Jėzus kalbėjo apaštalams:
    „Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam priešais.
    Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane – nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją“.
    „Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“.
     Baigęs nurodymus dvylikai mokinių, Jėzus iškeliavo mokyti ir skelbti Evangelijos kituose miestuose.

Iš 1, 8–14. 22: Mums reikia gudriai su ja elgtis, kad ji toliau negausėtų

Ps 124, 1–3. 4–6. 7–8. P.: Mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas.


Evangelijos skaitinio meditacija

Ar alksti Dievo Žodžio? Evangelistas Matas pasakoja, kad Jėzus, atėjusius Jo
pasiklausyti, mokino daugelio dalykų. Jis naudojo palyginimus – trumpus
pasakojimus su kasdienio gyvenimo vaizdais, kurie perteikdavo žinią apie Dievo
karalystę. Kaip patyręs menininkas Jėzus trumpais ir paprastais žodžiais tapė
iškalbingus vaizdus. Geras įvaizdis pasako daugiau nei žodžių gausybė, o įprasti
kasdieniški gyvenimo ir gamtos vaizdiniai parodo kitą – paslėptą tikrovės pusę,
regimą tik tiems, kas turi akis, kad matytų, ir ausis, kad girdėtų. Jėzaus gyvi
pasakojimai bei palyginimai užkariaudavo klausytojų vaizduotę ir žadindavo
smalsumą kaip paslėptas lobis, laukiantis, kad jį atrastų (plg. Mt 13,44).

Ką gi palyginimas apie sėklas ir šaknis atskleidžia mums apie Dievo karalystę?
Bet kuris žemdirbys paliudys, kaip svarbu turėti gerą dirvą, teikiančią maistines
medžiagas, reikalingas augimui. O augalas juk pasiima viską iš dirvos tik per
šaknis. Šventasis Raštas kalbėdamas apie dvasinį gyvenimą bei mirtį dažnai
pasitelkia vaisius nešančių augalų ar medžių įvaizdį. „Laimingas žmogus, kuris
VIEŠPAČIU pasitiki, kurio viltis yra tik Viešpats. Toks žmogus yra kaip medis,
pasodintas prie vandens, leidžiantis savo šaknis srovės link, – nebijo kaitros, kai
ji užeina, jo lapai nuolat žaliuoja, sausros metų nepabūgsta, vaisių duoti
nenustoja“ (Jer 17, 7–8).

Jėzaus palyginimas apie sėjėją skirtas Jo Žodžio klausytojams. Yra įvairių būdų
priimti Dievo Žodį ir jie visi atitinkamai neša skirtingus vaisius. Išankstinio
nusistatymo sukaustytas klausytojas užveria savo protą – jo nepamokysi, jis
aklas viskam, ko nenori girdėti. Yra ir paviršutiniškas klausytojas, kuriam
trūksta gelmės – jis neapmąsto ir nesigilina į tai, ką girdi. Nors ir iš pradžių jis
jausmingai sureaguoja, tačiau ilgainiui jo mintys nukrypsta kitur. Dar kitas
klausytojas turi daug interesų bei rūpesčių, tačiau jam trūksta sugebėjimo
išgirsti ar suprasti tai, kas iš tiesų svarbu. Toks žmogus visad per daug
užsiėmęs, kad atrastų laiko maldai ar Dievo Žodžio apmąstymui. Galbūt jis taip
sunkiai dirba ir yra toks pavargęs, jog nebeturi jėgų galvoti dar apie kažką
išskyrus savo darbą. Tačiau yra ir atviras klausytojas, visad pasirengęs klausytis
ir kažką naujo sužinoti. Jis neišpuikęs ir nėra perdaug užsiėmęs, kad negalėtų
pasimokyti iš kitų. Tokie klausosi tam, kad suprastų. Dievas suteikia malonę
alkstantiems Jo Žodžio, kad jie suprastų Jo valią ir turėtų jėgų ją vykdyti savo
gyvenimuose. Ar alksti Dievo Žodžio?

Viešpatie Jėzau, tikėjimas Tavo Žodžiu yra kelias į išmintį, o Tavo dieviško plano
apmąstymas padeda augti tiesoje. Atverk mano akis savo darbams ir mano
ausis Tavo kvietimui, kad suprasčiau Tavo valią savo gyvenimui ir pagal ją
gyvenčiau.

Pagal „RCNet Daily Scripture Readings and Meditations“ parengė M. Burdulytė

Bernardinai.lt  archyvai

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai