Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė: 

„Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė. 
Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti. 
Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. 
Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti. 
Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo. 
Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. 
Palaiminti taikdariai: jei bus vadinami Dievo vaikais. 
Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė. 
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“.

Kiti skaitiniai1 Kar 17, 1–6; Ps 120, 1–8


Evangelijos skaitinio meditacija

Koks gi tas puikus gyvenimas, kurį Dievas yra mums numatęs? Ir kaip jis susijęs su galutiniu gyvenimo tikslu? Argi nesiilgime tikros laimės, kuri yra ne kas kita kaip visokio gėrio pilnatvė, patenkinanti visus troškimus? Kalno pamoksle Jėzus atsako į šį klausimą.   Jis teigia, kad galime gyventi labai laimingą gyvenimą. Aštuoniuose palaiminimuose galima atrasti kvietimą būti šventaisiais, kurie džiaugsmingai vykdo Dievo valią. Jėzaus palaiminimai apibrėžia mūsų pašaukimą – būtent gyventi palaiminimų gyvenimą. Pažodžiui palaiminimas reiškia „laimę“ arba „palaimą“.  

Kokia Jėzaus palaiminimų reikšmė ir kodėl jie yra Jo mokymo centre? Palaiminimai atsiliepia į prigimtinį laimės troškimą, kurį Dievas įdėjo į kiekvieno žmogaus širdį. Jie mums parodo galutinį tikslą – kur Dievas mus kviečia t.y. įžengti į Dievo džiaugsmą (Mt 25, 21—23) bei atilsį (Žyd 4,7–11), o taip pat ateinančią Dievo karalystę (Mt 4, 17) ir Dievo viziją (Mt 5,8; 1 Jn 2,1). Be to, Jėzaus palaiminimai priverčia mus apsispręsti, kaip gyvensime žemėje ir kaip naudosimės laikinosiomis gėrybėmis, kurias Jis mums suteikia. Vien Dievo pakanka. Šv. Teresė Avilietė (1515–1582) rašė: tegu niekas tavęs netrikdo, niekas nebaugina; visa praeina, o Dievas niekada nesikeičia; kantrybe galima pasiekti visko; kas turi Dievą, tiems nieko netrūksta, vien Dievo pakanka.   Ar tau Dievo pakanka? Dievas pasiūlo didžiausią įmanomą gėrį – gyvenimo Jėzuje Kristuje pilnatvę (Jn 10,10) ir nesibaigiančio džiaugsmo bei laimės pažadą su Dievu. Ar sieki aukščiausio gėrio pilnatvės, kuri yra virš visko?  

Jėzaus mums siūlomi palaiminimai prieštarauja pasaulio laimės bei džiaugsmo supratimui. Kaip žmogus gali rasti laimę skurde, alkyje, liūdesy ir persekiojimuose? Dvasios vargdieniai randa džiaugsmą, nes turi Dievą – didžiausią lobį. Alkstantieji dvasinių gėrybių ieško peno ir stiprybės Dievo Žodyje ir Dvasioje. Liūdesys dėl iššvaistyto gyvenimo bei nuodėmės veda į džiaugsmingą išsilaisvinimą nuo kaltės naštos ir dvasinės priespaudos. Turintiems nuolankią širdį Dievas atskleidžia tikrąjį gyvenimo pilnatvės ir džiaugsmo šaltinį. Jėzus pažada savo sekėjams, kad dangaus džiaugsmai su kaupu atlygins už visus vargus ir sunkumus, kurių jie gali tikėtis šiame pasaulyje. Šv. Tomas Akvinietis (1225–1274) yra pasakęs, kad niekas negali gyventi be džiaugsmo.  

Būtent dėl to dvasinio džiaugsmo nepatiriantys žmonės vaikosi kūniškų malonumų. Ar esi patyręs, kokia laimė yra alkti ir trokšti vien Dievo?  

Viešpatie Jėzau, padaryk, kad vis labiau Tavęs alkčiau ir parodyk man kelią, vedantį į amžiną ramybę bei laimę. Suteik man troškimą Tavęs siekti labiau nei viso kito ir atrasti tobulą džiaugsmą, vykdant Tavo valią.  

Iš Daily Scripture Readings and Meditations (www.dailyscripture.net) vertė M.Burdulytė

Bernardinai.lt archyvas

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai