Spalio 19-ąją Vilniuje staiga mirė žymus meteorologas, vienas iš Lietuvos Biblijos draugijos įkūrėjų, leidėjas, Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos prezidentas kurt. dr. Mykolas Mikalajūnas, skelbiama Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios svetainėje.

Jis gimė 1936 m. Janušavoje, Kėdainių priemiestyje, Onos Mikalajūnienės (Skudrickaitės) ir Mykolo Mikalajūno šeimoje, kur jau augo dvi dukros - Zelma ir Alma. Tėvai, seneliai ir proseneliai buvo evangelikai reformatai.

Gyveno ir mokėsi Kėdainiuose. 1959 m. Vilniaus universitete baigė meteorologijos studijas. Plaukiojo žvejybiniais laivais. 1965-1970 m. dirbo Vilniaus orų biure, 1970-1974 m. - Lietuvos hidrometeorologijos valdyboje, 1974-1976 m. vadovavo Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos Geografijos ir geologijos redakcijai. 1976-1988 m. buvo Lietuvos hidrometeorologijos ir gamtinės aplinkos kontrolės valdybos viršininku. Parengė Rusų - lietuvių kalbų meteorologijos terminų žodyną, paskelbė straipsnių iš taikomosios meteorologijos ir fenologijos, parašė scenarijų mokslo populiarinimo filmui Duokite mums gerą orą, įvairių brošiūrų meteorologijos klausimais. 1989 m. apsigynė gamtos mokslų kandidato disertaciją.

1988 m. grįžo į Vyriausiąją enciklopedijų redakciją ir iki 1990 m. dirbo vyriausiuoju redaktoriumi, 1990-1992 m. paskirtas Enciklopedijų leidyklos generaliniu direktoriumi.

1995 m. dr.Mykolas Mikalajūnas pradėjo dėstyti Vilniaus pedagoginiame institute (dabar - Lietuvos edukologijos universitetas), 2008 m. tapo docentu.

Buvo vienas iš Lietuvos Biblijos draugijos (LBD) įkūrėjų (1992 m.), ilgametis jos vykdomasis direktorius. Tiek pirmosios (išleista 1999 m.), tiek ir visų kitų LBD leistų Biblijų (Šventojo Rašto) leidybos vadovas, redakcinės komisijos narys. Jo pastangų dėka kiekvienas Lietuvos žmogus, besidomintis teologija, nežiūrint, kokiai konfesijai jis priklauso, galėjo įsigyti Naująjį Testamentą, vėliau ir Bibliją.

1993 m. susikūrus Lietuvos Biblijos skaitymo draugijai (LBSK), įsijungė į jos veiklą, buvo išrinktas LBSD revizoriumi ir šias visuomenines pareigas vykdė iki mirties.

1993 m. įkūrė krikščionišką leidyklą APYAUŠRIS. Būdamas jos vadovu, leido religinę reformatų literatūrą: parengė ir išleido kunigo Aleksandro Balčiausko pamokslų knygą Tavo žodis yra tiesa, leidinius: Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui - 450 metų, H.Bulingerio Antrasis šveicariškasis išpažinimas - reformatų tikėjimo pagrindai, kasmet paruošdavo ir išleisdavo kalendorius Gyvenimo palydovas, LBSD Bibliją skaitome kasdieną, almanachą Reformatų metai ir kt. leidinius.

2006 m. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas Biržuose Mykolą Mikalajūną išrinko kuratoriumi, 2010 m. - Lietuvos ev. reformatų Konsistorijos prezidentu. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimų dalyviai Mykolą prisimins kaip taktišką, tiesų ir sunkiose situacijose mokantį dalykiškai spręsti klausimus ir humoro jausmą turintį tikėjimo brolį, taisyklingos lietuvių kalbos bažnytiniuose dokumentuose puoselėtoją.

Užaugino sūnų Darių, dukras Miglę ir Medą.

Mykolas Mikalajūnas, visapusiška, originali, nesavanaudiška ir labai kūrybinga asmenybė, išliks gražiu pavyzdžiu tiek tikėjimo broliams, tiek studentams, kuriems mėgdavo kartoti: Daryk kitam tai, ką norėtum, kad tau darytų. (Pagal Mt 7,12)

Mykolo Mikalajūno urna bus pašarvota laidojimo namuose "Nutrūkusi styga" (Ąžuolyno 10, Vilnius) spalio 23 d. antradienį, nuo 10 iki 22 val. Apsėdų pradžia - 18:00 val.

InfoRef.lt