Norėdami konkrečiai gyventi gailestingumu, be abejonės, turime pasipraktikuoti.

Fariziejai, tai išvydę, prikišo jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“ (Mt 9, 11–13).

Dievas, kuris yra gailestingas, trokšta mūsų gailestingumo. Jūsų dėmesiui 56 galimybės puoselėti gailestingumą šiais Jubiliejiniais metais. Pabandykite kas savaitę pasirinkti po vieną siūlomą būdą ir jį išbandyti. (Čia pateikiame keletą užuominų, kurias galima tarpusavyje sujungti – susikursite jums aktualiausią variantą.)

 1. Venkite sarkazmo; jis yra gailestingumo priešingybė: „Pastatyk, VIEŠPATIE, sargybą prie mano burnos, budėtoją prie mano lūpų durų“ (Ps 141, 3).

 2. Mažinkite nuosavybę: dalinkitės su stokojančiaisiais savo daiktais.

 3. Paskambinkite žmonėms, kuriuos žinote esant vienišus, net jei suprantate, kodėl jie yra vieniši. Ypač jeigu suprantate.

 4. Parašykite kam nors atleidimo laišką. Jei negalite išsiųsti, apšlakstykite jį švęstu vandeniu, paprašykite Jėzaus pasigailėti jūsų abiejų, o paskui laišką sudeginkite ar užkaskite.

 5. Įpraskite kartoti maldą: „Brangusis Viešpatie, palaimink [ištarkite asmens vardą] ir būk gailestingas man!“

 6. Suplanuokite mini piligriminę kelionę į artimiausią šventovę; pakeliui stenkitės konkrečiai gyventi gailestingumo darbu kūnui „keleivį priglausti“ kaip patį Kristų.

 7. Padarykite ką nors malonaus ir naudingo tam, su kuriuo ne itin gerai sutariate arba kas nuskriaudė jus.

 8. Išlikite sąmoningas bendraudamas internete. Ar ši vieta tikrai skirta pataisyti jūsų įvaizdį... ir palikti kitus bjauriai besijaučiančius? Ar jūs kalate kitus, norėdamas išlieti savo pykčio sankaupą ir pažeminti kitus?

 9. Paprašykite, kad būtų aukojamos Mišios už gyvuosius: draugus ir šeimos narius, net už svetimus jums žmones, apie kuriuos jūs girdite/skaitote ir kuriems dabar sunkus metas.

 10. Būkite pakankamai didžiadvasiškas ir leiskite kitiems jums padėti; žmonėms reikia jaustis reikalingiems.

 11. Jei nesate nusiteikęs būti kieno nors galvos skausmu, pripažinkite, kad juo buvote, ir prašykite žmonių jums atleisti.

 12. Pasekite kardinolo Timothy Dolano pavyzdžiu ir padovanokite sutiktiems benamiams maisto dovanų kuponų už 3 eurus.

 13. Skirkite laiko maldoje prisiminti visas geras savybes žmogaus, su kuriuo jums sunku bendrauti. Tą patį darykite su savo šeimos nariais.

 14. Nusiųskite atviruką, gėlių, dovanėlę ar raštelį žmogui, kuris prieš 6 mėnesius neteko brangaus asmens. Tuo metu dauguma žmonių liaujasi pripažinę savo gedulą.

 15. Pasisiūlykite itin užimtai mamai pabūti jos vaikų aukle, kad ji porą valandų galėtų skirti sau.

 16. Pagaminkite pietus (arba nupirkite dovanų kuponą) ką tik pagimdžiusiai mamai ar ką tik įsivaikinusiems tėvams, arba kam nors, neseniai patyrusiam netektį.

 17. Prilaikykite. Savo. Liežuvį.

 18. Pasisiūlykite atlikti kokį nors pavedimą (išnešti stiklo tarą, parvežti rūbus iš valyklos, išvesti šunį pasivaikščioti) labai užsiėmusiems tėvams arba asmeniui, negalinčiam išeiti iš namų.

 19. Jei negalite šiandien trumpam prisėsti ir pasikalbėti su benamiu, bent jau nusiųskite auką institucijai, kuri tai daro.

 20. Jei dalinatės skanėstą, pasirinkite mažesnę porciją.

 21. Išmokite atmintinai 14 gailestingumo darbų kūnui ir sielai, užrašytų katekizme, ir savo vaikams parodykite, ką jie reiškia.

 22. Užuot netekęs kantrybės, bendraudamas su kuo nors internetu (ar gyvai), pabandykite išgirsti to žmogaus baimę. Prašykite Dievo, kad jums kaip Saliamonui suteiktų „supratingą širdį“.

 23. Pasisiūlykite nuvežti senyvą žmogų į Mišias.

 24. Prisiminkite tą kartą, kai abejonės atveju apie jus buvo nuspręsta manyti geriau, o ne blogiau, pritaikykite šį principą kitam asmeniui.

