Dalijamės Apaštališkojo nuncijaus Pedro Lopez Quintana sveikinimu šv. Velykų proga, pasakytu Lietuvos žmonėms Vilniaus arkikatedroje po Velyknakčio šv. Mišių. Parengta pagal mons. Roberto Šalaševičiaus vertimą žodžiu.

Brangūs broliai ir seserys, sveikinu sulaukę šv. Velykų!

Su dideliu džiaugsmu Jums skelbiu šitą žinią, taip pat ir popiežiaus Pranciškaus vardu, kuriam atstovauju jūsų šalyje: Kristus prisikėlė, Kristus yra gyvas.

Norėčiau, kad šis pasveikinimas popiežiaus vardu pasiektų kiekvienus namus, kiekvieną šeimą šioje šalyje, o ypač tuos namus, kuriuose yra kančios; taip pat ligonines, kalėjimus.

Popiežius nori, kad ši žinia pasiektų kiekvieną širdį, nes būtent ten jis nori pasėti šią gerąją žinią – Kristus prisikėlė. Viltis skelbiama visiems, nes nebesame nuodėmės vergovėje, nesame pavergti blogio. Nugalėjo meilė, nugalėjo gailestingumas, nugalėjo Dievas.

Taip kaip ir moterys, Jėzaus mokinės, kurios nuėjusios prie kapo rado jį tuščią, galime klausti savęs: ką tie įvykiai reiškia mums. Ką reiškia, kad Jėzus yra prisikėlęs? Tai reiškia, kad Dievo meilė yra stipresnė už blogį ir net už pačią mirtį. Reiškia, kad Dievas gali perkeisti mūsų gyvenimus, gali padaryti taip, kad mūsų širdžių dykumos sužydėtų.

Kristus taip pat ir mūsų žmogiškumą pasiėmė su savimi ir atvėrė mums ateitį, pilną vilties. Būtent tai yra Velykos, tai išėjimas, tai perėjimas nuo vergystės nuodėmei, blogiui į meilės laisvę, į gėrį. Dievas yra gyvenimas ir tik gyvenimas, o mes esame Dievo garbė, nes gyvas žmogus yra Dievo garbė.

Brangūs broliai ir seserys, Kristus mirė ir prisikėlė vieną kartą už mus visus, tačiau ta prisikėlimo galia, tas perėjimas iš blogio vergystės į gėrio laisvę turi būti įgyvendintas kiekvieną dieną. Ši tiesa yra įgyvendinama mūsų egzistencijoje, mūsų kasdieniame gyvenime. Būtent šią žinią atnešu Jums Šventojo Tėvo vardu: priimkite Kristaus prisikėlimo malonę. Leiskime, kad Dievo meilė mus perkeistų, leiskime, kad Kristus mus mylėtų. Leiskime, kad jo meilės galia perkeistų mūsų gyvenimus ir mes taptume jo gailestingumo instrumentais. Leiskime, kad per mus lietųsi Dievo malonė ir atneštų gyvybę į žemę, kad būtų saugoma kūrinija, kad pražystų teisingumas ir ramybė.

Melskime, kad prisikėlęs Kristus perkeistų mirtį į gyvenimą, kad neapykantą pakeistų meile, kerštą – atleidimu, karą – taika. Būtent tokia yra šios nakties žinia. Kristus yra ramybė, taika visiems. Ir per jį mes meldžiame taikos, ramybės visam pasauliui, mums visiems.

Apaštališkasis nuncijus 
arkivyskupas Pedro Lopez Quintana

Vilniaus arkivyskupijos kurijos inf.