Vasario 11-ąją, Lurdo Švenčiausios Mergelės liturginio minėjimo dieną, dvidešimt pirmą kartą bus minima palaimintojo Jono Pauliaus II įvesta Pasaulinė liginių diena. Pagrindiniai minėjimai šiemet vyks Bavarijoje, Altoettingo Marijos šventovėje, informuoja Vatikano radijas. Šia proga paskelbtoje žinioje popiežius Benediktas XVI primena, kad šis kasmetinis minėjimas, kaip rašė palaimintasis Jonas Paulius II steigdamas Pasaulinę ligonių dieną, ligoniams, jų globėjams ir slaugytojams, gydytojams ir visiems krikščionims turi būti „ypatingai karštos maldos momentas, kvietimas savo kančią aukoti už Bažnyčią, visiems skirtas raginimas kenčiančio brolio veide matyti veidą Kristaus, kuris savo kančia, mirtimi ir priskėlimu išgelbėjo žmoniją“.

Antradienį Vatikane paskelbtoje žinioje po mėnesio minėsimai Pasaulinei ligonių dienai, Benediktas XVI komentuoja palyginimą apie Gerąjį Samarietį. Evangelisto Luko mums perduotu palyginimu, Jėzus nori padėti mums suprasti kaip labai Dievas myli kiekvieną žmogų, ypač tą, kuris serga ir kenčia. Baigiamaisiais šio palyginimo žodžiais „Eik ir tu taip daryk!“ (Lk 10,37), Viešpats nurodo kokia turi būti jo mokinių laikysena kitų žmonių, ypač kenčiančiųjų atžvilgiu. Malda ir artimu bendravimu su Dievu iš begalinės jo meilės versmių turime semtis jėgų, kad galėtume kasdien būti geraisiais samariečiais tiems, kas kenčia nuo kūno ir sielos žaizdų, kam reikia pagalbos, net jei jie mums nepažįstami ir negali atsilyginti. Tai ne tik sveikatos apsaugos darbuotojų, bet visų pareiga, taip pat ir ligonių, kurie savo negalią gali išgyventi tikėjimo perspektyvoje.

Įvairūs Bažnyčios tėvai Gerojo Samariečio figūrą taptino su Jėzumi, o palyginimo žmoguje, pakliuvusiame į plėšikų rankas, matė Adomą, nuodėmės sužeistą žmoniją, - rašo popiežius. Jėzus yra Dievo Sūnus, tasai, kuris mums apreiškia Dievo meilę, ištikimą, amžiną meilę, nežinančią jokių ribų. Jis godžiai nesilaiko savo lygybės su Dievu (plg. Fil 2,6), bet kupinas gailestingumo pasilenkia prie žmogiškųjų žaizdų, ir pila į jas paguodos aliejų ir vilties vyną. 

Tikėjimo metai, kuriuos dabar švenčiame, - sako Šventasis Tėvas, - yra puiki proga stiprinti mūsų bendruomenėse artimo meilės diakonystę, būti geraisiais samariečiais. Šia proga kaip pavyzdį ir stimulą Popiežius paminėjo keletą Bažnyčios istorijos asmenybių, tarnavusių kenčiantiems žmonėms, iškėlusių kančios žmogiškąjį ir dvasinį vertingumą: šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Šventojo Veido Teresę, praėjusiame šimtmetyje gyvenusį ligonių globėją italą kunigą Luigi Novarese, raupsuotųjų apaštalą Raulį Follereau, Kalkutos Motiną Teresę, o taip pat neseniai kanonizuotą šv. Oną Schaeffer, savo ligą ir kančią kėlusią kartu su kenčiančiu Kristumi.

Pasaulinės ligonių dienos proga skelbiamo savo laiško pabaigoje popiežius Benediktas kreipiasi katalikiškųjų sveikatos apsaugos institucijų darbuotojus, į visą pilietinę visuomenę, į vyskupijas, bendruomenes, vienuolijas, savanorių draugijas ir visiems linki drąsiai vykdyti krikščionišką pašaukimą kenčiančiųjų labui, nes, kaip sakoma Apaštališkajame paraginime „Christifideles laici“, „didžiadvasiškai ir su meile priimdama kiekvieną žmogišką gyvybę, ypač silpną ir ligotą, Bažnyčia įgyvendina esminį savo misijos matmenį“ (38).