Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams: „Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“.

Jie atsakė: „Mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai: 'Tapsite laisvi'?“

Jėzus jiems tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas neamžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Jei tad Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai. Bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis neranda atgarsio jumyse. Aš kalbu, ką esu matęs pas Tėvą. O jūs darote, ką girdėjote iš savojo tėvo“.

Jie atsikirto: „Mūsų tėvas Abraomas!“ 
Bet Jėzus tęsė toliau: „Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus. Deja, jūs norite nužudyti mane – žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė! Jūs darote savojo tėvo darbus“.

Jie atšovė: „Mes nesame pavainikiai ir turime vieną Tėvą – Dievą“.

O Jėzus kalbėjo toliau: „Jei Dievas būtų jūsų Tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Aš gi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs“.

Kiti skaitiniai: Dan 3, 14–20. 49–50. 91–92. 95; Dan 3, 52–56


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vygintas Gudeliūnas

Kuo toliau, tuo vis labiau neatsistebiu Dievo noru prakalbinti kiekvieną žmogų. Vis labiau atsiskleidžia Dievo noras, kad žmogus judėtų, eitų į priekį, tik nestovėtų. Toks jau tas mūsų gyvenimas – keliauti per gyvenimą tikint. Abraomas yra tokios kelionės pavyzdys.

Dažnai atsiduriame kryžkelėje, kai turime pasirinkti kryptį, kuri nuvestų mus reikiamo tikslo link. Reikia prieš tai turėti tikslą – aiškų, konkretų, realų tikslą.

Evangelija kalba apie tiesą, laisvę ir nuodėmę.

Kas yra tiesa? Kas yra laisvė? Kokia ji mano gyvenime? Kaip ji pasireiškia? Kas yra nuodėmė mano gyvenime?

Būti laisvam ar būti nuodėmės vergu – tai dilema, su kuria žmogus susiduria šiandien. Būti laisvam reiškia visiškai priklausyti Dievui, vykdyti Jo valią, nes Jis trokšta vienintelio dalyko – t. y. mano ir tavo išganymo. Būti laisvam – tai daryti gera ir taip norėti patikti Dievui. Priešingai, būti vergu reiškia eiti savu keliu, būti viešpačiu sau pačiam.

Ne visada yra lengva likti ištikimam Kristaus mokslui, bet „kas ištvers bus išgelbėtas“.Ištverti reiškia tikėti net tuomet, kai viskas atrodo yra priešinga žmogiškai logikai, nusistovėjusiai „tvarkai“, įsivyravusiai pasaulėžiūrai. Tai reiškia, jog turiu atrasti savyje drąsos pasitikėti Jėzumi net ir tada, kai viskas yra prieš.

Abraomas savo gyvenimu parodė, kad labai pasitikėjo Dievu. Tėvynė, į kurią visą gyvenimą keliavo nesustodamas, yra ne kas kita – tik Dievas.

Jei iš tiesų būtume Abraomo vaikai, mūsų gyvenimas tikrai turėtų kitokią kryptį, nusiteikimą...

Dievo Sūnus atėjo į žemę, kad surastų ir išgelbėtų tai, kas buvo prarasta. Jėzus yra tiesa, duodanti gyvenimui kas kartą naują kryptį, nusiteikimą, džiaugsmą, troškimą gyventi tikrą gyvenimą, Dievo vaikų gyvenimą.

Bernardinai.lt archyvas

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai