Birželio 13–16 dienomis Kretingoje vyks Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Jų programa šiemet didelį dėmesį skirs pamaldumui šv. Antanui ir, kaip sako Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas Antanas Blužas OFM, sugrįžimui prie atlaidų esmės.

Kuo krikščionio gyvenime svarbūs atlaidai?

Atlaidai šiais laikais dažnai yra šventės sinonimas. Nors mes savo plakate ir užrašėme „Švento Antano atlaidų šventė“, bet patys atlaidai yra grynai tikėjimo praktikos dalis. Katalikų Bažnyčioje tikima, kad dėl Bažnyčios šventųjų nuopelnų lobyno ir per jų užtarimą atlaidais gaunamas bausmių už nuodėmes atleidimas. Tam reikia atlikti konkrečias atlaidų sąlygas. Pačias nuodėmes Dievas atleidžia per išpažintį, tačiau lieka jų pasekmės, dėl kurių žmogus po mirties turi išsigryninti skaistykloje, kad pasiektų visišką vienybę su Dievu. Per atlaidus atleidžiama nuo amžinų ir laikinų bausmių, panaikinamos nuodėmės pasekmės.

Atlaidų sąlygos yra sakramentinė išpažintis, šv. Komunija ir malda popiežiaus intencija. Dar viena labai svarbi sąlyga – bet kokios, net ir lengvos nuodėmės išsižadėjimas. Jeigu žmogus išsižada nuodėmės, keičiasi jo gyvenimo nuostata, žmogus priartėja prie Dievo ir Dangaus karalystės.

Kuo šiais metais pasižymės Šv. Antano atlaidai Kretingoje?

Svarbiausia, ko siekiame – sugrįžti prie atlaidų esmės. Ne tiek suorganizuoti pačią šventę ir koncertus, bet grįžti prie paties pamaldumo šv. Antanui Paduviečiui. Dėl to per šiuos atlaidus organizuojame nemažai pamaldumų – pavyzdžiui, jau nuo birželio 7 d. pradėjome melstis noveną į šv. Antaną, taip pat žmonės į dėžutę deda surašytas intencijas, kuriomis meldžiamės noveną ir aukosime atlaidų šv. Mišias, kasdien atlaidų šventės metu melsimės šv. Antano litaniją.

Taip pat organizuojame mokymų tridienį. Norime plačiau supažindinti tikinčiuosius su šv. Antanu kaip pranciškonu, realiai pasaulyje gyvenusia asmenybe. Ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį po šv. Mišių vyks sesės pranciškonės Pranciškos Bubelytės FDCJ vedami mokymai, kuriuos pavadinome „Šv. Antano mokykla“. Šv. Antanas yra Bažnyčios mokytojas ir iš jo pavyzdžio galime mokytis, kaip artėti prie Dievo, siekti šventumo.

Kadangi tebesitęsia Tikėjimo metai, atlaiduose sulauksime garbingo svečio – apaštalinio nuncijaus Luigi Bonazzi. Jis kalbės tema „Tikėjimo metai – ar šiuolaikiniam žmogui reikalingas tikėjimas ir Bažnyčia?“ Vėliau jis aukos jaunimo šv. Mišias Kretingos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje ir kalbės jaunimui apie skaistumo dorybę. Žinome, kad šv. Antanas vaizduojamas su kūdikėliu Jėzumi ir lelija rankose, simbolizuojančia skaistybę. Melsimės už jaunimo skaistumą.

Patys atlaidai bus birželio 16 dieną, perkelti į sekmadienį, kad kuo daugiau žmonių galėtų juose dalyvauti. Taip pat tie, kurie dalyvaus ketvirtadienio vakaro šv. Mišiose, kurias aukos apaštalinis nuncijus, galės pelnyti atlaidus per jo apaštališkąjį palaiminimą. Iškilmingas atlaidų šv. Mišias sekmadienį aukos Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincijos ministras kun. Astijus Kungys OFM. Liturgiją papuoš jungtinis Kauno arkikatedros bazilikos ir Kretingos parapijos choras su solistu Liudu Mikalausku.

Apie Šv. Antano atlaidų tradicijas pasakoja religijotyrininkas prof. Alfonsas Motuzas:

Šv. Antano atlaidai birželio 13 dieną yra viena garsiausių bažnytinių švenčių Lietuvoje, turinti seną tradiciją. Šv. Antanas minimas daugiausia ten, kur gyveno broliai pranciškonai. Lietuvoje šv. Antanas garbinamas Troškūnų, Tytuvėnų, Telšių ir Kretingos pranciškonų bažnyčiose.

Šv. Antano kultas į Lietuvą atkeliavo su pirmaisiais broliais pranciškonais. Šaltiniuose nurodoma, kad Kretingoje pamaldumas šventajam ypač sustiprėjo XVII a. pabaigoje–XVIII amžiuje, kada buvo įvesti Šv. Antano atlaidai.

Liaudies pamaldumo tradicijomis ypač išsiskiria Kretinga ir Troškūnai. Šv. Antano kultas Troškūnuose žinomas nuo senų laikų. Švč. Trejybės titulo bažnyčios šventoriuje stovi šio šventojo skulptūra, pasak tikinčiųjų, pasižyminti stebuklais. Atlaidų dieną žmonės aplink šią šv. Antano skulptūrą eina keliais, duoda įžadus ir meldžiasi giedodami seną, šventajam skirtą kantičkinę giesmę.

Kretingoje, Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, stovi altorius su stebuklingu Šv. Antano paveikslu. Manoma, kad jis nutapytas XVII–XVIII a. sandūroje, kada buvo įvesti Šv. Antano atlaidai. Stebuklus liudija paveikslą ir altorių puošiantys votai – škaplieriai, kryželiai, rankos, kojos ir širdies formos sidabrinai dirbiniai – kaip padėka už įvairias malones. Didesnę paveikslo dalį dengiantys sidabro rūbai yra vėlesnių laikų žmonių padėkos auka. Šv. Antano altorius pradžioje stovėjo netoli durų vyrų pusėje, ir tik 1908 m., po kilusio gaisro, altorius ir nenukentėjęs paveikslas buvo perkelti į bažnyčios priekį, prie centrinio altoriaus. Altorių maldininkai taip pat apeina keliais. Prieš ar po šv. Mišių giedama Šv. Antano litanija ir jam skirtos giesmės.

Šv. Antano atlaidai ne tik Kretingos miesto šventė, bet sutraukia katalikų iš visos Lietuvos bei svečių iš Europos, užjūrio. Rašytiniai šaltiniai atskleidžia, kad 1922–1939 metais, tarpukariu, į Kretingoje vykstančius Šv. Antano atlaidus atkeliaudavo minios maldininkų. Daugelis jų atplaukdavo Nemunu iš Kauno į Klaipėdą, o iki Kretingos ateidavo pėsčiomis. Dažnai taip atkeliavę tikintieji, nors ir pavargę, tą patį vakarą priimdavo Švč. Sakramentą ir, eidami keliais aplink altorių, melsdavosi šv. Antanui. Liaudies pamaldume šv. Antanas yra vargdienių, kenčiančiųjų užtarėjas, ligonių gydytojas ir dingusių daiktų grąžintojas.

Parengė Monika Midverytė OFS