Tai yra pilnas popiežiaus Pranciškaus Urbi et Orbi sveikinimo tekstas Romos miestui ir pasauliui.

Brangūs broliai ir seserys, laimingų Šv. Kalėdų. Šiandien Bažnyčia vėl išgyvena palaimintosios mergelės Marijos, Šv. Juozapo ir į Betliejų atskubėjusių piemenėlių nuostabą jiems kontempliuojant ėdžiose gulintį naujagimį – Jėzus yra išganytojas.

Šią šviesos kupiną dieną mums ataidi pranašiškas skelbimas:

Nes kūdikis mums gimė!

Sūnus duotas mums!

Jis bus mums valdovas.

Jo vardas bus

„Nuostabusis Patarėjas,

Galingasis Dievas,

Amžinasis Tėvas,

Ramybės Kunigaikštis.“ (Iz 9:5)

Šio kūdikėlio, Dievo sūnaus ir Marijos sūnaus, galia nėra šio pasaulio galia, paremta jėga ir turtais. Jo galia yra meilės galia. Tai yra galia, kuri sukūrė dangų ir žemę, kuri įkvėpė gyvybę visai kūrinijai: mineralams, augalams, gyvūnams. Tai yra galia, kuri patraukia vyrus ir moteris ir padaro juos vienu kūnu, viena bendra egzistencija. Tai yra galia, kuri sukuria naują gyvybę, atleidžia kaltes, sutaikina priešus ir perkeičia blogį į gėrį. Tai yra Dievo galia. Meilės galia paskatino Jėzų Kristų nusimesti savo šlovę ir tapti žmogumi, ji paskatino Jį atiduoti savo gyvybę ant kryžiaus ir prisikelti iš mirusiųjų. Tai yra tarnystės galia, kuri į mūsų pasaulį atneša Dievo Karalystę, teisingumo ir taikos karalystę.

Dėl šios priežasties Jėzaus gimimas buvo lydimas angelų giesmės jiems skelbiant: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms!“ (Lk 2:14)

Šiandien ši žinia keliauja į visus žemės kampelius, kad pasiektų visus žmones, ypač išgąsdintuosius karo ir žiaurių konfliktų, kurie atrodo yra stipresni nei taikos troškimas.

Taikos vyrams ir moterims karo draskomoje Sirijoje, kur buvo pralieta per daug kraujo. Visų pirma Alepo miestui, kuriame pastarosiomis savaitėmis virė siaubingiausi mūšiai, kurio civiliams gyventojams reikia garantuoti neatidėliotiną pagalbą ir paramą gerbiant humantiarinę teisę. Laikas ginklams nutilti visiems laikams ir tarptautinei bendruomenei aktyviai siekti sprendimo derybomis, kad pilietinis sugyvenimas būtų atsatytas šioje valstybėje.

Taikos moterims ir vyrams mylimoje Šventojoje Žemėje, kurią pasirinko ir mylėjo pats Dievas. Tegul izraeliečiai ir palestiniečiai turi drąsos ir ryžto atversti naują istorijos puslapį, kur neapykanta ir kerštas užleistų kelią norui kartu kurti ateitį tarpusavio supratingumo ir harmonijos atmosferoje. Tegul Irakas, Libija ir Jemenas, kurių žmonės kenčia karą ir terorizmo brutalumą, vėl iš naujo atranda vienybę ir santarvę.

Taikos vyrams ir moterims įvairiose Afrikos dalyse, ypač Nigerijoje, kur fundamentalistinis terorizmas išnaudoja net ir vaikus siekdamas sėti siaubą ir mirtį. Taikos Pietų Sudanui ir Kongo Demokratinei Respublikai, kad būtų užgydyti ten egzistuojantys susiskaldymai, o visi geros valios žmonės darbuotųsi stengdamiesi keliauti vystymosi ir dalijimosi keliu teikdami pirmenybę dialogo kultūrai, o ne konflikto sąmonei.

Taikos moterims ir vyrams, kurie šią dieną kenčia konflikto rytų Ukrainoje padarinius. Ten egzistuoja neatidėliotinas poreikis bendram troškimui padėti civiliams gyventojams ir praktikoje įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus.

Mes meldžiame santarvės brangiems žmonėms Kolumbijoje, kuri siekia žengti nauju ir drąsiu dialogo ir susitaikinimo keliu. Tegul tokia drąsa įkvepia ir mylimą Venesuelą žengti būtinus žingsnius, kad būtų nutraukta dabartinė įtampa ir kuriama ateitis, atnešanti viltį visiems gyventojams.

Taikos visiems, kurie skirtingose pasaulio vietose kenčia dėl nuolatinio pavojaus ir besitęsiančios neteisybės. Tegul Mianmaras konsoliduoja savo pastangas skatinti taikų sugyvenimą ir kartu su tarptautinės bendruomenės pagalba suteikia būtiną apsaugą ir humanitarinę pagalbą visiems, kuriems itin to reikia. Tegul Korėjos pusiasalyje patiariama įtampa būna įveikta atnaujintos bendradarbiavimo dvasios.

Taikos tiems, kurie prarado jiems brangius žmones per brutalius teroristinius išpuolius, ir tiems, kurie sėjo baimę ir mirtį tokios gausybės valstybių ir miestų širdyse.

Taikos – ne tik žodžio, tačiau tikros ir konkrečios taikos – mūsų apleistiems ir atskirtiems broliams ir seserims, tiems, kurie kenčia badą ir tiems, kurie patiria smurtą. Taikos išeiviams, migrantams ir pabėgėliams, visiems, kurie šiandien pateko į prekybos žmonėmis spąstus. Taikos žmonėms, kurie kenčia dėl mažumos ekonominių ambicijų, skatinamų paprasčiausio godulio ir stabmeldystės pinigams, kas galiausiai atveda į vergiją. Taikos tiems, kurie yra paliesti socialinių ir ekonominių neramumų, ir tiems, kurie kenčia žemės drebėjimų ar kitų gamtinių kataklizmų padarinius.

Taika visiems vaikams šią ypatingą dieną, kai Dievas pats tapo vaikeliu. Visų pirma tiems, kurie yra atplėšti nuo vaikystės džiaugsmų dėl alkio, karų ar suaugusiųjų savanaudiškumo.

Taikos žemėje visiems geros valios vyrams ir moterims, kurie kiekvieną dieną tyliai ir kantriai darbuojasi savo šeimose ir visuomenėje, kad sukurtų labiau humanišką ir teisingesnį pasaulį, palaikomą įsitikinimo, kad tik taikoje egzistuoja geresnės ateities visiems galimybė.

Brangūs broliai ir seserys, „mums gimė kūdikis, sūnus mums duotas“: jis yra Kunigaikštis.  Priimkime jį!

[po palaiminimo]

Jums, brangūs broliai ir seserys, kurie susirinkote į šią aikštę iš visų pasaulio kampų, ir tiems įvairiose valstybėse, kurie seka mus per radiją, televiziją ar kitas komunikavimo priemones, aš siunčiu savo sveikinimus.

Šią džiaugsmingą dieną mes visi esame kviečiame kontempliuoti kūdikėlį Jėzų, kuris ir vėl suteikia viltį kiekvienam šios žemės žmogui. Jo malonės veikiami lai mes savo balsais veiksmais taptume solidarumo ir taikos liudytojais. Linksmų Šv. Kalėdų visiems!