ŠLB valdyba nutarė, kad prieš 63 metus įkurtos LB data (1952-ieji metai) jų netenkina ir pradėjo skelbti naują 1950-ųjų įkūrimo datą. Įdomiausia, kad nei pakeitimo motyvai, nei tam iškilusi rimta būtinybė Šveicarijos lietuviams emigrantams visuotiname susirinkime ar Bendruomenės aplinkraštyje niekada nebuvo išdėstyti, ir LB narių pritarimu nepasinaudota.

Iš tikrųjų 1950-ųjų metų data rodo visai ką kita, todėl žinantiems tikrąją LB įkūrimo padėtį pokario Šveicarijoje sukėlė didelį rūpestį, nes pasirinkta data pavojinga. Pirma, toji data niekur nėra minima kaip archyvinė-oficiali; antra, 1948–1950-ieji Šveicarijos konfederacijos Valstybinio Nacionalinio saugumo departamento archyvuose rodo, kad tais metais Šveicarijoje veikė neteisėta, nelegali lietuvių karo pabėgėlių, besislapstančių krašte, pronacistinė organizacija, pasivadinusi „Lietuvių sąjunga“, kuri buvo šveicarų saugumo susekta, o jos nariai iš šalies išvaryti... „Sąjungos“ įkūrėjas – Vermachto karo aviacijos pulkininkas, slapyvarde Giedrys, o pagrindiniai iniciatoriai – Šveicarijoje besislapstantys lietuviai, buvę Vermachto karininkai arba aktyvūs Lietuvoje holokausto organizatoriai ir jų pagalbininkai. Organizacija nepaminėta nė vienoje išeivių istorikų knygoje, nes jos veiklą turi tirti politikai, o ne istorikai.

„Lietuvių sąjunga“ 1951m. pogrindyje išleido vieną propagandinį „Šveicarijos lietuvių žinių“ numerį, kuriame apsišaukė esą įkūrusi Lietuvių bendruomenę. Kad tai dezinformacija, patvirtino visa senoji lietuvių karta ir aiškiai parodo išsaugoti archyvai. (Paprasčiausiai, nėra svarbiausių dokumentų.)

Išeivijos istorikai išanalizavo ir parašė daugiau nei 20 dokumentinių knygų, straipsnių, žinynų, apybraižų, prisiminimų apie visas pasaulio lietuvių bendruomenes (taip pat ir ŠLB!), jų kūrimąsi, tik reikia susipažinti.

Kelis dešimtmečius PL bendruomenių archyviniai duomenys gulė į Bostono lietuviškąją enciklopediją, įvairius istorinius faktus kaupė, studijavo ir rašė JAV išeiviai: prelatas M. Krupavičiaus, dr. B. Nainys, dr. V. Kamantas, dr. Bobelis, dr. Bieliauskas, dr. M. Liniauskienė ir kt. – niekur nėra paminėta, kad ŠLB būtų įkurta 1950 metais! Iki pat 1952-ųjų LB neturėjo statuto – svarbiausio kiekvienai sąjungai (Verein!) Šveicarijoje kurti dokumento.

Lietuvos istorijos instituto istorikų surinkta medžiaga, o istorijos daktarės V. Stravinskienės sudaryta knyga „Pasaulio lietuvių bendruomenės 1949–2003“, išleista 2004-aisiais, bene naujausia ir vertingiausia, ir joje aiškiai parašyta, kad ŠLB yra įkurta 1952 metais!!! (p.333).

Šio skyriaus medžiaga rūpinosi istorikas dr. Linas Saldukas (2000–2003), savarankiškai studijavo ŠLB išeivijos archyvus ir konsultavosi su dar gyvais ŠLB akademikais: dr.V. Dargužu, prof. J. Juraičiu, dr. A. Kušliu.

Taigi, TAUTOS GARBEI apginti svarbiausia yra ne pakeisti datą, bet jos nekeisti.

Būdama dar gyva senoji karta skubėjo sutvarkyti savo archyvus, kad nelegalios pronacistinės organizacijos šalia jų Bendruomenės neliktų nė kvapo, todėl visus privalomus Bendruomenei įkurti (1952 m.) dokumentus sudėjo į knygą „Alpių lietuviai“, 2005 (sudarytoja J. Survilaitė). Knyga yra įtraukta į Pasaulio bibliotekų elektroninį katalogą (2005 m.), Tarptautinio Mokslo ir kultūros simpoziumo katalogą (2005) ir Ciuricho universiteto centrinės miesto bibliotekos katalogą (2006 m.), knygos santrauka (22 p.) yra išversta į vokiečių ir anglų kalbas.

Paskutiniai įvykiai dėl manipuliavimo ŠLB įkūrimo data ypač stebėtini, ir labai norėtųsi, kad skaitytojai į juos atidžiai įsigilintų.

KVD universiteto storikės I. Vaisiūnaitės knygoje apie lietuvių diasporos istoriją (2014,Nr.2 (18 ) „OIKOS… Diasporos studijos“) yra įdėta dr. A. Geručio archyvo kopija: 1952 02 17 Šveicarijos lietuvių susirinkimo protokolas, kurio dienotvarkės 5-ame punkte įrašyta: ĮSTATŲ PRIĖMIMAS! (p. 139)Tai, kaip minėjau, svarbiausias dokumentas. (Žr. internete: „Rechtliches Vereingründungsprozes in der Schweiz.)

