Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. vasario 8 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2013, kuria kasacinis teismas padėjo tašką ilgai trukusiame ginče dėl pastatų, esančių Vilniuje, Pranciškonų g. 1, ir palikdamas nepakeistus žemesnės instancijos teismų sprendimus, konstatavo, kad UAB „Pranciškonų rūmai“ nėra teisėtas vienuolyno pastatų komplekso savininkas, išreikalavo pastatų kompleksą iš šios bendrovės ir pripažino Lietuvos valstybei nuosavybės teisę į šiuos pastatus. Po šios nutarties priėmimo vienuolynas kreipėsi į valdžios institucijas su prašymu atkurti nuosavybę. Tačiau teisingumas vis dar neįgyvendintas. Siūlome pokalbį su Lietuvos pranciškonų-konventualų bendruomenės vadovu kunigu Mareku Adamu Dettlaffu OFM Conv.

Kokioje stadijoje šiuo metu yra nuosavybės teisės į pastatus grąžinimo vienuolynui procedūra?

Šiuo metu nutarimo projektu siūloma vienuolyno pastatus perduoti Valstybės turto fondui. Manome, kad šis faktas apsunkina vienuolyno grąžinimą Mažesniųjų brolių (konventualų) ordinui, nes Valstybės turto fondas nėra įpareigotas pildyti restitucijos aktą. Tik Vyriausybė restitucijos aktu gali atkurti teisingumą. Šiuo atveju tai padaryti yra įpareigota Ūkio ministerija. Kai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą, praėjo jau 8 mėnesiai – nesuprantame, kodėl per tą laiką nebuvo įvykdytas teisingumas. 

Ar tiesa, kad valstybė teismo sprendimu perėmusi savo žinion pastatus nesivargino įregistruoti nuosavybės teisės į pastatus Nekilnojamojo turto registre ir tai už valstybę padarėte jūs?

Taip, tiesa. Kai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartimi (civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2013) Lietuvos valstybei buvo pripažinta nuosavybės teisė į vienuolyno pastatą, valstybė nesiėmė veiksmų, kad įregistruotų nuosavybės teisę į pastatus Nekilnojamojo turto registre. Praėjus nemažam laiko tarpui, mes patys ėmėmės iniciatyvos ir tikinčiųjų lėšomis įregistravome vienuolyną valstybės vardu.

Kaip manote, kokios yra sprendimo atkurti nuosavybę į pastatus procedūros vilkinimo priežastys?

Manau, šių priežasčių tikrai yra nemažai, bet ypač yra aktualus finansinis aspektas, kurį bandoma pridengti tradicijos vertybėmis, kultūriniais interesais ar švietimo, mokslo idėjų plėtra. Procedūros vilkinimu yra suinteresuotos kai kurios įstaigos, ypač aktyviai apšmeižusios mus, pranciškonus (konventualus), per įvairias žiniasklaidos priemones. Pastaruoju metu nuolat jaučiamas stiprus suinteresuotų asmenų bendras spaudimas ir pasikartojantis nepagrįstas jų melas pranciškonų atžvilgiu.

Byloje valstybė su vienuolynu ėjo išvien ir palaikė ieškinį. Kas pasikeitė po bylos?

Bernardinai.lt

Kaip jau minėjau, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi Lietuvos valstybei buvo pripažinta nuosavybės teisė į vienuolyno pastatus. Valstybė ieškinį palaikė ir įsipareigojo vienuolyną perduoti Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordinui. Po teismo sprendimo restitucijos aktą turėjo vykdyti Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, valstybė vilkina pastatų grąžinimo procedūrą, o į vienuolyną pradėjo pretenduoti tokios institucijos kaip Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, Lietuvos nacionalinis muziejus.

Per įvairias žiniasklaidos priemones ir televiziją pradėta teikti klaidinanti, tikrovės neatitinkanti informacija apie pranciškonus (konventualus) ir jų veiklą. Be to, mus pačius pradėta gąsdinti susidorojimu. Apie tai yra pranešta policijai ir Generalinei prokuratūrai.

Kaip manote, ar Vilniaus universitetas pagrįstai pretenduoja į pastatus?

Manau, kad tokie planai yra nepagrįsti, nes jie pažeidžia kito objekto nuosavybės teisę, o negali būti tvirti valstybės pamatai, kada yra pažeidžiami etikos principai. Mūsų vienuolyno broliai pranciškonai (konventualai) jau nuo XV a. yra prisidėję prie švietimo ir kultūros skleidimo, lietuvybės stiprinimo. Mes turime savo veikos viziją, kuri buvo suderinta su Vilniaus Arkivyskupu Gintaru Grušu. Ši mūsų vizija apima evangelizacijos, kultūros ir švietimo sritis.

Be to, noriu paminėti, kad mes Vilniaus universiteto rektoriui ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanui pateikėme mūsų protestą dėl klaidinančios informacijos apie Pranciškonų vienuolyną, kurią per žiniasklaidą išsakė Vilniaus universiteto projektų vadovas dr. Audrius Valotka.

Publikacijose buvo akcentuojama, kad vienuolynas yra „negyvybingas“, susideda tik iš 6 „lenkų vienuolių”, iš kurių tik vienas moka lietuviškai. Kaip vertinate tokius pareiškimus?

Šis klaidingas pasisakymas yra labiausiai visuomenėje eskaluojamas ir nuolat pateikiama visuomenės informavimo priemonėse, siekiant mus apšmeižti ir Lietuvoje kurstyti nesantaiką. Tai yra klaidinanti informacija apie Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino Vilniaus vienuolyno vienuolius ir jų veiklą. Mūsų religinė bendruomenė yra Popiežiaus teisių vienuolija, veikianti daugelyje pasaulio kraštų. Dabar Lietuvoje tarnauja broliai iš Lietuvos ir iš Lenkijos.