 25. Padėkite į šalį telefoną ir išties klausykitės kokio nors žmogaus. Palaikykite akių kontaktą.

 1. Turėkite alternatyvių gėrimų, ne vien vandens, tam kartui, kai jus aplankys žmogus kovojantis su alkoholizmu.

 1. Pasinaudodami nuolaidomis ir akcijomis įsigykite mažų dantų pastos tūtelių, muiliukų, šampūno, kojinių ir kitų higienos priemonių; padovanokite jas parapijos „Caritui“ arba paruoškite dovanų paketėlius ir išdalinkite tiems, kam jų reikia.

 1. Kasdien perskaitykite po skirsnelį Jono Pauliaus II enciklikos „Dives in misericordia“ – Apstus gailestingumo.

 2. Sukurkite trumpą dienos pabaigos ritualą paprašyti (ir suteikti) atleidimą tiems, su kuriais gyvenate. „Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės!“ (Ef 4, 26).

 3. Sudarykite savo „priešų“ sąrašą. Tada kasdien melskitės už juos.

 1. Pasiryžkite nusišypsoti, pasisveikinti ar pakalbinti žmogų, kuris šiaip nepriklauso jūsų kasdienių kontaktų ratui.

 2. Atiduokite ką nors savo (ką labai mėgstate) kam nors, kas, jūsų manymu, tuo apsidžiaugtų.

 3. Kalbėkite Dievo Gailestingumo vainikėlį vykdamas ar grįždamas iš darbo.

 4. Kai pasidaro sunku kitiems parodyti gailestingumą, melskitės kardinolo Merrio Nuolankumo litaniją. [Litany of Humility.}

 1. Padarykite dėkingumo savo sutuoktiniui žurnalą – jame surašykite visus jo/jos daromus mažus dalykus, už kuriuos jūs esate dėkingi. Prikąskite liežuvį arba eikite ką nors įrašyti į tą žurnalą (ar bent paskaitykite jį) kitą kartą, kai kils noras kritikuoti sutuoktinį frustracijos akimirką.

 1. Išmokite kas vakarą peržvelgti sąžinę. Kas vakarą prisimindami Dievo gailestingumą, patys tapsime vis gailestingesni.

 2. Į provokaciją atsiliepkite su tokia pagarba, kokios jūs tikėtumėtės iš kito žmogaus.

 3. Išmokite Jėzaus maldą ir kalbėkite ją.

 4. Skirkite keletą minučių per savaitę užsukti į bažnyčią ir pabūti priešais Tabernakulį – tiesiog pabūti kartu su Kristumi, Gailestinguoju. Jei to negalite, medituokite, žvelgdami į kryželį.

 5. Melskitės noveną už jums nemielą žmogų.

 6. Susiraskite gražiausią savo laiškų popierių ir parašykite laišką žmogui kaip ženklą, kad jis yra jums svarbus.

 7. Pasisiūlykite paskaityti kam nors, kas serga arba tiesiog jaučiasi liūdnas.

 8. Paprašykite Šventosios Dvasios atsidūsėti už jus, kai patys negalite susitelkti maldai už jus įžeidusį asmenį.

 9. Pradėkite nuo malonių komentarų, bendraudami tiek su draugais, tiek ir su svetimais.

 1. Kai pokalbis pakrypsta „juodojo humoro“ ar apkalbų linkme, padėkite pakeisti temą.

 2. Grojate pianinu ar kitu instrumentu? Esate puikus poezijos skaitovas? Surenkite nemokamus „koncertus“ užmirštiems žmonėms slaugos ar senelių namuose.

 3. Aplankykite savo protėvių kapus arba vietines kapines, – pasivaikščiokite ten, kalbėdami rožinį už visus ten palaidotus.

 4. Dalyvaukite rekolekcijose. Taip parodysite gailestingumą sau ir aplinkiniams, kurie žino, kad jums reikia rekolekcijų. Jei tai neįmanoma, pamėginkite rekolekcijoms skirti bent dieną, popietę ar vakarą.

 5. Pripažinkite savo pavydą, tiek sau, tiek nuodėmklausiui.

 6. Pasiūlykite pasimelsti kartu su kuo nors, net su gatvėje ar viešajame transporte sutiktu žmogumi, kuris atrodo reikalingas to.

 7. Turėkite prie savęs šventų paveiksliukų, trumpų maldelių ar palaimintų medalikėlių ir pajutę įkvėpimą, padovanokite sutiktam žmogui kaip palaiminimą.

 1. Pasiūlykite viešnagę savo namuose žmogui ar grupei, kurių paprastai niekada nepakviestumėte.

 1. Su pora kitų žmonių iš savo parapijos suplanuokite šventę, į kurią pakviesite žmones „iš pakelių ir pakampių“.

 2. Jei žmogui, kurį mylite, atrodo stinga tikėjimo, pasidalinkite savuoju – papasakokite, kaip Kristus perkeitė jūsų gyvenimą.

 3. Sumokėkite už parkavimą arba kitą rinkliavos mokestį kitam vairuotojui.

 4. Retsykiais paskaitykite ką nors iš daug kritikos sulaukusio popiežiaus Benedikto XVI raštų. Liksite nustebintas.

 5. Kasdien melskitės už skaistykloje esančias sielas. Melskitės už savo mirusius artimuosius.

Pasiūlymus surinko Aleteia.org, lietuviškai perteikė S. Žiugždaitė