Akademinius metus pirmadienį pradėjo Popiežiškasis Urbono universitetas Romoje, kurio pagrindinis dėmesys yra skirtas evangelizavimui misijų kraštuose. Akademinius metus inauguravo universiteto Didysis kancleris, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas kard. Fernando Filoni, įvadinėje kalboje apžvelgęs Tikėjimo metų svarbą taip pat akademinei bendruomenei, informuoja Vatikano radijas.

Popiežiaus paskelbti Tikėjimo metai turi paskatinti tikėjimo į Jėzų Kristų susigrąžinimą taip pat į akademinę bendruomenę, - sakė kardinolas, pažymėdamas, kai tai turi įvykti trimis lygmenimis. Asmeniniu lygmeniu, kaip vyrams ir moterims, kurie gavo tikėjimą ir jį puoselėja savo gerovei. Mokymo lygmeniu, kaip gerovę, skirtą alumnams, aiškiai suprantantiems savo studijų ir jam skirto laiko prasmę. Perspektyvų lygmeniu, kaip asmenims, skirtiems būti tikėjimo tarnais, vykdančiais misiją, į kurią pašaukė Dievas ir paskyrė Bažnyčia. 

Tik jei būsime pilni Kristaus meilės, galėsime leistis į pasaulį ir skelbti jo Evangeliją visiems žemės gyventojams. Tik jei mūsų studijų objektyvas bus Kristus ir jo apreiškimas, būsime pasirengę evangelizavimo misijai ir galėsime tarnauti. Tik jei mylėsime evangelizavimą, galėsime pasirengti evangelizavimui.

Reikia prašyti Šventosios Dvasios, vienintelės, kuri leidžia iš tikro pažinti Jėzų, užtarimo. Šventoji Dvasia teįkvepia ir tepadeda, kad entuziastingai ir dosniai atsilieptume į šauksmus, pasiekiančius iš visų pasaulio kampų, kad kaip pažymėjo Benediktas XVI Tikėjimo metų laiške „Porta Fidei“, galėtume „vesti žmones iš dykumos gyvybės vietų link – draugystės su Dievo Sūnumi, tuo, kuris dovanoja gyvybę, apsčiai gyvybės, link.“