Norėdamas pateikti teisingą informaciją visuomenei plačiau apie tai jau esu pasisakęs žiniasklaidos priemonėse („Lietuvos žiniose“, „Lietuvos aide“, interneto dienraštyje Bernardinai.lt, naujienų agentūrose BNS, ELTA  ir kt.), kur yra publikuotas mūsų straipsnis „Dėl klaidinančios informacijos apie Pranciškonų vienuolyną pateikimo visuomenei“.

Pridurdamas noriu pasakyti, kad mūsų vienuolynas Lietuvoje yra gyvybingas. Prie mūsų bažnyčios yra vykdoma krikščioniška veikla. Mes irgi intensyviai plėtojame kultūrinę veiklą, leidžiame knygas, organizuojame kultūrinius renginius.

Papasakokite apie vienuolyno veiklą ir brolius, gyvenančius Lietuvoje? Ar teisybė, kad vienuolynas prisidėjo ir prie lietuvybės puoselėjimo.

Bernardinai.lt

Pranciškonų (konventualų) vienuolynai veikia Vilniuje, Klaipėdoje ir Medininkuose. Mes intensyviai plėtojame kultūrinę veiklą. Nuo1998 m. Vilniaus bažnyčios atgimimo iki dabar pranciškonai (konventualai) organizuoja labai daug parodų ir koncertų. 2003 m. Vilniuje pranciškonai (konventualai) įkūrė VšĮ Pranciškonų kultūros centrą. Brolių iniciatyva Vilniuje buvo išleistos 2 naujos mokslinės knygų serijos: I studija – „Studia Franciscana Lithuanica“; II studija – „Dvasinė kova“.

Broliai bendradarbiauja su Vilniaus dailės akademija, Lietuvos nacionaline filharmonija, Lietuvių katalikų mokslo akademija, UNESCO klubu, asmenybės ugdymo institutu „Rafaelis“. Kartu su Piano.lt ir „Banchetto musicale“ vykdo bendrus projektus, bažnyčioje yra organizuojamos parodos.

Klaipėdoje vyksta gyvas parapijos gyvenimas. Broliai aptarnauja 40 tūkst. tikinčiųjų parapiją. Dažnai organizuojami įvairių grupių (vaikų, neįgaliųjų, jaunimo ir kt.) susibūrimai. O Medininkuose, kuri yra nedidelė parapija, glaudžiai bendradarbiaujama su parapijiečiais.

Koks katalikų bendruomenės požiūris į valdžios veiksmus? Ar vyskupai, arkivyskupija ir kt. Bažnyčios atstovai yra išreiškę savo nuomonę dėl susidariusios situacijos?

Esu sulaukęs daugelio žmonių palaikymo. Jau keletą kartų tikintieji rinko parašus ir pateikė dvi peticijas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir Lietuvos Respublikos ūkio ministrui „Dėl Pranciškonų vienuolyno ansamblio pastatų grąžinimo religinei bendruomenei ir teisingumo įvykdymo“. Buvo surinktas gausus skaičius – daugiau kaip 8 tūkstančiai parašų, patvirtinančių viešą nuomonę, kad visuomenė pasisako už teisingumą – kad vienuolynas turi būti sugrąžintas jo teisėtiems savininkams – pranciškonams (konventualams).

Be to, tam pritaria ir Bažnyčios hierarchijos atstovai. Arkivyskupas Gintaras Grušas yra viešai pareiškęs nuomonę, kad „elementarus teisingumas reikalauja, kad vienuolynas būtų atiduotas pranciškonų vienuoliams“ („Valstybė“ 2013/11, Nr. 11(79)). O vyskupas Jonas Boruta kartu su Lietuvos katalikų mokslo akademija parašė atvirą laišką „Pranciškonų vienuolynas pranciškonams“, ginantį pranciškonų vienuolių teises į vienuolyną. Sulaukiame palaikymo ir iš kitų vyskupų bei krikščioniškų religinių bendruomenių.

Iki šios dienos pastatus faktiškai valdo ir nuomos mokesčius susirenka sau ne valstybė, o teismo sprendimu pripažintas nesąžiningu ir neteisėtu jų valdytojas UAB „Pranciškonų rūmai“, kuo jie užsiima šiuo metu?

Šiuo metu vienuolyno pastatus faktiškai valdo neteisėtas pastato savininkas UAB „Pranciškonų rūmai“. Nors po teismo sprendimo praėjo 8 mėnesiai, bet ant vienuolyno sienos ir toliau kabo užrašas UAB „Pranciškonų rūmai“, o per televiziją teko girdėti, kaip „Pranciškonų rūmų“ direktorius skundėsi, jog nuomininkai jam nemoka nuomos mokesčių.

Parengė Saulena Žiugždaitė

Daugiau:

Visuomenės kreipimasis dėl neteisėtai privatizuoto Pranciškonų vienuolyno grąžinimo

Br. Marek Adam Dettlaff. Dėl klaidinančios informacijos apie Pranciškonų vienuolyną pateikimo visuomenei

LKMA kreipimasis dėl pranciškonų konventualų vienuolyno grąžinimo pranciškonams

Pranciškonų namai - konventualų vienuolynas

Pranciškonų namai - konventualų vienuolynas

Pranciškonų namai - konventualų vienuolynas

Pranciškonų namai - konventualų vienuolynas

Nuotraukos Evegnios Levin - bernardinai.lt