Paskutinę Vyskupų Sinodo darbo dieną popiežius Benediktas XVI tarė padėkos žodį šios tris savaites vykusios Sinodo asamblėjos dalyviams, taip pat pasveikino skiriamus naujus kardinolus. Pačioje savo pasisakymo Sinodo salėje pradžioje popiežius Benediktas taip pat pranešė apie keletą artimiausiu metu įvyksiančių pertvarkymų Romos Kurijoje.

Šio Sinodo kontekste, o taip pat užbaigiant pastaruoju metu vykusius svarstymus seminarijų ir katechezės temomis, nuspręsta seminarijų reikalų tvarkymą iš Katalikiškojo ugdymo kongregacijos kompetencijos perduoti Kunigų kongregacijai, o katechezės reikalus, lig šiol buvusius Kunigų kongregacijos kompetencijoje, perduoti tvarkyti Popiežiškajai naujojo evangelizavimo tarybai. Pranešęs apie šias naujoves, Popiežius sakė, kad netrukus bus paskelbtas Apaštališkasis laiškas motu proprio, kuriuo bus tiksliai apibrėžti minėti Kurijos žinybų įgaliojimų pasikeitimai.

Sveikindamas būsimuosius kardinolus, popiežius Benediktas sakė, kad ši dabar paskelbta mažoji šešių naujų kardinolų skyrimo konsistorija, bus tarsi šių metų vasario mėnesį vykusios konsistorijos papildymas. Šitaip norėta pabrėžti Bažnyčios visuotinumą, parodyti, kad Bažnyčia yra visų tautų Bažnyčia, kalbanti visomis kalbomis, kad ji visuomet yra Sekminių Bažnyčia, ne kurio nors vieno kontinento, bet visuotinė Bažnyčia. „Dėl to, - sakė Popiežius, - nusprendžiau naujojo evangelizavimo kontekste iškelti Bažnyčios visuotinumą, kurį savo ruožtu išreiškia ir šis Sinodas. Tikrai mane sustiprino, padrąsino ir nuramino čia matomas visos Bažnyčios atspindys, su visa kančia, grėsmėmis pavojais ir džiaugsmais, su taip pat ir sunkiose situacijoje juntamu Viešpaties artumu“.

„Pamatėme gyvą, taip pat ir šiandien augančią Bažnyčią. Galvoju pavyzdžiui, kad ir apie tai kas čia buvo pasakyta apie Kambodžą, kur Bažnyčia ir tikėjimas iš naujo gimsta, arba apie Norvegiją ar daugybę kitų šalių. Matome, kad Viešpats yra ir veikia net ir ten, kur nesitikėjome; kad Viešpats veikia taip pat ir per mūsų darbą ir šiuos mūsų svarstymus“.

„Net jei ir pučia Bažnyčiai priešiški vėjai, ji visų pirma jaučia Šventosios Dvasios vėją, Dvasios, kuri mums padeda, rodo mums teisingą kelią. Ir mes, keliaujame kupini naujo entuziazmo, dėkodami Viešpačiui, kad mums davė šitą tikrai katalikišką, visuotinį susitikimą“.

„Dėkoju visiems: Sinodo tėvams, stebėtojams, už jų dažnai jaudinančius liudijimus, dėkoju ekspertams ir broliškiems delegatams. Suprantame visiems mums skirtą pareigą skelbti Kristų ir jo Evangeliją bei kovoti, šiais nelengvais laikais, už Kristaus tiesą ir už jo žinią“. Popiežius taip pat padėkojo Sinodo asamblėjos prezidentams ir relatoriams, dirbusiems ne tik dienomis, bet kartis ir naktimis: taip pat ir Sinodo generaliniam sekretoriui. Sinodo suformuluoti baigiami pasiūlymai, pasak Benedikto XVI, yra testamentas, yra dovana ir jam pačiam ir visiems.