Nuotrauka iš www.siluva.lt

Spalio 13 d., šeštadienį, Šiluvoje buvo švenčiama Marijos diena. Į ją tarp piligrimų, atvykusių iš įvairių Lietuvos vietų, buvo Kauno miesto parapijų tikinčiųjų – tądien į Šiluvą surengta Kauno I dekanato piligriminė kelionė. Marijos dienos piligrimai, be savo asmeniškų intencijų, su kuriomis atvyko į malonėmis garsią Šiluvos šventovę, meldėsi taip pat už Kauno I dekanato kunigus, aktyvius Bažnyčios bendradarbius, ypač parapijose, ir visus tikinčiuosius.

12 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje drauge švęsti iškilmingos Eucharistijos susirinkę Šiluvos piligrimai, taip pat Marijos radijo klausytojai liturgijai vadovavusio Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus buvo paraginti melstis ir labai svarbia bendra intencija  – kad su visu katalikiškuoju pasauliu pradedami švęsti Tikėjimo metai neštų gerų vaisių mūsų kraštui ir asmeniškai kiekvienam tikinčiajam .

Eucharistiją koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, keletas Kauno arkivyskupijos bei kitų vyskupijų kunigų. Homiliją susirinkusiai bendruomenei pasakė arkivyskupas S. Tamkevičius.

Joje ganytojas iškėlė Tikėjimo metų uždavinius, kurie skiriami Bažnyčiai, kiekvienam jos nariui – gilintis į tikėjimą, auginti jį, liudyti kitiems – nuo tikėjimo atšalusiems, o gal ir visai jo nepažįstantiems. Homilijoje pakviesta, remiantis Lietuvos vyskupų Tikėjimo metams nubrėžtomis sielovados gairėmis, gilintis į Bažnyčios tikėjimo lobyną, perteikiamą Katalikų Bažnyčios katekizme (netrukus jis bus naujai išleistas lietuviškai).

Tačiau, kaip sakė ganytojas, neužtenka vien tikėjimo žinių atgaivinimo, sąmoningo jų priėmimo. Tikėjimui liudyti ir jam skleisti labai svarbu savo širdyje ir visuomenėje kurti gerą dirvą, į kurią vaisingai galėtų kristi Evangelijos sėkla. Tam reikia dviejų dalykų: nuodėmės pašalinimo ir meilės darbų.

Ganytojas ragino malda ir atgaila, gerais darbais užkirsti kelią nuodėmei, kuri, kaip aiškiai matoma šiandien, aktyviai braunasi į laisvos Lietuvos gyvenimą. Raginta melstis ir už tuos, kurie daro blogo ar jo linki.

„Neviltyje neškime viltį. Turėdami tikėjimą, turime ir savo vilties pagrindą“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius, kviesdamas Tikėjimo metais į tikrą sąjūdį – už tikėjimą, meilę ir viltį.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba