Keturi tūkstančiai studentų iš visų Romos universitetų šeštadienį dalyvavo metinėje piligrimystėje, kuri šiemet, iš eilės dešimtoji, suteikė progą nuvykti į Asyžių ir drauge pradėti Tikėjimo metus. Vienas iš piligrimystės motyvų buvo „Pradėkime Tikėjimo metus sekdami šviesiu Pranciškaus ir Klaros pavyzdžiu“. Piligrimystę surengė Romos vikariato universitetų sielovada. 

Sielovados delegatas vysk. Lorenzo Leuzzi atnašavo studentų piligrimystės Mišias Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje, Asyžiuje. Jis, be kita ko, pažymėjo piligrimystės dalyviams, kad tikėjimas nėra tikėjimas į didžiuosius idealus, o supratimas, jog kai ką nors veikiame, Viešpats jau mus aplenkė, nes Kristus prisiėmė sau kiekvieno iš mūsų gyvenimą.

Tik prisiminkime, kad nereikia gaišti ir atidėti rytdienai susitikimo su Viešpačiu. Mūsų šiandiena turi tapti Dievo šiandiena, nes tik Kristus su Dievu Tėvu suteikia pagrindą kiekvieno žmogaus egzistencijai, - sakė sielovados delegatas. 

Romos universitetų studentų metinė piligrimystė buvo užbaigta procesija, kuriai vadovavo Popiežiaus Laterano universiteto rektorius vysk. Enrico dal Covolo. Vyskupas sakė Vatikano radijui, jog daug jaunų žmonių trokšta, kad giliosios vertybės, dvasingumas, pamaldumas, Jėzaus Kristaus meilė būtų vėl keliamos kaip aukščiausiosios jų gyvenimo vertybės. Būtent šių dalykų neįstengia suteikti supančio pasaulio kultūra. Dvasinio susikaupimo momentai, kaip praėjusi piligrimystė į Asyžių, paliečia jaunų žmonių širdis ir jas pradžiugina. Tai, kad susirinko ir dvasinį džiaugsmą patyrė tiek daug studentų, yra vilties ženklas ateičiai, – pasakė vysk. Dal Covolo.