Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: 

„Zabulono žeme ir Neftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano, pagonių Galilėja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė“. 

Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat!“ 

Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negales. Net visoje Sirijoje pasklido apie jį garsas. Žmonės nešdavo pas jį visus sergančius, įvairiausių 
ligų bei kentėjimų suimtus – demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, – o jis išgydydavo juos. Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir Užjordanės. 

Kiti skaitiniai: 1 Jn 3, 22–4, 6Ps 2


Evangelijos skaitinį komentuoja s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Vakar Viešpaties Apsireiškimo šventės skaitiniuose girdėjome apie išminčius, kurie žvaigždės vedami atkeliauja pas Jėzų. Šiandien išsipildo Izaijo pranašystė: Jėzus, pasaulio šviesa, pradeda savąją misiją, skelbdamas Tėvo meilę ir gailestingumą. Jis ne vien tik skelbia šią tikrovę, tačiau ir gydo žmones. Geroji dangaus Karalystės naujiena yra Tėvo meilė ir gailestingumas kiekvienam iš mūsų, o kelias pas Tėvą, į Jo meilę ir gailestingumą, yra pats Jėzus. Jis skelbia, gydo, šalina negales; ir mes, būdami krikščionys, Jėzaus sekėjai, turime elgtis panašiai – nešti Gerąją Naujieną kiekvienam, nešti Dievo meilę ir gailestingumą per tarpusavio santykius: guosti, atjausti, padrąsinti, nukęsti kitų netobulumus, atleisti neteisybes, kitaip sakant, gyventi praktikuojant gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Jėzus yra mūsų vedlys ir šviesa, sekime Juo.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai