Malda už popiežių, dabartinį ir būsimąjį. Artimojo meilė darbais, ypač šeimoje. Kasdienio darbo pašventinamoji vertė. Nuolatinis bendravimas su Dievu, atsidavimas jo ir Bažnyčios tarnystei pasaulio viduryje. Tokios buvo dažniausios temos Opus Dei prelato, vyskupo Javier'o Echevarria, išsakytos jo apsilankymo Lietuvoje metu š. m. vasario 15–17 dienomis.

Vilniuje buvęs vos 48 valandų, mons. J. Echevarria spėjo susitikti su daugybe įvairaus amžių žmonių, taip pat su kardinolu A. J. Bačkiu, vyskupu augziliaru A. Poniškaičiu bei grupe kunigų iš Vilniaus, Kaišiadorių ir Kauno, apsilankyti Opus Dei vyrų ir moterų centruose Vilniuje, pasimelsti už Lietuvą net porą kartų Aušros Vartų koplyčioje. Dėl laiko stokos prelatas negalėjo apsilankyti kituose šalies miestuose, kur vyksta Opus Dei veikla. Tai jau penktasis jo apsilankymas Lietuvoje. Paskutinį kartą jis čia buvo 2004 m. vasarą, skelbia Opus Dei informacijos biuras Lietuvoje.

„Man tikras džiaugsmas ir didžiulė malonė matyti, kaip Opus Dei šeima skleidžiasi po visą pasaulį“, – šeštadienį kalbėjo Opus Dei prelatas, pradėdamas susitikimą Litexpo kongresų rūmuose, Vilniuje, su šeimomis. „Apie tai svajojo šv. Josemaria nuo pat 1928 metų, kai Dievas jo sieloje pasėjo Opus Dei sėklą“.

Vysk. Echevarria, kuris gyvena Romoje, nuo 1994 m. vadovauja Opus Dei prelatūrai, kurios misija Katalikų Bažnyčioje yra skleisti žinią, jog visi pakrikštytieji yra pašaukti į šventumą, į artimą draugystę su Jėzumi Kristumi bei Evangelijos sklaidą kasdieniame gyvenime. Jis yra antrasis Opus Dei steigėjo, įpėdinis, su šv. Josemaria gyveno ir dirbo beveik ketvirtį amžiaus.

„Turime vesti pasaulį į Dievą būdami nuoseklūs krikščionys savo šeimose, savo darbe, atlikdami savo visuomenines pareigas, taip pat poilsio metu, – kalbėjo prelatas. – Žmonės trokšta, kad jiems kalbėtumėte apie Dievą.“

Lietuvoje Opus Dei apaštališką veiklą pradėjo 1994-aisiais. Pirmas centras įsikūrė sostinės Vilniaus centre. Šiuo metu Opus Dei veikia ir Kaune, Kaišiadoryse bei Klaipėdoje.

Prelatą sujaudino savaitgalį jam parodytas sąsiuvinis su ranka kopijuotomis į lietuvių kalbą išverstomis ištraukomis iš šv. Josemaria apmąstymų knygos „Kelias“, kuris giliam sovietmetyje cirkuliavo pogrindyje tarp tikinčiųjų.

„Kai Lietuvoje dar buvo komunizmo jungas, šv. Josemaria melsdavosi už šią tautą, kad atgautų laisvę, bei pabrėždavo, kaip katalikai šiuose kraštuose, kurie didvyriškai ištvėrė tikėjime per visus tų laikų sunkumus, davė pavyzdį ir siuntė malones visai visuotinei Bažnyčiai“, – komentavo jis.