tebeatsiranda mėgėjiškų ir neobjektyvių, faktus iškraipančių autorių, kurie ne tik nepaiso istorinės tiesos, bet sąmoningai mėgina klaidinti visuomenę, siūlydami savo neprofesionalius pseudo-istorinius straipsnius, kuriuose ne tik fabrikuojami istoriniai faktai, bet ir spekuliuojama istorine atmintimi. Belieka pridurti, kad Laikinoji Vyriausybė ne tik neatsiribojo nuo prasidėjusių žydų žudynių, bet nė nemanė jokiais būdais joms priešintis ar prieš jas protestuoti.  Pakanka priminti, kad netrukus, kai Tautai per jau Laikinajai Vyriausybei pavaldų Kauno radiofoną buvo pristatyta Vyriausybės sudėtis, išsyk nuskambėjo toks LAF atsišaukimas:

Broliai ir seserys lietuviai!!!

Atėjo lemiama galutinio atsiskaitymo su žydais valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo.

Lietuvių Aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia:

1. Senoji Vytauto Didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama.

2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę.

3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami atsakomybėn ir užpelno tinkama bausmę. Jei paaiškėtų, kad lemiamą atsiskaitymo ir Lietuvos atgimimo valandą ypatingai nusikaltusieji žydai randa galimumų slaptomis kur pasprukti, visų dorųjų lietuvių bus pareiga imtis nuosavų priemonių tokiems žydams sulaikyti ir, svarbiam atvejui esant, bausmei įvykdyti. Naujoji Lietuvos valstybė bus atstatyta pačios lietuvių tautos narių jėgomis, darbu, širdimi ir išmintimi. Žydai iš jos pašalinami visiškai ir visiems laikams. Jei kuris nors iš jų išdrįstų tikėti naujojoje Lietuvoje vis dėlto susirasti šiokią tokią užuovėją, tegu jis jau šiandien sužino neatšaukiamą sprendimą žydams: naujai atsistačiusioje Lietuvoje nė vienas žydas neturės nei pilietinių teisių, nei pragyvenimo galimumų. Tuo būdu bus atitaisytos praeities klaidos ir žydų niekšybės. Tuo būdu bus padėti stiprūs pagrindai mūsų arijų tautos laimingai ateičiai ir kūrybai. Tad visi ruoškimės į kovą ir pergalę – už lietuvių tautos laisvę, už lietuvių tautos apsivalymą, už nepriklausomą Lietuvos valstybę, už skaidrią ir laimingą ateitį.
Lietuvių Aktyvistų frontas.

Nepaisant ilgamečio istorikų ir jų sudarytų komisijų darbo, nepaisant gausios ir visiems prieinamos medžiagos, skelbiamos ir saugomos Lietuvos Gyventojų Genocido tyrimo centro, visuomenei jau imama siūlyti ir žydšaudžių, tariamai susijusių su NKVD paveikslai, nors LGGRTC sukaupta medžiaga liudija buvus šimtus savanorių, policijos ir kitų Laikinajai Vyriausybei pavaldžių struktūrų, žudžiusių ir plėšusių nužudytų žydų turtą.  Tokių pseudo-istorinių straipsnių autoriai įžeidžia ne tik nužudytų žydų, Lietuvos bendrapiliečių, kurių Laikinoji Vyriausybė nė nemanė ginti, atmintį, bet ir kilnų lietuvių žydų gelbėtojų atminimą.

Lietuvos žydų bendruomenė smerkia bet kokius mėginimus iškreipti istorinę tiesą ir kviečia Lietuvos masinės informacijos priemones atidžiau ir su didesne moraline atsakomybe prieš mūsų visuomenę vertinti tokio pobūdžio jai pateikiamus neva istorinius straipsnius, kurių tikslas juoda pateikti kaip balta, įžeisti ir sukiršinti. 

Mes tikimės, kad išžudytų Lietuvos žydų ir jų lietuvių gelbėtojų atminimas nėra brangus tik Lietuvos žydų bendruomenei, viliamės, kad jis svarbus ir Lietuvos ta tema rašantiems masinės informacijos priemonių redaktoriams ir autoriams.  

LŽB vardu pirmininkas dr. Simonas Alperavičius