Liepos 29 d. Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko IV – asis, jubiliejinis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas, skirtas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Šią dieną į Šventovę rinkosi Marijos legiono nariai. 11 val. susirinkusieji klausėsi pranešimo apie Žemaičių Krikštą, jo aplinkybes prieš 600 metų. Sukalbėję rožinį, 12 val. visi dalyvavo Šv. Mišiose, nuoširdžiai įsijungdami ir į giedojimą. Šv. Mišias koncelebravo būrelis kunigų, patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, vadovavo Telšių vyskupo augziliaras, generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Pamoksle vyskupas kalbėjo apie liturgijoje minimos šv. Mortos dorybes ir tikėjimo pavyzdį. Išryškindamas ypač jos tikėjimą Kristumi, kurį ji išpažino kaip Mesiją, ganytojas kvietė Marijos legiono narius būti tokio gilaus ir tvirto tikėjimo žmonėmis. Jis ragino Žemaičių Krikšto 600 jubiliejaus šventimo šviesoje vis labiau atsiverti Kristaus, kuris yra mūsų Gelbėtojas, šviesai ir veikimui, išpažinti jį savo gyvenimu ir veikla.

Į Eucharistinį kongresą susirinko nemažas būrys Marijos legiono narių ne tik iš Telšių vyskupijos įvairių parapijų, bet ir iš kitur. Po Šv. Mišių tą dieną prasidėjo Bazilikoje tris paras be pertraukos truksianti Švč. Sakramento adoracija. Į Adoraciją bei 18 val. Šv. Mišias taip pat atvyko didelis būrys Legiono narių, kurie prie išstatyto Švč. Sakramento meldėsi visą naktį iki kitos dienos ryto, kada į Žemaičių Kalvarijos Šventovę pradėjo rinktis ateitininkai iš visos Lietuvos.

Nuotraukos Edvino Bružo

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Telšių vysk. inf.