Pilypas susitiko Natanaelį ir sako jam: „Radome tą, apie kurį rašė Mozė Įstatyme ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus“.
    Natanaelis atšovė: „Ar iš Nazareto gali būti kas gero?!“
    Pilypas atsakė: „Eik ir pasižiūrėk!“
    Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“.
    O Natanaelis jam sako: „Iš kur mane pažįsti?“
    Jėzus atsakė: „Prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave“.
    Natanaelis sušuko: „Rabi, Tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!“
    Jėzus atsakė: „Tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu? Tu pamatysi didesnių dalykų“.
    Ir pridūrė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“.

Apr 21, 9b–14: Ant tų pamatų užrašyti dvylikos Avinėlio apaštalų vardai

Ps 145, 10–11. 12–13ab. 17–18. P.: Viešpatie, tegu žmonės supranta tavo karalystės kilnumą.


 Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Mindaugas Malinauskas SJ

Šiandienos Evangelijos ištrauka atskleidžia galingą dievišką Jėzaus viską perskverbiantį ir pažįstantį žvilgsnį. Galima bandyti tik įsivaizduoti, ką po figmedžiu Natanaelis galvojo, – tikriausiai meldėsi Dievui. Galbūt šitaip: „Viešpatie, man gana tik tavo žvilgsnio, leisk man jį patirti, nereikia jokio kito patvirtinimo, kad būčiau tikras, jog elgiuosi teisingai, kad einu gerais keliais ir atlieku tai, ko tu nori.“

Bet štai Jėzus ne tik pažvelgė savo dieviškuoju žvilgsniu, bet ir žodžiu patvirtino Natanaeliui, ir dar daugiau – atvėrė naujas perspektyvas, būtent, kad angelai kyla ir nusileidžia ant Jėzaus. O tai Jėzaus Viešpatystės išraiška danguje ir žemėje, Jo Bažnyčioje. Nes pagal apibūdinimą bent dviejose vietose turėtų būti Jėzus. Ir taip paaiškėja, kad leidžiamasi nuo Dangaus Soste sėdinčio Jėzaus, prie Jėzaus, kuris pasilieka su mumis, Bažnyčioje. Taigi Natanaelio atvirumas Dievui nuvedė jį į tokias plačias perspektyvas. Taip ir kiekvieną tikintįjį Jėzus kviečia būti tokiam atviram Dievui, kad šis atvertų jam plačiausias perspektyvas ne tik žvilgsniu, bet visa angeliška vizija.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai