Nuotrauka iš "XXI amžiaus" archyvo.

2012 m. rugsėjo 10 d. mirė Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros altarista mons. Petras Kuzmickas, praneša Panevėžio vyskupijos kurija.

Mons. Petras Kuzmickas gimė 1910 m. lapkričio mėn. 07 d., Kraušiškių km., Vaškų parapijoje Jurgio ir Anastazijos (Židonytės) Kuzmickų šeimoje. Mokėsi Kriaušiškių pradžios mokykloje bei Linkuvos gimnazijoje. 1930 įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigu buvo įšventintas vysk. Juozapo Skvirecko 1935 06 15 Kauno Arkikatedroje.

Mons. Petro Kuzmicko kunigiška tarnystė: 

1935 06 21 – 1941 02 18 Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaras

1941 02 18 – 1942 01 01 Kupiškio parapijos vikaras

1942 01 01 – 1943 01 01 Kriklėnų parapijos klebonas

1943 01 01 – 1945 Smėlynės parapijos klebonas

1943 01 01 – 1946 07 01 Zarasų gimnazijos kapelioanas

1944 11 20 – 1946 07 01 Zarasų parapijos vikaras

1944 12 14 – 1946 07 01 Zarasų dekanato dekanas

1946 07 01 – 1947 01 08 Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas, prefektas

1947 01 08 Paskirtas pavaduoti kun. Antaną Grigaliūną Rozalimo klebono ir Šeduvos vicedekano pareigose

1947 02 18 Areštuotas ir išvežtas iš Rozalimo. Nuteistas 5 metams

1947 – 1953 Kalinys Vorkutos lageryje, tremtinys

1953 09 04 – 1967 04 10 Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos administratorius

1953 09 04 – 1965 04 10 Utenos dekanato dekanas

1967 04 10 – 1969 11 20 Panevėžio Katedros parapijos altarista

1969 11 20 – 1972 09 05 Salamiesčio parapijos klebonas

1972 09 05 – 1980 05 23 Pakruojo parapijos klebonas

1972 09 06 – 1980 05 23 Šeduvos dekanato dekanas

1980 06 10 – 1983 07 28 Salamiesčio parapijos klebonas

1983 07 28 – 2002 06 28 Smilgių (Pan. r.) parapijos administratorius

1984 08 17 – 1997 05 28 Šeduvos dekanato dekanas

1991 – 1997 05 28 Šeduvos dekanato „Caritas“ dvasios tėvas

1992 07 10 – 2002 10 15 Panevėžio vyskupijos pastoracinė komisijos narys

1997 05 28 – 2002 06 28 Krekenavos dekanato dekanas

2002 06 28 – 2012 09 10 Panevėžio katedros parapijos altarista

1993 m. Popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas Jo Šventenybės kapelionu.

2010 m. birželio mėn. mons. Petrą Kuzmicką Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje su deimantiniu kunigystės jubiliejumi ir 100-uoju gimtadieniu sveikino Lietuvos kunigai ir Apaštalinis Nuncijus J.E. Luigi Bonazzi.

Velionis pašarvotas Katedros kriptoje. Rugsėjo 11 d. 8.30 val. velionis bus pašarvotas Kristaus Karaliaus Katedroje. Rugsėjo 11 d. 15.00 val. gedulingos šv. Mišios Panevėžio Katedroje, po šv. Mišių velionis bus pervežtas ir pašarvotas Smilgių šv. Jurgio bažnyčioje.

Mons. Petro Kuzmicko laidotuvių šv. Mišios vyks rugsėjo 12 dieną (trečiadienį) 12 val. Smilgių šv. Jurgio bažnyčioje.

Monsinjoras bus laidojamas Smilgių šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje.

Tegul ilsisi ramybėje!