2013 m. vasario 18 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas.

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ savo pranešime apžvelgė neseniai įvykusio LVK plenarinio posėdžio metu nagrinėtus klausimus, pristatė Lietuvos vyskupų ir tikinčiųjų vardu parašyto laiško atsistatydinančiam popiežiui Benediktui XVI turinį.

Telšių ganytojas taip pat aptarė Telšių vyskupijoje vyksiančios nuolatinės adoracijos organizacinius aspektus, pristatė stebuklingojo Trakų Dievo Motinos paveikslo istoriją bei šio paveikslo šiais metais kopijos kelionės per Telšių vyskupijos parapijas strategiją.

Taip pat vyskupas kalbėjo apie prasidėjusias dekanatų gavėnios vizitacijas bei jų metu nagrinėjamus klausimus. Pranešėjas priminė, jog šiais 2013 metais Lietuva minės pal. popiežiaus Jono Pauliaus II vizito 20-metį, Telšių vyskupijoje pagrindinis paminėjimas įvyks Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų metu, nes kartu bus minimos Žemaičių Kalvarijos bažnyčiai Bazilikos titulo suteikimo 25-osios metinės. Bazilikos titulą suteikė būtent popiežius Jonas Paulius II.

Vyskupas taip pat kalbėjo apie Žemaičių Krikšto 600 jubiliejui skirtą sakralinio meno parodą, aptarė bažnytinio meno ir turto apsaugos bei įstatyminius su bažnytiniu turtu susijusius aspektus.

Susirinkimo metu Telšių vyskupijos katechetikos centro direktorius, Telšių vyskupo vikaras mons. Rimantas Gudlinkis pristatė Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui skirtą leidinį – Žemaičių Krikšto piligriminį vadovą, kurį sudarė pats monsinjoras. Jis kalbėjo apie maršrutus piligrimystei ir trumpai paanalizavo leidinio turinį, struktūrą ir paskirtį.

Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis pristatė kunigams ir šiais metais vyksiančias Šv. Mišių patarnautojams skirtas gavėnios rekolekcijas, kurios vyks Klaipėdoje, Tauragėje ir Žemaičių Kalvarijoje ir kuriose laukiami ministrantai iš atskirų dekanatų. Buvo pristatyta rekolekcijų programa ir aptarti organizaciniai klausimai.

Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui, Klaipėdos dekanato dekanas kun. Vilius Viktoravičius, žemaičių kelionės į Romą koordinatorius, aptarė galutinę kelionės ir viešnagės Romoje programą.

12 val. Telšių Katedroje susirinkę Telšių vyskupijos kunigai kartu su abiem Telšių vyskupais laikė Šv. Mišias, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišių metu penkiems Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikams: II teologijos kurso Gediminui Pauliui, Vidmantui Daugėlai, Rolandui Kazlauskui, Valdemarui Mačiui ir III teologijos kurso Aidui Domeikiui, suteikė lektorių skyrimus.

Po pamaldų visi rinkosi prie pirmojo Telšių kunigų seminarijos rektoriaus, vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo Telšių Katedros kriptoje, kur melstasi prašant jam altorių garbės, o naujiesiems lektoriams tokio tvirto tikėjimo, kokį turėjo Dievo Tarnas.

Pagal Telšių kurijos inf.