Dr. A. Geručio Protokole atsispindi visi lietuvių ginčai apie ĮSTATŲ tobulinimą ir priėmimą balsuojant. Po jais aiškiai parašyta ŠLB ĮKŪRIMO data: 1952 02 17. Vadinasi, mūsų protėviai, amžiams atsiriboję nuo nepatogių problemų su nuodėmingais tautiečiais, įteisino Lietuvių bendruomenės Alpių šalyje gimimą…

Pasinaudodama aukščiau minėtomis dokumentinėmis knygomis ir dr. A. Geručio protokolu, PLB Konfliktų sprendimo komisija 2015 08 15 dieną surašė aktą, galutinai patvirtinantį, kad ŠLB yra įkurta 1952 0217.

Tačiau pirmininkė J. Caspersen uždraudė komisijai šį aktą viešai paskelbti!!!

Gal Konfliktų komisija yra kokia netikra, jei ją gali „valdyti“ suinteresuotas asmuo?!

Šveicarijos lietuviai žino kodėl: mat J. Caspersen vadovaujama valdyba 2015 rugsėjo 12 dieną organizuoja iškilmes ne pagal archyvinius dokumentus 63-iajam ŠLB gimtadieniui atšvęsti, o pagal suklastotą datą – 65-mečio jubiliejų! Taip ir suabejoji savo ateities prognozėms: kas būtų, jeigu dar po 5 ar 10 metų atvykę nauji emigrantai imtų ir paskelbtų: Šveicarijoje niekada nėra buvę jokios Lietuvių bendruomenės – kurkime!

Garbingo ŠLB vardo pritempimas iki 1950-ųjų metų nelegalios politinių nusikaltėlių profašistinės organizacijos yra ne tik neleistinas, bet ir nusikalstamas! Kaip sako Šveicarijos teisininkai – politinė dezinformacija ir masių klaidinimas!

Atsiskleidė negraži tiesa: tarp mūsų yra piktybiškų Tautos istorinių pamatų ardytojų, kuriems nėra jokių kliūčių, ir jų sąžinė niekad neprabils.

Turime dvejopai subrendusią kartą: vieniems svarbu, ką išgyveno protėviai okupacijoje arba priverstinėje emigracijoje beteisių pabėgėlių kailyje, o kiti lengvai nuo to nusišalina: jiems tragiškas tautiečių likimas nerūpi, nes svetimas, o nemeilė (gal neapykanta!?) išeiviui siekia jį paversti tarybinės Tėvynės išdaviku ir politiniu nusikaltėliu – kaip jis buvo tituluojamas visą sovietmetį...

Tai mūsų jaunesniosios kartos ribotumas, politiškai, moraliai ir dvasiškai nuskurdinantis ne tik Tautos praeitį ir dabartį, bet ir ateitį.

Nors visi ŠLB kūrėjai jau mirę ir negali apsiginti, tačiau, surikiavus visus tikrus archyvinius faktus, net pradinukui iškiltų klausimas: „Argi galima šioje istorijoje dar ką nors keisti tiems, kurie atvyko į Šveicariją po 60 metų?“

…Iš istorikės I. Vaisiūnaitės  dokumento kopijos ir kitų archyvų matyti, kad pagrindinis iniciatorius, kuriant ŠLB, buvo Tarptautinės teisės daktaras Albertas Gerutis, apie kurį būrėsi aktyvūs Berno ir Ciūricho universitetus baigę diplomuoti medicinos daktarai: Vaclovas Dargužas, Alfonsas Kušlys, Elena Vaitkevičiūtė, Jurgis Steponavičius, Petras Radvila, Lietuvoje KVD universitetą baigęs ekonomistas Vladas Gegeckas, dailininkai Juzė Katiliūtė ir Gabrielis Stanulis, prof. A. Narakas, prof. J. Eretas, Narcizas Prielaida, prof. kunigas Jonas Juraitis...

Tai auksinis mūsų išeivijos tautiečių, 1952-asiais įkūrusių oficialią Bendruomenę, sąrašas... Jie 50 metų išliko Tėvynės patriotai, išvystė savo talentus bei tikslus ir nesigėdijo prisipažinti, kokiai Bendruomenei jie priklauso, nes įkūrimo (1952 m.) istorinį faktą iki mirties laikė svarbiausiu ir garbingiausiu.

Visi, kurie saugome ir branginame senosios išeivijos palikimą, gerbiame jų protu surikiuotus istorinės veiklos faktus, esame dėkingi, kad dėl Lietuvos bendrajai istorijai svarbaus politinio-istorinio fakto savavališko pakeitimo didelį susirūpinimą parodė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo Nacionalinis saugumo ir gynybos komitetas (dr. A. Anušauskas), Lietuvos URM užsienio lietuvių departamento direktorė G. B. Damušytė ir V. Stankevič, Lietuvos mokslų akademija (prof. A. Tyla ). Dėkojame PLB Konfliktų sprendimo komisijai, kuri tikrai kvalifikuotai atliko savo darbą ir 2015 08 15 d. patvirtino tikrąją datą.

„TIESOS sėkmė labiausiai sujaudina visus, kurie domisi teisinga tautos istorija“, – yra sakiusi beveik keturiasdešimtmetę archyvų tyrimo patirtį turinti buvusi VUB direktorė Birutė Butkevičienė, gerai pažinusi senąją ŠLB akademikų kartą ir su jais artimai bendravusi. (Žr. straipsnį: „Išeivių atminties ženklai“, „Pasaulio lietuvis“, 2013, gegužė.)

Išmanymas ir pagarba užrašytiems senųjų išeivių veiklos faktams – nenuginčijamas pirmapradiškumo atskaitos taškas politinių prieštaravimų pilnoje pokario ir dabartinėje Tautos istorijoje.