Nuotrauka - A. Darongausko

Sekmadienį, liepos 22 d., Klaipėdoje buvo iškilmingai pašventinta brolių pranciškonų vienuolyno bažnyčia. Šventovę, dedikuotą šv. Pranciškaus Asyžiečio garbei, konsekravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Iškilmėse taip pat dalyvavo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, provincijolas kun. Astijus Kungys OFM, Onkologijos centro iniciatoriai pranciškonai kunigai Benediktas Jurčys ir kun. Evaldas Darulis, Saksonijos pranciškonų provincijolo atstovai kunigai Stefan Seibert ir Leopold Scheifele, Pranciškonų ordino generolo vikaras kun. Michael Perry, kiti broliai pranciškonai ir svečiai.

Nuotrauka - A. Darongausko

Iškilmingų šventinimo apeigų metu į altorių buvo įdėta šv. Pranciškaus relikvija, liudijanti tikėjimą gyvu šio šventojo dalyvavimu šios bažnyčios gyvenime.

Švenčiausia bažnyčios vieta - altorius buvo patepta šv. krizma. Prie altoriaus smilkomi smilkalai išreiškė tikinčiųjų maldas kylančias pas Dievą.

Apeigų pabaigoje šv. krizma buvo pateptos keturios bažnyčios sienos, kurios simbolizuoja keturis pasaulio kraštus, į kuriuos buvo atnešta geroji Evangelijos žinia.

Šias sienas simboliškai patepė Pranciškonų provincijolas kun. Astijus Kungys, Pranciškonų generolo vikaras kun. Michael Perry, Onkologijos centro projekto vadovas kun. Benediktas Jurčys, Saksonijos pranciškonų provincijos atstovas kun. Leopoldas Scheifele. 

Pasibaigus iškilmingoms šv. Mišioms, T. Benediktas Jurčys, dėkodamas už dalyvavimą, vyskupui Jonui Borutai padovanojo ypatingą dovaną - istorinį vyskupo Vincento Borisevičiaus rožinį.

Vyskupui augziliarui Linui Vodopjanovui buvo įteikta mitra su žodžiais: Palaiminti taikdariai

Kun. Leopoldas Scheifele, sveikindamas brolius pranciškonus bažnyčios pašventinimo proga, padovanojo dvi taures ir pasidžiaugė, kad būtent iš Saksonijos prieš 760 metų į Klaipėdą atvyko pirmieji pranciškonai, kurie čia įkūrė savo provinciją. Šios dvi taurės turėtų simbolizuoti Saksonijos pranciškonų vienybę su broliais Lietuvoje ir visais Lietuvos žmonėmis.

Pranciškonų provincijolas kun. Astijus Kungys dėkojo visiems, prisidėjusiems prie bažnyčios statybos. Jis pažymėjo, kad šventovė yra išmelsta brolių ir sesių, kurie dėl onkologinės ligos jau iškeliavo pas Viešpatį.

Kun. Benediktas Jurčys gražiai pasakė, kad ši bažnyčia yra graži brolių pranciškonų dovana Klaipėdos miestui, švenčiančiam 760 metų jubiliejų.

Iškilmių pabaigoje Onkologijos centro savanoriai simboliškai uždegė žvakeles brolių ir sesių mirusių onkologine liga atminimui.

Onkologijos centro šv. Pranciškaus bažnyčioje gydanti Jėzaus malonė lauks visų sergančiųjų mirtina liga ir jų artimųjų, ieškančių vilties.

Onkologijos centro idėja prieš 12 metų kilo kretingiškei Aldonai Kerpytei, tuo metu kovojusiai su onkologine liga. Supratusi, kad visi onkologiniai ligoniai ieško ne tik fizinės sveikatos, bet ir paguodos sielai, kartu su kun. Benediktu Jurčiu pradėjo statyti Onkologijos centrą Klaipėdoje. Centras gavo sklypą visai šalia Ligoninių miestelio, kur gydosi onkologiniai ligoniai.

Nedidelė šv. Pranciškaus bažnytėlė yra šio centro dalis. Ją projektavo architektai Nunzio Rimaudo ir Saulius Plungė.

Bažnyčios lubos primena apversto laivo dugną, tai tarsi užuomina į Nojaus laivą.

Bažnyčios langai už altoriaus pagaminti iš onikso akmens, kuris atvežtas iš Biblijoje minimos rojaus vietos – Irano. Bažnyčioje su mirtimi kovojantis ligonis turėtų atrasti dalelę rojaus grožio. Altorius taip pat simboliškas, pagamintas iš akmens, atvežto iš Sinajaus pusiasalio, kur Mozė su savo tauta klaidžiojo 40 metų. Apskrita jo forma taip pat yra simboliška – juk ir Dievas, kaip šis apskritas altorius, neturi nei pradžios, nei pabaigos.

Nukryžiuotojo vario skulptūros virš altoriaus autorius yra vilnietis Vytas Navickas.

Naujoji pranciškonų bažnytėlė Klaipėdoja proporcijomis ir sienų dekoru tarsi atkartoja Asyžiaus Šv. Angelų Marijos bazilikoje saugomos Porciunkulės arhitektūrą, kuri kartais vadinama Pranciškoniškumo Tabernakuliu.  

Nuotrauka - A. Darongausko
Nuotrauka - A. Darongausko
Nuotrauka - A. Darongausko
Nuotrauka - A. Darongausko
Nuotrauka - A. Darongausko
Nuotrauka - A. Darongausko
Nuotrauka - A. Darongausko

Vatikano radijas, Bernardinai.lt